KAYNAK AYAŞLI EMRE
YORUM ERHAN DURAK
DİZİ KEREM
SEYİR ÇIKICI
DURAK SESİ LAdügah
ARIZA SESİ Sİb2 segah
NOTA YAZIM AYDIN ÇAĞLAR
ÇAĞLAR MÜZİK KURSU
TEL 419 69 55-60 KIZILAY
TAKTIK VİTESİ BİRE
usul nim sofyan
∞
metronom q
& 1ˆ1
4 œ
rK
œ
saz
& œ. œ œ
œ ≈ œ œ œ
œ œ œ
5
saz
œ. œ œ œ
œ
müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
% çağlar
œ
.
œ. œ œ
& œœ œ œ œ
& œ. œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ
&‰
17
œ. œ œ
&‰
din ler o
u lus has
&‰
yun
köy
œ œ œ œ œ
tak si
ol tu
& .. œ . œ œ
25
29
saz
œ. œ œ œ
œ
saz
œ œ œ œ
tak
tık
cim
tes
ra
bih
œ œ œ
vi
te
œ œ œ œ œ
ha va
yo lun
sı
da
œœ œœ œ
kı la
e lin
rı
de
œ œœœ
si
bi
re
œ œ œ œ œ
çağlar müzik kursu tel 419 69 55 -60 kızılay
mak sat
mu
hab
bet ol
1
dinler oyun havası /akıyor gecelere
taksicim rakıları / içiyor bir nefeste
nakarat
taktık vitesi bire/ gidiyoruz aheste
maksat muhabbet olsun rakı içmek bahane
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
sun
‰
œ œ
œ œ
œœœ œ œ œ
œ.
œ œ
œ œ œ œ
a kı yor
çe vir me
ge
var
ce le
so lun
re
da
i çi yor
gü müş sa
bir
at
ne fes
ko lun
te
da
yo
ruz
a hes
te
ra kı iç
mek
œ œ œ œ œ
‰
œ.
saz
œ.
œ œ œ œ œ
‰
œ. œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ
‰
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
21
œœœ œ œ œ
saz
9
13
œ. œ œ œ œ œ
œ. œ œ
gi di
œ œ œ œ œ
œœ œ œ
œ œ œ œ
œœ œœ
ba ha
2
ulus hasköy yolunda / çevirme var solunda
oltu tesbih elinde / gümüş saat kolunda
3
gezeriz ince ince /keyfimiz tam yerinde
ankarada her gece / geziyoruz aheste
ne
%.
.
Fine
Download

TAKTIK VİTESİ BİRE.musx - TCMEB ÇAĞLAR MÜZİK KURSU