DERS COĞRAFYA
COĞRAFYA-9
KONUNUN ADI: HAYALİ ÇİZGİLER
1- 1º aralıklarla çizildiğinde; 180 tane paralel, 360 tane
meridyen elde edilir.
Paralel ve meridyen sayılarının farklı olması
aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A) Meridyen boylarının eşit olması
B) Paralellerin Ekvator’dan kutuplara gidildikçe küçülmesi
C) Paralellerin çember, meridyenlerin yarım çember
olması
D) Dünya’nın kutuplardan basık olması
E) Meridyenlerin kutuplarda birleşmesi
2- Aşağıda matematik konumları belirtilen bölgelerin yer
şekilleri aynı özellikte olduğuna göre, hangisinin gerçek
yüzölçümü en büyüktür?
10°
20°
20°
30°
50°
50°
I
A)
II
60°
30°
40°
40°
50°
10º
10º
15º
Yanda coğrafi koordinatları
verilen merkezlerin başlangıç
meridyenine olan açısal
uzaklıkları birbirine eşittir.
Ancak aynı merkezlerin
başlangıç meridyenine km
cinsinden uzaklıkları farklıdır.
P
0º
N
5º
M
15º
L
20º
K
Buna göre, söz konusu merkezlerden başlangıç
meridyenine km olarak en yakın ve en uzak merkezler
seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
En Yakın
En Uzak
A)
B)
C)
D)
E)
K
L
N
M
K
P
M
P
K
N
7-
0º
10°
20°
C)
60°
5º
V
IV
III
30°
50°
6-
20°
30°
40°
B)
40°
TEST-3
D)
E)
3- Türkiye’de mevsimlerin belirgin olarak yaşanmasında,
aşağıdaki faktörlerden hangisinin payı daha fazladır?
K
30º
0º
E
A)
B)
C)
D)
E)
Üç tarafının denizlerle çevrili olması
Orta kuşakta yer alması
Güneş ışınlarının düşme açısının yıl içinde değişmesi
Batıdan doğuya gidildikçe yükseltinin artması
Doğusu ve batısı arasında 19º boylam farkı olması
4- Enlem değerleri aynı olan, farklı yarımkürelerdeki iki
merkezin hangi açıdan aynı özellikte olduğu söylenebilir?
A) 21 Haziran’da güneş ışınlarının geliş açısı
B) Yerel saatleri
C) Jeolojik özellikleri
D) Bulundukları paralellerin çevre uzunlukları
E) İklim özellikleri
45º
M
K ve M noktaları arasındaki paralellerin , çevre uzunluklarının
değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?
km
A)
K
5- Yer ekseni ile Ekliptik ( Yörünge Düzlemi ) arasındaki
açı 66º 33’ dır.
Bu açı 70º olsaydı, aşağıdakilerin hangisinde değişme
olurdu?
A) Ekvatorun konumu
B) Dönencelerin enlem değerleri
C) Kutup noktalarının yeri
D) İstanbul’un enlem değeri
E) Mevsimlerin oluşum sırası
km
E
M
km
K
B)
K
km
E
C)
M
K
E
M
km
E
D)
M
K
E
E)
M
60°
40°
20°
8-
39º
12-
20°
I
40°
39º
60°
II
80°
Şekilde matematik konumları verilen I ve II no lu
bölgelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
A) Her iki bölgede güney yarım kürededir
B) I. Bölgenin en doğusu ile II. bölgenin en batısında
yerel saat aynıdır
C) I no lu bölgenin çizgisel hız ortalaması II no lu
bölgeye göre daha azdır
D) I no lu bölgeden Oğlak Dönencesi geçmektedir
E) II no lu bölgeden Güney Kutup Dairesi geçmektedir
Yukarıdaki haritada enlem ve boylam değerleri verilen
merkezle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Yerel saati ulusal saate göre ileridir
B) Ekvator’a olan uzaklığı Başlangıç Meridyeni’ne olan
uzaklığından daha fazladır
C) Türkiye’nin en güney noktasından 333 km kuzeydedir
D) Türkiye’nin en doğusuyla 24 dakikalık yerel saat
fakına sahiptir
E) 2. Saat diliminde yer almaktadır
9- Komşu iki paralel arasındaki uzaklığı bulmak için
aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması gerekir?
13-
40 º
A)
B)
C)
D)
Ekvator yarıçapının kutuplar yarıçapına bölünmesi
Ekvator uzunluğunun 180 e bölünmesi
Meridyen uzunluğunun 180 e bölünmesi
Komşu iki paralelin çevre uzunluklarının birbirinden
çıkarılması
E) Meridyen uzunluğunun 90 a bölünmesi
120º
Moskova
Pekin
10- Dünya üzerindeki bir merkezin yalnızca coğrafi
koordinatlarına bakarak aşağıdaki özelliklerinden hangisi
belirlenemez?
A)
B)
C)
D)
E)
Moskova’da yerel saat 14:20 iken Pekin’de yerel saat kaç
olur?
Matematiksel iklim kuşağı
Gece- Gündüz süreleri arasındaki fark
Bulunduğu yarım küre
Yağış rejimi
Yerel saati
11-
30º
344 km
A)
B)
C)
D)
E)
Mardin
Yukarıdaki haritada X ile gösterilen merkezin boylamı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 32
B) 33
C) 34
D) 36
C) 19:40
E) 18:50
14- X merkezinin yerel saati Y merkezinin yerel
saatinden 120 dakika ileridir.
X merkezinin yerel saati Z merkezinin yerel saatinden
60 dakika ileridir.
Bütün merkezler başlangıç meridyeninin doğusunda olduğuna
göre X , Y ve Z merkezleri için aşağıdakilerden hangisi
kesinlikle doğrudur?
602 km
X
B) 17:20
D) 16:40
41º
?º
İzmit
A) 09:00
E) 37
Merkezler arasındaki boylam farkı 20º dir
Y merkezi başlangıç meridyenine daha yakındır
Merkezlerin tümü aynı paralel üzerindedir
Z merkezi X merkezine göre daha doğudadır
Y merkezi Z merkezine göre daha doğudadır
15- K ile L merkezlerinin üzerinde bulunduğu paralelin
çevre uzunluğu 18 000 km dir.
K ile L merkezleri arasındaki yerel saat farkı da 136
dakika olduğuna göre, söz konusu merkezler arasındaki
kuş uçumu uzaklık kaç km dir?
A) 136
B) 700
Hazırlayan: Hakan ULUTAŞ
C) 1700
D) 2400
E) 3700
Download

DERS COĞRAFYA - Derscografya