08.04.2014
Test Geliştirme
• Testler gözlenemeyen özelliklerin gözlenebilir hale
getirilmesi veya hedef kazanımların kazandırılıp
kazandırılmadığını ortaya koymak için kullanılır.
BÖLÜM – 7
Test Geliştirme
•
•
•
•
Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN
[email protected]
Başarı testleri
Tutum ölçekleri, ilgi envanteri
Kişilik ölçekleri
Problem tarama listeleri
2
08.04.2014
Testin Amacı
Ölçülecek Özelliğin Belirlenmesi
• Ne tür bir test?
• Testin ve maddelerin özellikleri nasıl?
• Test sonucunun kullanım amacı nedir?
• Ölçülecek özellik tanımlanmalı
• Kapsamı - sınırları belirlenmelidir.
• Eğitimde dersin hedef davranışları, kapsamı ve
sınırları belirler.
• Test tüm bu davranışları kapsamalıdır (kapsam
geçerliği)
• Bunun için belirtke tablosu hazırlanmalıdır.
• Bireyleri ilgi ve yetenekleri açısından tanımak için
– İlgi Envanteri veya Yetenek Testi
• Öğrenme eksikliklerini ortaya çıkarmak için
– İzleme Testi
• Başarı düzeylerini belirlemek için
– Başarı Testi
08.04.2014
3
08.04.2014
4
1
08.04.2014
Ön Uygulama (Denemelik) Test Formunun
Hazırlanması
Test Maddelerinin Yazımı
•
•
•
•
•
•
Hedef davranışları temsil eden maddeler yazılmalı
Hangi madde tipinin kullanılacağına karar verilmeli
Ölçülecek özelliğe en uygun madde tipi seçilmeli
Şans faktörü elimine edilmeli
En açık ve anlaşılır madde tipi seçilmeli
Hazırlanan sorular;
1. Test Yönergesi
• Testin başında yer alan açıklayıcı bilgilerdir.
Bu yönergede;
• Testin amacı
• Testin kaç maddeden oluştuğu
• Nasıl cevaplanacağı
• Test süresi
• Yanlışların doğruları götürüp götürmediği
kısa, açık, net bir şekilde açıklanmalıdır.
– Dil ve anlatım, yazım kurallarına, yaşa uygun anlatım
– Bilimsel yönden bilgilerin doğruluğu, açıklık, anlaşılırlık,
cevaplanabilirlik,
– Soru yazma tekniğine uygunluk bakımından
incelenmelidir.
08.04.2014
5
Ön Uygulama (Denemelik) Test Formunun
Hazırlanması
6
Ön Uygulama (Denemelik) Test Formunu
Uygulama ve Puanlama
• Ön uygulama, ana uygulamanın yapılacağı kitle içinden
yeterli büyüklükteki (200-400 kişi) bir gruba yapılır.
2. Testteki Maddelerin Dağılımı
• Aynı davranışı ölçen sorular ardışık olmamalı.
• Test görece daha kolay sorulardan başlamalı
Ön uygulamanın amaçları:
• Bilenle bilmeyeni ayırmayan maddeleri çıkarmak
• Çeldiricilerin işlerliğini sınamak
• Madde güçlük düzeylerini belirlemek
• Madde ayırt edicilik (geçerlik) gücünü belirlemek
• Teste alınacak madde sayısını belirlemek
• İdeal cevaplama süresini belirlemek
• Ön uygulama örneklem büyüklüğü: 200-400 arası
3. Testin Biçimsel Özellikleri
• Yazı karakteri, yazı büyüklüğü,
• Satır aralıkları, soru aralarında boşluk vb.
• Biçim, öğrencinin yaş ve gelişimine uygun olmalı
Örnek:
• 1,2,3,4. sınıflarda 24, 18, 14, 12 punto, 1,5 satır arası
• 5. sınıf ve üzeri 10-11 punto, 1 satır aralığı uygun.
