------------------------ r
.... _
... -
J.....-
.................. _
.. _ ...................................... ........
T.C. SA Ğ L IK B A K A N L IĞ I - T Ü R K İY E H ALK
1
L
s
J
i
S '
SIRA
NO
1
y
TAŞINIR
KAYIT
KODU*
, \
SATIN ALINACAK MALZEMENİN CİNSİ
.
Mycobacterium tuberculosis Moleküler Dış Kalite
kontrol DNA örnekleri hizmet alımı
t*
2
3
4
5
6
7
8
9
10
F01/S İİD B -SÖ H /00
/
MİKTARI
(Jj
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
T.C . Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Saölıöı
Kurumu
KİT ve KİMYASAL ALIMLARI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. KONU:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Mikrobiyoloji Referans Laboratuarları Daire
Başkanlığı Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı için hizmet alımı.
Sıra No
1
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.
3.1
Malzemenin Adı
Mycobacterium tuberculosis Moleküler Dış Kalite kontrol
DNA örnekleri hizmet alımı
Miktarı
GENEL ŞARTLAR
Firmalar tekliflerini birim fiyat üzerinden kalem bazında vereceklerdir.
Ürünlerin orijinal prospektüslerinden birer adet teklifle birlikte verilecektir.
Ürünler üreticiye ait orijinal etiketleri taşımalı; etikette üretim tarihi, sonkullanma tarihi,
saklama koşulları bulunmalıdır.
Ürünün tam ticari adı ve üreticileri, teklifte yazılı olarak belirtilmelidirT
Laboratuvarımıza teslim edilen ürünler çalışmadığı takdirde firma tarafından 7 güniçersinde
ücretsiz olarak değiştirilecektir.
Teklif karara bağlandıktan sonra ürünler orijinal ambalajlarında ve ambalajı açılmamış
şekilde, uygun sıcaklık koşullarında soğuk zincir kurallarına uyularak teslim edilecektir.
TEKNİK Ö ZELLİKLER :
Mycobacterium tuberculosis Moleküler Dış Kalite kontrol DNA örnekleri teknik
özellikleri:
3.1.1. Kalite kontrol panelleri üretici firması Uluslararası Akreditasyon kuruluşlarından en az biri
tarafından Akredite edilmiş olmalıdır.
3.2. Kalite kontrol firmasının çalışan kalite kontrol sonuçlarının girileceği online bir düzeneği (web
sitesi) olmalıdır.
3.2.1 Bu siteye giriş kuruma özel olmalı ve sonuçların güvenliği sağlanmalıdır.
3.2.2 Değerlendirilen DKK (Dış Kalite Kontrol) panellerinin değerlendirilmiş sonuçlarına da bu
siteden
ulaşılabilmelidir.
3.2.3 Kullanıcı sonuçları göndermek ve raporları almak için herhangi bir bilgisayar üzerinden işlem
yapabilmeli; bilgisayar kısıtlaması olmamalıdır.
3.2.4 Web üzerinde eski sonuçlar en az 1 yıl süre ile saklanmalıdır.
3.3 Gönderilen DKK örneklerinin hangi tarihte gönderileceği önceden yazılı olarak bildirilmelidir.
3.4 DKK örneklerinin taşınması standartlara uygun olmalı ve bu standartlar firma tarafından da
geribildirimle denetlenmelidir.
3.5 Gönderilen örneklerle beraber malzeme ve panel özellikleri ile ilgili bilgi mutlaka olmalıdır.
3.6 Gönderilen paneller için teslim alı/dıktan sonra laboratuvarın çalışması için yeterli süre
verilmelidir. (Bu süre en az 15 gün o limandır.)
3.7 Yıllık dağıtım sıklığı ÜÇ (3), her dağıtımdaki örnek sayısı İKÎ (2) olmalı
Mikrobiyoloji Referans Lab. D
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TurkıyKurumuS39"â'
Türkiye i .alk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
3.8 Teklif edilen ürün, orjinal ambalajda olmalı, ambalaj üzerinde kontrol panelini üreten firmanın
adı veya ticarî adı ve adresi, üretim parti (LOT) numarası, varsa özel depolama şartları, ikazlar
ve/veya alınacak önlemler yazılı olmalıdır.
3.9 Yüklenici firma, ürüne ait marka adı, üretici firma adı, üretim parti (LOT) numarası, üretim parti
(LOT) numarası bazında miat bilgileri varsa model, firmaya ait malzeme kodu bilgilerini ürün
tesliminde yazılı olarak sunmalıdır.
3.10. Katılımcı firmalar, ürüne yönelik uygunluk değerlendirmesi yapılacağından orijinal ürün
katalog ve/veya broşürlerini ihale saatinden önce teslim etmelidir.
3.11. Satın alma toplam 5 çevrim ( 2 çevrim 2014, 3 çevrim 2015) üzerinden yapılmalıdır
T C . Sağlık Bakanlığı
4 KABUL VE MUAYENE:
4.1. Ürünlerin Başkanlığımıza şevki, depomuza teslimi firma tarafından yapılacaktır. Kargo teslimatı
kabul edilemez; ürünler, sevkiyat esnasında hasar görmeleri önlenecek şekilde paketlenecek bu
esnada doğabilecek hasarlardan ve bunların giderilmesinden firma sorumlu olacaktır.
4.2.Ürünlerin Başkanlığımızca oluşturulan Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından teknik
şartnameye göre kontrol ve muayeneleri yapılacaktır.
4.3. Dizayn ve imalat hataları nedeniyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan ilgili firma sorumlu
olacaktır. Eksik veya hatalı sevk edildiği tespit edilen ürün, teçhizat, yedek parça ve sarf malzemeleri
ihaleyi kazanan firma tarafından en geç 30 (otuz) gün içerisinde gerçek malzemesi ile ek bir ücret
talep edilmeksizin değiştirilecektir.
4.4.Herhangi bir uyumsuzluk durumunda; firma, uyumsuzluğu Muayene Komisyonunun
belirleyeceği süre içerisinde düzeltmek zorunda olacak ve düzeltilmesi imkansız ise, ürün
reddedilecektir. Yerine, firma ücretsiz olarak yeni ürünü Muayene Komisyonunca belirlenecek süre
içerisinde teslim edecektir.
4.5. Firma yetkilileri, muayene sırasında hazır bulunmadıkları takdirde muayenenin yapılış tarzına ve
sonucuna itiraz edemezler.
4.6. Muayene sonucuna itiraz edilmesi halinde 3 (üç) gün içerisinde ikinci muayene Başkanlıkça
(birinci muayenede bulunmayanlardan) oluşturulacak İtiraz Komisyonu tarafından yapılacaktır. Bu
muayenede sadece birinci muayenede uygun bulunmayan özellikler değerlendirilecektir. İtiraz
Komisyonunun kararı kesindir.
4.7.Şartnameye uyguniııiv belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan
firmaların teklifleri ret edilecektir.
İş bu Teknik Şartname 4 (dört) ana başlık altında iki (2) sayfadan ibarettir.
Mikrobiyoloji Referans Lab. Daire Başkanlığı
2
Download

i SIRA NO TAŞINIR KAYIT KODU* SATIN ALINACAK MALZEMENİN