KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ
7 – 8 Haziran 2014
TG – 8
ÖABT – COĞRAFYA
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ
2014 – ÖABT / COĞ
1.
Yer şekillerinin karmaşık yapısını önce
G.K. Gilbert, sonra W.M. Davis
4.
Topoğrafya şekilleri, f(yapı + süreç + zaman) şeklinde formülize etmişlerdir.
7.
●
Pus
●●
Sağanak
●●
Başta kireç taşı olmak üzere kalsit ve dolomit içeren karbonatlı sedimentlerin başkalaşması sonucu mermer oluşur.
Kar
●●
J.W. Pawel, taban seviyesi ve konsekant
vadi terimini coğrafyaya kazandıran bilim
insanıdır.
TG – 8
A B C D E
Gök gürültülü fırtına
eşleştirmeleri doğrudur.
J. Hutton, Katastrofizme karşılık üniformiteryanizmi savunan bilim insanıdır.
Ancak dolu
simgesi ile değil
gesi ile gösterilir.
L. Von Buch, Plütonizm’in savunuculuğunu
yapmış bilim insanıdır.
sim-
A B C D E
A B C D E
5.
2.
Serin hava sıcak havadan hızlı olduğu için
ona yetişerek, onu ağır olan soğuk havanın
üstüne iter. Dolayısıyla
8.
●● serin havanın sıcak havadan hızlı olması,
Yerküre
A B C D E
●● s oğuk havanın sıcak havadan ağır olması
●● Presesyon hareketini 25.800 yılda,
●● Planeter hareketini 365 gün 6 saatte,
oklüzyon cephesinin oluşumunda etkilidir.
Ancak sıcak havanın nem taşıma kapasitesi az değil fazladır.
●● Rotation hareketini 24 saatte
tamamlar.
A B C D E
A B C D E
6.
3.
Örtüyü oluşturan döküntünün günlük donma çözülme olayları sonucu yer değiştirmesi olayına solüfliksiyon denilmektedir.
Maritim tropikal (mT) hava, doğuş bölgelerinde şu belirgin özelliklere sahiptir:
●● Özellikle alt katlarında yüksek nem
mevcuttur. Çünkü alttaki okyanuslar bol
nem kaynağıdır ve hava sıcak olduğundan nem alma yeteneği yüksektir.
●● Sıcaktırlar çünkü altlarında sıcak bir deniz vardır. Ayrıca alçalıcı hava hareketleri ile de ısınırlar.
9.
İdeal sferoid yüzeyi farklı kılan arızalar,
●● mikro,
●● meso,
●● makro
ölçekte topoğrafik birimler şeklinde sınıflandırılır.
A B C D E
●● Dinamik etkenlerle alçalan hava hareketleri nedeniyle düzenli ve kararlı bir
hava katmanlaşması vardır.
Haritada
●● boyun,
●● Alçalıcı hava hareketleri gözlenir. Ancak
konveksiyonel yani yükselici hava hareketleri görülmez.
●● yamaç,
A B C D E
●● tepe,
●● sırt
yer şekilleri bulunur.
Ancak haritada kapalı çukurun yer almadığı görülmektedir.
A B C D E
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / COĞ
TG – 8
13.
10.
Abanan eski kütlenin, aşınma sonucu parçalanarak kalmış hâline klip denilmektedir.
16.
Makro besin maddelerini
● Alacahöyük – Çorum
●● fosfor,
●● Alinda – Aydın
●● potasyum,
●● Alişarhöyük – Yozgat
●● azot,
●● Hierapolis – Denizli
●● kalsiyum,
eşleştirmeleri doğrudur.
●● kükürt
Ancak Belkıs, Şanlıurfa’da değil Gaziantep’tedir.
teşkil etmektedir.
A B C D E
Mikro besin maddelerini
A B C D E
●● demir,
●● bakır,
●● manganez,
●● bor,
●● çinko,
●● mobliden,
●● klorür
oluşturmaktadır.
A B C D E
11.