08.04.2014
08.04.2014
7
08.04.2014
8
2
08.04.2014
Madde Güçlük İndeksi
Madde Analizi
• Madde analizi için madde puan matrisi düzenlenir.
• Test geliştirmenin en önemli aşamalarındandır.
• Ön uygulama verilerine göre test maddeleri, iki
önemli standart açısından analiz edilir.
Test maddesinin zorluğunu ifade eder. Grubun ne
kadarının soruyu doğru yanıtladığına bakılır.
2. Madde Ayırt Edicilik Gücü
Ölçülmek istenen özelliği ne derece temsil ettiğinin
derecesini verir.
9
08.04.2014
M1
M2
M3
M4
M5
Toplam
K1
1
1
1
0
1
4
K2
1
0
0
0
0
1
K3
1
1
0
0
0
2
K4
0
0
0
0
1
1
K5
1
1
1
1
1
5
K6
1
0
0
0
1
2
K7
1
1
1
0
0
3
K8
1
1
1
1
0
4
K9
1
1
0
0
1
3
K10
1
0
1
1
0
3
Toplam
9
6
5
3
5
08.04.2014
Madde Güçlük İndeksi
10
• Bir testin maddelerinin güçlük indeksi arttıkça testin
güçlüğü de azalır.
• Bir test mümkün olduğunca geniş ranjda puan
dağılımına sahip olmalıdır.
• Hem kolay hem zor sorular olmalıdır.
• Madde güçlük indeksleri 0,10 ile 0,90 arasında
değişmelidir.
• Yani bir testte;
• Grubun %10’unun çözebildiği zorlukta sorulara da
• Grubun %90’ının çözebildiği kolaylıkta sorulara da
yer verilmelidir.
MGİ = Pj = ND / N
ND: Maddeyi doğru cevaplayan kişi sayısı
N : Tüm gruptaki kişi sayısı
İndeksin değeri 1 ile 0 arasında değişir.
1,00 : Grubun tamamı soruyu doğru yanıtlamış
0,00: Grupta hiç kimse soruyu doğru yanıtlamamış
0,40 : Grubun %40’ı soruyu doğru yanıtlamış
veya 100 kişilik grupta 40 kişi doğru yanıtlamış
08.04.2014
Madde Toplam Puanları
Madde Güçlük İndeksi
• Maddeyi doğru cevaplayanların tüm gruba oranıdır.
• Madde toplam puanının kişi sayısına oranıdır.
•
•
•
•
Test Puanları
1. Madde Güçlük İndeksi
Madde
Birey
11
08.04.2014
12
3
08.04.2014
Madde Güçlük İndeksi
Testin Güçlük İndeksi
• Madde güçlük indeksleri ortalaması 0.50 olmalıdır.
• Testin güçlük indeksi de 0.50 olmalıdır.
Bunun için soruların zorluk dağılımı şöyle olmalıdır:
• Testin güçlük indeksi
•
•
•
•
•
%10 çok zor
%20 ortalamanın üzerinde
%40 ortalama zorlukta
%20 ortalamanın altında
%10 çok kolay
08.04.2014
• P = AO / K
• P: güçlük indeksi
• K: testten alınacak maksimum puan
13
Madde Ayırt Edicilik Gücü İndeksi
08.04.2014
Madde Ayırt Edicilik Gücü İndeksi
• Her bir maddenin testle ölçülmek istenen özelliği ne
kadar yansıttığını gösterir.
• Korelasyona (ilişki) dayalı bir indeks olduğu için
değeri +1 ile -1 arasında değişir.
• Her bir maddeye verilen tepkinin (cevabın), testin
tümünden elde edilen puanlarla ilişkisine bakılır.
