A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
TARİH
ALDIĞI PUAN
ADI
SOYADI
SINIFI
NO
2014-2015 EĞİTİM VE
RAKAMLA
YAZI İLE
ÖĞRETİM YILI
EMİRDAĞ ANADOLU
LİSESİ 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SINAV SORULARIDIR.
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. (3.5=15 puan )
l. Aşağıdaki tabloda iki ülkedeki nüfusun yaş gruplarına göre
dağılımları verilmiştir.
ÜLKE
0-14 %
15-64 %
65+ %
I
40
50
10
II
15
70
15
Tablodaki bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
A)I.ülkede doğum oranları yüksektir.
B) II.ülkede ortalama ömür daha uzundur.
C) II.ülke dışarıdan hammadde ithal eder.
D) II. Ülkede nüfusun çoğunluğu kentlerde yaşar.
E) I.ülkede nüfus yoğunluğu daha fazladır.
2. Aşağıdaki tabloda üç ülkede faal nüfusun sektörlere göre dağılışı
gösterilmiştir.
Ülke
Tarım %
Sanayi %
I
51
15
Hizmetler%
34
II
17
30
53
III
8
37
55
Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) I. Ülkede tarım eski metotlarla yapılmaktadır.
B) III. Ülkenin ihracatında sanayi ürünleri ağırlıktadır.
C) II. Ülke I. Ülkeden gelişmiştir.
D) Ülkeler içinde en gelişmiş olanı III.ülkedir.
E) Tarımda çalışan kişi sayısı en az olan III. ülkedir.
3. Bir ülkede yaşlı nüfus oranının toplam nüfus içindeki oranının fazla
olması;
I. Doğum oranının fazla olması
II.Bebek ölüm oranının yüksek olması
III. Ortalama yaşam süresinin uzun olması
IV. Yaşam standardının yüksek olması
özelliklerinden hangilerinin kesin sonucudur?
A) I ve III
B) II ve IV
C) I ve IV D) II ve III
E) III ve IV
4. Bir bölgenin göç alma oranını bulmak için ;
I. Kentsel nüfus oranı
II. Nüfus artış hızı
III. Doğum oranı
IV. Ölüm oranı
Gibi verilerinden hangisi yada hangilerinin bilinmesine gerek
yoktur?
A)I ve III
B) II ve III
C) Yalnız III
D) III ve IV
E) Yalnız IV
5. X bölgesinde kıyı kemsinde doğal bitki örtüsü orman iken, Y
bölgesinin kıyı kesiminde makidir.
İki bölgenin kıyı kesiminde bitki örtülerinin farklı olması;
I.Denizlere göre konum
II. Yağış rejimleri
III. Sıcaklık değerleri
IV. Dağların uzanış doğrultuları
Özelliklerinden hangileriyle ilgilidir?
A)I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. (4.5=20 puan)
a) 0-14 yaş aralığındaki nüfusa……………………. Nüfus, 15-64 yaş aralığındaki nüfusa ise; ………………………… nüfus
adı verilir.
b) Karadeniz iklim bölgesinde makilere benzeyen bitkilere………………………………………. adı verilir.
c) Gelişmiş ülkelerde …………………………….faaliyetlerde çalışan kişi sayısı………………………….faaliyetlerde çalışan
kişi sayılarından fazladır.
d) Afrika’da kuraklık nedeniyle yapılan göç…………………………………………. göçüne örnektir.
e) 20.yy. öncesinde nüfus sayımları ………………………. ve……………………………. belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Aşağıdaki cümleleri doğru (D) ve yanlış (Y) şeklinde değerlendiriniz. (10x1= 10 puan)
a) ( )Türk ve Yunan nüfusu iki ülke arasında imzalanan Mondros Antlaşması ile nüfus yer değiştirmiştir.
b) ( )Dış satımda ham madde payı fazla olan bir ülkede hizmet sektörü gelişmiştir.
c) ( )Dünyada nüfus artış hızı en az olan kıta Afrika kıtasıdır.
d) ( ) Göç veren yerde erkek ve çocuk nüfusu artar.
e) ( ) Nüfus piramidi arı kovanı şeklinde ise yaşlı nüfus az olur.
f) ( )Üretim ve imalat işleri birincil ekonomik faaliyet grubuna girer.
g) ( ) Savan bitkisinin olduğu yerlerde kışları yağışlı geçer.
h) ( ) Doğal kaynakların dengeli dağılması göçlere yol açar.
ı) ( )Yeryüzünde bitkilerin dağılışı dengeli bir dağılım göstermez.
i) ( ) Hızlı nüfus artış hızı ekonomik faaliyetlerin azalmasına yol açar.
Aşağıdaki olayların hangi zamana ait olduğunu gereken yere işaretleyiniz. ( 5.1=5 puan)
OLAYLAR
PALEOLİTİK
MEZOLİTİK
NEOLİTİK
KALKOLİTİK
Devlet kavramının ortaya çıkması
Ticaret kavramının ortaya çıkması
Meslek gruplarının ortaya çıkması
Tarımın ilk kez başlaması
Madenlerin işlenmesi
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Birincil ekonomik faaliyet gruplarının özelliklerini yazarak örnek veriniz? (10 puan )
2. Savan, Bozkır,Maki ve Garig kavramlarını açıklayınız? (10 puan )
3. Gelişmekte olan ülkelere ait nüfus piramidini çizerek genel özelliklerini yazınız? (10 puan )
4. Kırsal kesimlerden şehirlere olan göçü engellemek için alınması gereken tedbirlerden dört madde
yazınız? (10 puan )
5. Modern nüfus sayımlarının belli başlı amaçlarını yazınız? ( 10puan)
SINAV SÜRESİ BİR DERS SAATİDİR.
Başarılar Dilerim.
İbrahim ULUDAĞ
Coğrafya Öğretmeni
Download

A A A A A A A A A A A A A A A