Sütunlara bölünmemiş, düz sayfa yapısı, Etkinlikler için kullanılacak.
10. SINIF COĞRAFYA
YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI
DOĞAL SİSTEMLER
1.BÖLÜM: TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR
1) Aşağıda verilen şemada boş bırakılan yerleri doldurunuz.
KAYAÇLAR
(TAŞLAR)
Püskürük Taşlar
a-……….........................
b-……………………….
-
Tortul Taşlar
a-……………………..
b-……………………..
c-……………………..
-
Başkalaşım (metamorfik)
Taşlar
+Taş kömürü-…………….
+kalker-…………………..
+granit-…………………..
+kum taşı-………………..
+kil taşı-………………….
2) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
a-Canlı kalıntılarının taşlaşmasıyla organik tortul taşlar oluşmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi organik tortul taşlara örnek olarak verilebilir?
A) Siyenit
B) Jips
C) Linyit
D) Elmas
E) Bazalt
b- Aşağıda verilen kayaçlardan hangisi yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime
uğrayarak oluşmuş taşlardan birisi değildir?
A) Mermer
B) Gabro
C) Gnays
D) Şist
E) Elmas
c- - Tabakalar halinde bulunurlar.
- İçlerinde fosil bulunur.
- Eriyik haldeki maddelerin tortullaşmayla oluşmuşlardır.
Yukarıda özellikleri bulunan kayaç, seçeneklerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) Andezit
B) Obsidyen
C) Mermer
D) Taş kömürü
E) Kalker
d- Aşağıdakilerden hangisinde kayaç, bulunduğu türle birlikte verilmemiştir?
A) Gnays-İç püskürük
B) Kaya tuzu-Kimyasal tortul
C) Andezit-Dış püskürük
D) Elmas-Metamorfik
E) Kum taşı-Fiziksel tortul
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
1
e- Şist, aşağıda verilen kayaçlardan hangisinin yüksek sıcaklık ve basınç altında
başkalaşması sonucu oluşmuştur?
A) Kalker
B) Linyit
C) Elmas
D) Kil taşı
E) Taş kömürü
3) Kayaçların hangi alanlarda kullanıldığı hakkında araştırma yapınız.
2.BÖLÜM: LEVHA HAREKETLERİNİN ETKİLERİ
1) Aşağıdaki haritada sınırları verilen levhaların isimlerini karşılığı olan harflerin yanına
yazınız.
A-
B-
C-
D-
E-
F-
H-
I-
J-
K-
L
2) Sıcak su kaynaklarının nasıl oluştuğunu ve bu kaynakların kullanım alanlarını
araştırınız.
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
2
3) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ‘ D ’ , yanlış olanların başına ‘ Y ’
harfini yazınız.
a-(……) Deprem kuşaklarının yeryüzüne dağılışı ile levha sınırları arasında paralellik vardır.
b-(……) ABD, İzlanda, Yeni Zelanda gibi ülkelerde gayzerler yaygındır.
c-(……) Avustralya’da sık sık şiddetli depremler yaşanmaktadır.
d-(……) Levhaların birbirine yaklaştığı yerlerde okyanus sırtları oluşur.
e-(……) Türkiye deprem riskinin yüksek olduğu ülkeler arasında yer almaktadır.
3.BÖLÜM: DOĞADAKİ ÜÇ UNSUR: SU, TOPRAK, BİTKİ
1) Dünya haritası üzerinde numaralandırılarak gösterilen akarsuların adlarını
atlaslarınızdan da yardım alarak yazınız.
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-
2) Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız.
a- Heyelan set gölleri nasıl oluşmuştur?
b- Açık havza nedir? Açık havzalı akarsulara üç tane örnek veriniz.
c- Kahverengi orman toprakları hangi iklim bölgesinde görülmektedir?
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
3
d- Rüzgarların taşıyıp biriktirdikleri topraklara ne ad verilir?
e- Göl sularının tatlı olması hangi koşullara bağlıdır kısaca yazınız.
3) Aşağıda verilen toprak profilinin horizonlarının özelliklerini kısaca yazınız.
A Horizonu:
B Horizonu:
C Horizonu:
D Horizonu:
4) Toprak türlerini aşağıda verilen tabloya yerleştiriniz.
5) Yeryüzünde bulunan endemik bitkileri araştırınız.
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
4
6) Aşağıda iklim tipleri verilen tabloya uygun olan bitki ve toprak türlerini yerleştiriniz.
