DERS COĞRAFYA
COĞRAFYA-9
KONUNUN ADI: HARİTA BİLGİSİ
1 -
I. Harita
Yüzölçümü 450 km² olan bölgenin farklı ölçeklerle yapılan
iki ayrı haritasından II. Harita , I. Haritanın taralı bölümünü
kaplamaktadır. ( I. Harita eşit alanlı karelere bölünmüştür )
I.Haritanın ölçeği 1/ 300 000 olduğuna göre II. Haritanın
ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1/ 150 000
B) 1/ 500 000
C) 1/ 1 200 000
D) 1/ 1 500 000
E) 1 / 2 500 000
TEST-1
5- Farklı bölgelerin haritalarının hangi açıdan eşit
olmaları, bu haritaların ölçeklerinin de eşit olduğu
anlamına gelir?
A)
B)
C)
D)
E)
Gösterdikleri arazilerdeki yükselti farkları
Harita boyutları
Meridyen aralıkları
Paralel aralıkları
Kıyı çizgilerinin uzunlukları
6-
I.
Harita
2-Ahmet, 340 m yükseltide bulunan köyünden köyünün
yaylasına gidebilmek için eğimi ‰ 680 olan yolda 3400 m
yürümüştür.
Buna göre, Ahmet’in gittiği yaylanın yükseltisi kaç m dir?
A) 1972
B) 2312
C) 2652
D) 2962
E) 3040
3-
II.
Harita
X
Yukarıdaki haritaların yapımında eşit büyüklükte kağıtlar
kullanılmıştır.
Buna göre söz konusu haritalarla ilgili olarak
aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
Deniz
Ölçek: 1 / 30 000
Yukarıdaki haritada X izohipsinden kaynağını alarak
denize dökülen akarsuyun eğimi %50 dir.
Aynı akarsu haritada 10 cm ile gösterildiğine göre,
izohipsler kaç metre aralıklarla çizilmiştir?
A) 50
B) 75
C) 150
D) 300
E) 350
4- Haritalarda yer şekillerini göstermek için değişik
yöntemler kullanılır.
Seçeneklerin hangisinde, bu yöntemlerle ilgili yanlış bir
bilgi vardır?
A) Topoğrafya haritalarının ölçekleri değiştiğinde izohips
aralıkları da değişir.
B) Gölgelendirme yöntemi ile çizilmiş haritalarda dağlık
alanlar beyaz renkle gösterilir
C) Fiziki haritalarda yükseltisi deniz seviyesine yakın
olan kara parçaları yeşil renkle gösterilir
D) Tarama yöntemi ile çizilmiş haritalarda, çizgilerin
ince ve uzun olduğu yerlerde eğim azdır
E) Bir dağı gerçeğine en yakın olarak göstermek için
kabartma yöntemi kullanılmalıdır
A) I. Haritanın ölçeği daha büyüktür
B) II. Haritanın ayrıntıyı gösterme gücü daha fazladır
C) I. Haritanın ölçeğinin paydasındaki sayı daha
büyüktür
D) II. Haritadaki bozulma oranı daha azdır
E) Her iki haritanın da gerçek alanları farklıdır
7-
III
V
II
IV
I
Türkiye Fiziki haritasında, yukarıda taralı olarak
gösterilen yörelerin hangisinde renk çeşitliliği daha
fazladır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
8- Ölçekleri aynı olan iki dünya haritasında Türkiye’ nin
farklı büyüklüklerde gösterilmesi aşağıdakilerden
hangisiyle açıklanabilir?
A) Haritalarda yer şekillerinin farklı yöntemlerle
gösterilmesi
B) Haritaların çiziminde farklı projeksiyonlar
kullanılması
C) Haritaların birinde Türkiye’nin gerçek yüzölçümü,
diğerinde ise izdüşümsel yüzölçümünün esas alınması
D) Haritaların kullanım amaçlarının farklı olması
E) Her iki haritada da paralel ve meridyenlerin
gösterilmemesi
9- Bir çizimin harita sayılabilmesi için bazı özellikleri
taşıması gerekmektedir.
Aşağıdaki seçeneklerde verilen özelliklerden hangisi önem
bakımından en son sıradadır?
A) Kuşbakışı görünüm
B) Ölçek
C) Yön işareti ya da Coğrafi Koordinat Sistemi
D) İşaretler ( Lejant )
E) Haritanın yapılış tarihi
10-
Grönland
Endonezya
12-
E
X ve Y merkezleri arasında 400’ lık yerel saat farkı vardır.
Aynı merkezler arasındaki uzaklık yukarıdaki haritada 25
cm ile gösterildiğine göre haritanın ölçeği aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 1 / 1 110 000
B) 1 / 2 220 000
C) 1 / 4 000 000
D) 1 / 4 440 000
E) 1 / 44 400 000
13- Haritalar , fiziki, beşeri ve ekonomik özelliklerin
dağılışlarının gösterilmesinde kullanılırlar. Bu özelliklerin
değişmesi nedeniyle haritalarında güncellenmesi gerekir.
Buna göre , aynı tarihte çizilen aşağıdaki haritalardan
hangisinin güncellenmesi daha sonra yapılır?
A) İklim haritaları
B) Bitki örtüsü haritaları
C) Nüfus haritaları
D) Siyasi haritalar
E) Arazi kullanım haritaları
1420º D
Ekv.
0º
Y
X
30º D
25º B
15º B
25º K
10º K
I
A)
B)
C)
D)
E)
Düzlem
Konik
Silindir
Düzlem
Silindir
Konik
Düzlem
Konik
Silindir
Düzlem
Silindir
Silindir
Düzlem
Konik
Konik
80º D
90º D
5º K
III
5º G
Yukarıda coğrafi koordinatları verilen üç bölgenin eşit
büyüklükteki kağıtlara haritaları çizildiğinde, bu haritaların
ölçeklerinin sıralanışı nasıl olur?
A) I >II = III
B) I > III > II
D) III = II = I
11- Haritalarda yerşekillerini göstermek için en çok hangi
yöntem kullanılmaktadır?
A) Kabartma
B) İzohips
C) Renklendirme
D) Gölgelendirme
E) Tarama
15º K
0º
Avustralya
Dünya’nın şekli küresel olduğu için düzleme aktarılması
sırasında bozulmalar ortaya çıkmaktadır.
Bu bozulmaları en aza indirmek için , haritası çizilecek
bölgenin matematiksel konumuna uygun projeksiyon türleri
kullanılır.
Buna göre yukarıda ( ) ile gösterilen bölgelerin
haritaları hangi projeksiyonlarla çizilirse, bozulma
oranları en az olur?
Grönland
Endonezya
Avustralya
II
C) III > I > II
E) II > I > III
15- Uzaydan çekilen uydu fotoğrafları neden harita olarak
kabul edilemez?
A) Paralel ve Meridyenler görünmediği için
B) Kuşbakışı görünüşe sahip olmadıkları için
C) Ölçekli olmadıkları için
D) İzohips eğrileri olmadığı için
E) Dünya’nın tamamını gösteremedikleri için
Hazırlayan: Hakan ULUTAŞ
Download

DERS COĞRAFYA - Derscografya