SCHEUERMANN
HASTALIĞI
Doç.Dr.M.Fatih Korkmaz
İnönü Ünv. Tıp Fakültesi
T.Özal Tıp Merkezi
Ortopedi ve Travmatoloji AD.
Normal insanda

Torasik kifoz 20-
45 derece

Lomber lordoz 40-65 derece arasında
olmalıdır
Lateral vertebral grafide

Normalde C7 den
aşağı çizilen çizgi
Sacral
promontoriumun 2cm
önü veya 2cm arkası
aralığından geçmelidir

2 cm den fazla
arkadan geçmesi
kifoz bulgusudur
Postur



Artmiş rigid kifoz
Lomber ve servikal
lordoz
Anteriyor omuz
kaslarında ve
hamstring kas
gruplarında artmış
kontraktur
Fizik Muayene

Adam’s Foward Bending test ile kifoz
apeksinin konumu saptanır.
Tipleri
Kifoz apeksinin konumuna göre
( T7-T9)
 Torakolomber tip (T10-T12)
 Lomber tip
(L1-L4)

Torasik tip
Ayırıcı tanıda kifoza neden olacak
hastalıklar
Postural
 Scheuerman
hastalığı
 Konjenital kifoz
 Travmatik
 Nöromuskuler
 Post laminektomi
 Post radyasyonel

Post radyasyonel
 metabolik
 iskelet displasileri
 Marfan hastalığı
 Neoplastik
 Postinfeksiyonel

Tanım

Prepubertal dönemde başlayan torakal,
torakolomber ve lomber vertebraları tutan,
daha çok kifoz ile seyreden pediartrik
ortopedi hastalığı olarak tanımı
yapılmaktadır.
Epidemyoloji

10-14 yaş arası adölosan çocuklarda
%0.4 ile %10 oranında rastlanır.

Cinsiyet ile bağlı değil
Klinik

Prenatal ve 10 y öncesi tanı koymak
güçtür.

Prepubertal 10-12 y başlar ve progresif
olarak ilerler
Etiyoloji

Vertebral ringi oluşturan apofiziyel
yapıların enkondral kemikleşmesinde
gecikme

Vücudun aksiyel büyümesine oranla vertebral
gelişmede geri kalma.
Histopatolojisi Blount’s hastalığı ve SCFE ile
benzer,ama tanıyı desteklemiyor
Osteokondritin bir formu
Mekanik, vaskuler, hormonal, nutrisyonel,
travmatik, metobolik nedenler suçlanmakta



Vertebralardaki
kamalaşmanın esas
sebebi bilinmiyor
Klinik Bulgular
Sırt ağrısı ile başlar (Servikotorasik)
 Dermatom ağrısı
 Daralmış intervertebral aralık
 Ağrı ankiloz olan bölgelerde az
 Semptomlar kifozun derecesiyle orantılı
 Azalmış fiziksel aktivite

Radyolojik tanı
(Sörensen kriterleri)




Apekste 3 vertebra
korpusunun 5 dereceden
fazla kamalaşması.
İrregüler apofizyel
çizgilenmeler
İntervertebral aralıkta
daralma
Anterior vertebra
corpusunda Schmorl
nodulleri
TEDAVİ
1-İZLEM
 50 derecenin altında, ilerleme
göstermeyen hafif artmış kifozu olan
adelosanlar
 4-6 ayda bir lateral grafi ile takip
 Büyüme tamamlandığında takip
sonlandırılır.
TEDAVİ
2- ORTEZ TEDAVİSİ
 İskelet sistemi immatür olan 50 derecenin
üzerinde torakal tip kifozu (apeks T6-T8
arasında) olan hastalar Milwaukee korsesi
ile tedavi edilirler.
 Kifoz açısı 75 derecenin üzerinde ise,
kamalaşma 10 derecenin üzerinde ise,
iskelet matüritesi tamamlanmışsa sonuçlar
kötüdür.
Milwaukee Brace
UYUM???
TEDAVİ
3- ALÇI TEDAVİSİ
 Cilt sorunları
 Fizik aktivitenin kısıtlanması
 Sık alçı değişim gerekliliği gibi
dezavantajları nedeni ile günümüzde
terkedilmiştir.
TEDAVİ
4- CERRAHİ TEDAVİ
 Rigid
70 derece ve üzeri kifoz
Medikal tedaviye yanıtsız ağrı
 Kozmetik ,fonksiyonel,biyolojik olarak
deformitenin ileri olması
 Nonoperatif tedavinin başarısız olması
 Post pubertal dönem
 Aile ve hastanın tedaviye güvenmesi

Amaç
Stabil,sagital
planda balansa
sahip nörolojik
komplikasyonsuz
bir sonuca varmak.
Cerrahi tedavi secenekleri

Posterior enstürmentasyon ve füzyon

Anterior release ve füzyon

Torakoskopik anteriyor release ve füzyon
(alternatif yöntem)
88 DERECE KİFOZ
95 DERECE KİFOZ
MEHMET FATİH KORKMAZ
Download

POWERPOiNT SUNU OLARAK iNDiRME LiNKiMiZ