İklim
Bitki örtüsü
Toprak
Akdeniz iklimi
Karasal (step) iklimi
Ilıman okyanusal iklim
Ekvatoral iklim
Tundra
BEŞERİ SİSTEMLER
4.BÖLÜM: NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ
1) Nüfus nedir? Nüfusun yeryüzüne dağılışına etki eden doğal ve beşeri faktörlerden
5’er tane yazınız.
2) Tabloda verilen değerlere göre nüfus piramidi çiziniz.
Yaşlar
0- 5- 10- 15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70- 75- 80- 85+
4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84
3 4 4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
2
1
1
1
0.5 0.1
Kadın
nüfus(%)
Erkek
4
nüfus(%)
4
5
5
5
5
4
4
4
4
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
3
3
2
2
1
1
5
0.8
0.3
3) Gelişmiş bir ülkenin beşeri ve ekonomik özelliklerinden 5’er tane yazınız.
4) Aşağıda verilen nüfus piramitlerinin isimlerini yazınız.
a-……………
b-……………
c-……………..
d-…………….
e-……………
5) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
a) Nüfusun yeryüzüne dağılışında etkili olan doğal ve beşeri faktörler bulunmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi etkili olan doğal faktörlerden birisi değildir?
A) Yer şekilleri
B) Ulaşım
C) İklim
D) Toprak
E) Bitki örtüsü
b) Aşağıda verilen yerlerin hangisinde nüfus artış hızı diğerlerine oranla daha
düşüktür?
A) Batı Avrupa
B) Güney Asya
C) Kuzey Amerika
D) Kuzey Asya
E) Kuzey Afrika
c) Aşağıdakilerden hangisi tarih boyunca meydana gelen nüfus artışında sıçramaya
neden olan olaylardan biridir?
A) Sanayi devrimi
B) Turizmin gelişmesi
C) Göç hareketleri
D) Suyun iyileştirilmesi
E) Doğal afetler
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
6
5.BÖLÜM: GÖÇLERİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI
1) Aşağıdaki şemaya göçün nedenlerini yazınız.
Doğal nedenler:
Sosyal nedenler:
GÖÇÜN
NEDENLERİ
Siyasi nedenler:
Ekonomik nedenler:
2) Göçün sonuçlarından birisi olan çarpık kentleşmenin yoğunlaştığı bölgelerde hangi
sosyal, kültürel, ekonomik ve alt yapı sorunlarının oluştuğunu ya da oluşabileceğini
araştırınız.
3) Aşağıda verilen boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.
a- Lozan Antlaşması ile meydana gelen göçler,……………………. göçlerine örnektir.
b- ABD’de çalışan Türk doktorlar………………….. göçlerine örnektir.
c- Kocaeli depreminden sonra insanların çeşitli yerlere göç
etmeleri……………………..göçlerine örnektir.
d- Çalışmak amacıyla istihdam olanaklarının fazla olduğu yerlere yapılan
göçler……………………. göçlerine örnektir.
e- Yeryüzünde meydana gelen en büyük kitlesel göç hareketi………………………’dür.
4) Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.
DIŞ GÖÇ VEREN ÜLKELER
DIŞ GÖÇ ALAN ÜLKELER
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
7
6.BÖLÜM: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EKONOMİK FAALİYETLER
1) Aşağıda verilen dönemlerin genel özelliklerini ve bu dönemlerde uygulanan
ekonomik faaliyetleri kutulara uygun şekilde yazınız.
Paleolitik Dönem
İlk ve Orta Çağ
Neolitik Dönem
Sanayi Devrimi
Kalkolitik Dönem
Bilgi Çağı
2) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
a- Aşağıda verilen ülkelerden hangisinde nüfusun sektörel dağılımında birincil
ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranının fazla olduğu söylenebilir?
A) Japonya
B) İngiltere
C) Almanya
D) Somali
E) Fransa
b- I. Köpeğin evcilleştirilmesi
II. İnsanların küçük gruplar halinde ve göçebe olarak yaşaması
III. Devletlerarası sıkı ve iyi örgütlü ticari ilişkilerin ortaya çıkması
Yukarıda verilen gelişmelerin görüldüğü çağlar hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
I
II
III
A)
Paleolitik
Mezolitik
Kalkolitik
B)
Mezolitik
Paleolitik
Kalkolitik
C)
Kalkolitik
Mezolitik
Paleolitik
D)
Kalkolitik
Paleolitik
Mezolitik
E)
Paleolitik
Kalkolitik
Mezolitik
c- Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrim’yle meydana gelen gelişmelerden biri
değildir?