Güneş ışınlarının su yüzeyine geliş açısı,
yansıma ve tutulma oranlarını dolayısıyla
da sıcaklık derecesini tayin eder. Sıcaklık
ise tuzluluk oranı ve çözünmüş oksijen
miktarını belirler.
14.
Avustralya’daki Gibson, Simpson, Tanami,
Büyük Victoria ve Büyük Kum çöllerindeki
bitki toplulukları Avustralya Flora Bölgesi
yani Australis’te yer alır.
A B C D E
17.
IV
V
II
I
III
A B C D E
Haritada I, II, III ve V numaralarla gösterilen bölgelerde primitif topluluklar yaşar.
Dolayısıyla bu bölgelerdeki yerleşme şekillerini daha çok doğal ortam şartları tayin
eder.
IV numara ile gösterilen İskandinavya Bölgesi’nde ise bilim ve teknolojinin kullanma
gücünün etkisi yerleşme şekilleri üzerinde
fazladır.
A B C D E
12.
● İsveç’te Waner
15.
●● Estonya’da Peipus
1977’de, Nairobi’de Dünya Çölleşme Konferansı toplanmıştır.
A B C D E
●● Kanada’da Büyük Esir
●● Rusya’da Onega
gölleri buzul göllerine örnektir.
Kenya’daki Rudolf Gölü ise tektonik bir
göldür.
A B C D E
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / COĞ
18.
TG – 8
● Tarım ve hayvancılığın birarada yürütüldüğü sahalarda kurulan bir geçici yerleşme tipidir.
21.
●● Bu yerleşmelerde yaz döneminde bir
taraftan hayvanlar otlatılırken diğer taraftan her aile yerleşmenin bulunduğu
alan ve yakın çevresinde tahıl tarımı
yapmakta ve sınırlı sahalarda da ihtiyacı
olan sebzeleri yetiştirmektedir.
Nüfus artış hızının yüksek olduğu aile,
yöre, bölge ve ülkelerde genç yaş bağımlılık oranı fazladır.
24.
Çetin iklim koşullarına sahip Erzurum Ovası 1. sınıf arazi kapsamında değerlendirilmez.
A B C D E
Seçeneklerde gelişme seviyesi en düşük,
artış hızı en yüksek olan Bangladeş’te
genç yaş bağımlılık oranı en fazladır.
A B C D E
Özellikleri verilen geçici kır yerleşmesi
mezradır.
A B C D E
19.
● Fas’ta Marakeş ve Kazablanca
22.
●● Brezilya’da Rio
Hâlen dünyada en yaşlı nüfus, ortalama
ömrün 82 olduğu Japonya’dır.
25.
A B C D E
●● Fransa’da Cannes
Dünya yün üretiminin yaklaşık %25’ini
Avustralya, %18’ini Çin, %11’ini Yeni Zelanda karşılamaktadır.
A B C D E
birer turizm şehridir.
Almanya’da Essen ise bir maden ve sanayi
şehridir.
A B C D E
20.
23.
● Endonezya’nın Cakarta
●● Hindistan’ın Mumbai
●● Çin’in Pekin
Avrupa’da işçi göçünün başladığı ve hız
kazandığı dönemlerde İtalya göç veren ülkeler arasında yer almıştır.
A B C D E
●● ABD’nin New York
şehirleri dünyanın büyük nüfus bölgelerindeki şehirlerin bazılarıdır.
26.
Mahogany yani maun ve Filipin maunu,
muson ormanlarının ağacı olan ve çok sert
keresteye sahip teak ile tropikal yağmur
orman ağacı olan abanoz, çokça aranan
ağaçlardır. Ladin, tropikal bölge ağaçları
arasında yer almaz.
A B C D E
İspanya’nın başkenti Madrid ise düşük yoğunluklu bölgede kurulmuştur.
A B C D E
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / COĞ
27.
TG – 8
Malatya’nın Hekimhan ve Hasançelebi yataklarındaki demir rezervi 1.239.431.000
tondur. Bu değer ile en zengin rezerve sahiptir. Malatya’yı 194.355.000 ton rezervi
ile Sivas izler.
30.
A B C D E
TÜRKSOY’un başlıca üyeleri şunlardır:
32.
● Cook, Avustralya’yı keşfeden kâşiftir.
●● Türkiye
●● Balbao, Pasifik’i ilk gören batılıdır.
●● Azerbaycan
●● Macellan, dünyayı ilk dolaşan kâşiftir.
●● Kırgızistan
●● Özbekistan
●● Cortez, Kanada topraklarını keşfeden
kâşiftir.
●● Türkmenistan
●● Yeni Zelanda’yı ise Tasman keşfetmiştir.
A B C D E
Tacikistan TÜRKSOY’a üye değildir.
A B C D E
28.
İpek ve Baharat yollarının kullanıldığı dönemde son derece canlı olan Anadolu Kervan Yolları, Ümit Buru Yolu’nun bulunmasıyla önemini yitirmiştir.
33.
31.
● Güney Amerika’nın en uzun nehri Amazon’dur.
●● Afrika’nın en uzun nehri Nil’dir.
●● Kuzey Amerika’nın en uzun nehri Missisippi’dir.
A B C D E
●● Okyanusya’nın en uzun nehri Murray’dır.
●● Avrupa’nın ise en uzun nehri Tuna değil,
Volga’dır.
Haritada dağlık bölgeler gösterilmiştir.
A B C D E
29.
Marsilya, yalnızca Fransa’nın değil Orta
Avrupa ülkesi olan İsviçre’nin de limanıdır.
A B C D E
34.
A B C D E
● Superior ve Ontario gölleri ABD ve Kanada’nın
●● Tanganika Gölü Tanzanya ve Kongo’nun
Ohri Gölü Arnavutluk ve Makedonya’nın
ortak kullanımındadır.
Baykal Gölü ise yalnızca Rusya’ya aittir.
A B C D E
6
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / COĞ
35.
TG – 8
Ganj Nehri’nin deltası Hindistan ve Bangladeş’tedir.
38.
A B C D E
İran’ın Basra ve Umman denizlerine, Hindistan’ın Bengal ve Umman denizlerine,
İspanya’nın Akdeniz ve Atlantik’e, Kanada’nın Pasifik ve Atlantik’e kıyısı vardır.
41.
Nijerya’nın ise yalnızca Atlantik’e kıyısı
vardır.
A, B, C ve E seçeneklerinde verilen yeterlikler “davranış yönetimi” ile ilgili genel alan
yeterliklerindendir. D seçeneğinde verilen
ifade ise yanlıştır.
Öğretmenler, öğrencilerinin motive olabilmeleri ve başarılarının devam etmesi için
başarısız olan yönlerinden çok başarılı
olan yönlerini ön plana çıkarmalıdır.
A B C D E
A B C D E
42.
36.
● Vietnam
39.
●● Laos
Türkiye’nin Doğu Karadeniz kıyı şeridi boyunca yağmur ormanları görülür.
Coğrafya Dersi Öğretim Programı ilk olarak öğrencilerin yaşamlarını sürdürdükleri
çevreyi algılamayı amaçlasa da öğrencilerin bir dünya algısı geliştirmelerine de
önem verir. Bu sebeple “Küresel Ortam:
Bölgeler ve Ülkeler” öğrenme alanı meydana getirilmiştir. Öğretmenler ilgili konuları
işlerken bu öğrenme alanını temel alarak
dünya ölçeğinde örnekler vermelidir.
A B C D E
A B C D E
●● Kamboçya
●● Tayland
Hintçini ülkelerindendir.
Nepal ise Himalayalar üzerinde bir ülkedir.
A B C D E
43.
Öğrencilerin, tüm duyularından yararlanarak çevre konuları hakkında duyarlılık
geliştirmeyi teşvik eden, tabiat ve diğer
insanlara karşı tutumlarını devam ettirmelerini destekleyen arazi çalışma stratejisi
“duyusal arazi çalışmaları”dır.
Mekâna duyarlılığı geliştirme, estetik görünümü takdir etme veya çevresel değişimi
eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme
amaçlı uygulanabilir.
A B C D E
37.
