HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
TOPLUM İÇİN BİLGİLENDİRME DİZİSİ-19
16 EKİM
DÜNYA GIDA GÜNÜ
Gıda güvenliği insanların sağlıklı ve nitelikli bir yaşam sürdürebilmeleri için beslenme ihtiyacını
karşılayacak yeterli, güvenli ve besleyici gıdaya her zaman ulaşabilmesidir. Tüm dünyada insanların
yaşamak, bedensel ve diğer açılardan gelişimlerini sağlamak için yeterli gıdaya ulaşmaları ve bu gıdaların
sağlık yönünden güvenli olması temel bir hak olarak görülmektedir. Bununla birlikte dünyanın bir çok
yerinde, büyük bölümü kırsal alanlarda olmak üzere insanların günlük beslenmelerinde yeterli miktar ve
kalitede gıda bulunmaması ya da sürekliliğinin sağlanamaması gerçeği, insanlığı açlık sorunu ile karşı
karşıya bırakmaktadır. Birleşmiş Milletler’in raporuna göre bugün dünyada 805 milyon kişi açlıkla karşı
karşıyadır.1
Dünyada gıda kaynaklarının yeterli olmasına karşılık; gıda dağıtımdaki/dağılımındaki eşitsizlikler ve
tüketim sistemi, sorunun önemli parçalarını oluşturmaktadır. Nitekim “Binyıl Kalkınma Hedefleri2 arasında
2015 yılı için belirlenen açlıkla mücadele eden kişi sayısının yarıya düşürülmesi hedefinin bu koşullarda
gerçekleşemeyeceği görülmektedir. Bununla beraber kısa adı FAO olan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
Örgütü’nün stratejik planlarına göre dünya nüfus artışı göz önüne alındığında mevcut tarımsal üretimin
%70’e yakın oranda artırılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.1
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün kuruluş tarihi olan 16 Ekim, Dünya Gıda Günü olarak kabul
edilmektedir. Her yıl FAO tarafından belirlenen bir tema çerçevesinde gerçekleştirilen Dünya Gıda Günü
etkinliklerinde, gıda üretimi, tüketimi ve gıda güvencesine ilişkin konular gündeme taşınarak küresel
anlamda büyük önem arz eden açlık ve açlıkla mücadeleye dikkat çekilmeye çalışılmaktadır. Dünya Gıda
Günü’nde; dünyadaki açlık problemlerinin belirlenmesi ve çözüm yollarının gösterilmesi, ülkeler arasındaki
gıda üretimi birlikteliğinin sağlanması, gıdaların üretimi- tüketimi ve satış noktalarındaki hijyen ve
sanitasyonun sağlanması ile yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin belirtilmesi amaçlanmaktadır.2
Dünya Gıda Günü 2014 yılı teması Türkiye’de de resmi kaynaklarda kullanıldığı üzere; “Çiftçi Aileler;
Dünyayı Besle, Yeryüzünü Önemse!” olmuştur. Bu tema; çiftçi ailelerin ve küçük ölçekli çiftçilerin
durumunu iyileştirmeye dikkat çekmek amacıyla belirlenmiştir.3
Açlığın ve yoksulluğun ortadan kaldırılması, gıda güvenliği ve beslenmenin sağlanması, doğal kaynakların
yönetimi, geçim kaynaklarının iyileştirilmesi, çevrenin korunması ve özellikle kırsal alanlarda sürdürülebilir
kalkınmanın sağlanmasında aile tarımının dünyadaki önemli rolüne odaklanır. Ayrıca Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu tarafından 2014 yılı “ Aile Tarımının Uluslararası Yılı” olarak da ilan edilmiştir.4
Dünya açlıktan kurtulmalıdır !
Ne gerekiyorsa kısa süre içinde yapılmalıdır !
The State of Insecurity in the World. İnternet] http://www.fao.org/3/a-i4030e.pdf. Erişim: 12.10.2014.
Milenyum Kalkınma Hedefi - Millennium Development Goal (MDG).
[Internet]
3
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2F3%2Faas281o.pdf&ei=FAk8VMSpDaXMygP81IKIAQ&usg=AFQjCNEP0pY4uX-cBUKdyFQmE92moQD5gw. Erişim:12.10.2014.
4
[Internet] http://www.fao.org/world-food-day/home/en/?utm_source=faohomepage&utm_medium=web&utm_campaign=featurebar.Erişim: 12.10.2014.
1
2
Bu dokuman Dr. Evren Kibar, Dr. Sema Attila, Dr. Tülay Bağcı Bosi ve Dr. Dilek Aslan tarafından 12.10.2014 tarihinde hazırlanmıştır.
Download

16 Ekim, Dünya Gıda Günü