• +1’e yakın: istenen özelliği ölçüyor – ayırt edici
• 0’a yakın :istenen özelliği ölçmüyor –ayırt edici değil
• -1’e yakın:başka bir özelliği ölçüyor-ayırt edici değil
• Bu sayede amaca hizmet etmeyen, ölçülmek istenen
özelliği ölçmeyen, ayırt edici özelliği olmayan
maddeleri testten çıkarmaya olanak sağlar.
08.04.2014
14
• Anlaşılmaz, muğlak, başka yorumlara açık ifadeler
ayırt ediciliğe zarar verir.
• Başka bir özellikle ilgili maddeler ayırt edici olmaz.
15
08.04.2014
16
4
08.04.2014
Madde Ayırt Edicilik Gücü Hesaplama
Madde Ayırt Edicilik Gücü Hesaplama
1. Korelasyona (ilişkiye) dayalı ayırt edicilik gücü
• Madde puanları ile test puanları arasındaki
korelasyona göre ayırt edicilik hesaplanır.
• Maddenin puanlanma biçimi, ölçülen özelliğin doğası,
türü gibi özelliklere bağlı olarak farklı istatistik
yöntemlerle hesaplanır.
2. Grup farklılıklarına dayalı ayırt edicilik hesaplama
• Grup test sonuçlarına göre büyükten küçüğe sıralanır
• En üst %27 üst grup, en alt %27 alt grup olur.
• Her bir madde için üst ve alt grubun doğru
işaretleme sayıları belirlenir.
2. Grup farklılıklarına dayalı ayırt edicilik gücü
• Ölçülen özellik açısından alt-üst (başarılı-başarısız)
iki farklı grubun maddeye tepkileri karşılaştırılır.
• Maddenin bilenle bilmeyeni ayırt etmesine bakılır.
•
•
•
•
• r = (nü - na)/n
17
08.04.2014
r: ayırt edicilik gücü
nü: üst grupta doğru cevaplayan kişi sayısı
na: alt grupta doğru cevaplayan kişi sayısı
n : alt yada üst gruptaki kişi sayısı
Madde Ayırt Edicilik Gücü Hesaplama
Standart Puanlar
• Örnek:
• 100 Kişilik bir grupta testin 1. sorusu için Madde
Ayırt Edicilik İndeksi
Grup
Doğru
Yanlış
Toplam
Üst Grup (%27)
25
2
27
Alt Grup (%27)
6
21
27
Toplam
31
23
54
18
08.04.2014
• Standart puan, ölçme sonucu elde edilen puanların
aritmetik ortalamadan uzaklıklarının standart sapma
cinsinden ifade edilmesidir.
• Başarıların daha geçerli ölçütlere göre
karşılaştırılmasını sağlar.
• En çok kullanılan standart puanlar: Z ve T puanları
• r = (nü - na)/n
• r = (25-6) / 27 = 19/27 = 0,70
08.04.2014
19
08.04.2014
20
5
08.04.2014
Z Puanı
T Puanı
• Z puan, bir notun aritmetik ortalamadan uzaklığının
standart sapmaya oranıdır.
• T puanı, aritmetik ortalamanın 50, standart sapmanın
10 olduğu bir dağılıma aittir.
• Z= (X-AO) / SS
• T = 50 + 10 x [(X-AO)/SS
]
x 10
• T = 50 + 10Z
• Aritmetik ortalamadan 1 Standart sapma kadar
yukarıda not alan öğrencinin Z puanı 1’dir.
• Ör. Örn. AO=60, SS= 10 olan bir sınavda Ali 75 almış
Hasan ise 80 almış.
• Ali Z = (75-60) / 10 = 15/10 = 1,5
• Hasan Z= (80-60) / 10 = 20/10 = 2
• Ali = T = 50+10x1,5 = 65
• Hasan T = 50+10x2 = 70
• Örn. AO=60, SS= 15 olan bir sınavda Ali 75 almış ise
• Z = (75-60) / 15 = 1
21
08.04.2014
08.04.2014
08.04.2014
22
23
6
Download

H7-Test Geliştirme