● Honduras
●● Guatemela
40.
● Galler
●● Nikaragua
●● İskoçya
●● Kosta Rika
●● K. İrlanda
Orta Amerika ülkelerinden bazılarıdır.
●● İngiltere
Bhutan ise Asya ülkesidir.
Büyük Britanya Krallığı’nı oluşturur.
A B C D E
44.
Serbest İrlanda ise bağımsız bir devlettir.
A B C D E
7
Soruda verilen kazanım kavrama basamağındadır. Bu basamak, öğrencinin bilgiyi
kendi ifadeleri ile yorumlamasını gerektirir.
Bu basamaktaki öğrencilerin gösterdiği
davranışlar şu şekildedir: anlam çıkarma,
yorumlama, açıklama, genişletme.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / COĞ
45.
TG – 8
Yapılandırmacılık yaklaşımında öğrenci
bilgiyi kendine sunulduğu gibi oluşturmaz.
Bilgiyi işler ve kendi zihninde yapılandırarak oluşturur. Bu yüzden E seçeneği yanlıştır.
47.
Problem çözme yöntemi, yaratıcı düşünmeyi, bilimsel araştırma basamaklarını kullanmayı ve üst düzey düşünmeyi gerektirir.
49.
Yer ve yayılış prensibi: Bu anlayışa göre,
coğrafi olayların dağılışının verilmesiyle
gerçek anlamda coğrafya ile ilgilenilmiş
olunur.
“Çevre problemlerinin önlenmesine dair
stratejiler geliştirir.” kazanımı sentez düzeyindedir ve problem çözme yöntemi için
uygun bir kazanımdır.
A B C D E
Coğrafi düşüncenin ilkeleri 3’e ayrılır:
Mukayese (Karşılaştırma) prensibi: Bir
coğrafi olayın dünyanın bir başka yerindeki
olay ile karşılaştırılmasını savunur.
A B C D E
İzah (Açıklama) prensibi: Bir olayın neden
- sonuç ilişkisi çerçevesinde bütünüyle ilgilenmeyi savunur.
Türkiye ile Fransa’nın nüfus piramidinin
karşılaştırılması mukayese prensibi kapsamındadır.
A B C D E
46.
5E modeli temelde sorgulamaya dayanmaktadır. Bu modelin aşamaları şu şekildedir:
1. Girme: Kısa bir etkinlik ya da tartışma
durumuyla öğrencilerin dikkatleri çekilir.
48.
Öğrencilerin elde ettiği bilgileri başka bir
problemi ya da sorunu çözerken de kullanması transfer ilkesi ile ilgilidir. Bu ilkede
daha önce öğrenilen bilgilerin yeni bir durumda kullanımı söz konusudur.
A B C D E
2. Keşfetme: Öğrencileri sorgulama yönetimini kullanarak ele aldıkları durumu keşfetmek için deneyler yaparlar.
50.
Coğrafi sorgulama yolları ve anahtar sorular şu şekilde sınıflandırılır:
Gözlem ve Anlama: Ne?
Açıklama ve Tanımlama: Ne ve nerede?
Analiz ve Yorumlama: Nasıl ve neden?
Tahmin ve Değerlendirme: Ne olabilir, ne
olacak, etkileri nelerdir?
Karar verme: Karar ne, etkileri ne?
3. Açıklama: Keşfedilen bilginin tartışılması, açıklanması ilke ve genellemelere ulaşılması aşamasıdır. Bu amaçla grup tartışmaları yaptırılabilir.
A B C D E
4. Derinleştirme: Öğrenciler farklı problem
durumlarıyla karşılaştırılarak konuyu daha
derinlemesine kavrarlar.
5. Değerlendirme: Bilginin ne kadar yapılandırıldığının, hedeflere ne kadar ulaşıldığının anlaşılmaya çalışıldığı aşamadır.
C seçeneğinde öğretmen, dikkat çekmeye
çalıştığı için “girme” aşamasında bir etkinlik yapmıştır.
A B C D E
8
Download

Coğrafya 8 - İhtiyaç Yayıncılık