e
ng sne
s tle r
M
t) i
Po e a r
(
k
B
Çana Pot
Modüler Tip Genleşme Derzleri
Modular Type Expansion Joints
Di
k
M
k B esn
ea etler
ri n g
s
s
D
is
a
n s tö r
B e le r
a ri
ngs
Kauçuk Genleşme Derzleri
Rubber Expansion Joints
l
zo
k İ ti o
i
Sis mIsola
ic
s
i
e
S m
o
st m
E l a sto
Ela
Po
ly u
öp
lı K D e
sas e
Poliüretan E idg
rethane Based Br
ik
er ic
m
o
t
er
E l a s to m
s
a
El
r
ck ü Ko
Pr ru m
es
erv a
ation
le
xp şm
an e D
sio erzl
n J o e ri
i nt s
Çelik Genleşme Derzleri
Steel Expansion
Joints
M
Be es
ar net
in g
m
e r e rik
ic B e
C o to n
ncr
ete
n
Ge s E
ü
l
u
m o
Bitüu min
Bit
02
04
05
06
07
09
09
ELASTOMERİK MESNETLER
ELASTOMERIC BEARINGS
10
11
14
DİSK MESNETLER
DISC BEARINGS
16
17
18
19
BİTÜMLÜ GENLEŞME DERZİ
BITUMINOUS EXPANSION JOINT
ÇANAK (POT) MESNETLER
POT BEARINGS
KÜRESEL MESNETLER
SPHERICAL BEARINGS
SİSMİK İZOLATÖRLER
SEISMIC ISOLATORS
KURŞUN ÇEKİRDEKLİ SİSMİK İZOLATÖRLER
LEAD CORE RUBBER SEISMIC BEARINGS
SİSMİK HİDROLİK KORUMA CİHAZLARI
SEISMIC HYDRAULIC PROTECTION DEVICES
YATAY YÜK MESNETLERİ
HORIZONTAL LOAD BEARINGS
ÇELİK TAKVİYELİ KAUÇUK KÖPRÜ GENLEŞME DERZLERİ
REINFORCED RUBBER EXPANSION JOINTS
ÇELİK PROFİL ve KAUÇUK CONTALI GENLEŞME DERZLERİ
EXPANSION JOINTS WITH STEEL PROFILE and RUBBER GASKET
POLY-TRON ELASTOMERİK BETON
POLY-TRON ELASTOMERIC CONCRETE
KÖPRÜ TABLİYE KORUMA
BRIDGE DECK PRESERVATION
SES İZOLASYON DUVARI
SOUNPROOF WALL
1999 Yılından itibaren yapı sektörünün hizmetinde olan firmamız, Hadımköy-İstanbul’da kurulu 6500m2
kapalı alandaki fabrikamızda profesyonel mühendisler ve teknik kadromuzla hizmetlerine devam etmektedir. Yüksek kaliteli ve çağdaş tasarımlı çözümler üreterek, güvenilir ismimizi gelecek nesillere taşıma
amacıyla çalışan şirketimiz, yapı dilatasyonlarında oluşturduğu tecrübesine ilave olarak yetkin
mühendisler, üniversite ve uluslararası partnerlerimizle işbirliği yaparak köprü genleşme derzleri ve köprü
mesnetleri üretiminde de hak ettiği yere gelmiştir.
Starting from the year of 1999, we are giving service for the sector of construction on the 6500m2
closed area in Hadımköy-ISTANBUL. We are providing these services with our professional engineers and
experienced technical staffs. With high quality products and modern design solutions we are planning to
carry our reliable name to the next generations. In additional to our experiences in the construction
expansion joints we ride high in the sector of bridge expansion joints and bearings with the cooperation
of both university engineers and our international partners.
Saygılarımızla / Best Regards,
Arfen İnşaat / Construction
ELASTOMERİK MESNETLER
ELASTOMERIC BEARINGS
Arfen Köprü mesnetleri; Su geçirimsiz kauçuk ve çelik plakalardan oluşup, üst yapıdan gelen yükleri doğru ve uygun şekilde köprü
ayaklarına aktarmada kullanılırlar. Bu sistemler fabrikamızda tabii kauçuk (NR) veya kloropren (CR) plakalar (bazı durumlarda
sadece kauçuk) ve çelik plakaların yüksek ısı ve basınç altında birleştirilmesi ile oluşurlar. Çelikten mamul kuvvetlendirme
plakaları kauçuk malzeme ile vulkanize edilerek kompozit ve yüklere dayanıklı bir sistem oluştururlar. Bu üretim sistemi sonucu,
ARFEN köprü mesnetleri korozyona karşı garantili uzun ömürlü bir çözüm sunar. Kauçuk yüzey yağ, gres, petrol, güneş ışınları kar
ve tuzlama kimyasallarına karşı dayanıklıdır. Bütün bu mesnetler yapıdaki üst yapıya gelen her türlü yükleri (trafik yükü, deprem
yükü, rüzgar yükü vb) uygun bir şekilde köprü ayaklarına aktaracak şekilde son teknoloji ışığında dizayn edilir ve üretilirler.