A) Üretim araçlarında büyük gelişmelerin yaşanması
B) Makineleşmenin yaygınlaşması
C) Tarımsal üretimin başlaması
D) Ulaştırma araçlarının gelişmesi
E) Enerji kaynaklarının önem kazanması
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
8
3-Aşağıdaki boşluklara ekonomik faaliyetlere uygun meslek gruplarını yazınız.
Birincil Faaliyetler
İkincil Faaliyetler
Üçüncül Faaliyetler
4) Yaşadığınız yerde insanlar daha çok hangi ekonomik faaliyet türleriyle geçimlerini
sağlamaktadır? Araştırınız.
MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE
7.BÖLÜM: TÜRKİYE’NİN TOPRAK, SU, BİTKİ VARLIĞI
1) Aşağıda Türkiye’de görülen bazı toprak tiplerinin özellikleri verilmiştir.
Buna göre bu toprak tiplerinin isimlerini uygun boşluklara yazınız.
Türkiye’de sert
karasal iklimin
görüldüğü
yerlerde çayır
bitki örtüsünün
altında oluşan
toprak türüdür.
…………………….
Anadolu’nu bazı
kesimlerinde ‘taş
doğuran’ veya
‘kelepir toprak’
olarak bilinen
toprak türüdür.
..…………………
Batı
Karadeniz’de
yayılış gösteren
üzerinde iğne
yapraklı
ormanların
bulunduğu
toprak türüdür.
…………………….
Türkiye’de
Akdeniz
ikliminin
görüldüğü
alanlarda
üzerinde
makilerin
bulunduğu
toprak türüdür.
………………….
2) Ormanların ülkemiz için faydaları nelerdir? Ormanlarımızı korumak için ne gibi
çalışmalar yapılmalıdır? Araştırınız.
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
9
3) Aşağıdaki haritalarda Türkiye’de yetişen ve yayılış gösteren bitki örtülerinden bazıları
verilmiştir. Bu bitki örtülerinin özelliklerini yanlarındaki boşluklara yazınız.
4) Türkiye haritasında numaralarla işaretlenmiş akarsuların isimlerini yazınız.
14710131619-
25811141720-
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
369121518-
10
5) Aşağıda üç farklı yer altı kaynağı verilmiştir.
Bu kaynakların isimlerini ve Türkiye’de nerelerde oluştuğunu yazınız.
A-………………………
B-………………………
…………………………
………………………...
C-………………………..
…………………………
6) Aşağıdaki tabloda verilen göllere Türkiye’den 2’şer örnek yazınız.
Tektonik
göller
Karstik göller
Heyelan set
gölleri
Volkanik göller
Buzul gölleri
Alüvyal set
gölleri
Kıyı set gölleri
Volkanik set
gölleri
Baraj gölleri
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
11
8.BÖLÜM: NEREDE VE NASIL YAŞIYORUZ?
1) Aşağıda renklerle gösterilen şehirlerimiz hangi fonksiyonlarıyla öne çıkmıştır?
Şehirlerin isimlerini ve fonksiyonlarını yazınız.
1-
2-
3-
4-
5-
6-
2) Aşağıda verilen tabloyu istenilen bilgilerle doldurunuz.
FONKSİYON
EKONOMİK
GENEL ÖZELLİKLERİ
FAALİYETLER
ÖRNEK
ŞEHİRLER
TARIM ŞEHRİ
SANAYİ ŞEHRİ
MADEN ŞEHRİ
TURİZM ŞEHRİ
LİMAN ŞEHRİ
ASKERİ ŞEHİR
İDARİ ŞEHİR
KÜLTÜR ŞEHRİ
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
12
3) Aşağıdaki şekle göre verilen soruları cevaplandırınız.
a-A ve B noktalarında dokularına göre hangi tip kır yerleşmeleri kurulabilir?
b- Bu tip yerleşmeler Türkiye’de nerelerde görülmektedir? Örnek veriniz.
4) Aşağıda verilen her bir özelliğin ait olduğu köy altı yerleşmesinin adını karşısına
yazınız.
