Karaciğer Tümörlerinin
Cerrahi Tedavisi
Dr. Orhan Bilge
Koç Üniversitesi Genel Cerrahi AD
Karaciğer Tümörlerine Yaklaşım
 Primer tümörler
Hepatosellüler karsinom (HCC)
Kolanjiosellüler karsinom (CCC)
 Metastatik tümörler
Kolorektal metastazlar
Nöroendokrin tümör metastazları
Diğer organ metastazları
Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım
 Kolorektal ve nöroendokrin tümör
metastazlarının tedavilerinde cerrahi
yöntemler önemli yer tutar
 Bu hastalıkların tedavisinde cerrahi ile birlikte
diğer girişimsel yöntemler de birlikte
kullanılmaktadır
Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım
 Kolon tümörlü hastaların %40-50’ sinde kc
metastazı gelişir ( senkron / metakron )
 Rezeksiyon yapılamayan olgularda 5 yıl
sağkalım yok
 Küratif rezeke edilenlerde 5 yıl sağkalım
%18-50 arasında değişir
5 yıl
10 yıl
% 40
% 30
Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım
Güncel endikasyon
Cerrahi rezeksiyon için ;
Yeterli karaciğer hacmi kalmalı (%25-30)
en az 2 segment
Ekstrahepatik odaklar çıkarılabilir olmalı
Cerrahi sınır (-) olmalı
Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım
Rezeksiyona engel durumlar;
kesin
 Yetersiz karaciğer hacmi
 Yaygın hastalık (asit, karsinöz, çoklu bölge
tutulumu)
göreceli
 Hiler LAP ?
 Sınırlı karsinöz peritoneal ?
 Lenfatik tutulum ?
 KT altında progresyon ?
Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım
Rezektabl %10-20
Nonrezektabl
%80-90
HEDEF
Rezektabilite
artışı
%30-40
KT / cerrahi+RF
Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım
Senkron metastaz ; (tedavi seçimi )
Aynı seansta rezeksiyon ? / 2-6 hafta sonra
rezeksiyon ?
Multipl / bilober metastaz / %50’den geniş
rezeksiyon gerekli ise;
önce KT, ardından cerrahi
(test time)
Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım
Senkron cerrahi;
Avantaj
KT daha erken başlar
düşük maliyet
Dezavantaj
yüksek morbidite
organizasyon güçlüğü (kolon + kc cer.)
Hasta seçiminde dikkatli olunmalıdır !
Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım
Nonrezektabl izole karaciğer
metastazlarına yaklaşım ;
Neoadjuvan KT
Cerrahi / + RF kombinasyonu
KT öncesi
KT sonrası
KT sonrası karaciğer fibrozisi
Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım
Preop sarılık varlığı ;
rezeksiyon öncesi ve
ICG testi öncesi
bilirubin <2 mg/dl olmalı
kolanjit tedavi edilmeli
geri kalacak kc safra yolu dekomprese olmalı
Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım
Neoadjuvan tedavi sonrası kaybolan
metastazlar ?
Mutlaka aranmalı
IOUSG ile kalsifiye odak olarak görünmekte
Rezeke edilmeli veya RF uygulanmalı
Regrese dokuda canlı hücre saptanmaktadır !
Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım
Karaciğer cerrahisinin RF ile kombine edilmesi ;
Rezeksiyon + intraoperatif RF ablasyonu
Tedavi oranı artmakta (%20 ……. %40)
Laparoskopik karaciğer cerrahisi + RF
Minimal invaziv cerrahi
Hasta konforu artmakta
Maliyet ??
Teknik zorluk
Rezeksiyon + RF kombinasyonu
Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım
Genişletilmiş karaciğer rezeksiyonu > %70 ;
(KT sonrası %60 !!!)
BT volumetri
ICG testi
Portal ven embolizasyonu
2-3 hafta bekleme süresi
Radyolojik değerlendirme
Rezeksiyon
PVE öncesi
PVE sonrası
PVE öncesi
PVE sonrası
Sağ portal ven embolizasyonu
Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım
PVE yapılan hastalarda rezeksiyon
sonrası sağkalım farkı yok
PVE +
PVE -
%38
%40
Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım
Rezeksiyon ;
Parankim koruyucu olmalı
Cerrahi sınır temiz olmalı
İntraoperatif USG kullanılmalı
%5-15 oranında cerrahi stratejiyi değiştirir
Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım
Rezeksiyon sonrası ;
Mortalite
%0-5
Morbidite
%10 - 40
Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım
İntrahepatik nüks ;
Sıklıkla ameliyat sonrası ilk 2 yıl içinde
görülür
Re-rezeksiyon %20 olguda mümkündür
Re-rezeksiyon sonrası 5 yıl sağkalım %41-57
Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım
Nöroendokrin tümörler;
 Sıklıkla nonfonksiyonel tümörler, gastrinoma
ve glukoganoma
 Yavaş büyürler
 Küratif cerrahi sonrası 5 yıl sağkalım %50-75
Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım
Nöroendokrin tümörler
Tanı;
 Standart yöntemler
 Galium 68 PET CT
Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım
Nöroendokrin tümörler
Tedavi;




Uzun etkili somatostatin analogları
Arteryel embolizasyon
RFA
Cerrahi ;
formal rezeksiyon
wedge rezeksiyon
debulking
OLT
Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım
Sonuç ;
İzole KR karaciğer metastazlı hastalarda
karaciğer rezeksiyonu uzun süreli
sağkalım elde edilebilen tek yöntemdir, bu
nedenle şartlar sonuna dek zorlanmalıdır
Cerrah (kolon / karaciğer) / onkolog /
girişimsel radyolog’dan oluşan
multidisipliner bir ekip birlikte karar
vermelidir
Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım
Sonuç ;
 Endokrin tümör metastazlarında cerrahi
endikasyonlar daha da geniş olarak
uygulanmalıdır
 Bunların dışında kalan metastazlarda ise
hastaya göre karar verilmelidir
 Medikal tedavideki gelişmelerin cerrahi
endikasyonları genişletmesi beklenmektedir
Teşekkür Ederim
Download

ablasyon vs cerrahi-Orha... 2,96 MB PPTX