Arfen bridge bearings, consisting of a waterproof rubber and steel plates which transfers the loads rightly from capbeams to the
bridge columns . This system produces in factory under high temperature and pressure with natural rubber (NR) or chloroprene
(CR) plates (in some cases only rubber) and steel plates . Steel plates vulcanized with rubber material therefore compozite and
strong system has been obtained for loads. This production system is giving to ARFEN bridge bearings, corrosion-guaranteed
long-lasting solution. Rubber is strong against to surface oil, grease, oil, chemicals, resistant to uv rays, snow and salt. All of
these bearings designed and manufactured accordance with recent technology to transfer every kind of loads (traffic load,
seismic load, wind load, etc.) from the upper structure to the legs of the bridges.
02
B Tipi
2 veya daha fazla çelik plakanın kauçuk
malzeme ile tamamen kapanmasından
oluşmaktadır.
C Tipi
Dış taraflarında çelik takviyeleri olan
kauçuk mesnet
B Type
Laminated rubber place which 2 or
more reinforced steel plates are
covered completely with rubber polymers.
C Type
Rubber bearing which has reinforced
steel plates at outsides
(Slide or fixed shape)
Kayıcı mesnet talep edilmesi halinde, standartlara uygun PTFE ve paslanmaz çelik kullanılarak yetkin mühendislerimiz tarafından
dizayn edilirler.
If sliding bearing requested, it can be designed according to standards using PTFE and stainless steel by our professional
engineers.
Ürünlerimiz BS 5400, DIN 4141, TS EN 1337-3 ve AS 5100-4 standartlarına uygun olarak üretilebilmektedir. Mesnet seçimi için
EN 1337-3 standartındaki tablolara ya da ilgili proje değerlerini firmamıza ileterek özel olarak ürettirebilirsiniz.
Our production is manufactured in accordance with BS 5400, DIN 4141, TS EN 1337-3 and AS 5100-4. Bearing selection can be
done from tables in EN 1337-3 or related design needs can be sent to our company to produce special sizes for your need.
03
ÇANAK (POT) MESNETLER
POT BEARINGS
Çanak mesnetler düşey yükleri, yatay yükleri, boyuna ve enine hareketleri ve dönme kombinasyonlarını taşımak için
tasarlanmıştır. Bu tip mesnetler 50.000 KN gibi çok yüksek yükleri taşıyabilmektedir. Doğal kauçuk tampon tamamen çelik çanak
içine yerleştirilir. Yüksek basınç altında kauçuk bir sıvı gibi davranır. Kauçuğun elastikiyeti yatay eksende pistona eğik hareket
(dönme) verir. Mesnet tipinin sabit, yönlendirilmiş kayıcı ya da serbest kayıcı olmasına bağlı olarak, çanak (pot) mesnet dikey
yükler ve buna karşılık gelen yatay kuvvetlere bağlı olarak uzunlamasına ya da enine yönde harekete uygundur.
Pot bearings are designed to carry combinations of the vertical loads, horizontal loads, longitudinal and transversal movements
and rotations.
These type of bearings can carry very high loads which are over 50.000 kN A completely encased natural rubber pad is
positioned in a steel pot. Under high pressure the pad behaves like a liquid. The elasticity of the rubber allows tilting movement
(rotation) of the piston in the horizontal axis. Depending on whether the bearing is fixed, guided sliding or a free sliding, pot
bearings accommodate vertical loads and corresponding horizontal forces as well as movements in longitudinal or transversal
directions
1.Sabit tip, Bu mesnetler bir pot/piston grubunun içinde bir elastomerik disk kapsüllü ve bir anti - ekstrüzyon kapatma cihazından
oluşmaktadır. Yük altında bu kapatılmış elastomerik disk, çanakların birbirlerine göre dönmesini sağlayan bir sıkıştırılamaz sıvı gibi
işlev görür. Yapı hareketleri yatay olarak sınırlandırılmış iken bu mesnetler, herhangi bi yönde dönüşü sağlar. Çanak (pot) ve
piston parçalarının işlevi köprü gövde yapısına mesneti sabitlemek ve korumak içindir.
2.Serbest kayıcı tip, Sabit tipten farklı olarak, bu çok yönlü mesnetlere kaydırmayı sağlamak için PTFE levhaya temas eden
paslanmaz östenitik levha ile donatılmışlardır.
3. Yönlendirilmiş kayıcı tip, Yönlendirilmiş kayıcı mesnetler serbest kayıcı mesnet ile yapı olarak aynıdır ancak aynı zamanda
sınırlandırmak için bir tane ya da daha fazla kılavuz ile donatılmıştır.
1. Fixed Type, These bearings consist of a pot / piston assembly within which an elastomeric disc is encapsulated and fitted
with an anti-extrusion sealing device. Under load this encapsulated elastomeric disc acts in a similar manner to a nuncompressible confined fluid, enabling the pot and piston to rotate relative to each other. These bearings enable rotation in any direction
while at the structure is constrained horizontally. The function of the pot and piston parts are for fixing and securing the
bearings to the bridge structure.
2. Free sliding type, Identical in construction to the fixed bearings, these multi-directional devices are fitted with a virgin PTFE
sheet in contact with an austenitic steelplate, enabling the bearing to slide in all directions.
3. Guided Sliding type, Guided Sliding devices are identical in construction to free sliding bearings but are also fitted with one
or more guides to limit the bearings movement to only one direction.
04
KÜRESEL MESNET
SPHERICAL BEARING
Küresel mesnetler düşey yükleri, yatay yükleri boyuna ve
enine hareketleri ve dönmeleri karşılayacak şekilde
projelendirilirler. Çelik, betonarme, karayolu ve demir yolu
köprülerinde kullanılırlar. