DİZİ KEREM
SEYİR ÇIKICI
DURAK SESİ LAdügah
ARIZA SESİ Sİb2
KAYNAK .ŞİNASİ KULA......
YORUM MEHMET DEMİRTAŞ
oyun havası
ANKARAYLA POLATLININ ARASI
NOTA YAZIM AYDIN ÇAĞLAR
ÇAĞLAR MÜZİK KURSU
TEL 41655-60 KIZILAY
usul nim sofyan
& 1ˆ1
4
metronom 90
œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ
.
.
.
saz
œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
&
7
œ # œ œ œ œ œ œ œ œr œ œr œ
saz
r
œ
saz
r
œ
œœ œœ
#
œ
‰
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&
saz
saz
13
r
r
r
r
œ
œ
œ
œ
œ œœ œ œœ œœ œ
#
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
& œ. œ œ œ
saz
saz
19
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ
#
œ
œœ
.‰
&‰
saz
25
an ka ray la
po lat
lı nın
a
ra
sı
kı sa gün de
üç
beş
se fer va
ra
œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
.
.
œ
œ
œ
œ
.
.
.
&
31
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ
‰
‰
& œ.
sı
37
r saz r
œ œ
r
œ
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
r
œ
saz
yar di lin den kal ma yü rek
ya
ra
sı
ne de yim de
œ œ #œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ
œ
.
œ
‰
.
œ
œ
œ
œ
œ
.
&
43
gön
lü nü a lam
o
ya
rin
œ œ
& œ. œ œ œ ‰ œ œ
49
maz
maz
po lat lı
po lat lı
nın
nın
u sul u sul
u sul u sul
yü rü
yü rü
mey nen
mey nen
a yak
a yak
yo rul
yo rul
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ %..
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
Fine
kız la
kız la
rı
rı
na
na
can
can
lar
lar
da
da
yan
yan
maz
maz
2
ankarayla polatlının arası / kısa günde üç beş sefer varası
kula akıl fikir vermiş yaradan
yar dilinden kalma yürek yarası / ne deyimde gönlünü alam o yarin
hepsini güzel kılmış sıradan
kadir kıymet bilmez çıkmış aradan
nakarat
usul usul yürümeynen ayak yorulmaz
ne deyimde gönlünü alam o yarin
polatlının kızlarına canlar dayanmaz
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
Download

ANKARAYLA POLATLININ ARASI.musx