İnmemiş Testis
Dr. Cem Özgür
Ankara Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
Risk faktörleri ve Etyoloji

Prematürite, düşük doğum ağırlığı
İntauterin gelişme geriliği
Plasental ve maternal faktörler
Androjenler, MIF eksikliği
Gubernakulum

Karın içi Basınç, Epididim, Genitofemoral Sinir

Gestasyonel diyabet, Sigara




Prevelans
 Prematürlerde
%30
 Miadda doğanlarda %2-5
 3. ayda %1-2
 Sağda sık
 %80 palpe edilebilir
Embriyoloji
6
haftaya kadar gonadlar çift potansiyelli
 7 hafta testis yönünde
 8 hafta Sertoli
 10 hafta Leydig..
 10-15 hafta DHT ---dış genital
 Gubernakulum
mezenşimal hücreler kas
dokusu, ekstraselüler matriks
 Androjenler ile gubernakulum genişler,
kalınlaşır
Testiküler inişin 3 fazı
 İnternal
halkaya transabdominal
migrasyon 5. hafta
 Processus vaginalis ve inguinal kanal
gelişimi 3. ay
 Skrotuma transinguinal iniş 6-7. ay
Sınıflama
 PALPABL
Gerçek inmemiş
 NON
PALPABL
Ektopik
İnmemiş testis ile ilgili
problemler







İnfertilite
Kanser gelişimi
Patent prosesus vajinalis
Artmış torsiyon riski
Artmış travma riski
Kozmetik
Psikolojik
Fertilite



•
İnmemiş Testislerde; İlk bulgu azalmış
Leydig Hücre sayısıdır
60-90. günlerdeki testosteron piki azalmıştır
Gonosit–Ad spermatogonia
transformasyonu azalmış/gecikmiştir
Benzer bulgular normal inmiş karşı
testiste de görülebilir
Fertilite
 Tedavi



edilmemiş inmemiş testislerde;
Erken puberte döneminde germ hücreleri
çok ciddi azalıyor ya da tamamen
kayboluyor.
Nadiren spermatid seviyesinde fokal
spermatogenez saptanıyor ancak ciddi
morfolojik bozukluk saptanıyor.
Erken erişkin döneminde tedavi edilmemiş
inmemiş testislerde germ hücresi kalmıyor.
İnmemiş Testis ve Kanser gelişimi:
 Normalde
risk 1/500: % 0.2
 İnmemiş testislilerde risk 4-10 kat artıyor:
% 0.8-2
 Tüm testis malignitelerinin %10 kadarı
inmemiş testisli olgular
 Malign dejenerasyon için en çok intrensek
histolojik bozukluklar teorisi
 En sık seminoma
Tanı

Öykü
 Gebelikte hormon kullanımı
 Aile öyküsü
 İnguinal cerrahi

Fizik Muayene
 Ambigious genitalya skrotal pigmentasyon
İNTERSEX?
 Proximal hipos+inmemiş testis İNTERSEX?
 Kayganlaştırıcı
?
 Ektopik lokalizasyonlar
 Gerektiğinde oturma çömelme anında
Laboratuar
 hCG
stimulasyon
 Testosteron artarsa testis varlığı teyit edilir
 Artmadıysa uzun protokol
 Unilateralde gereksiz
 Kesin tanı cerrahi eksplorasyon
Radyoloji
 Non
palpabl testiste USG duyarlılık %76
özgüllük %100
 Obez olgularda
 MR duyarlılık biraz daha yüksek
 Anjiyografi, BT, Sintigrafi yeri yok
Laparoskopi
 Endikasyon
non palpabl testisler
 Doğruluk %100
 Avantaj: simultane orşiopeksi, orşiektomi,
testis yapısı hakkında bilgi
 Dezavantaj: anestezi, invazif
Olasılıklar
 İnternal
ringe giren vas-damarlar(%40-50)
 İnguinal eksplorasyon( sağlıklı testisnubbin)
 Aşağı yerleşimli testis- normal vasdamar%20 orşiopeksi orşiektomi
 Yukarı yerleşimli testis- normal vasdamar%20 orşiopeksi orşiektomi
 Kör sonlanan vaz ve damarlar işlemi
sonlandır
 Vaz ve damarların tam yokluğu işlemi
sonlandır
Tedavi Amaçları
 Fertilite
olasılığını arttırmak
 Artmış kanserleşme riskini azaltma
olasılığı
 Olası travma – torsiyonu önlemek
 Psikolojik faktörleri azaltmak
 Herni onarımı
Tedavi
 Günümüzde
6. ay civarında tedavinin
başlanması 1 yaşında tedavinin
tamamlanması önerilmekte.
EAU 2014
Hormonal tedavi
 hCG
1500 IU/ (haftada 2) (max doz 915000)
 GnRH 3x 1.2 mg/gün (intranasal) 4 hafta
 Etkinliği % 20
 İnen testislerin % 20 si tekrar eski yerine
Tedavi yardımcı hormonal
 Neoadjuvan
hormon
 Adjuvan hormon
 Tek başına
 Olası yan etkiler








Erken epifiz kapanması
Saldırgan davranış
Penil büyüme,
Kilo alma
Germ hücre apopitozunda artış
Hücresel bağışıklık problemleri
Ağrılı ereksiyon
Nordic Consensus grubu hormon tedavisini
önermez
Hormonal Tedavi nerede yeri
yok?
 Ektopik
Testis
 Geçirilmiş Herni op
 Immun suprese
 Prune Belly
Cerrahi
 İnguinal
orşiopeksi
 Testis inguinal yerleşimli ise başarı %95
 Başarısızlıkta önemli sebep fıtık kesesinin
yetersiz diseksiyonu
Skrotal Orşiopeksi


Avantaj
Kısa operasyon
Daha az ağrı
Kozmetik

Başarı % 89.5 -100






Dezavantaj
Yetersiz fıtık diseksiyonu herni
hidrosel gelişimi
İnguinal testiste başarı düşer
İki insizyonlu yönteme
geçilebilir
İki basamaklı tedaviler
 Testiküler
arter bağlanarak korda testisin
gergin olmadan inmesini sağlayacak
uzunluk kazandırılır
 İkinci aşama genelde 6. ayda
Orşiopeksi komplikasyonları
 Testisin
retraksiyonu
 İlioinguinal sinir hasarı
 Torsiyon
 Vas hasarı
 Atrofi
 Kanama hematom…
Tedavi sonrası takip
op 1-2 yıl izlem( nüks- atrofi)
 Puberte sonrası kontrol
 Malignite riski self muayene
 Sonradan spontan inen testisler takip
edilmeli
 Retraktil testis en fazla iki yılda bir takip
(ascending % 5 )
 Post
Download

İnmemiş Testis