Akciğer
Kanserinde
Güncel Tanı ve
Tedavi Yaklaşımı
Editör
Abdullah İrfan Taştepe
Temmuz 2014
Copyright © 2014
ISBN
:978-605-5121-12-9
Eser
:Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
Editör
:Abdullah İrfan Taştepe
Editör İletişim Bilgileri:GÜTF Gazi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi AD, Beşevler, Ankara, Türkiye.
T.: +90 3122025622 E-Posta: [email protected]
İletişim Sorumlusu
Dizgi Düzenleme
:Ali Çelik, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Beşevler, Ankara, Türkiye.
GSM: +905304045467 F.: +90 3122025499 E-posta: [email protected]
:Ülker Bora
Basım Tarihi
:Temmuz 2014
Basım/Yayın/
Dağıtım/Satış
:Derman Tıbbi Yayıncılık, Kartaltepe Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Belediye İş Hanı, No: 9/9,
Bala, Ankara, Türkiye. T.: +905303042583, E-posta: info@ jcam.com.tr
Bu kitabın her türlü yayın hakkı Derman Tıbbi Yayıncılığa aittir. Yazılı olarak izin alınmadan kaynak gösterilmeden kısmen
veya tamamen kopya edilemez; fotokopi, teksir veya diğer yollarla çoğaltılamaz.
Önsöz
Mesleğe başladığım 1980’li yıllarda çoğunlukla enfektif patolojiler nedeni ile yaptığımız
ameliyatların yerini günümüzde malignite patolojileri, özellikle de akciğer kanseri patolojileri almıştır. 30 yıl öncesi ile kıyaslandığında daha yüksek doğrulukta laboratuar ve
radyolojik preoperatif değerlendirmeler yapılabilmektedir. Geçmişte medikal veya cerrahi inoperable olarak değerlendirdiğimiz bir çok hasta bu değerlendirmeler sayesinde artık opere edilebilmektedir. Cerrahi tekniklerdeki ilerlemeler her ne kadar daha yavaş olsa
da, bir zamanlar sadece belirli merkezlerde yapılan parankim koruyucu cerrahiler günümüzde yaygın olarak yapılabilmektedir. Son yıllarda akciğer kanserinde cerrahi teknik
bakımından en büyük değişim videotorakoskopik cerrahinin rutin yapılmaya başlanması
ile olmuştur. Böylece postoperatif hasta konforu anestezi desteği ile daha iyi olabilmektedir. Benzer şekilde, günümüzde daha fazla biyomarker ile yapılan histopatolojik değerlendirmeler sıklıkla yanlış mezotelyoma tanısı alan hastaların ayrımında, yol gösterici olmuştur. Günümüzde uygulanacak olan daha selektif kemoterapi ve/veya uygun doz, kısıtlı alan radyoterapi gelişmeleri ile hastaların yaşam süreleri uzamıştır.
Ancak tüm bu iyi gelişmelere rağmen akciğer kanseri tedavisi sonrası ortalama 5 yıllık
yaşam Evre 1 tümörlerde dahi %65’in üzerine çıkamamıştır. Bu durum akciğer kanserinde multimodal tedavinin önemini ortaya çıkarmaktadır. Bu kitap, konusunda uzman hekimlerin katkılarıyla hazırlanmış, göğüs cerrahisi ve göğüs hastalıkları hekimlerinin yanı
sıra medikal onkolog, radyasyon onkoloğu ve diğer branş hekimleri için akciğer kanseri
konusunda yararlanabilecekleri bir kaynak hedeflenerek planlanmıştır.
Emeklerini bizlerden esirgemeyen bölüm yazarlarına, yayın evine ve bu kitap fikrinin
oluşmasında önayak olan Dr. Orhan Yücel’e teşekkür ederiz.
Abdullah İrfan Taştepe
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD. Ankara
Yazar İsim ve Adresleri
Abdullah İrfan Taştepe
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD. Ankara
Ahmed Said Çil
Özel Müjde Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Malatya
Ali Çelik
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD. Ankara
Alper Avcı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Adana
Alper Gündoğan
GATA Göğüs Hastalıkları AD. Ankara
Celal Buğra Sezen
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD. Ankara
Fatih Hikmet Candaş
GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Servisi, İstanbul
Göktürk Fındık
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara
Hakan Çermik
GATA Patoloji AD. Ankara
İbrahim Can Kürkçüoğlu
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD. Şanlıurfa
İrfan Eser
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD. Şanlıurfa
İsmail Cüneyt Kurul
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD. Ankara
Mahmut Tokur
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD. Kahramanmaraş
Metin Alkan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Ankara
Mehmet Furkan Şahin
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara
Muhammet Sayan
Aksaray Devlet Hastanesi, Aksaray
Mustafa Arslan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Ankara
Mustafa Demiröz
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD., Kahramanmaraş
Mustafa Yıldırım
Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, Gaziantep
Nilgün Yılmaz Demirci
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, 15. Göğüs Hastalıkları Servisi, Ankara
Orhan Yücel
GATA Göğüs Cerrahisi AD. Ankara
Sezai Çubuk
GATA Göğüs Cerrahisi AD. Ankara
Serdar Özkan
Siirt Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Servisi, Siirt
Seyfettin Gümüş
GATA Göğüs Hastalıkları AD. Ankara
Suat Gezer
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Adana
Şamil Günay
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi A.D. Şanlıurfa
Şevki Mustafa Demiröz
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD. Kahramanmaraş
Şeyda Gündüz
Tıbbi Onkoloji, T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya
Şükran Ülger
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi AD. Ankara
Yusuf Ünal
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Ankara
Zeki Yıldırım
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD. Anakara
İçindekiler
1
Akciğer Kanseri Etiyolojisi
11
Akciğer Kanserinde Semptom Bulgu ve Klinik
14
Akciğer Tümörlerinin Sınıflaması
28
Akciğer Kanserinde Tanı ve Evreleme Teknikleri (Fob, Otofloresan
Bronkoskopi Ebus, Eus)
39
Akciğer Kanserli Hastalarda Preoperatif Değerlendirme
49
Akciğer Kanserinde 7. TNM Evreleme Sistemi
56
Toraks Cerrahisinde Anestezi
101
Akciğer Kanseri Cerrahisinde Uygulanan İnsizyonlar
107
Akciğer Rezeksiyonları
116
Mediastinal Hastalıklar ve Kanser Evrelemesinde Cerrahi Uygulamalar
130
Akciğer Kanserinde Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (Vats) ve
Robotik Cerrahi
139
Lenf Nodu Diseksiyonu
148
Soliter Pulmoner Nodüle Yaklaşım
161
Pancoast Tümörleri
166
Akciğer Kanseri Tedavisinde Sleeve Rezeksiyonlar
179
Prognoz ve İzlem
185
Senkron ve Metakron Akciğer Kanserleri
189
Akciğer Kanserinde Radyoterapi, İmmunoterapi, Rf Ablasyon, Sbrt,
Brakiterapi
194
Akciğer Kanserinde Radyoterapi (Adjuvan, Neoadjuvan)
203
Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde Medikal Tedavi
213
Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi
Download

Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı