11. SINIF
YGS GRUBU
COĞRAFYA
1.
01
Doğa ve İnsan Harita Bilgisi 1
Coğrafya, insanla doğal çevre arasındaki etkileşimi incelerken çeşitli ilkelerden yararlanır. Bu ilkelerden biri de nedensellik (neden-sonuç) ilkesidir.
5.
I.
Kullanım alanı
II. Kuş bakışı görünüm
III. Bir ölçeğe göre çizilme
Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın nedensellik ilkesine örnek gösterilemez?
IV. Düzleme aktarma
A) Karadeniz Bölgesi’nde dağlar kıyıya paralel uzandığından kıyı ile iç kesimler arasında iklim farklılığı görülür.
Harita ve kroki, yukarıda verilen özelliklerden hangileri
bakımından birbirine benzer?
B) Kış aylarında Doğu Karadeniz’de etkili olan föhn rüzgârları turunçgil tarımına olanak sağlar.
A) I ve II
B) I ve III
R
İ
T
D) II ve IV
C) Su buharının tamamı troposferde bulunduğundan
iklim olayları sadece bu katmanda görülür.
D) Tayga ormanları, Sibirya’nın kuzeyi, İskandinav Yarımadası ve Kanada’nın kuzey kesimlerinde geniş alan
kaplar.
K
E
E) Batı Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldıklarından Afyonkarahisar ve Kütahya gibi şehirlerde sık tektonik
deprem yaşanır.
6.
I.
C) II ve III
E) III ve IV
Küçültme oranı fazladır.
II. İzohipsler arası yükselti farkı fazladır.
III. Dar alanları gösterir.
IV. Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır.
2.
N
R
Ö
Aşağıdakilerden hangisi insanın doğal çevre üzerindeki etkisine bir örnektir?
A) Bir yere yıldırım düşmesi
B) Volkanik bir dağın faaliyete geçmesi
C) Son yıllarda buzulların hızla erimesi
D) Ormanlık alanlarda ahşap evlerin yaygın olması
E) Hindistan’da yazın sel olaylarının meydana gelmesi
3.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri küçük ölçekli
haritalar için söylenemez?
A) I ve II
D) II ve III
7.
B) I ve III
C) I ve IV
E) III ve IV
Beşerî ve ekonomi haritalarına bakarak aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi edinilemez?
A) Yerleşim alanları
B) Sanayi tesislerinin dağılışı
Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreyi oluşturan dört
temel unsur arasında yer almaz?
C) Hayvancılık faaliyetleri
A) Atmosfer
B) Hidrosfer
E) Sıradağların uzanışı
C) Troposfer
D) Biyosfer
D) Coğrafi koordinatlar
E) Litosfer
8.
4.
Aşağıdakilerden hangisi bütün haritalarda bulunması
gereken özelliklerden biri değildir?
Bir çizimin harita olabilmesi için;
I.
nüfus dağılışı,
II. ölçek,
A) Çizim amacına uygun başlık konulması
III. kuş bakışı görünüm,
B) Ölçek bulunması
IV. yükselti basamakları
C) Lejantın gösterilmesi
gibi özelliklerden hangilerine sahip olması gerekir?
D) Kuş bakışı çizilmiş olması
A) I ve II
E) Yükselti basamaklarının bulunması
B) I ve III
D) II ve III
E) III ve IV
C) I ve IV
01
Doğa ve İnsan Harita Bilgisi 1
9.
13.
Dünya haritaları çizilirken bozulmalar meydana gelir. Örneğin Grönland Adası gerçekte Avustralya Kıtası’ndan ikiüç kat daha küçük olduğu hâlde, dünya haritalarında Avustralya Kıtası’ndan daha büyük görünmektedir.
Aynı bölgeyi gösteren duvar haritası ile atlas haritası,
I. kapladıkları alan,
II. küçültme oranları,
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
III. coğrafi koordinatlar,
A) Dünya’nın şekli
B) Dünya’nın eksen eğikliği
özelliklerinin hangileri bakımından benzerlik göstermez?
C) Dünya’nın yıllık hareketi
A) I ve II
IV. kuş bakışı görünüm
D) Dünya’nın günlük hareketi
B) I ve III
D) II ve III
C) I ve IV
E) III ve IV
E) Kara ve denizlerin dağılışı
14.
10.
Aşağıdakilerden hangisi fiziki haritalardan yararlanarak elde edilecek bilgilerden biri olamaz?
R
İ
T
Birinci haritada A ile B merkezleri arası harita uzunluğu X
cm olarak ölçülmüştür. İkinci haritada ise iki merkez arası
uzaklık 4X cm olarak ölçülmüştür.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Birinci haritada ayrıntı daha azdır.
A) Profil çıkarma
B) Yükselti bulma
C) Maden yatakları
D) Konum belirleme
K
E
B) İkinci haritanın ölçeği daha büyüktür.
C) Birinci haritanın ölçek paydası daha büyüktür.
E) Alan hesaplama
D) İkinci haritanın küçültme oranı daha azdır.
N
R
Ö
11.
Projeksiyon yöntemleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Körfez Yayınları
E) Birinci haritada hata payı daha azdır.
15.
A) Projeksiyon yöntemlerinin amacı haritalardaki bozulmaları en aza indirmektir.
B) Konik projeksiyonla orta kuşaktaki yerlerin haritası daha az hatalı çizilir.
C) Düzlem projeksiyonlar küçük ölçekli haritalar için daha
uygundur.
(cm)
(km)
80
30
60
20
40
10
20
I
II
III
IV
Gerçek Uzunluk (km)
Haritadaki Uzunluk (cm)
0
Yukarıdaki grafikte beş farklı bölgenin doğu-batı yönündeki
harita ve gerçek uzunlukları verilmiştir.
E) Düzlem projeksiyonda merkezden çevreye doğru bozulma artar.
Haritaların ölçeklerine göre büyükten küçüğe doğru
sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) I > III > II > IV
B) II > I > III > IV
C) II > I > IV > III
D) III > IV > I > II
Bir haritada yer alan,
I.
G.U
40
0
D) Silindir projeksiyonda Ekvator’dan kutuplara doğru bozulma artar.
12.
H.U
E) IV > III > I > II
bir dağın yükseltisi,
II. bir gölün alanı,
16.
III. bir yolun uzunluğu
gibi özelliklerden hangileri haritanın ölçeğinden yararlanarak hesaplanamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 01 CA
C) Yalnız III
E) II ve III
Silindirik projeksiyon yöntemiyle çizilen bir haritada
aşağıdaki ülkelerin hangisinde hata oranı en fazla olur?
A) Hindistan
B) Mısır
C) Şili
D) İsveç
E) Malezya
Bu testin cevapları 02 numaralı testin arka sayfasındadır...
11. SINIF
YGS GRUBU
COĞRAFYA
1.
02
Harita Bilgisi – 2
Gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki farkın fazla olduğu bir bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
5.
Bir haritada ayrıntının fazla olması,
I.
dar alanı göstermesi,
II. ölçek paydasının büyük olması,
A) Kara ve demir yolu ulaşımının zor olduğu
III. yer şekillerini göstermesi,
B) Ortalama yükseltisinin fazla olduğu
IV. ölçeğin büyük olması
C) Akarsu enerji potansiyellerinin yüksek olduğu
gibi etmenlerden hangilerine bağlıdır?
D) Yıllık sıcaklık farkının az olduğu
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
R
İ
T
E) Akarsu akış hızlarının fazla olduğu
D) II ve IV
2.
A) Hollanda
B) Belçika
C) Danimarka
D) Mısır
N
R
Ö
E) Norveç
3.
Farklı ölçeklerle çizilmiş iki Türkiye siyasi haritası karşılaştırıldığında, aşağıdakilerden hangisinin farklı olduğu söylenemez?
A) Ayrıntıları gösterme güçlerinin
4.
K
E
Aşağıdaki ülkelerin hangisinde gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki fark en fazladır?
6.
2
0
E) III ve IV
2
4
8
10 km
3 cm
Yukarıdaki çizik ölçeğin kesir ölçek olarak değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1/100 000
B) 1/200 000
D) 1/400 000
7.
C) 1/300 000
E) 1/800 000 .
Aşağıdakilerden hangisi küçük ölçekli haritaları büyük
ölçekli haritalardan ayıran en önemli farktır?
B) Bozulma oranlarının
A) Hata payının az olması
C) Ölçek paydalarının
B) Dar alanları göstermesi
D) Coğrafi koordinatların
C) Ayrıntının az olması
E) Kâğıt üzerinde kapladıkları alanın
D) Yer şekillerini göstermesi
Aynı boyutlardaki kâğıtlara, kâğıdın tamamı kullanılarak
Türkiye’nin yedi bölgesi çizilmiştir.
6
E) Kuş bakışı çizilmiş olması
8.
Buna göre, aşağıdaki bölgelerden hangisinin ölçeği
daha büyük olur?
Aralarında X km mesafe bulunan iki yer arasındaki
uzaklığın, 1/Y ölçekli haritada kaç cm ile gösterildiğini
bulmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
A) X ve Y çarpılmalıdır.
B) İç Anadolu Bölgesi
B) X , Y’ye bölünmelidir.
C) Karadeniz Bölgesi
C) X , Y’nin karesine bölünmelidir.
D) Doğu Anadolu Bölgesi
D) X ile Y çarpılıp ikiye bölünmelidir.
E) Akdeniz Bölgesi
E) X ile Y’nin karesi çarpılmalıdır.
02
Harita Bilgisi – 2
9.
14.
Gerçek uzunluğu 50 km olan bir yol, haritada 5 cm ile gösterilmiştir.
I. haritada 5 cm
Buna göre, haritanın çizgi ölçeği aşağıdakilerden hangisi olabilir? (Çentikler arası 1 cm’dir)
5
0
5
10
15 20 km
8
0
8
16
24 32 km
10
0
10
20
30 40 km
15 0
15
30
45 60 km
20 0
20
40
60 80 km
A)
Gerçek uzunluğu 100 km olan bir yol;
II. haritada 20 cm olarak gösterilmiştir.
Buna göre, haritaların ölçekleri aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
II
I
B)
C)
D)
E)
A) 10
B) 25
C) 150
12.
B) 20
C) 30
B) 1/200 000
1/50 000
C) 1/2 000 000
1/500 000
D) 1/400 000
1/1000 000
E) 1/1 000 000
1/400 000
R
İ
T
1/1 200 ölçekli bir otel planında 1 cm2 olarak gösterilen
yüzme havuzu gerçekte kaç m2 dir?
A) 12
E) 275
1/2 000 000 ölçekli bir haritada 10 cm olarak gösterilen
iki nokta arası, 1/500 000 ölçekli başka bir haritada kaç
cm olarak gösterilir?
A) 10
1/2 000 000
K
E
D) 250
N
R
Ö
11.
15.
Gerçek alanı 2 500 km2 olan bir göl 1/1 000 000 ölçekli
bir haritada kaç cm2 olarak gösterilir?
D) 40
E) 50
Körfez Yayınları
10.
A) 1/500 000
16.
C) 48
D) 144
E) 216
Ölçeği 1/1 000 000 olan haritanın çizgi ölçeği aşağıdakilerden hangisidir? (Çizgi ölçekte çentikler arası 1
cm’dir.)
5
0
5
10
15 20 km
10
0
10
20
30
40 km
15
0
15
30
45
60 km
20
0
20
40
60 80 km
25
0
25
50
75 100 km
A)
B)
Yeryüzünün bir bölümünün kuş bakışı görünümünün
harita özelliği taşıyabilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
B) 24
C)
D)
A) Lejand
E)
B) Ölçek
C) Yön oku
D) Yükselti basamakları
E) Coğrafi koordinatlar
17.
13.
Ölçek: 1/500 000
Aşağıdaki kıtalar 1/5 000 000 ölçeği kullanılarak kâğıt
üzerine aktarıldığında, hangisinin kâğıt üzerinde daha
geniş alan kapladığı söylenebilir?
A) Avrupa
1cm
1cm
B) Asya
C) Afrika
Yukarıda verilen şekilde taralı bölgenin gerçek alanı
kaç km2 dir?
D) Avustralya
E) Kuzey Amerika
Test 01 CA
1.D
2.C
3.C
4.E
A) 25
5.D
6.E
7.E
8.D
9.A
10.C
B) 125
11.C
12.A
C) 250
13.A
D) 500
14.E
15.D
E) 700
16.D
11. SINIF
YGS GRUBU
COĞRAFYA
1.
A
03
İzohipsler 1
4.
E
C
Yanda verilen eş yükselti haritasında A-B merkezleri arası kuş uçumu uzaklık 12 km’
dir.
Deniz
H
A
B
G
L
K
Bu haritada izohipsler arası yükselti farkı 200 m olduğuna göre, A - B merkezleri arasındaki eğim % kaçtır?
A) 5
D
B
B) C - D
C) E - F
D) G - H
K
E
E) K - L
5.
2.
C) 20
F
Yukarıdaki izohips haritasında verilen doğrultuların
hangisinde yükselti farkı en azdır?
A) A - B
R
İ
T
B) 10
N
R
Ö
1000
1200
0
0
11
K
D) 25
E) 30
Aşağıdaki grafikte Ağrı Dağı’nı gösteren beş topoğrafya
haritasında kullanılan izohips sayısı verilmiştir.
izohips
sayýsý
30
20
10
I
III
II
IV
V
Buna göre, hangi haritada küçültme oranının en az olduğu söylenebilir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Yukarıda verilen eş yükselti haritasında aşağıdaki yer
şekillerinden hangisi gösterilmemiştir?
A) Vadi
B) Boyun
C) Tepe
D) Delta
E) Sırt
6.
0
10
I
III
II
3.
B) Yükselti değerleri
C) Akarsu rejimleri
K
V
IV
Renklendirme yöntemiyle çizilmiş bir Türkiye fiziki haritasında, aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi edinilemez?
A) Akarsuların akış yönü
Deniz
Heyelan; bol yağış, kuvvetli eğim, tabakaların doğrultusu
gibi nedenlerle oluşan doğal bir afettir.
D) Tuz Gölü’nün alanı
Yukarıdaki izohips haritasında işaretli doğrultuların hangisinde heyelan ihtimalinin en fazla olması beklenir?
E) Sıra dağların uzanış doğrultusu
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
03
İzohipsler 1
7.
K
10.
Yanda verilen eş yükselti haritasında eğriler 25 m aralıklarla çizilmiştir.
L
metre
400
300
200
100
0
M
N
B) K - M
Y
Yukarıda verilen X-Y profili, aşağıdaki izohips haritalarında verilen doğrultulardan hangisine ait olabilir?
Buna göre, haritada verilen işaretli noktalardan hangileri arasında yükseklik farkı yoktur?
A) K - L
X
A)
B)
Y
C) L - M
D) L - N
Y
X
E) M - N
X
R
İ
T
D)
C)
X
8.
Haritanın ölçeği değiştikçe, izohipsler arasındaki yükselti
farkı da değişir.
Y
X
K
E
Aşağıda verilen izohips haritalarından hangisinin ölçeği daha büyüktür?
A)
B)
C)
D)
300
E)
150
30
Körfez Yayınları
400
50
9.
X
N
R
Ö
20
E)
11.
Y
Y
Bir izohips haritasında, akarsuyun hızlı aktığı bir yer
için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) İzohipsler arasındaki mesafe fazladır.
B) İzohipsler arasındaki yükselti farkı azdır.
C) İzohipsler daha sık geçer.
D) Akarsu çevesinde eğim azdır.
E) Boyun ve çanak gibi yer şekilleri oluşur.
Kýzýlca
900
12.
Eş yükselti yöntemiyle çizilen iki farklı topoğrafya haritasında, bir dağın farklı sayıda eğri ile gösterilmesinde,
I.
600
dağın volkanik kökenli olması,
II. harita ölçeklerinin farklı olması,
III. dağın yamaç eğimlerinin farklı olması
Eş yükselti eğrileriyle çizilmiş yukarıdaki haritada Kızılca köyü hangi yükseltiler arasında yer alır?
gibi etmenlerden hangileri etkili olmuştur?
A) 200-300
A) Yalnız I
B) 300-400
D) 500-600
Test 02 CA
1.D
2.E
C) 400-500
D) I ve II
E) 600-700
3.D
4.A
5.D
B) Yalnız II
6.D
7.C
8.B
9.C
10.B
11.D
12.B
13.B
C) Yalnız III
E) II ve III
14.C
15.D
16.B
17.B
11. SINIF
YGS GRUBU
COĞRAFYA
04
İzohipsler 2
1.
4.
00
21
0
204
X
İzohips yöntemiyle çizilmiş bir topoğrafya haritasında
aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Alçak ve yüksek yerler
B) İki nokta arasındaki uzunluk
C) Bitki örtüsünün dağılışı
D) Eğimin fazla olduğu yerler
Y
0
190
E) Bölgenin matematik konumu
R
İ
T
Yukarıdaki izohips haritasında, verilen X - Y doğrultusunda aşağıdaki yer şekillerinden hangisi yer alır?
A) Sırt
B) Kuru dere
C) Kapalı çukur
D) Boyun
5.
K
E
E) Delta
2.
N
R
Ö
Aşağıdaki yerlerden hangisinde eş yükselti eğrileri daha sık geçer?
A) Ovalarda
B) Dik yamaçlarda
C) Deniz kıyılarında
D) Deltalarda
E) Boyunlarda
3.
Aşağıdaki izohips haritasında verilen akarsu iki bölgeye
ayrılmıştır.
1. Bölge
Buna göre, 1. bölgeden 2. bölgeye geçildiğinde, akarsuda aşağıdaki değişikliklerden hangisi kesinlikle gerçekleşir?
A) Yatağı genişler.
B) Akış hızı artar.
C) Havzası genişler.
0
30
I
2. Bölge
D) Su miktarı artar.
E) Ulaşıma elverişli hâle gelir.
III
II
K
0
2
4km
Deniz
Yerleþim alaný
6.
Deniz seviyesinden başlayarak yükseklikleri aynı olan noktaları birleştiren eğrilere izohips adı verilir.
Yukarıdaki topoğrafya haritasında, bir yörede devam eden
demir yolunun güzergâhı gösterilmiştir.
Bir bölgenin farklı ölçeklerle çizilen topoğrafya haritalarında,
Bu güzergâhta yer şekillerinden kaynaklanan engelleri aşmak için I, II ve III numaralı yerlerden hangisine
köprü, hangisine tünel yapılmalıdır?
I.
I
izohipslerin sayısı,
II. izohipsler arasındaki yükselti farkı,
III. arazinin eğim koşulları,
II
III
A) Tünel
Tünel
Köprü
IV. bölgenin coğrafi konumu
B) Köprü
Köprü
Tünel
C) Tünel
Köprü
Tünel
özelliklerinden hangilerinin kesinlikle aynı olması beklenir?
D) Köprü
Tünel
Köprü
A) I ve II
E) Tünel
Köprü
Köprü
B) I ve III
D) II ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
04
İzohipsler 2
7.
10.
Aşağıda, 100 metrede bir geçirilen eş yükselti eğrileriyle
çizilmiş bir topoğrafya haritası verilmiştir.
Aşağıda eş yükselti eğrileriyle çizilmiş bir topoğrafya haritası verilmiştir.
X
K
100
Deniz
DENÝZ
Bu haritada X ile gösterilen nokta, hangi yükseltiler
Bu haritada eş yükselti eğrileri arasındaki mesafenin
her yerde aynı olmamasının nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
arasında yer alır?
A) Büyük ölçekle çizilmiş olması
A) 100 - 200
B) 200 - 300
C) 300 - 400
D) 400 - 500
R
İ
T
E) 500 - 600
B) Eğim koşullarının farklı olması
C) Akarsuyun kuzeyden güneye doğru akması
D) Akarsu ağzında delta oluşması
E) Bölgenin deniz kıyısında yer alması
K
E
8.
Aşağıda eş yükselti eğrileriyle çizilmiş bir topoğrafya haritası verilmiştir.
N
R
Ö
II
I
Deniz
III
IV
Aşağıda verilen topoğrafya haritasında L noktasının yükseltisi 90 m, M noktasının yükseltisi 140 m ve K noktasının
yükseltisi 185 m’dir.
Körfez Yayınları
11.
Deniz
L
M
K
Buna göre, eğriler arası yükselti farkı kaç metredir?
A) 15
B) 20
C) 25
D) 35
E) 50
Buna göre, verilen noktaların yükseltilerine göre sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) I = III < II < IV
B) I < III < IV < II
C) II < I = III < IV
D) III < I < II < IV
12.
E) IV < I < II < III
9.
Y
X
150
Renklendirme yöntemiyle çizilmiş bir fiziki haritada Çukurova ile Gediz Ovası’nın aynı renkle gösterilmesinin
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Deniz
B) Aynı tarım ürünlerinin yetiştirilmesi
Yukarıda verilen eş yükselti haritası, renklendirme yöntemiyle çizilmiş olsaydı X ve Y noktaları hangi renklerle
gösterilirdi?
C) Yükseltilerinin birbirine yakın olması
A) X: Yeşil - Y: Yeşil
B) X: Yeşil - Y: Sarı
D) Yıllık yağış tutarlarının aynı olması
C) X: Sarı - Y: Yeşil
D) X: Yeşil - Y: Turuncu
A) Benzer ekonomik faaliyetler yapılması
E) Jeolojik yapılarının benzer olması
Test 03 CA
1.D
2.D
3.C
E) X: Turuncu - Y: Kahverengi
4.A
5.D
6.C
7.C
8.D
9.E
10.C
11.C
12.B
11. SINIF
YGS GRUBU
COĞRAFYA
1.
Paralel ve Meridyenler Yerel Saat Coğrafi Konum1
Iğdır ve İstanbul başlangıç meridyeninin doğusunda yer
alır. Iğdır’ın yerel saati, İstanbul’dan bir saat ileridir.
4.
30° 15° 0° 15° 30° 45°
20°
I
II
Buna göre, Iğdır ve İstanbul ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
IV
A) Iğdır ve İstanbul aynı enlem üzerindedir.
B) Iğdır ve İstanbul’da gece ve gündüz süreleri yıl boyu
aynıdır.
05
0°
20°
40°
60°
80°
III
V
C) Iğdır’da Güneş, İstanbul’dan bir saat sonra batar.
Yukarıdaki şekilde beş noktanın coğrafi koordinatları gösterilmiştir.
D) İstanbul, başlangıç meridyenine Iğdır’dan daha yakındır.
Buna göre, hangi noktanın coğrafi koordinatları yanlış
verilmiştir?
E) İstanbul Iğdır’ın daha doğusunda yer alır.
A) I – 0° Ekvator, 30° D
B) II – 20° G – 15° B
C) III – 40° G, 15° B
D) IV – 60° G, 15° B
R
İ
T
K
E
E) V – 80° G – 45° D
2.
20° Doğu
40° Doğu
10° Kuzey
N
R
Ö
0° Ekvator
20° Güney
5.
İzmir ile Van yaklaşık olarak aynı enlem üzerinde yer alır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi İzmir ve Van’ın
ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Ekvator’a olan uzaklıkları
B) Çizgisel hızları
Aşağıda matematik konumu verilen yerlerden hangisi,
yukarıdaki şekilde gösterilen taralı bölgenin dışında
yer alır?
C) Gece - gündüz süreleri
D) Sıcaklık değerleri
E) Güneş ışınlarının geliş açısı
A) 26° Doğu - 6° Kuzey
B) 38° Doğu - 10° Güney
C) 18° Doğu - 0° Ekvator
D) 31° Doğu - 12° Güney
E) 29° Doğu - 5° Kuzey
3.
6.
Ankara’da oturan bir kişi, gün içinde gölge boyunun
en kısa olduğu ana bakarak aşağıdakilerden hangisi
hakkında kesin bir yargıya ulaşabilir?
A) Gündüz süresi
B) Ekvator’a uzaklık
C) Yerel saat
D) Gece süresi
Türkiye Kuzey Yarım Küre’de ılıman iklim kuşağında yer
alır.
E) Ortak saat
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkardığı
sonuçlardan biri değildir?
A) Kuzeyden esen rüzgârların sıcaklığı düşürmesi
B) Mevsimler arasında belirgin farklar olması
7.
C) Akdeniz kıyılarının Karadeniz kıyılarından daha sıcak
olması
43° doğu meridyeninde yer alan Siirt’te yerel saat 9.40
iken, yerel saati 8.44 olan İstanbul hangi boylam üzerinde yer alır?
D) Kış mevsiminde cephesel yağışlar görülmesi
A) 26° Doğu
E) Başlangıç boylamının doğusunda yer alması
D) 29° Doğu
B) 27° Doğu
C) 28° Doğu
E) 30° Doğu
05
Paralel ve Meridyenler Yerel Saat Coğrafi Konum1
8.
40° 20° 0°
11.
40°
Ekvator’un 3330 km güneyinde bulunan A noktasının yerel
saati 18° Doğu meridyeninin yerel saatinden 120 dakika
geridir.
20°
Yalnızca yukarıdaki bilgiler kullanılarak A noktasının;
0°
I.
20°
II. yer şekilleri,
20° 40°
X
Z
Y
III. bulunduğu saat dilimi,
Yukarıdaki şekilde gösterilen X merkezinde Güneş tepe noktasına ulaştığı anda, Y ve Z merkezlerinde yerel
saat kaçtır?
IV. yıllık yağış tutarı
gibi özelliklerinden hangilerine ulaşılamaz?
Z
Y
matematik konumu,
A) I ve II
A) 11.56
15.16
B) 12.00
14.16
C) 12.00
16.00
D) 10.00
13.40
E) 12.30
16.10
B) I ve III
D) II ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
R
İ
T
12.
G
G
Batý
K
Doðu
M
Doðu
K
E
G
9.
Aşağıdakilerden hangisi özel konumun sonuçlarından
biri değildir?
N
R
Ö
B) Soğuk ve sıcak su akıntılarının karşılaşma alanlarında
yer alan ülkelerde balıkçılığın gelişmiş olması
C) Ortadoğu ülkelerinin petrol ve doğal gaz kaynakları
bakımından zengin olması
Körfez Yayınları
A) Kuzey Amerika’nın doğu kıyılarının aynı enlemdeki
Avrupa’nın batı kıyılarından daha soğuk olması
Batý
Batý
L
Doðu
N
Doðu
G
Batý
G
Batý
P
Doðu
Yukarıda Güneş’in aynı andaki konumları verilen Doğu
Yarım Küre’deki merkezlerden hangisinin tarih değiştirme çizgisi ile arasındaki zaman farkı daha azdır?
D) Avrupa’nın batı kıyıları ile Kuzey Amerika’nın doğu
kıyıları arasında deniz ticaretinin gelişmiş olması
A) K
B) L
C) M
D) N
E) P
E) Türkiye’de yerel saatin Çin’den geri, İngiltere’den ileri
olması
10.
13.
A) Ortak saat olarak kullanılan meridyenin
Başlangıç meridyeninde yerel saat 12.00 iken, X ve Y
merkezlerinin yerel saatleri ve Ekvator’a uzaklıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
B) Dünya’nın dönüş yönünün
C) Eksen eğikliğinin
Yerel saat Ekvator’a uzaklık (km)
X
Y
13.00
11.00
Muğla’da Güneş’in Kayseri’den önce doğması için aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir?
D) Başlangıç meridyeninin
5 550
2 220
E) Ekvator’a göre konumlarının
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle
doğrudur?
A) X merkezi, Y merkezinin kuzeydoğusunda yer alır.
14.
C) X merkezi Kuzey Kutup Noktası’na daha yakındır.
Türkiye’de kış saati uygulaması için saatler bir saat
geri alındığında, aşağıdaki illerin hangisinde yerel saat
ile ulusal saat arasındaki fark en fazla olur?
D) X merkezi başlangıç meridyenine daha yakındır.
A) İstanbul
B) İki merkez de aynı boylam üzerinde yer alır.
E) Y merkezi Güney Yarım Küre’de yer alır.
Test 04 CA
1.B
2.B
3.D
4.C
B) Bursa
D) İzmit
5.B
6.E
7.B
8.D
9.C
C) Konya
E) Iğdır
10.C
11.C
12.B
11. SINIF
YGS GRUBU
COĞRAFYA
1.
Aşağıdaki şekilde iki merkezin coğrafi koordinatları gösterilmiştir.
20°
4.
21 Mart’ta aynı meridyen üzerinde bulunan yerlerde,
I.
0°
10°
Güneş’in doğuş ve batış vakti,
II. güneş ışınlarının geliş açısı,
20°
I
III. yaşanılan mevsim,
10°
IV. yerel saat
II
durumlarından hangileri kesinlikle aynıdır?
0°
A) I ve II
Şekilde verilen merkezlerle ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
B) I ve IV
E) III ve IV
B) Güneş ışınlarını yıl içinde iki defa dik açı ile alırlar.
C) Başlangıç paralelinin kuzeyinde yer alırlar.
K
E
D) İki bölgenin de kuzeyi ile güneyi arası uzaklık aynıdır.
5.
E) İki bölgenin de doğusu ile batısı arasındaki zaman farkı
aynıdır.
Aşağıda coğrafi koordinatları verilen bölgelerden hangisinin yüz ölçümü daha geniştir?
10°
N
R
Ö
Buna göre, Y noktası X’e göre hangi yönde yer alır?
A) Güneydoğu
B) Kuzey
C) Kuzeybatı
D) Güney
E) Güneybatı
3.
G
Batý
X
85°
Y
20°
75°
0°
D)
95°
B)
65°
6.
C)
120°
40°
130°
30°
10°
80°
50°
60°
E)
0°
70°
G
Doðu Batý
A)
10°
X noktası 40° Kuzey paraleli ve 20° Doğu meridyeni üzerinde yer alır. Y noktası ise 25° Kuzey paraleli ve 5° Doğu
meridyeni üzerinde yer alır.
C) II ve III
R
İ
T
D) II ve IV
A) İz düşüm alanları birbirine eşittir.
2.
06
Paralel ve Meridyenler Yerel Saat Coğrafi Konum2
30°
20°
Aşağıdakilerden hangisine bakarak Ankara’nın matematik konumu hakkında yorum yapılamaz?
A) Sıcaklığın yıl içindeki dağılışına
B) Gece süresinin kısalmaya başladığı tarihe
Doðu
C) Başlangıç boylamı ile arasındaki zaman farkına
Yukarıdaki şekillerde aynı enlemde ve Doğu Yarım Küre’de
yer alan X ve Y merkezlerinde, Güneş’in aynı andaki konumları verilmiştir.
D) Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki
farka
E) Gölge boyunun yıl içindeki değişimine
Buna göre, X ve Y merkezleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) X merkezi, Y merkezinden daha doğuda yer alır.
B) X merkezinde Güneş, Y merkezinden geç doğar.
C) Y merkezinde yerel saat, X merkezinden ileridir.
D) X ve Y merkezlerinde gece - gündüz süresi birbirine
eşittir.
E) Y merkezi, X merkezine göre tarih değiştirme çizgisine
daha yakındır.
7.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde, aynı anda birden
fazla ortak saat kullanmaya gerek yoktur?
A) Rusya
B) Kanada
D) Şili
C) Çin
E) ABD
06
Paralel ve Meridyenler Yerel Saat Coğrafi Konum2
8.
11.
Türkiye 36° - 42° kuzey paralelleri, 26° - 45° doğu meridyenleri arasında yer alır.
A) 180 tane doğuda, 180 tane batıda olmak üzere 360
tane meridyen yayı vardır.
10° 20° 30° 40° 50° 60°
50°
40°
30°
20°
10°
0°
II
I
III
Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özellikleri arasında yer almaz?
B) Bütün meridyenler kutup noktalarında birleşir.
C) Aralarındaki uzaklık sabit olup 111 km’dir.
D) Başlangıç meridyeninin duğusuna ve batısına doğru
gidildikçe meridyen dereceleri büyür.
E) İki meridyen arasında 4 dakikalık zaman farkı vardır.
Buna göre, yukarıda numaralarla gösterilen merkezlerden hareket eden uçakların Türkiye’ye ulaşabilmeleri için hangi yöne hareket etmeleri gerekmektedir?
II
I
12.
III
A) Doğu
Kuzeydoğu
Kuzey
B) Kuzeydoğu
Batı
Kuzeybatı
C) Kuzey
Güney
Güneydoğu
D) Batı
Doğu
Kuzeybatı
E) Güneybatı
Kuzeybatı
Doğu
R
İ
T
Bir yerin başlangıç paraleline ve başlangıç meridyenine
göre konumuna matematik konum denir.
Aşağıdakilerden hangisi bir yerin matematik konumu
hakkında bilgi vermez?
A) Ekvator ile arasındaki uzaklık
K
E
B) 21 Haziran’daki gece süresi
C) 21 Mart’ta güneş ışınlarının öğle vakti yere düşme açısı
D) Deniz ve okyanuslara göre konumu
9.
N
R
Ö
Yüz ölçümleri aynı olan iki ülkeden birinde tek ortak
saat kullanırken, diğer ülkede birden fazla ortak saat
kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başlangıç boylamının batısında yer alması
B) Diğer ülkenin daha doğusunda yer alması
C) Meridyen sayısının daha fazla olması
Körfez Yayınları
E) Başlangıç meridyeni ile arasındaki zaman farkı
13.
70°
L
20°
0°
M
20°
N
40°
D) Yer şekillerinin daha engebesiz olması
Yandaki şekilde işaretli noktalardan 1000 m. doğuya
gidildiğinde geçilen meridyen sayısı hangisinde en
fazla, hangisinde ise en az
olur?
K
R
E) Tarih değiştirme çizgisine daha yakın olması
10.
En fazla
Türkiye 36° – 42° kuzey paralelleri ve 26° – 45° doğu meridyenleri arasında yer alır.
En az
A)
K
N
B)
L
R
C)
N
K
D)
K
M
E)
M
L
Türkiye 36° – 42° güney paralelleri, 26° – 45° batı meridyenleri arasında yer alsaydı aşağıdakilerden hangisi
görülmezdi?
14.
A) Doğusu başlangıç boylamına daha yakın olurdu.
B) Güney - kuzey yönünde kuş uçuşu uzaklık değişmezdi.
21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gece - gündüz süreleri eşittir.
Gece - gündüz eşitliğinin yaşandığı bir günde, 45° doğu meridyeninde 18.00’de batan Güneş, 30° doğu meridyeninde saat kaçta doğar?
C) Doğu - batı yönünde yerel saat farkı daha fazla olurdu.
D) Güneye gidildikçe gece ile gündüz arasındaki fark artardı.
A) 07.00
D) 05.30
E) Güneş’in yere düşme açısı kuzeye gidildikçe büyürdü.
Test 05 CA
1.D
2.C
3.E
4.C
5.D
6.C
B) 07.30
7.D
8.C
9.E
10.D
C) 06.00
E) 05.00
11.D
12.D
13.B
14.E
11. SINIF
YGS GRUBU
COĞRAFYA
1.
07
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1
4.
Gölge boyu (m)
3
Moskova
Londra
2
Hong Kong
1
Ekvator
I
II
III
Lima
IV
Yukarıdaki grafikte, Ankara’da yatay bir düzlem üzerinde
yer alan iki metrelik bir cismin, mevsim başlangıç tarihlerindeki gölge boyu değişimi gösterilmiştir.
Yukarıdaki haritada verilen şehirler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Aşağıdakilerden hangisi bu grafikten çıkarılabilecek bir
sonuç değildir?
R
İ
T
A) 21 Mart’ta bütün şehirlerde gece süreleri aynıdır.
B) Güneş’in en geç doğduğu yer Lima’dır.
A) Gölge boyu II. konumda iken Ankara’da yaz başlangıcıdır.
C) 21 Haziran’da en uzun gölge Hong Kong’da, en kısa
gölge ise Londra’da oluşur.
B) Gölge boyu I. ve III. kanumlarda iken Ankara’ya güneş
ışınlarının geliş açısı birbirine eşittir.
K
E
D) Londra’da yaz yaşanırken Lima’da kış yaşanır.
C) Ankara’da gündüz süresi, gölge boyu IV. konumda iken
en uzundur.
E) Güneş’in ilk önce doğduğu yer Hong Kong’dur.
D) Güneş ışınları Ankara’ya gölge boyu II. konumda iken
en büyük açıya gelir.
N
R
Ö
E) Gölge boyu IV. konumda iken Ankara’da kış başlar.
2.
5.
İzmir’de yaşayan bir kişi 21 Haziran’da başka bir kente gidiyor. Gittiği yerde gündüz süresinin daha uzun olduğunu
görüyor.
Buna göre, bu kişi aşağıdaki kentlerden hangisine gitmiş olabilir?
21 Aralık’ta X merkezinde 16 saat gündüz yaşanırken, Y
merkezinde 6 saat gündüz yaşanmaktadır.
A) Afyon
B) İstanbul
D) Konya
Buna göre, X ve Y merkezleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
C) Batman
E) Muğla
A) X merkezi Ekvator’a daha yakındır.
B) Y merkezi Kuzey Yarım küre’de yer alır.
C) X merkezinde şafak ve gurup süreleri daha uzundur.
6.
Kentler 21 Haziran (saat) 21 Aralık (saat)
K
L
M
N
D) Y merkezi Kuzey Kutbu’na daha yakındır.
E) X ve Y farklı yarım kürelerde yer almaktadır.
16
13
8
11
8
11
16
13
Yukarıdaki tabloda 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde bazı
kentlerde yaşanan gündüz süreleri gösterilmiştir.
3.
İstanbul 41° kuzey paraleli üzerinde yer alır.
İstanbul’un hangi yarım kürede yer aldığı, aşağıdakilerden hangisine bakarak saptanamaz?
Bu kentlerden hangileri Kuzey Yarım Küre’de, hangileri Güney Yarım Küre’de yer alır?
Kuzey Yarım Küre
Güney Yarım Küre
A) Yıl içinde gölge boyunun en uzun olduğu aya
A)
K–M
L–N
B) Sıcaklık ortalamasının en yüksek olduğu aya
B)
L– N
K–M
C) Gündüz süresinin kısalmaya başladığı güne
C)
K–N
L–M
D) Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkına
D)
M –N
K–L
E) Cisimlerin öğle vaktindeki gölge yönüne
E)
K–L
M–N
07
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1
7.
I.
11.
Yıl içinde güneş ışınlarının Samsun’a, Adana’ya göre
daha eğik açılarla düşmesi
Gece
Yengeç Dönencesi
II. Uşak’ta Güneş’in Erzurum’a göre daha sonra doğup
batması
Ekvator
Oðlak Dönencesi
III. Trabzon’da yerel saatin Bolu’ya göre ileri olması
IV. Amasya’da aynı uzunluktaki cismin gölge boyunun
Şanlıurfa’dakine göre daha uzun olması
B) I ve III
D) II ve IV
Gündüz
Güney Kutup Dairesi
Yukarıdaki haritada aydınlanma çizgisinin 21 Aralık’taki konumu gösterilmiştir.
Yukarıda verilen durumlardan hangilerinin gerçekleşmesinde Dünya’nın şekli etkili olmuştur?
A) I ve II
Kuzey Kutup Dairesi
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
C) I ve IV
E) III ve IV
A) Oğlak Dönencesi’nde gündüz süresi, Yengeç Dönencesi’nden daha uzundur.
R
İ
T
B) Ekvator’da gece ve gündüz süresi eşittir.
C) Aynı boylam üzerindeki her yerde Güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar.
Bir yere, öğle vakti güneş ışınlarının yıl boyunca aynı
açıyla düşmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
D) Kuzey Kutup Dairesi’nde 24 saat boyunca gece yaşanır.
A) Ekvator üzerinde yer almasına
E) Güneyden kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi kısalır.
K
E
B) Güney Yarım Küre’de ve orta kuşakta yer almasına
C) Deniz seviyesine yakın ve engebesiz olmasına
D) Yer ekseninin ekliptik düzleme dik olmasına
E) Elipsoid yörüngenin tam daire şeklinde olmasına
9.
N
R
Ö
Körfez Yayınları
8.
12.
A) 21 Haziran – 21 Aralık
B) 21 Mart – 23 Eylül
C) 21 Aralık – 21 Haziran
D) 23 Eylül – 21 Mart
E) 3 Ocak – 4 Temmuz
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın günlük hareketinin
batıdan doğuya doğru olmasının sonuçlarından biridir?
A) Bir günün 24 saat olması
13.
B) Batıda Güneş’in doğudan daha geç doğması
Yer kürenin ekseni, yörünge düzlemine dik olsaydı
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmezdi?
C) Ardışık iki meridyen arasındaki yerel saat farkının her
yerde aynı olması
A) Mevsimler oluşmazdı.
B) Gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olurdu.
D) Güneş’in doğuş ve batış süresinin Ekvator’da daha
kısa olması
C) Güneş ışınları yıl boyu Ekvator’a dik düşerdi.
D) Aydınlanma çizgisi sürekli kutup noktalarından geçerdi.
E) Yıl içinde gece ve gündüz sürelerinin sürekli değişmesi
10.
Aşağıda verilen tarihlerden hangileri arasında Kuzey
Yarım Küre’de gündüz süresi daima uzar?
E) Dünya’nın dönüş hızı kutuplarda daha fazla olurdu.
14.
21 Haziran’da İstanbul’daki gündüz süresi, Antalya’dan
daha uzundur.
Ekvator çevresi ile kutuplar çevresinin eşit uzunlukta
olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yer’in geoit şekli
Bu farklılığı ortaya çıkaran temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
B) Yer’in eksen eğikliği
A) Yörüngenin şekli
B) Dünya’nın şekli
C) Yer’in günlük hareketi
C) Dünya’nın günlük hareketi
D) Eksen eğikliği
D) Yer’in elipsoit yörüngesi
E) Yer’in yıllık hareketi
E) Dünya’nın dönüş hızı
Test 06 CA
1.A
2.E
3.A
4.B
5.A
6.D
7.D
8.B
9.C
10.C
11.C
12.D
13.D
14.A
11. SINIF
YGS GRUBU
COĞRAFYA
1.
08
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 2
Aynı meridyen üzerinde yer alan noktalarda yerel saat yıl
boyu aynı olduğu hâlde, gece ve gündüz süreleri sadece
21 Mart ve 23 Eylül’de aynıdır.
4.
V
II
IV
Aynı boylam üzerinde yer alan yerlerde gece ve gündüz süresinin yıl boyu aynı olması, aşağıdakilerden
hangisine bağlıdır?
III
I
A) Eksen eğikliğinin ortadan kalkmasına
B) Dünya’nın şeklinin tam küre olmasına
Yukarıdaki haritada verilen noktalarda;
C) Dünya’nın dönüş yönünün değişmesine
çizgisel hızın en fazla olduğu,
D) Elipsoid yörüngenin daire şeklinde olmasına
yerel saatin en geri olduğu,
E) Dünya ile Ay arasındaki mesafenin değişmesine
güneş ışınlarının en büyük açıyla geldiği,
gece - gündüz arasındaki farkın en az olduğu
R
İ
T
K
E
yer aşağıdakiler hangisidir?
A) I
2.
ı
Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasındaki 23°27 lık
açıya eksen eğikliği denir.
N
R
Ö
Eksen eğikliği 30° olsaydı, Türkiye’de aşağıdakilerden
hangisi yaşanmazdı?
5.
A) Türkiye’de yazlar bugüne göre daha sıcak, kışlar ise
daha soğuk olurdu.
E) V
21 Haziran tarihinde aşağıdaki olaylardan hangisi yaşanmaz?
C) Kuzey Yarım Küre’de gündüz süreleri bu tarihten sonra
kısalmaya başlar.
D) Güney Yarım Küre’de kış başlangıcıdır.
D) Türkiye’nin doğusu ile batısı arasındaki yerel saat farkı
artardı.
E) Güney Yarım Küre’de en uzun gündüz, en kısa gece
yaşanır.
E) Yaz mevsiminde Türkiye’de cisimlerin gölge boyları bugüne göre daha kısa olurdu.
6.
Bir noktanın birim zamanda kat ettiği mesafedeki hızına
çizgisel hız denir. Çizgisel hız enleme göre değişir.
90°
I
II
III
IV
Yukarıdaki cümlenin devamına aşağıdaki cümlelerden
hangisi getirilirse doğru bir açıklama olur?
A) Dünya ekseni 23°27ı eğiktir.
B) Ekvator’dan kutuplara doğru Dünya’nın çizgisel hızı
azalır.
D) IV
B) Güneyden kuzeye doğru gündüz süresi uzar.
C) Kış mevsiminde güneş ışınlarının Türkiye’ye geliş açısı
azalırdı.
Ahmet Bey 11 Ocak’ta İzmir’den uçağa binip Çin’deki bir
fuara gidiyor. Yaklaşık bir hafta sonra tekrar İzmir’e dönerken, uçak yolculuğunun İzmir’den Çin’e giderkenden iki
saat daha fazla sürdüğünü fark ediyor. Öğretmen arkadaşına bu iki saatlik farkın sebebini soruyor. Arkadaşı;
çünkü ........
C) III
A) Kuzey Yarım Küre’de en uzun gündüz yaşanır.
B) Yaz mevsiminde güneş ışınlarının Türkiye’ye geliş açısı artardı.
3.
B) II
66°33' Kuzey Kutup Dairesi
23°27' Yengeç Dönencesi
0° Ekvator
23°27' Oðlak Dönencesi
90°
C) Dünya ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner.
Yukarıdaki şekilde aynı boylam üzerinde yer alan noktaların çizgisel hızlarına göre doğru sıralanışı, aşağıdakilerden hangisidir?
D) Dünya bir günlük turunu 24 saatte tamamlar.
A) I>II>III>IV
E) Dünya’nın yörüngesi elips şeklindedir.
D) III>II>IV>I
B) II>III=IV>I
C) III>II=IV>I
E) IV>III>II>I
08
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 2
7.
11.
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın şeklinin sonuçlarından bir değildir?
II
A) Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısının enlemlere
göre değişmesi
IV
III
I
B) Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe paralel boylarının kısalması
V
C) Düzleme aktarılan haritalarda bozulmalar olması
D) Aydınlanma dairesinin yıl içinde yer değiştirmesi
Yukarıdaki haritada verilen noktalardan hangisinde
tam öğle vakti gölge 21 Mart, 23 Eylül ve 21 Haziran’da
güneye, 21 Aralık’ta ise kuzeye düşer?
E) Yer’in ekseni etrafındaki dönüş hızının Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalması
A) I
8.
12. Türkiye’de meydana gelen aşağıdaki olaylardan hangisi Dünya’nın günlük hareketinin sonuçlarından biri
değildir?
A) Kahramanmaraş’ta Güneş’in Balıkesir’den daha önce
doğması
D) IV
R
İ
T
Yerel saat farklarının oluşması
Gölge boylarının gün içinde değişmesi
Sürekli rüzgârların yönlerinde sapmalar olması
K
E
B) Kara ve denizlerin farklı ısınma özellikleri
C) Yer ekseni ile yörünge düzlemi arasındaki açı
Körfez Yayınları
N
R
Ö
E) Antalya’dan Samsun’a doğru gidildikçe gece-gündüz
süreleri arasındaki farkın artması
E) V
A) Yer’in ekseni etrafındaki hareketi
Konya’da Güneş’in gün içindeki konumunun değişmesi
D) Ankara’da bir cismin gölgesinin 12.00’de en kısa olması
9.
C) III
Yukarıda verilen durumların ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
B) İzmir kıyılarında etkili olan meltem rüzgârlarının gün
içinde yön değiştirmesi
C
B) II
D) Yer’in Güneş etrafındaki hareketi
E) Güneş ışınlarının geliş açısı
13.
Yer ekseninin yörünge düzlemine eğik olması aşağıdakilerden hangisini etkilemez?
Saat
24
Gündüz
Gece
A) Güneş ışınlarının geliş açısını
12
B) Mevsim sürelerinin farklı olmasını
C) Güneş’in doğuş ve batış saatlerini
1
D) Gece ve gündüz sürelerinin uzunluğunu
E) Orta kuşakta dört mevsim yaşanmasını
10.
2
3
4
5
Yukarıdaki grafikte 21 Haziran tarihinde gece-gündüz
süreleri verilen merkezlerin, Kuzey Kutup Noktası’na
yakın olandan uzak olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) 5-3-1-2-4
B) 3-1-2-4-5
C) 5-2-1-3-4
Yıl içinde bir cismin gölge boyunun değişmesinde,
D) 4-2-1-3-5
I.
E) 4-1-2-3-5
Dünya’nın şekli,
II. Eksen eğikliği,
III. Dünya’nın günlük hareketi,
IV. Dünya’nın yıllık hareketi
14.
etmenlerinden hangileri etkili olur?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
Test 07 CA
1.C
2.C
Aşağıdaki şehirlerin hangisinde gece ve gündüz süreleri arasındaki fark en fazladır?
A) Sinop
C) I ve IV
D) Muğla
E) III ve IV
3.D
4.C
5.B
B) Bursa
6.E
7.C
8.D
9.B
10.D
C) Konya
E) Antalya
11.C
12.C
13.E
14.A
11. SINIF
YGS GRUBU
COĞRAFYA
1.
5.
Troposferde yükseldikçe sıcaklığın azalmasında,
I.
09
İklim Bilgisi (Atmosfer ve Sıcaklık 1)
yerden yansıyan ışınlarla ısınması,
Aşağıdaki haritada dünya üzerindeki altı yerin yıllık sıcaklık ortalamaları verilmiştir.
II. oksijenin alt katmanlarda daha yoğun olması,
III. basınç farkının fazla olması
etmenlerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
2.
C) Yalnız III
Buna göre, verilen noktalardan hangilerinin sıcaklığı
üzerinde sıcak su akıntıları etkili olmuştur?
Aşağıdakilerden hangisi atmosferin etkileri arasında
gösterilemez?
K
E
A) Gölgelerin tam karanlık olmaması
A) 1 ve 2
D) 1, 3 ve 6
B) Zararlı ışınların süzülmesi
C) Güneş ışınlarının farklı açılarla gelmesi
N
R
Ö
D) Yeryüzünün aşırı ısınmasını ve soğumasını önlemesi
E) Radyo dalgaları ve haberleşme sinyallerini yansıtması
3.
R
İ
T
E) I ve III
6.
B) 4 ve 5
C) 5 ve 6
E) 2, 3 ve 5
Aşağıdakilerden hangisi yükseltinin sıcaklık üzerindeki
etkisine örnek gösterilebilir?
A) Ekvator’da kalıcı kar görülmesi
B) Ocak ayında en düşük sıcaklıkların Sibirya’da yaşanması
Aşağıdakilerden hangisi üzerinde iklimin etkili olduğu
söylenemez?
C) Yaz aylarında denizden karaya doğru esen rüzgârların
serinletici etki yapması
A) Tarım ürünlerinde
D) Yıllık ortalama sıcaklıkların Güney Yarım Küre’de, Kuzey Yarım Küre’den daha düşük olması
B) Konut tiplerinde
E) Kutuplardan gelen okyanus akıntıları ve rüzgârların
sıcaklığı düşürmesi
C) Nüfusun dağılışında
D) Ekonomik faaliyetlerde
E) Kara ve denizlerin dağılışında
7.
4.
Bir bölgedeki iklim koşulları üzerinde,
Güneş ışınları sabah ve akşam vakitlerinde bir merkeze
aynı açı ile gelmesine rağmen, sıcaklıkların farklı olmasında,
I.
I.
deniz seviyesinden yüksekliği,
güneş ışınlarının geliş açısı,
II. jeolojik yapısının kırıklı olması,
II. güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol,
III. güneş ışınlarının geliş açısı,
III. güneşlenme süresi,
IV. bitki örtüsü çeşitliliği
IV. gün içindeki ısı birikimi
gibi etmenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenemez?
etmenlerinden hangileri etkili olmuştur?
A) I ve II
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
B) I ve III
D) II ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
09
İklim Bilgisi (Atmosfer ve Sıcaklık 1)
8.
12.
Aşağıdakilerden hangisi, enlem sıcaklık ilişkisine ters
düşen durumlara örnek gösterilemez?
A) Kuzeybatı Avrupa kıyılarının Orta Avrupa’dan sıcak olması
Aşağıdaki şekilde, Kuzey Yarım Küre’deki kalıcı kar ve kar
yağışı sınırları enlemlere göre verilmiştir.
5500 m
2000 m
B) Kızıl Deniz’in Baltık Denizi’nden daha tuzlu olması
Kalýcý Kar Sýnýrý
4800m
Kar Yaðý
2750m
þý Sýnýrý
1250m
C) İngiltere’nin aynı enlemdeki Kanada kıyılarından daha
sıcak olması
28°
0°
46 °
62°
0m
70°
90°
Enlem
Yalnızca şekildeki bilgilere dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
D) Dönenceler çevresinde, yıllık sıcaklık ortalamalarının
Ekvator çevresinden yüksek olması
A) Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe kalıcı kar sınırı
deniz seviyesine yaklaşır.
E) Sibirya’nın kış mevsiminde Kuzey Kutbu’ndan daha
soğuk olması
B) Türkiye’de kalıcı kar sınırı 2750 m’den daha yüksektir.
C) 70° ile 90° enlemleri arasında kalıcı kar sınırı deniz seviyesine inmektedir.
9.
Aynı enlemde yer alan merkezlerde sıcaklık ortalamalarının farklı olması, sıcaklığı etkileyen faktörlerden
hangisiyle çelişir?
E) Kalıcı kar sınırı, dağların kuzey yamaçlarında güney yamaçlarına göre daha yüksektir.
A) Eğim ve bakıyla
K
E
C) Güneş ışınlarının geliş açısıyla
D) Güneşlenme süresiyle
E) Okyanus akıntılarıyla
N
R
Ö
Şehir
Gerçek Sıcaklık (°C)
Yükselti (m)
I
II
III
IV
V
15
18
23
7
11
600
1400
2400
4000
2000
13.
Körfez Yayınları
B) Karasallık ve denizellikle
10.
11.
B) II
C) III
D) IV
Aşağıdaki yerlerden hangisinde gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasında fark yoktur?
A) Dağlık alanlarda
C) Ovalık alanlarda
B) Deniz kıyılarında
D) Göl kıyılarında
E) Akarsu vadilerinde
14.
Yukarıdaki tabloda gerçek sıcaklıkları ve yükseltileri
verilen şehirlerden hangisinin indirgenmiş sıcaklığı en
yüksektir?
A) I
R
İ
T
D) Ekvator’da kalıcı kar sınırı ile kar yağışı sınırı arasında
3000 m’den fazla fark vardır.
Bir dağın kuzey yamacı yıl boyunca güney yamacından
daha fazla ısınıyor ise, bu dağ ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Güney Yarım Küre’de orta kuşakta yer alır.
E) V
B) Kuzey yamacında kalıcı kar sınırı daha yüksektir.
C) Güney yamacında güneşlenme süresi daha azdır.
D) Kuzey yamacında tarım ürünleri daha erken olgunlaşır.
Aşağıdakilerden hangisi karasallığın sıcaklığa etkisine
örnek gösterilebilir?
E) Kuzey yamacında yağış miktarı daha fazladır.
A) Ekvator’dan gelen okyanus akıntılarının sıcaklığı artırması
B) Dağların güney yamaçlarının kuzey yamaçlarından
fazla ısınması
15.
C) Bir yamaç boyunca yükseldikçe bitki örtüsünün geniş,
karışık ve iğne yapraklılar şeklinde değişmesi
D) Kutuplarda kalıcı karın deniz seviyesinden başlaması
E) Kışın karadan denize doğru esen rüzgârların sıcaklığı
düşürmesi
Test 08 CA
1.A
2.D
3.C
4.A
5.E
6.C
Aşağıdakilerden hangisi güneş ışınlarının geliş açısını
etkilemez?
A) Eğim ve bakı
B) Yer’in şekli
C) Günün saati
D) Eksen eğikliği
E) Denize göre konum
7.D
8.E
9.B
10.D
11.A
12.A
13.D
14.A
11. SINIF
YGS GRUBU
COĞRAFYA
1.
10
İklim Bilgisi (Atmosfer ve Sıcaklık 2)
Aşağıdaki olgulardan hangisi, diğer dördünün nedeni
olarak gösterilebilir?
5.
Ýndirgenmiþ
sýcaklýk (°C)
I
Gerçek
sýcaklýk (°C)
-4
II
18
28
III
4
21
IV
23
27
Kent
A) Yerleşme üst sınırının kutuplara doğru azalması
B) Bitki örtüsünün yeryüzünde farklı kuşaklar oluşturması
C) Kalıcı kar sınırının Ekvator’dan kutuplara doğru azalması
11
Yukarıdaki tabloda gerçek ve indirgenmiş sıcaklıkları
D) Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklığın azalması
R
İ
T
verilen merkezlerin, yükseltisi fazladan aza doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
E) Akdeniz’in Karadeniz’den daha tuzlu olması
A) I, II, IV ve III
B) I, III, II ve IV
C) II, I, III ve IV
D) III, I, II ve IV
E) III, II, IV ve I
2.
K
E
İngiltere kıyılarının sıcaklığı aynı enlemde yer alan Kanada
kıyılarından 8°-10°C daha fazladır.
Bu durumun ortaya çıkmasında,
I.
güneş ışınlarının geliş açısı,
N
R
Ö
II. okyanus akıntıları,
III. rüzgâr yönü
etmenlerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
3.
6.
Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
C) Yalnız III
E) I ve III
Ocak ayında Dünya’nın en soğuk yeri Asya Kıtası’nın kuzeyinde Sibirya çevresidir.
A) Bitki örtüsü
B) Denizden uzaklık
C) Güneş ışınlarının geliş açısı
Gerçek sıcaklığı ile indirgenmiş sıcaklığı arasındaki
farkın fazla olduğu bir yer için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
D) Havadaki nem azlığı
E) Yaşanan mevsim
A) Yükseltisi fazladır.
B) Deniz kıyısındadır.
C) Ilıman iklim özellikleri görülür.
D) Orta kuşakta yer alır.
E) Yağış miktarı fazladır.
7.
Orman üst sınırını sıcaklık ve yükselti belirler.
IV
III
4.
Aynı enlemde yer alan iki farklı merkezde sıcaklıkların
farklı olması, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz?
Ekvator
A) Yükseltiyle
V
II
I
B) Denize göre konumla
D) Güneş ışınlarının düşme açısıyla
Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırılmış yerlerin hangisinde orman üst sınırının daha yüksek olması beklenir?
E) Hava kütleleri ve basınç merkezleriyle
A) I
C) Okyanus akıntılarıyla
B) II
C) III
D) IV
E) V
10
İklim Bilgisi (Atmosfer ve Sıcaklık 2)
8.
12.
Güneş ışınlarının yansıyarak atmosfer içinde dağılması
aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Sıcaklığın her yerde farklı olmasına
•B
B) Atmosferde değişen oranlarda oksijen bulunmasına
•A
C) Basınç farkından doğan hava akımlarının oluşmasına
D) Yeryüzünde Güneş’i doğrudan görmeyen yerlerin aydınlık olmasına
Yukarıdaki eş yükselti haritasında verilen B noktasının sıcaklığı 15 °C, A noktasının sıcaklığı ise 19 °C’dir.
E) Atmosferin farklı özellikte katmanlardan oluşmasına
Buna göre, haritadaki eğriler kaçar metre aralıklarla
çizilmiştir?
A) 100
9.
B) 200
Aşağıdakilerden hangisi kara ve denizlerin farklı ısındığının bir göstergesi olamaz?
D) 400
E) 500
R
İ
T
A) Kuzey Yarım Küre’nin yıllık sıcaklık ortalamasının Güney Yarım Küre’den yüksek olması
B) Kuzey Yarım Küre’de en sıcak ayın karalarda Temmuz, deniz kıyılarında Ağustos olması
13.
I.
günlük ve yıllık sıcaklık farkı fazladır,
D) Deniz kıyısındaki yerlerde meltem rüzgârlarının oluşması
II. hava çabuk ısınıp çabuk soğur,
E) Aynı enlemde ve okyanus kıyısında yer alan merkezlerde sıcaklıkların farklı olması
IV. sıcaklık ortalaması yüksektir
Körfez Yayınları
N
R
Ö
III. iklim çeşitliliği fazladır,
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II
D) II ve IV
B) I ve III
C) II ve III
E) III ve IV
Ekvatoral bölgede günlük ve yıllık sıcaklık farkının az olmasında,
I.
nem miktarının fazla olması,
II. yağış miktarının yüksek olması,
14.
III. güneş ışınlarının düşme açısının fazla değişmemesi,
IV. doğal bitki örtüsünün orman olması
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
İndirgenmiş sıcaklığı 23°C olan 1300 metredeki bir
merkezin gerçek sıcaklığı kaç °C olur?
A) 14
etmenlerinden hangileri daha etkili olmuştur?
B) 16,5
C) 18
D) 21
E) 29,5
C) II ve III
E) III ve IV
15.
11.
Nem miktarı az olan yüksek bir yer için,
K
E
C) Eş sıcaklık eğrilerinin kara ve denizlerde farklı salınım
yapması
10.
C) 300
Dünya’nın yıllık izoterm haritası incelendiğinde en yüksek
sıcaklıkların dönenceler çevresinde olduğu görülür.
Aşağıdakilerden hangisi nemin sıcaklık üzerindeki etkisine örnek gösterilebilir?
A) Çöl bölgelerinde bağıl nemin düşük olması
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
B) Kutuplarda yağış miktarının az olması
A) Maksimum nemin fazla olması
C) Dağların yüksek kesimlerinde sıcaklık farkının fazla olması
B) Güneş ışınlarında tutulma oranının az olması
D) Bir yamaç boyunca yükselen hava kütlesinin yağış
oluşturması
C) Sürekli alçalıcı hava hareketlerinin etkili olması
D) Güneş ışınlarının yıl içinde iki defa dik düşmesi
E) Gece sis yoğunluğunun, gündüz vakitlerinden daha
fazla olması
E) Ekvator’dan gelen sıcak hava kütlelerinin etkili olması
Test 09 CA
1.A
2.C
3.E
4.D
5.E
6.A
7.E
8.B
9.C
10.C
11.E
12.E
13.B
14.E
15.E
11. SINIF
YGS GRUBU
COĞRAFYA
1.
11
İklim Bilgisi (Basınç ve Rüzgârlar 1)
Basınç farklılıklarından doğan hava hareketlerine rüzgâr
denir. Rüzgârlar her zaman, yüksek basınç alanlarından
alçak basınç alanlarına doğru eser.
5.
Atmosfer içindeki gazların yeryüzüne uyguladığı ağırlığa
basınç denir.
Aşağıdakilerden hangisi basıncı artırır?
A) Yükseltinin artması
B) Hava kütlesinin yükselmesi
C) Sıcaklığın artması
D) Ekvator’dan gelen rüzgârlar
R
İ
T
E) Hava kütlesinin alçalması
Buna göre, yukarıdaki basınç haritasında numaralandırılmış yerlerden hangileri alçak basınç merkezidir?
A) I ve II
B) I ve IV
D) III ve V
K
E
6.
K
C) II ve III
E) IV ve V
KB
B
2.
N
R
Ö
I. Atmosferin yoğunluğu her yerde aynı değildir.
II. Yükseldikçe atmosfer basıncı azalır.
GD
G
GB
III. Daimi basınç merkezlerinin tamamı termik kökenlidir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
3.
D
K
KB
B
II
G
D
GD
GB
Yukarıda, iki farklı merkezin yıllık ortalama rüzgâr frekans
gülü verilmiştir. I. merkez Kuzey Yarım Küre’de, II. merkez
Güney Yarım Küre’de yer alır.
C) Yalnız III
E) I ve III
I
KD
KD
Bu merkezlerde hâkim rüzgâr yönünden esen rüzgârların
sıcaklığı artırdığı bilinmektedir.
Buna göre, bu iki merkez için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Denize uzaklıkları farklıdır.
Aşağıdakilerden hangisi sürekli rüzgârların genel özellikleri arasında gösterilemez?
B) Yıllık sıcaklık ortalamaları birbirine yakındır.
C) Bulundukları yarım küreler farklıdır.
A) Yıl içinde sürekli aynı yönde eserler.
D) Bulundukları iklim kuşağı aynıdır.
B) İklim koşulları üzerinde belirleyici rol oynarlar.
E) Doğal bitki örtüleri benzerdir.
C) Basınç merkezleri arasında en kısa mesafeyi izleyemezler.
D) Başlangıçta sıcak ve kuru olup, okyanuslar üzerinden
geçerken nem kazanırlar.
E) Etkili oldukları bölgelerde sıcaklıkları etkilerler.
7.
Aşağıdakilerden hangisi birbirine komşu iki bölge arasındaki basınç farkının ortadan kalktığını gösterir?
A) Rüzgârın durması
4.
Aşağıdaki ülkelerin hangisinde, yer şekillerinin rüzgâr
hızı üzerindeki olumsuz etkisi daha fazladır?
B) Yağışın başlaması
A) Fransa
D) Hava kütlesinin alçalması
B) Hollanda
D) Danimarka
C) Mısır
E) İsviçre
C) Sis oluşması
E) Rüzgâr hızının artması
11
İklim Bilgisi (Basınç ve Rüzgârlar 1)
8.
12.
Bir dağ yamacı boyunca yükselen hava kütlesinin, dağın
diğer yamacından aşağıya doğru inmesiyle oluşan sıcak ve
kuru rüzgârlara föhn rüzgârı denir.
Aşağıdaki şekil, bir yerde etkili olan basınç merkezini ve
yatay yöndeki hava hareketlerini göstermektedir.
Buna göre, aşağıdaki rüzgârlardan hangisinin kurutucu etkisi daha fazladır?
A)
metre
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
C)
metre
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
B)
metre
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Buna göre, bu basınç merkezi hakkında,
I.
D)
metre
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
metre
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
II. ortalama basınç değeri,
III. denize göre konumu,
özelliklerinden hangileri belirlenemez?
A) I ve II
E)
B) I ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
C) Yağış ihtimali azalır.
D) Güneşli gün sayısı artar.
E) Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi kısalır.
Aşağıdakilerden hangisi Muson rüzgârları ile kıyı meltemlerinin ortak özelliğidir?
A) Yıl içinde yön değiştirmeleri
Körfez Yayınları
N
R
Ö
B) Kar erimeleri artar.
B) Yıl boyunca aynı yönde esmeleri
C) Kara ve denizlerin farklı ısınma özelliği ile oluşmaları
D) Günlük sıcaklık farklarının etkisiyle oluşmaları
E) Etkili oldukları bölgelerde bol yağışa sebep olmaları
14.
90°
+ + +
I. Etkili olduğu yerlerde konveksiyonel yağışlar görülür.
60°
30°
II. Güneydoğu Asya’da çay ve pirinç tarımına imkân sağlar.
0°
30°
II. Oluşumlarında kara ve denizlerin yıl içindeki farklı ısınmaları etkilidir.
-
-
+
-
+
+
+
+
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
+ + +
II
III
Yanda verilen şekilde numaralarla gösterilen kuşakların hangilerinde dinamik
etkenlerle oluşmuş basınç
merkezleri bulunur?
IV
90°
Yukarıda verilenlerden hangileri Muson rüzgârlarının
özellikleri arasında gösterilemez?
-
-
60°
I
+
-
IV. Yıl içinde sürekli aynı yönde eserler.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve IV
A) I ve II
B) I ve III
Aşağıdaki rüzgârlardan hangisi etkili olduğu bölgelerde hava sıcaklığını düşürür?
A) Hamsin
B) Föhn
D) Sam yeli
1.D
E) III ve IV
E) III ve IV
15.
Test 10 CA
C) I ve II
C) I ve IV
D) II ve IV
11.
C) II ve III
K
E
Aşağıdakilerden hangisi föhn rüzgârının etkili olduğu
yerlerde ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir?
A) Sıcaklık ve buharlaşma artar.
10.
R
İ
T
IV. dikey hava hareketinin yönü
13.
9.
bulunduğu yarım küre,
C) Sirokko
Aşağıdaki rüzgârlardan hangisi, etkili olduğu bölgelerin iklim koşulları üzerinde belirleyici rol oynar?
A) Batı rüzgârları
B) Meltem rüzgârları
C) Sirokko
D) Keşişleme
E) Mistral
E) Bora
2.B
3.A
4.D
5.D
6.A
7.B
8.D
9.E
10.B
11.C
12.B
13.A
14.B
15.C
11. SINIF
YGS GRUBU
COĞRAFYA
1.
12
İklim Bilgisi (Basınç ve Rüzgârlar 2)
Aşağıdaki şekilde yüksek basınç merkezinden doğan rüzgârlar gösterilmektedir.
4.
2
Aşağıdakilerden hangisi meltem rüzgârlarının ortak
özellikleri arasında gösterilemez?
A) Etkili oldukları bölgelerin iklim özelliklerini etkilemezler.
B) Etkili oldukları yerlerde kısa süreli sıcaklık değişmelerine neden olurlar.
C) Esiş süreleri genelde kısadır.
1
D) Etki alanları dar, hızları azdır.
1
2
A) Artırır
Artırır
B) Artırır
Azaltır
C) Azaltır
Artırır
D) Değiştirmez
Azaltır
2.
K
E
5.
Yukarıdaki izohips haritasında bazı noktalar verilmiştir.
II
N
R
Ö
E) Azaltır
R
İ
T
E) Gün içinde sürekli aynı yönde eserler.
Yer şekillerinin engebesiz olduğu kabul edilirse, şekildeki yüksek basınç merkezinden doğan rüzgârlar
numaralandırılmış yerlerin sıcaklığını hangi yönde etkiler?
Azaltır
800
500
Aşağıda verilen yerlerin hangisinde, Dünya’nın günlük
hareketi nedeniyle dinamik basınç merkezleri oluşur?
A) Ekvator üzerinde
B) Dönenceler çevresinde
C) Kutup noktalarında
V
III
IV
I
Yükseltinin basınç üzerindeki etkisi dikkate alındığında
yukarıdaki izohips haritasında verilen merkezlerin hangisinde basıncın daha düşük olması beklenir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
D) Kıtaların batısında
E) Karaların iç kesimlerinde
3.
6.
A) Yükselti
3 YB
1 YB
AB
Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde atmosfer basıncının farklı dağılmasında rol oynayan faktörlerden biri
değildir?
2
D) Boylam
B) Yoğunluk
C) Sıcaklık
E) Yer çekimi
Ekvator
5 AB
4 AB
6 YB
Kuru soğuk anlamına gelen ayaz, kış mevsiminde yüksek
basınç alanlarında oluşur.
Buna göre, Ocak ayında haritada numaralanmış basınç
merkezlerinden hangilerinin etkisinde kalan yerlerde havanın ayaz olması beklenir?
A) Yalnız 2
B) Yalnız 6
D) 3 ve 6
C) 1 ve 3
E) 4 ve 5
7.
Aşağıdakilerden hangisi alçak basınç merkezlerinin
özelliklerinden biri değildir?
A) Yatay hava hareketi çevreden merkeze doğrudur.
B) Yükselici hava hareketi görülür.
C) Havanın bulutluluk oranı yüksektir.
D) Kış mevsiminde yerin ısı kaybı fazladır.
E) Havanın yağış oluşturma ihtimali yüksektir.
12
İklim Bilgisi (Basınç ve Rüzgârlar 2)
8.
II
12.
AB
I
980
978
K
V
YB
990
988
986
III
A) İklim özelliklerinin aynı olduğunun
IV
984
AB
982
Farklı bölgelerde yer alan iki şehirde, hâkim rüzgâr yönünün aynı olması aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
B) Yer şekillerinin uzanışının benzer olduğunun
980
C) Jeolojik yapılarının kırıklı olduğunun
D) Doğal bitki örtülerinin aynı olduğunun
Yukarıda eş basınç haritası verilen yörede ok yönlerinde
rüzgârlar esmektedir.
E) Gün içindeki basınç farkının aynı olduğunun
Buna göre, hangi ok yönünde esen rüzgârın şiddeti en
fazladır?
A) I
9.
B) II
C) III
D) IV
E) V
13.
Aşağıdaki haritada, Kuzey Yarım Küre’de, deniz kıyısındaki bir bölgenin basınç değerleri gösterilmiştir.
R
İ
T
Aşağıdakilerden hangisi rüzgârın yönünü etkileyen
faktörlerden biri değildir?
A) Sıra dağların uzanışı
K
E
B) Basınç merkezlerinin konumu
C) Basınç merkezleri arası mesafe
D) Dünya’nın günlük hareketi
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
E) Boğazların konumu
A) Ölçülen en düşük basınç 1008 mb’dır.
II
I
III
IV
Körfez Yayınları
N
R
Ö
10.
B) Kuzeydoğudan güneybatıya doğru rüzgâr eser.
C) Bölgenin orta kesiminde sıcaklık daha yüksektir.
D) En yüksek basınç ile en düşük basınç arasındaki fark
14 mb’dan fazladır.
E) Bölgenin kuzeydoğusuna doğru yükselti artış gösterir.
14.
Yukarıda verilen basınç merkezlerinden hangileri Kuzey Yarım Küre’de yer alır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
11.
A)
E) III ve IV
B
KB
B)
KD
K
G
D
GD
C)
basınç farkı,
II. basınç merkezleri arası uzaklık,
KB
B
GB
III. arazinin jeolojik yapısı,
K
KB
KD
B
GB
Bir bölgede etkili olan rüzgârın hızı üzerinde,
I.
Aşağıda verilen rüzgâr frekans güllerinden hangisinin
bulunduğu bölgede yer şekillerinin daha sade ve engebesiz olduğu söylenebilir?
D
G
GB
D)
K KD
KB
D
K
G
GB
KD
D
B
GD
GD
G
GD
IV. basınç merkezlerinin konumu
E)
gibi etmenlerden hangileri etkili olur?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
Test 11 CA
1.B
3.D
C) II ve III
4.E
5.E
6.C
7.A
K
B
GB
E) III ve IV
2.D
KB
8.B
9.D
10.C
11.E
KD
D
G
GD
12.C
13.C
14.C
15.A
11. SINIF
YGS GRUBU
COĞRAFYA
1.
13
İklim Bilgisi (Nem ve Yağış 1)
Yükselen bir hava kütlesinde, aşağıdaki değişimlerden
hangisi yaşanmaz?
5.
A) Sıcaklığı düşer.
B) Bağıl nemi artar.
I
II
C) Mutlak nemi artar.
Soðuk
Sýcak
D) Nem açığı azalır.
E) Doyma noktasına yaklaşır.
IV
III
R
İ
T
Yukarıda verilen hava hareketlerinden hangileri yağış
oluşumuna neden olur?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
2.
1
K
E
5
3
Ekvator
2
4
N
R
Ö
6.
Yukarıdaki haritada verilen yerlerin hangisinde yıllık
ortalama duruma göre hava kütlelerinin maksimum
nem miktarı daha fazladır?
A) 1
3.
B) 2
C) 3
D) 4
C) II ve III
E) III ve IV
Aşağıdaki tabloda beş merkezin sıcaklık değerleri ve bağıl
nemleri verilmiştir.
E) 5
Merkezler
Sıcaklık (°C)
Bağıl Nem (%)
I
II
III
IV
V
30
30
30
30
30
80
70
60
50
40
Buna göre, yukarıdaki tabloda sıcaklık dereceleri ve
bağıl nemleri verilen merkezlerin hangisinde buharlaşma miktarı daha fazladır?
Ekvator’da yıl boyunca bağıl nemin yüksek olmasının
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) I
B) II
C) III
D IV
E) V
A) Yıllık yağış miktarının fazla olması
B) Yıl içinde basınç değişiminin az olması
C) Yıl boyunca yükselici hava hareketlerinin görülmesi
D) Yağış rejiminin düzenli olması
E) Maksimum nem miktarının yüksek olması
7.
4.
Aşağıda verilen yoğunlaşma ürünlerinden hangisi sıcaklığın sıfır derecenin altına düştüğü sabah vakitlerinde cisimler üzerinde oluşan karlanmadır?
A) Kar
B) Dolu
D) Çiy
C) Sis
E) Kırağı
Sabah erken vakitlerde oluşan sisin öğleye doğru ortadan kalkmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güneş ışınlarının geliş açısının büyümesi
B) Havanın bağıl neminin artması
C) Yüksek basınç alanı oluşması
D) Rüzgâr hızının azalması
E) Hava sıcaklığının azalması
13
İklim Bilgisi (Nem ve Yağış 1)
8.
12.
III
IV
II
gr/cm3
V
I
Deniz
Aşağıdaki grafikte beş merkezin maksimum ve mutlak nem
miktarları verilmiştir.
50
maximum nem
40
mutlak nem
30
Yukarıdaki şekilde bir dağı aşan hava hareketi gösterilmiştir.
20
Buna göre, hangi noktada havanın nem açığı en fazladır?
0
A) I
B) II
C) III
D IV
10
E) V
I
II
III
Aşağıdakilerden hangisi sıcaklığın nem üzerindeki etkisine örnek gösterilemez?
A) Akşam sis yoğunluğunun gündüzden daha fazla olması
B) Bir yamaç boyunca yükselen havanın yağış oluşturması
R
İ
T
En düşük
A)
I
B)
I
C)
II
D)
III
II
IV
III
II
K
E
E)
IV
C) Föhn rüzgârının etkili olduğu yerlerde kurutucu etki
yapması
N
R
Ö
10.
Bir yamaç boyunca alçalan havada,
I.
nem açığı,
II. yoğunlaşma ihtimali,
III. bağıl nem,
Körfez Yayınları
D) Kıyı bölgelerinde günlük ve yıllık sıcaklık farklarının
kara içlerinden daha az olması
E) Kutuplara yakın yerlerde bulunan hava kütlelerinin mutlak neminin düşük olması
V
Buna göre, yağış oluşma ihtimâli en yüksek ve en düşük olan merkezler aşağıdakilerin hangisinde bir arada
verilmiştir?
En yüksek
9.
IV
13.
I
Yeryüzüne düşen yağışların dağılışı gözönüne alındığında aşağıdaki bölgelerden hangisi nemli bölgelerden
biri değildir?
A) Güneydoğu Asya kıyıları
B) Kongo Havzası
C) Kuzey Afrika
D) Amazon Havzası
IV. hava sıcaklığı
E) Kuzeybatı Avrupa kıyıları
etmenlerinden hangileri artış göstermez?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
11.
C) II ve III
E) III ve IV
Aşağıdaki tabloda üç merkezin bağıl ve maksimum nemleri
verilmiştir.
Merkezler
Bağıl nem(%)
Maksimum nem (gr/m3)
K
L
M
75
60
50
15.7
16.2
30.3
14.
60°
III
40°
II
20°
IV
I
0°
V
20°
40°
Bu merkezlerin mutlak nemi en fazla olandan en az ola-
60°
na doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) K - L - M
B) K - M - L
D) M - L - K
Test 12 CA
1.B
Yukarıdaki haritada verilen noktaların hangisinde, yıl
içinde bağıl nem daha düşüktür?
C) M - K - L
E) L - K - M
2.B
3.C
4.E
5.C
A) I
6.D
7.D
8.E
B) II
9.C
10.B
C) III
11.A
D IV
12.B
13.D
E) V
14.B
11. SINIF
YGS GRUBU
COĞRAFYA
1.
14
İklim Bilgisi (Nem ve Yağış 2)
Havadaki nem oranının artması, aşağıdakilerden hangisinin de artmasını sağlar?
5.
Aşağıda verilen yağış oluşum şekillerinden hangisi ekvatoral bölgede daha fazla görülür?
A)
A) Yerin ısı kaybının
B)
C)
B) Bulutluluk oranının
Soðuk
C) Güneşli gün sayısının
Dað
Sýcak
D) Havanın nem açığının
E) Hava sıcaklığının
Sýcak
2.
R
İ
T
Soðuk
Aşağıdaki grafiklerden hangisi, sıcaklık ile bağıl nem
arasındaki ilişkiyi gösterir?
A)
B)
Bağıl nem
K
E
C)
Bağıl nem
6.
Bağıl nem
N
R
Ö
Sıcaklık
Sıcaklık
D)
Bağıl nem
Sıcaklık
Sıcaklık
Orografik yağışların Türkiye’de en çok görüldüğü bölge
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karadeniz
D) İç Anadolu
B) Marmara
Bir kış gecesi, ‘‘Bu gece hava bulutlu. Dolayısıyla yarın
sabah çok soğuk olmayacak’’ diyen bir kişi, aşağıdakilerden hangisini bu görüşüne destek olarak gösterebilir?
A) Bulutlu günlerde sis yoğunluğunun fazla olmasını
Sıcaklık
E)
Bağıl nem
3.
E)
D)
B) Bulutlu havada yağış ihtimalinin yüksek olmasını
C) Buharlaşma sırasında tutulan enerjinin yağış sırasında
ortama geri verilmesini
D) Atmosferi oluşturan gazların her yerde aynı yoğunlukta
olmamasını
E) Bulutlu havada yerin ısı kaybının az olmasını
7.
C) Ege
Kutuplarda mutlak nem az olmasına rağmen, bağıl nemin yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yağışın az olması
E) Doğu Anadolu
B) Sıcaklık farkının fazla olması
C) Buzulların geniş alan kaplaması
D) Maksimum nemin çok az olması
4.
Aşağıdakilerden hangisinde sıcaklığın artması ve azalması durumunda ortaya çıkacak sonuçlar yanlış verilmiştir?
Sıcaklık arttığında
E) Havanın kuru olması
Sıcaklık azaldığında
A) Maksimum nem artar
Bağıl nem artar
B) Buharlaşma artar
Yoğunlaşma artar
C) Bağıl nem azalır
Nem açığı azalır
Aşağıdaki yoğunlaşma ürünlerinden hangisi konveksiyonel olarak yükselen hava kütlelerinin aniden soğumasıyla oluşur?
D) Nem açığı azalır
Bağıl nem azalır
A) Kar
E) Sis yoğunluğu azalır
Basınç artar
8.
B) Yağmur
D) Kırağı
C) Dolu
E) Kırç
14
İklim Bilgisi (Nem ve Yağış 2)
9.
13.
Aşağıdaki hava kütlelerinden hangisi yağış getirmez?
Sıcaklık arttıkça havanın nem taşıma kapasitesi artar.
A) Hint Okyanusu’ndan Himalaya Dağları’na doğru giden
hava kütleleri
Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı destekleyen bir örnektir?
B) Deniz kenarındaki bir dağın tepesinden kıyıya doğru
alçalan hava kütleleri
A) Dağların yüksek kesimlerinde sıcaklık farkının yüksek
olması
C) Kuzey Anadolu Dağları’nın kuzey yamacı boyunca
yükselen hava kütleleri
B) Yağış rejiminin düzenli olduğu yerlerde bitki örtüsünün
orman olması
D) Kış mevsiminde Akdeniz üzerinde karşılaşan soğuk ve
sıcak hava kütleleri
C) Sabah vakitlerinde oluşan sisin, öğleye doğru ortadan
kalkması
D) Çöl bölgelerinde kayaların daha çok fiziksel yollarla
parçalanması
E) Atlas Okyanusu’nu geçerek Batı Avrupa kıyılarına ulaşan Batı rüzgârlarının getirdiği nemli hava kütleleri
E) Orman bakımından zengin bölgelerde havadaki nem
miktarının yüksek olması
10.
14.
IV
III
R
İ
T
Aşağıda verilen grafiklerden hangisi yağış rejiminin
düzenli olduğu bir bölgeye aittir?
K
E
A)
Yaðýþlar (mm)
400
II
I
300
V
200
DENÝZ
N
R
Ö
A) I
11.
B) II
C) III
D) IV
E) V
Körfez Yayınları
100
Yukarıdaki izohips haritasında verilen doğrultularda
hareket eden hava kütlelerinden hangisinin yağış oluşturma ihtimâli daha yüksektir?
B)
Sýcaklýk (°C)
O Þ M N M H T A E E K A
C)
400
350
300
250
200
150
100
50
Yaðýþlar (mm)
40°
30°
20°
10°
0
–10°
–20°
–30°
–40°
400
350
300
250
200
150
100
50
Aşağıda verilen yerlerden hangisi yeryüzünde yağışın
en az olduğu alanlardan biri değildir?
A) Arap Yarımadası
40°
30°
20°
10°
0
–10°
–20°
–30°
–40°
D)
Yaðýþlar (mm)
400
350
300
250
200
150
100
50
Sýcaklýk (°C)
O Þ M N M H T A E E K A
40°
30°
20°
10°
0
–10°
–20°
–30°
–40°
E)
Yaðýþlar (mm)
Sýcaklýk (°C)
O Þ M N M H T A E E K A
B) Kuzey Kutbu
Sýcaklýk (°C)
O Þ M N M H T A E E K A
Sýcaklýk (°C)
40°
30°
20°
10°
0
–10°
–20°
–30°
–40°
O Þ M N M H T A E E K A
400
350
300
250
200
150
100
50
Yaðýþlar (mm)
40°
30°
20°
10°
0
–10°
–20°
–30°
–40°
C) Antarktika
D) Güneydoğu Asya
E) Orta ve batı Avustralya
15.
Bir hava kütlesinin nem taşıma kapasitesinin artmasında,
I.
12.
II. sıcaklığın artması,
Su buharının gaz halden, sıvı ya da katı hâle dönüşmesine
yoğunlaşma denir.
III. bulutluluğun artması,
IV. havanın alçalması
Yoğunlaşmanın gerçekleşmesi için temel şart aşağıdakilerden hangisidir?
A) Isınma
B) Yağış
D) Buharlaşma
Test 13 CA
1.C
2.C
havanın soğuması,
etkenlerinden hangileri rol oynar?
C) Soğuma
A) I ve II
E) Donma
3.C
4.E
5.B
B) I ve IV
D) II ve IV
6.E
7.A
8.E
9.D
10.C
C) II ve III
E) III ve IV
11.C
12.E
13.C
14.B
11. SINIF
YGS GRUBU
COĞRAFYA
1.
15
Dünya’nın İklim Zenginliği ve Bitki Örtüsü 1
5.
Aşağıda beş farklı iklim tipinin özellikleri verilmiştir.
Hangi iklim tipinin özelliği yanlıştır?
Aşağıdaki haritada tropikal kuşakta yer alan çöl ikliminin
etkili olduğu bazı yerler gösterilmiştir.
A) Kutup iklimi: Sıcaklık daima 0 °C’nin altında olup, çok
soğuk ve kurak bir iklimdir.
B) Çöl iklimi: Yıllık yağış miktarı 250 mm’nin altında olup,
sıcak ve kurak bir iklimdir.
Ekvator
C) Muson iklimi: Sıcaklık ortalaması 20 °C’nin üzerinde
olup, yıl boyu yağışlı bir iklimdir.
R
İ
T
D) Ekvatoral iklim: Bütün yıl yağışlı olup, sıcaklık ortalaması 20 °C’nin üzerinde bir iklimdir.
Haritada verilen taralı alanlarda çöl oluşmasının temel
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
E) Akdeniz iklimi: Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve
yağışlı bir iklimdir.
A) Yıllık yağış miktarının az olması
K
E
B) Deniz etkisinin iç kesimlere sokulamaması
C) Bitki örtüsünün kaktüs ve kurakçıl otlardan oluşması
2.
D) Sürekli alçalıcı hava hareketleri oluşması
Ekvatoral iklim bölgelerinde,
I.
E) Fiziksel çözülmenin fazla olması
yağış ortalamasının yüksek olması,
N
R
Ö
II. kimyasal çözülmenin fazla olması,
III. sıcaklık farkının az olması,
IV. yıl boyunca yeşil kalabilen yağmur ormanları görülmesi,
V. nem miktarının fazla olması
durumlarından hangisi diğer dördünün nedenidir?
A) I
3.
B) II
C) III
D) IV
6.
E) V
Bitki formasyonları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) İskandinavya’nın kuzeyinde soğuğa karşı dayanıklı
otsu bitkiler görülür.
B) Batı Avrupa kıyılarında ilkbahar yağışlarıyla yeşeren
kısa boylu ot toplulukları görülür.
İklimleri benzer olan yerlerde, aşağıdakilerden hangisinin de benzer olduğu söylenebilir?
C) Yazın yeşeren uzun boylu ot toplulukları Afrika’da subtropikal iklim bölgelerinde görülür.
A) Denize göre konumlarının
D) Yunanistan, Türkiye ve İspanya gibi ülkelerde benzer
bitki örtüleri görülür.
B) Yer şekillerinin
E) Yıl boyunca yeşil kalabilen, geniş yapraklı ve uzun
boylu ağaçlar ekvatoral bölgedeki ülkelerde görülür.
C) Yağış rejimlerinin
D) Boylam derecelerinin
E) Yükselti değerlerinin
4.
Doğu Karadeniz kıyılarında görülen, ılıman iklim özellikleri aşağıdaki yerlerin hangisinde görülür?
7.
Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi sadece Kuzey Yarım Küre’de görülür?
A) Batı Avrupa kıyıları
B) Amazon Havzası
A) Ekvatoral iklim
B) Akdeniz iklimi
C) Sibirya’nın kuzeyi
D) Orta Afrika
C) Savan iklimi
D) Tundra iklimi
E) Güneydoğu Asya
E) Muson iklimi
15
Dünya’nın İklim Zenginliği ve Bitki Örtüsü 1
8.
12.
Tunus ve Cezayir’de Akdeniz ikliminin Mısır ve Libya’ya göre daha belirgin olmasında,
I.
sıcak havanın kıyılara kadar sokulamaması,
II. bitki örtüsünün cılız olması,
Ekvator
III. kıyıya paralel dağların olması,
IV yağış miktarının az olması
etmenlerinden hangileri etkilidir?
A) Yalnız I
B) I ve II
Yukarıdaki haritada verilen taralı bölgelerin iklim özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
C) I ve III
D) II ve III
E) II ve IV
A) Yağış rejimleri düzenlidir.
B) Günlük ve yıllık sıcaklık farkı azdır.
C) Yıllık sıcaklık ortalaması 20 °C’nin üzerindedir.
R
İ
T
D) Bitki örtüsü kısa boylu ağaç ve çalı topluluklarıdır.
9.
I. Step iklimi
E) Sıcaklığın arttığı dönemlerde yağış miktarı da artar.
II. Muson iklimi
III. Akdeniz iklimi
IV. Okyanusal iklim
K
E
Yukarıda verilen iklimlerden hangilerinde belirgin bir
yaz kuraklığı yaşanır?
13.
I. Muson iklimi
II. Akdeniz iklimi
A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
III. Ilıman okyanus iklimi
E) III ve IV
IV. Step iklimi
N
R
Ö
10.
Aşağıda iki farklı bölgenin yaşam koşulları verilmiştir.
Körfez Yayınları
D) II ve III
Yukarıda verilen iklim tiplerinden hangilerinin oluşmasında rüzgârlar etkilidir?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve III
C) I ve IV
E) II ve IV
I. Benim yaşadığım yerde yazlar sıcak ve yağışlı, kışlar
ılık ve kurak geçer. Geçim kaynağımız tarımdır. Pirinç
en önemli tarım ürünümüzdür.
II. Yaşadığımız yerde en önemli geçim kaynağımız pamuk tarımı ve seracılıktır. Kış aylarının ılık geçmesi seracılık için uygun bir ortam oluşturur.
14.
Aşağıda verilen iklim-bitki örtüsü eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?
Bu yerlerde etkili olan iklim tipleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
İklim
II
I
A) Ekvatoral
Geniş yapraklı orman
Tundra
A) Muson
Step
B) Karasal
B) Çöl
Okyanusal
C) Akdeniz
Maki
C) Muson
Akdeniz
D) Subtropikal
Savan
D) Karasal
Ekvator
E) Step
Bozkır
E) Kutup
Muson
15.
11.
Bitki örtüsü
Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde kalıcı kar sınırı
daha yüksekten başlar?
A) Okyanusal
B) Ekvatoral
D) Karasal
Test 14 CA
1.B
2.D
C) Kutup
Oluşumunda okyanus akıntıları ve Batı rüzgârlarının
etkili olduğu iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekvatoral iklim
B) Akdeniz iklimi
C) Subtropikal iklim
D) Muson iklimi
E) Akdeniz
3.A
4.D
5.E
E) Ilıman okyanus iklimi
6.E
7.D
8.C
9.B
10.A
11.D
12.C
13.C
14.B
15.D
11. SINIF
YGS GRUBU
COĞRAFYA
1.
4.
Aşağıda bazı iklimlerin ortak özellikleri verilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Muson ve savan iklimlerinde en fazla yağış yaz aylarında düşer.
B) Ekvatoral ve ılıman okyanus iklimlerinde yağış rejimleri düzenlidir.
Hırvatistan’ın dalmaçya kıyılarında doğal olarak yetişen
bir bitki türü, Türkiye’de aşağıdaki illerin hangisinde
yetişir?
A) Antalya
B) Mardin
C) Trabzon
D) Erzurum
E) Konya
C) Çöl, step ve karasal iklimlerde günlük sıcaklık farkı fazladır.
R
İ
T
D) Kutup ve tundra iklimlerinde sıcaklık yıl boyunca 0 °C’nin
altındadır.
E) Ekvator ve muson iklimlerinde doğal bitki örtüsü geniş
yapraklı ormanlardır.
2.
Sýcaklýk (°C)
400
300
200
100
O Þ M N M H T A E E K A
40°
30°
20°
10°
0
–10°
–20°
–30°
–40°
400
350
300
250
200
150
100
50
Yaðýþlar (mm)
Sýcaklýk (°C)
O Þ M N M H T A E E K A
II
I
40°
30°
20°
10°
0
–10°
–20°
–30°
–40°
5.
–
Yıllık sıcaklık ortalaması 0°C’nin altındadır.
–
Yıllık yağış miktarı 250 mm dolayındadır.
–
En sıcak ay ortalaması 10°C’yi aşmaz.
–
Bitki örtüsü yosun ve likenlerden oluşur.
K
E
N
R
Ö
Yaðýþlar (mm)
16
Dünya’nın İklim Zenginliği ve Bitki Örtüsü 2
Yukarıda bazı özellikleri verilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Step iklimi
C) Tundra iklimi
B) Karasal iklim
D) Kutup iklimi
E) Ilıman okyanus iklimi
Yukarıda yağış ve sıcaklık grafikleri gösterilen iklim tipleri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
I
II
A) Akdeniz
Muson
B) Karasal
Tundra
C) Akdeniz
Ilıman okyanus
D) Subtropikal
Akdeniz
E) Akdeniz
Ekvatoral
6.
Bir ülkede iklim çeşitliliğinin fazla olduğunun en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarımsal verimin yüksek olması
B) Yağış miktarının yüksek olması
C) Bitki çeşitliliğinin fazla olması
D) Sıcaklık ortalamasının yüksek olması
E) Kalıcı kar sınırının yüksek olması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Şili ve Avustralya’nın, orta kuşakta toprakları olduğunun bir göstergesidir?
A) Akdeniz iklim özelliklerinin görülmesi
B) Güneş ışınlarının yıl içinde iki defa dik açı ile düşmesi
7.
Yağış ve sıcaklık koşullarının elverişli olduğu yerlerde biyoçeşitlilik fazladır.
C) Ormanların geniş alan kaplaması
Buna göre, aşağıda verilen iklim tiplerinin hangisinde biyoçeşitlilik en azdır?
D) Yağış rejimlerinin düzenli olması
A) Muson
E) Yıllık sıcaklık farklarının fazla olması
B) Akdeniz
D) Ekvatoral
C) Okyanusal
E) Tundra
16
Dünya’nın İklim Zenginliği ve Bitki Örtüsü 2
8.
11.
En soğuk ay ortalaması – 10°C civarındadır. Bazı günler –
40 °C’ye kadar sıcaklığın düştüğü de gözlenebilmektedir.
Yıllık sıcaklık ortalaması 5°C’dir. En sıcak ay ortalaması 20
°C civarındadır. Kışlar çok soğuk geçer ve uzun sürer. Yazlar ise serindir. Yıllık sıcaklık ortalaması 0 ile 10 °C arasında değişir. Yıllık sıcaklık farkı 30 °C’dir. Kar, ortalama
150–180 gün toprak üstünde kalır. Denizden uzaklaşıldıkça
ve kutba doğru gidildikçe sıcaklıklar düşer.
Aşağıdakilerden hangisi subtropikal iklimin doğal bitki
örtüsüdür?
A) Maki
B) Çayır
C) Savan
D) Orman
E) Bozkır
Yukarıda özellikleri verilen iklim tipi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Akdeniz iklimi
B) Ekvatoral iklim
C) Karasal iklim
D) Tundra iklimi
12.
E) Muson iklimi
9.
R
İ
T
Aşağıdaki grafikte üç bölgeye ait yıllık yağış ortalamalarının
dağılımı gösterilmiştir.
Yukarıdaki haritada verilen taralı alanların doğal bitki
örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Yaðýþ
mm
K
E
2 50
A) Orman
I
D) Çayır
1 50
II
1 00
N
R
Ö
III
50
0
O Þ M N M H T A E E K
Aylar
A
Bu bölgelerde etkili olan iklim tipleri aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
II
I
10.
III
A) Akdeniz
Step
Okyanusal
B) Step
Akdeniz
Okyanusal
C) Akdeniz
Okyanusal
Step
D) Step
Okyanusal
Akdeniz
E) Okyanusal
Akdeniz
Step
Körfez Yayınları
2 00
13.
B) Maki
E) Bozkır
Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde dört mevsim belirgin olarak yaşanmaz?
A) Akdeniz
B) Step
D) Savan
14.
C) Tundra
C) Okyanusal
E) Karasal
Muson rüzgârları, etkili olduğu yerlerde yağış rejimi üzerinde önemli etkiye sahiptir.
Muson iklim bölgelerinde yaz ayları bol yağışlı olduğu
hâlde, kış aylarında yağış miktarının azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki parçada Akdeniz ikliminin özellikleri verilmiş olup
bir cümlede bilgi yanlışlığı yapılmıştır.
(I) Yıllık yağış miktarı yükseltiye göre değişir. Ortalama
600–1000 mm arasındadır. (II) Yaz ayları sıcak ve kurak,
kış ayları ılık ve yağışlıdır. (III) Kıyı kesimlerde ılıman geçen
kışlar iç kesimlere doğru sertleşir. (IV) Kar yağışı ve don
olayı çok ender görülür. (V) Kışın görülen yağışlar konveksiyonel kökenlidir. Konveksiyonel yağışlar en fazla bu iklimde görülür.
A) Ekvator’dan gelen sıcak hava kütlelerinin yağış oluşumunu engellemesi
B) Muson rüzgârlarının kış aylarında karadan denize doğru
esmesi
C) Cephe sistemlerinin kutuplara doğru hareket etmesi
D) Bağıl nemin ve bulutluluk oranının düşük olması
Buna göre, hangi cümlede bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) I
Test 15 CA
B) II
1.C
C) III
2.E
3.C
D) IV
4.A
5.D
E) Yaz aylarında etkili olan yükselici hava hareketlerinin
kış aylarında etkisini kaybetmesi
E) V
6.B
7.D
8.C
9.B
10.C
11.B
12.D
13.B
14.B
15.E
11. SINIF
YGS GRUBU
COĞRAFYA
1.
17
Türkiye İklimi ve Bitki Örtüsü 1
Aşağıda Türkiye’nin Temmuz ayına ait indirgenmiş sıcaklık dağılış haritası verilmiştir.
4.
III
22°
26°
24°
32°
I
II
30°
28°
34°
28°
R
İ
T
Yukarıdaki haritada esiş yönü gösterilen rüzgârlar aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
Buna göre, sıcaklıkların dağılışında;
I.
II. yükselti,
IV. karasallık
etmenlerinden hangileri daha etkili olmuştur?
B) I ve III
2.
E) III ve IV
Bir bölgedeki hakim rüzgâr yönünü etkileyen en önemli faktörlerden biri de yer şekilleridir.
5.
B) Trabzon
D) Antalya
Sam yeli
Poyraz
Lodos
C) Lodos
Sam yeli
Poyraz
D) Sam yeli
Lodos
Poyraz
E) Poyraz
Sam yeli
Lodos
Sıcaklığın dağılışında etkili olan,
enlem,
II. denizellik,
III. yükselti
gibi faktörlerden hangileri, İstanbul’un Afyon’dan daha
sıcak olmasında etkilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
C) Konya
E) Diyarbakır
6.
3.
Lodos
B) Sam yeli
I.
Buna göre, yukarıda verilen rüzgâr frekans gülü aşağıdaki şehirlerden hangisine ait olabilir?
A) İzmir
A) Karayel
C) I ve IV
N
R
Ö
D) II ve IV
III
K
E
III. bitki örtüsü,
A) I ve II
II
I
enlem,
Erzurum’da en soğuk ay ortalaması –12 °C iken, Rize’de
7 °C’dir.
Türkiye’de farklı iklim özelliklerinin görülmesi, aşağıdakilerden hangisi üzerinde en az etkilidir?
Bu durum şehirlerin, aşağıdaki özelliklerden hangileri
bakımından farklı olmasıyla açıklanabilir?
A) Ormanların dağılışı
A) Bakı ve yer şekilleri
B) Turizm faaliyetleri
B) Enlem ve deniz etkisi
C) Hayvancılık faaliyetleri
C) Hâkim rüzgâr yönü
D) Denizlerin tuzluluk oranı
D) Enlem ve yer şekilleri
E) Tarım ürünleri çeşitliliği
E) Yükselti ve deniz etkisi
17
Türkiye İklimi ve Bitki Örtüsü 1
7.
11.
Türkiye’de sıcaklık ve yağış değerleri kısa mesafelerde
farklılık göstermektedir. Örneğin Rize’de yıllık yağış miktarı 2400 mm iken aynı bölgede olmasına rağmen Samsun’da 800 mm’dir.
Aşağı verilen coğrafi bölümler ve en fazla yağış aldıkları mevsim eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Doğu Karadeniz Sonbahar
B) Antalya Kış
Bu duruma neden olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
C) Yukarı Sakarya İlkbahar
A) Dağların doğrultusu
D) Erzurum - Kars Yaz
B) Yağış biçimi
E) Kıyı Ege İlkbahar
C) Yükselti
D) Denize göre konum
E) Bitki örtüsü
12.
8.
Samsun
R
İ
T
Buna göre, aşağıdaki bölümlerden hangisinde iklim çeşitliliğinin daha az olduğu söylenebilir?
14,5°C
Ankara
A) Antalya
11,3°C
Ýzmir
16,8°C
Türkiye’de iklim çeşitliliğinin en önemli nedenlerinden biri
de yer şekilleridir.
Van
C) Adana
18,5°C
E) Ergene
N
R
Ö
A) Antalya’nın Samsun’dan sıcak olmasının nedeni enlemdir.
C) Antalya’dan Samsun’a doğru sıcaklık düzenli olarak
azalır.
Körfez Yayınları
Yukarıdaki haritada yıllık sıcaklık ortalamaları verilen
illerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
B) İzmir’in Van’dan sıcak olması enlemle çelişir.
D) Orta Fırat
K
E
9,2°C
Antalya
B) Doğu Karadeniz
13.
Aşağıdaki dağlardan hangisi yıl içinde daha fazla yamaç yağışı alır?
A) Menteşe Dağları
B) Küre Dağları
D) Samsun’un Ankara’dan sıcak olmasında denizellik ve
yükseltinin az olması etkilidir.
C) Bey Dağları
D) Boz Dağlar
E) Kıyı illeri iç kesimlerde yer alan illerden daha sıcaktır.
9.
E) Nur Dağları
Aşağıda verilen illerden hangilerinin yağış rejimleri
benzerdir?
14.
A) Erzurum - Antalya
B) Mersin - İzmir
Karasal iklim bölgelerinde ormanların insanlar tarafından
tahrip edilmesiyle oluşan kısa boylu ot topluluklarına antropojen bozkır denir.
C) Rize - Adana
I
D) Konya - Trabzon
III
E) Hakkâri - Samsun
V
II
10.
IV
Aşağıda verilen şehirlerden hangisinin indirgenmiş sıcaklığı ile gerçek sıcaklığı arasındaki fark daha fazladır?
A) Konya
B) Van
D) Bartın
Test 16 CA
1.D
Yukarıdaki haritada verilen taralı alanlardan hangisinde antropojen bozkırlara rastlanmaz?
C) İzmir
E) Iğdır
2.E
3.A
4.A
A) I
5.C
6.C
7.E
8.C
B) II
9.E
10.E
C) III
11.C
D) IV
12.B
13.D
E) V
14.B
11. SINIF
YGS GRUBU
COĞRAFYA
1.
18
Türkiye İklimi ve Bitki Örtüsü 2
Türkiye’de yağış miktarının dağılışı üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
5.
A) Denize göre konumun
Akdeniz iklim bölgelerinde yetişen maki bitki topluluklarının, yaz aylarında kurumamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
B) Yükseltinin
A) Yağışların yaz aylarında da devam etmesi
C) Sıra dağların uzanış yönünün
B) Yaz aylarında buharlaşma oranının az olması
D) Matematik konumun
C) Kar erimeleri ile toprağın suya doygun hâle gelmesi
D) Makilerin yapraklarının kaygan ve tüylü olması
E) Hâkim rüzgâr yönünün
R
İ
T
E) Yaz aylarında bağıl nemin yüksek olması
2.
Karadeniz Bölgesi’nde denizel etkilerin dar bir alanda
görülmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dağların uzanışının
B) Dağların kıyıya paralel olması
B) Matematik konumlarının
N
R
Ö
C) Kıyıda girinti ve çıkıntının az olması
D) Yağış miktarının fazla olması
E) Bitki örtüsünün orman olması
Buharlaşma şiddeti sıcaklık ile doğru, bağıl nem ile ters
orantılıdır.
Buna göre, aşağıdaki illerden hangisinde buharlaşma
şiddeti ile yağış miktarı arasındaki fark en fazladır?
A) Antalya
B) Muğla
D) Kars
Türkiye’nin farklı bölgelerindeki doğal bitki örtüsünün
benzer olması, aşağıdakilerden hangisinin de benzer
olduğunu gösterir?
K
E
A) Yükseltinin fazla olması
3.
6.
C) Şanlıurfa
C) Nüfus miktarlarının
D) İklim tiplerinin
E) Ortalama yükseltinin
7.
Aşağıda yaklaşık olarak aynı enlemde yer alan Bolu ve
Kars illerinin sıcaklık ve yağış grafikleri verilmiştir.
Kars
Yaðýþ (mm)
Sýcaklýk (C°) Yaðýþ (mm)
30
100
100
E) Rize
Aşağıdaki yerlerden hangisi Türkiye’de fazla yağış alan
yerler arasında gösterilemez?
20
50
10
0
Kýþ
Türkiye’de en yağışlı yerler, yılda ortalama 1000 ile 2500
mm arasında yağış alır.
Ýlkbahar
Yaz
Sonbahar
0
10
0
A O Þ M N M H T A E E K
-10
Kýþ
Ýlkbahar
Yaz
Sonbahar
0
-10
Buna göre, bu iki ilde sıcaklık ve yağış grafiklerinin
farklı olması
I.
bitki örtüsü,
II. yükselti,
A) Doğu Karadeniz kıyıları
III. karasallık,
B) Çanakkale Boğazı çevresi
IV. matematik konum
C) Menteşe Yöresi
etmenlerinden hangileriyle açıklanamaz?
D) Batı Toroslar
A) I ve II
E) Batı Karadeniz kıyıları
Sýcaklýk (C°)
30
20
50
A O Þ M N M H T A E E K
4.
Bolu
B) I ve IV
D) II ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
18
Türkiye İklimi ve Bitki Örtüsü 2
8.
11.
Türkiye’nin doğal bitki örtüsü ile ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
I. Yağış rejimi düzenlidir.
II. Bitki örtüsü makidir.
A) Karadeniz Bölgesi’nde tahrip edilen ormanlar tekrar
kendini yenileyebilmektedir.
III. Kışlar ılık ve yağışlıdır.
IV. Yıllık sıcaklık farkı fazladır.
B) Akdeniz Bölgesi’nde ormanların tahrip edildiği yerlerde
yeni bir bitki örtüsü oluşmaz.
Yukarıda verilenlerden hangileri Doğu Karadeniz kıyılarında görülen iklimin özelliklerindendir?
C) İç bölgelerde ormanların tahrip edildiği yerlerde antropojen bozkırlar meydana gelir.
A) I ve II
B) I ve III
D) Yaz yağışlarının etkili olduğu yüksek yerlerde dağ çayırları görülür.
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
E) Türkiye’de orman alanlarının dağılışı ile nemlilik arasında paralellik vardır.
12.
Aşağıdakilerden hangisi yükseltinin Türkiye iklimi üzerindeki etkisine bir örnektir?
R
İ
T
A) Dağların güney yamacında kar erimelerinin kuzey yamacından daha erken başlaması
B) Akdeniz kıyılarının Ege kıyılarından daha tuzlu olması
9.
C) Kış mevsiminde en düşük sıcaklıkların Kuzeydoğu
Anadolu’da görülmesi
Ot formasyonları arasında yer alan savan ve tundra
gibi bitki örtülerinin Türkiye’de görülmemesinin nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
K
E
A) Orta kuşakta yer alması
D) Akdeniz Bölgesi’nin kışın Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden daha sıcak olması
B) Toprak yapısının farklı olması
C) Yağış rejimlerinin düzensiz olması
N
R
Ö
D) Dağlık ve engebeli olması
E) Bozkır ve dağ çayırlarının geniş yer kaplaması
10.
I
Körfez Yayınları
E) Marmara Bölgesi’nde iklim çeşitliliğinin fazla olması
13.
Ýstanbul
Trabzon
Çanakkale
Yukarıdaki haritada verilen şehirlerin hangilerinde, rüzgârın yıl içinde daha çok kuzeydoğu - güneybatı yönünde estiği söylenebilir?
II
A) İstanbul - Trabzon
III
B) Çanakkale - Konya
Yukarıda oluşumlarına göre yağış çeşitleri gösterilmiştir.
C) İstanbul - Çanakkale
Bu yağış çeşitlerinin Türkiye’de yoğun olarak görüldüğü bölgeler aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
D) Konya - Trabzon
II
I
Þanlýurfa
Konya
E) Şanlıurfa - Konya
III
A) İç Anadolu
Akdeniz
Karadeniz
B) Akdeniz
İç Anadolu
Karadeniz
C) Karadeniz
Akdeniz
İç Anadolu
D) Akdeniz
Karadeniz
İç Anadolu
Kış aylarında Türkiye’nin iç bölgelerindeki termik yüksek basınç merkezinden kıyıdaki termik alçak basınç
merkezine doğru esen bir rüzgâr, aşağıdaki kentlerin
hangisinde föhn rüzgârı karakteri kazanır?
E) İç Anadolu
Karadeniz
Akdeniz
A) Antalya
14.
B) Çanakkale
D) Aydın
Test 17 CA
1.C
2.C
3.D
4.D
5.E
6.E
7.C
8.C
9.B
10.B
C) İzmir
E) İstanbul
11.E
12.E
13.B
14.D
11. SINIF
COĞRAFYA
1.
Öğretmen : Yüzey suları fay hatları boyunca magmaya
yaklaşır. Magmanın etkisiyle ısınır ve tekrar yeryüzüne çıkar.
Yer kabuğunu oluşturan kayaçların dış kuvvetler tarafından taşınıp biriktirilmesiyle oluşan taşlardır.
Kayaçların yüksek sıcaklık ve basınç altında kalarak
değişime uğraması sonucu oluşan taşlardır.
Öğrenci: ..............?
Magmanın yer kabuğuna doğru sokulup, yeryüzünde
soğumasıyla oluşan taşlardır.
Yukarıda oluşum şekilleri verilen taş grupları sırasıyla
aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
Yukarıdaki diyalogda öğretmenin verdiği cevaplara göre, öğrenci sırasıyla hangi soruları sormuş olabilir?
R
İ
T
A) Başkalaşım - Tortul - İç püskürük
A) Sıcak sulardan nasıl faydalanırız?
Faylar nasıl oluşur?
B) Tortul - İç püskürük - Dış püskürük
B) Sıcak sular Ekvator’a yakın alanlarda mı oluşur?
Fay alanları tehlikeli midir?
C) İç püskürük - Başkalaşım - Tortul
D) Tortul - Dış püskürük - İç püskürük
C) Sıcak su kaynakları yıl boyunca mı sıcaktır?
O hâlde burada fay hattı var mıdır?
E) Tortul - Başkalaşım - Dış püskürük
K
E
D) Sıcak su kaynakları nasıl oluşur?
Bu alanlarda deprem riski fazla mıdır?
E) Sıcak su kaynaklarına Türkiye’de nerelerde rastlanır?
Depremlerin yıkıcılığı neye göre değişir?
N
R
Ö
6.
A) Orojenik dağlar
B) Transgresyon
C) Okyanus ortası sırtlar
D) Kanyon vadiler
İstanbul ve Çanakkale boğazları aşağıdaki jeolojik dönemlerin hangisinde oluşmuştur?
A) Paleozoik
D) Senozoik
İki kıtasal levhanın birbirine yaklaştığı yerlerde aşağıdakilerden hangisi oluşur?
E) Okyanus çukurları
3.
19
5.
Öğrenci: ......................?
Öğretmen : Kesinlikle evet.
2.
YGS GRUBU
Yer’in YapısıKayaçlarJeolojik Zamanlar
Levha Hareketleri ve İç Kuvvetler
7.
B) Neozoik
C) Mezozoik
E) Prekambriyen
Başkalaşım kayaçlar, volkanik ve tortul kayaçların değişmesi sonucu oluşurlar.
Başkalaşım kayaçların oluşumunda rol oynayan en
önemli etkenler aşağıdakilerden hangisinde bir arada
verilmiştir?
Aşağıdaki yerlerden hangisinde turizm faaliyetlerinin
gelişmesi, kimyasal tortul kayaçlar üzerinde oluşan ilginç görünümlü yer şekillerinden kaynaklanmamaktadır?
A) Sıcaklık - Nem
B) Nem - Yoğunluk
C) Sıcaklık - Basınç
D) Rüzgâr - Nem
E) Basınç - Nem
A) Kapadokya Yöresi’ndeki peri bacaları
B) Mersin’deki Cennet ve Cehennem obrukları
C) Pamukkale travertenleri
D) Antalya’daki Güver kanyonu
8.
E) Gümüşhane’deki Karaca mağarası
Yer kabuğu levha adı verilen değişik boyutlardaki kara parçalarından oluşmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi levha sınırlarında görülen durumlardan biri değildir?
4.
Türkiye’deki sıra dağların oluşumunda, aşağıdaki levhalardan hangilerinin daha etkili olduğu söylenebilir?
A) Tektonik depremler
A) Afrika - Hint
B) Afrika - Avrasya
C) Sıcak su kaynakları
C) Pasifik - Avrasya
D) Pasifik - Afrika
D) Mağara ve galeriler
E) Arap - Hint
B) Volkanik faaliyetler
E) Okyanus çukurları
19
Yer’in YapısıKayaçlarJeolojik Zamanlar Levha Hareketleri ve İç Kuvvetler
9.
13.
Kütle hâlindeki granitler, fiziksel ve kimyasal ayrışmaya
uğradıklarında değişik boyut ve şekillerde bloklara dönüşür. Granitlerin ayrışması sonucu yer yer birbiri üzerinde
yer alan irili ufaklı ve köşeleri yuvarlaklaştırılmış bloklardan
oluşan bir topoğrafya şekli meydana gelir. Buna tor topoğrafyası denir.
Aşağıda iç kuvvetler sonucu oluşan bir yer şekli gösterilmiştir.
Buna göre, tor topoğrafyasının oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
Bu şekil hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kayacın yapısı
B) İklim koşulları
A) Orojenik hareketler sonucu oluşmuştur.
C) Fay hatları
B) Türkiye’de Batı Anadolu’da daha fazla görülür.
D) Kuvvetli erozyon
C) Esnek yapılı tortul tabakaların kıvrılmasıyla oluşmuştur.
E) Bitki örtüsünün cılız olması
R
İ
T
D) Çöken kısımlara graben, yükselen kısımlara horst denir.
25
20
V
15
10
II
Fay hattý
km
10.
0
5
E) Jeosenklinal alanlarında biriken tortul tabakalar üzerinde oluşurlar.
K
III
I
IV
K
E
Dýþ merkez
14.
Ýç merkez
A) Volkanizma
Yukarıda verilen grafikte bir depremin etki alanı gösterilmiştir.
A) I
11.
B) II
C) III
D) IV
E) V
C) Gelgit
Körfez Yayınları
N
R
Ö
Buna göre, numaralı yerlerden hangisinde depremin
şiddeti daha fazladır?
Deniz seviyesinde meydana gelen uzun süreli değişikliklerin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
B) Depremler
D) Orojenez
E) Epirojenez
15.
K bölgesi → Kalkerli arazi
L bölgesi → Granitli arazi
Aynı canlı türlerinin fosillerine birbirinden binlerce kilometre uzakta bulunan kıtalar üzerinde rastlanması aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
M bölgesi → Bazaltlı arazi
N bölgesi → Alüvyal arazi
R bölgesi → Andezitli arazi
A) Birbirinden uzakta olan kıtaların hızla birbirine doğru
yaklaştığının
Yukarıda verilen bölgelerin fay hattına uzaklıkları eşit
kabul edilirse, muhtemel bir depremde hangisinin en
fazla hasar görmesi beklenir?
B) Bazı canlı türlerinin dünyanın değişik yerlerinde yaşayabilecek özellikte olduğunun
A) K
C) Önceden tek parça halinde olan kıtaların parçalanarak
birbirinden uzaklaştığının
B) L
C) M
D) N
E) R
D) Yeryüzünde, insanlardan çok önce hayvanların yaratıldığının
16.
E) Dünya üzerindeki bütün canlıların yeryüzüne tek bir kıtadan yayıldığının
Deprem dalgaları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) P dalgaları deprem dalgaları içinde hızı en fazla olandır.
B) S dalgaları saniyede yaklaşık olarak 4,5 km hızla yayılır.
12.
Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi volkanik faaliyetler
sonucu yeryüzünde oluşan şekillerden biri değildir?
A) Kaldera
B) Maar
D) Tüf konisi
Test 18 CA
1.D
2.B
C) Hızı en az olan deprem dalgası yüzey dalgalarıdır.
D) Yüzeye ilk ulaşan dalgalar S dalgalarıdır.
C) Graben
E) Yıkıcı etkisi en fazla olan deprem dalgası yüzey dalgalarıdır.
E) Krater
3.C
4.B
5.D
6.D
7.B
8.B
9.A
10.E
11.B
12.C
13.C
14.A
11. SINIF
YGS GRUBU
COĞRAFYA
1.
20
Genel Tekrar
Türkiye’nin idari bölünüşünü gösteren haritalarda aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi mümkün değildir?
5.
A) Tuz Gölü’nün alanı
Kuzeyden güneye doğru gidildikçe gece ve gündüz
süreleri arasındaki farkın azaldığı bir ülkenin coğrafi
konumu için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
B) Ankara’nın matematik konumu
A) Kuzey Yarım küre’de yer alır.
C) Zonguldak ile Mersin arasındaki profil
B) Ortalama yükseltisi fazladır.
D) İstanbul ile Kars arasındaki yerel saat farkı
C) Güneyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürür.
E) Sinop ile Samsun arasındaki kuşuçumu uzaklık
D) Başlangıç paraleli üzerinde yer alır.
R
İ
T
E) Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde yer alır.
2.
K
E
Ölçek ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
B) Ölçek haritalardaki küçültme oranıdır.
N
R
Ö
C) Planlar çizilirken büyük ölçek kullanılır.
D) Ölçek büyüdükçe gösterilen alan genişler.
E) Ölçek küçüldükçe haritalarda bozulma artar.
B) Kabartma
D) Renklendirme
4.
B) Yıl içinde gölge boyu iki kez sıfır olur.
C) Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alır.
D) Tropikal iklim kuşağında yer alır.
E) Güneyden kuzeye doğru gece ve gündüz süreleri arasındaki fark azalır.
7.
Aşağıdakilerden hangisi, haritalarda yeryüzü şekillerini
göstermek için kullanılan yöntemlerden biri değildir?
A) Gölgelendirme
Ekvator’un 1998 km güneyinde yer alan bir merkezle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
A) Yıl içinde güneş ışınlarını iki kez dik açı ile alır.
A) Ölçek büyüdükçe ayrıntı artar.
3.
6.
A) Orta kuşakta dört mevsimin yaşanmasında
B) Gece ve gündüzün birbirini takip etmesinde
C) Tarama
C) Sürekli rüzgârlarının esiş yönünün değişmesinde
E) İzoterm
Renklendirme yöntemiyle çizilmiş bir fiziki haritada Iğdır Ovası, Çukurova ve Muş Ovası için farklı renkler
kullanılması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Aşağıdaki olaylardan hangisinin oluşumunda Dünya'nın günlük hareketinin etkisi yoktur?
D) Yerel saat farklarının ortaya çıkmasında
E) Güneş ışınlarının geliş açısının gün içinde değişmesinde
8.
Aşağıdakilerden hangisi, bir merkezin Ekvator üzerinde bulunduğuna dair kesin bir kanıt değildir?
A) Her iki kutup noktasına eşit uzaklıkta olması
A) Yetiştirilen tarım ürünlerinin farklı olmasıyla
B) Yıl boyunca gece - gündüz sürelerinin eşit olması
B) Bulundukları bölgelerin farklı olmasıyla
C) Güneş ışınlarını yılda iki kez dik alması
C) Coğrafi konumlarının farklı olmasıyla
D) Dönencelere eşit uzaklıkta olması
D) Yükseltilerinin farklı olmasıyla
E) Ekinoks tarihlerinde tam öğle vaktinde cisimlerin gölge
boylarının sıfır olması
E) İklim özelliklerinin farklı olmasıyla
20
Genel Tekrar
9.
13.
Aşağıdakilerden hangisi, atmosferin özelliklerinden
biri değildir?
A) Gölgelerin tam karanlık olmasını önler.
A) Bağıl nemin azalması
B) Zararlı ışınların yeryüzüne ulaşmasını önler.
B) Havanın alçalması
C) Aşırı ısınma ve soğumayı önler.
C) Buharlaşmanın artması
D) Her katmanda yükseldikçe sıcaklık azalır.
D) Havanın ısınması
E) İçinde bulundurduğu gazlarla canlılığın devamını sağlar.
E) Havanın soğuması
14.
10.
Günlük ve yıllık sıcaklık farkı fazla olan bir yer için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
R
İ
T
III. Ekvatoral
IV. Savan
Yukarıdaki iklim tiplerinden hangilerinin görüldüğü
bölgelerde, yıl içinde belirgin bir kurak dönem yaşan-
B) Hava çabuk ısınır çabuk soğur.
K
E
maz?
C) Sıcaklık kışın 0 °C’nin altına inebilir.
A) I ve II
D) Havadaki su buharı miktarı fazladır.
N
R
Ö
Körfez Yayınları
D) II ve IV
E) Mevsimler arası sıcaklık farkı fazladır.
15.
Aşağıdakilerden hangisi, atmosfer basıncıyla ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) Yoğunluk arttıkça basınç artar.
B) Yükseklere çıkıldıkça basınç azalır.
I.
B) I ve III
C) II ve III
E) III ve IV
Asor antisiklonu
II. Basra siklonu
III. Sibirya antisiklonu
IV. İzlanda siklonu
D) Mevsimlere göre basınç değişebilir.
Türkiye’de, yukarıdaki basınç merkezlerinden hangilerinin uzun süre etkili olması şiddetli soğuk ve kar yağışlarına neden olur?
E) Sıcaklık arttıkça basınç artar.
A) I ve II
C) Alçalıcı hava hareketi basıncı arttırır.
12.
I. Muson
II. Okyanusal
A) Bulutluluk oranı azdır.
11.
Yağış oluşumuna neden olan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
B) I ve III
D) III ve IV
16.
Aşağıdakilerden hangisi, atmosfer basıncının artmasına neden olan faktörlerden biri değildir?
C) II ve IV
E) I , II ve IV .
Aşağıdakilerden hangisinde iç kuvvet ve olayların etkisi yoktur?
A) Yoğunluğun artması
A) İzlanda’da sıcak su kaynaklarının fazla olmasında
B) Havanın yükselmesi
B) Akdeniz Bölgesi’ndeki mağaraların oluşmasında
C) Nemin artması
C) Alp Dağları’nın oluşmasında
D) Havanın soğuması
D) Japonya’da şiddetli depremlerin yaşanmasında
E) Havanın alçalması
E) Endonezya’daki volkan konilerinin oluşumunda
Test 19 CA
1.D
2.A
3.A
4.B
5.E
6.D
7.C
8.D
9.C
10.D
11.C
12.C
13.C
14.E
15.D
16.D
Test 20 CA
1.C
2.D
3.E
4.D
5.A
6.C
7.A
8.C
9.D
10.D
11.E
12.B
13.E
14.C
15.D
16.B
Download

11.SNF MESLEK COĞ. KAVRAMA 2013