DERS COĞRAFYA
COĞRAFYA-9
KONUNUN ADI: NEM VE YAĞIŞ
1-
4- 30ºC sıcaklığındaki 1m³ havanın taşıyabileceği
maksimim nem miktarı 26 gr dır.
Aynı sıcaklıkta ve hacimdeki bir hava kütlesi 6,5 gr
nem taşıyorsa bu hava kütlesinin bağıl ( nispi ) nem
oranı % kaçtır?
V
I
TEST-7
IV
II
A) 20
III
B) 25
C) 30
D) 35
E) 40
5-
Yukarıdaki haritada işaretlenmiş bölgelerden hangisinin
yıllık yağış ortalaması en azdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
I- Denize uzaklık
II- Yıllık sıcaklık ortalaması
III- Dağların uzanış yönü
IV- Yükselti
V- Bitki örtüsü
Yukarıdaki özelliklerden hangilerinin yağış miktarı
üzerindeki etkisi diğerlerine göre daha azdır?
A) I ve II
D) II ve V
2- Atmosferin yeryüzüne temas eden kesiminde meydana
gelen yoğunlaşma türüne sis denir. Sisli günlerde görüş
uzaklığı 1 km’ nin altına düşer.
Seçeneklerde özellikleri belirtilen hava hareketlerinden
hangisinin sis oluşturması beklenemez?
B) I ve III
C) II ve IV
E) III ve V
6- Aşağıda, Türkiye’deki bir merkezin yıllık sıcaklık ve
yağış grafiği verilmiştir.
mm
A) Nemli bir hava kütlesinin dağ yamacı boyunca
yükselmesi
B) Nemli hava kütlesinin sıcak denizden soğuk karaya
doğru hareket etmesi
C) Sıcak ve nemli bir hava kütlesinin soğuk bir hava
kütlesine çarparak yükselmesi
D) Isınma sonucunda hava kütlesinin dikey olarak
yükselmesi
E) Nemli hava kütlesinin sıcak karadan soğuk denize
doğru hareket etmesi
YAĞIŞ
SICAKLIK
ºC
300
30
200
20
100
10
0
0
O MN MH T A E E K A
Mutlak Nem
Sadece grafikteki bilgileri kullanarak söz konusu merkezle
ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Bağıl Nem
A) Yıllık yağış miktarı 750 mm’ nin üzerindedir
B) En yağışlı mevsim kıştır
C) Yağışın en az olduğu mevsimde sıcaklık en yüksek
değerlere çıkmaktadır
D) Yağış rejimi düzensizdir
E) Nispi ( Bağıl ) nemin en düşük olduğu mevsim yazdır
100
80
60
40
20
0
I
II
III
IV
V
3- Aşağıdaki grafikte beş ayrı merkezin mutlak nem
miktarları (gr / m³ olarak) ve bağıl nem oranları ( % olarak )
verilmiştir.
Buna göre hangi merkezde sıcaklığın en düşük olması
gerekir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
7- Yıllık ortalama bağıl nem oranının aşağıdakilerden
hangisi üzerinde etkisi yoktur?
A)
B)
C)
D)
E)
Gündüz süresine
Buharlaşma şiddetine
Tarımda sulamaya duyulan ihtiyaca
Yıllık ve günlük sıcaklık farkına
Doğal bitki örtüsüne
13- Seçeneklerde matematik konumları verilen adalardan
hangisinin batı kıyılarında yıllık ortalama yağışın daha
fazla olması beklenir?
8-
( Adalar, yer şekilleri ve yükselti değerleri bakımından
benzer özelliktedir )
3
4
2
5º
5
1
DAĞ
B) 2
C) 3
15º
5º
A)
D) 4
B)
0º
10º
45º
50º
E) 5
30º
35º
80º
40º
C)
D)
85º
45º
9- Ege Bölgesi’ nin Karadeniz Bölgesi’nden daha az
yağış alması bölgenin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
10º
5º
Yukarıdaki şekilde yağışa neden olmayan bir nemli hava
kütlesinin hareket ortamı gösterilmiştir.
Buna göre söz konusu hava kütlesinin Bağıl nem oranı
hangi noktada en fazla olmuştur?
A) 1
10º
Nemli Hava
70º
Daha alçak enlemlerde yer alması
Kıyılarının girintili – çıkıntılı olması
Dağların kıyıya dik vedaha alçak olması
Orman varlığının daha az olması
Kar yağışlarına fazla rastlanmaması
75º
65º
E)
60º
10- Yağış miktarının ölçülmesinde kullanılan alet
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anemometre
B) Higrometre
C) Barometre
D) Plüviyometre
E) Nefometre
11-
14- Yağış, atmosferdeki su buharının yoğuşarak sıvı veya
katı halde yeryüzüne inmesidir.
Buna göre bir bölgede yağışın başlayabilmesi için
aşağıdakilerden hangisinin oluşması şarttır?
A) Basıncın artması
B) Rüzgar hızının artması
C) Bağıl nemin %100 ü aşması
D) Bulutluluğun 10 olması
E) Hava kütlesinin alçalması
III
IV
II
V
Batı
I
Doğu
K
K merkezinde gün buyunca mutlak nem miktarında
önemli bir değişiklik olmamıştır.
Buna göre söz konusunu merkezde, güneş kaç numaralı
konumda iken konveksiyonel yağış olasılığı daha yüksek
olmuştur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
12- Aşağıdaki yağış türlerinin hangisinde yoğunlaşmanın
oluştuğu ortam diğerlerinden farklıdır?
A) Kar
B) Dolu
D) Yağmur
C) Çiy
E) Kırç
15- Yukarıdaki harita taralı olarak gösterilen bölgelerle ilgili
olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A)
B)
C)
D)
Yıllık ortalama yağış miktarları çok azdır
Nem yetersizliğinden günlük sıcaklık farkları fazladır
Kayaçları genellikle mekanik ayrışmaya uğrar
İlk baharda yeşeren yaz aylarında kuruyan bozkırlarla
kaplıdırlar
E) Yağış rejimleri düzensizdir
Hazırlayan: Hakan ULUTAŞ
Download

DERS COĞRAFYA - Derscografya