Özellik
Köy altı yerleşmesi
a-Geniş bir arazi üzerinde tarım veya hayvancılık ya da ikisini birlikte
yürütmek amacıyla kurulmuş, mülkiyeti kişiye ait yerleşmedir.
b-Kırsal kesimde koyun, keçilerin barındırıldığı üstü açık çitle çevrili
köyün dışındaki yerleşmelerdir.
c-Yazın başında hayvan sürüleriyle çıkılıp, geçici olarak yerleşilen,
dağların üst kısımlarındaki düzlüklerde (plato) yapılan yerleşmedir.
d-Göçebe ailelerin hayvancılık faaliyetlerini sürdürmek için yaptıkları
yerleşmelerdir.
e-Kır yerleşmelerinin en büyüğüdür. Cami, okul, otlak, orman gibi ortak
malları olan yerleşmelerdir.
9.BÖLÜM: TÜRKİYE’NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ
1) Aşağıda verilen nüfus piramidini yorumlayınız.
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
13
2) Aşağıdaki haritada Türkiye’nin 1990-2000 yılları arasındaki nüfus artış hızının illere göre
dağılımı verilmiştir.
Haritadan yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
a-Nüfus artış hızı hangi illerde en fazladır?
b- Batı bölgelerde nüfus artış hızının yüksek olmasının nedenleri nelerdir?
c- Nüfus artış hızının düşük olduğu bölgelerin doğuda yoğunlaşmasının nedenleri
nelerdir?
3) Türkiye haritasında gösterilen alanların göç verme nedenlerini alanlar üzerindeki
kutulara yazınız.
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
14
4) Türkiye’de göçe neden olan faktörlerden ve bu göçlerin sonuçlarından 5’er tane
yazınız.
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
10.BÖLÜM: KITALARIN KEŞFİ VE KÜÇÜLEN DÜNYA
1) Dünya haritası üzerinde sayılarla gösterilmiş olan kanal ve boğazların isimlerini
yazınız.
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
132) Coğrafi Keşiflerde etkili olan denizcileri aşağıdaki uygun boşluklara yazınız.
Ümit Burnu’na ulaşan
ilk denizcidir.
Dünya’yı dolaşan ilk
denizcidir.
Hindistan’a ulaştığını
düşünerek Amerika’yı
bulan denizcidir
Amerika Kıtası’nı bulan
denizcidir.
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
Hindistan’a ulaşan ilk
denizcidir.
Okyanusya Kıtası2nı
bulan denizcidir.
15
3) İletişim koşullarının hızla gelişmesi insanların ekonomik, sosyal ve kültürel
yaşamlarını olumlu ya da olumsuz olarak nasıl etkilemektedir? Araştırınız.
4) Aşağıda verilen haritadan yararlanarak hava yolu ağının yoğunlaştığı ülke ile
bölgeleri ve buralarda yoğunlaşmasının nedenlerini yazınız.
5) Aşağıdaki tabloda ulaşım yollarının verilen özelliklerini ‘X’ ile işaretleyerek
gösteriniz.
Maliyet
Ulaşım yolları
Az
Fazla
Ulaşım hızı
Az
Fazla
Kaza riski
Az
Fazla
Kara yolu
Deniz yolu
Hava yolu
Demir yolu
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
16
ÇEVRE VE TOPLUM
10.BÖLÜM: DOĞAL AFETLER VE TOPLUM
1) Aşağıda verilen şemada boş bırakılan yerleri doğal afetlerin türleri ile doldurunuz.
Doğal Afetler
2) Aşağıda verilen harita üzerinde tropikal fırtınaların etkili olduğu yerleri gösteriniz.
Bu fırtınaların nerelerde hangi yöresel isimleri aldıklarını araştırınız.
3) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
a) Aşağıda verilen doğal afetlerden hangisinin oluşumunda yörede yaşanan iklim
olaylarının etkisinden söz edilemez?
A) Deprem
B) Kuraklık
C) Çığ
D) Kasırga
E) Sel
b) Aşağıdakilerden hangisinde Türkiye’de çığ felaketinin yaşanma riskinin fazla
olduğu alanlardan biri verilmiştir?
A) Konya Ovası
B) Iğdır Ovası
C) Yüksekova
D) Çukurova
E) Balat Ovası
c) Aşağıda verilen ülkelerden hangisi Büyük Okyanus deprem kuşağında yer almaz?
A) Şili
B) Japonya
C) Filipinler
D) Endonezya
E) Rusya
4) Deprem anında yanımızda bulunması gereken deprem çantasının içinde yer alacak
ürünleri araştırarak siz de bir deprem çantası hazırlayınız.
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
17
Download

Sütunlara bölünmemiş, düz sayfa yapısı, Etkinlikler için