Download

2.ünġte hasta/yaralı (h/y)ve olay yerġnġn değerlendġrmesġ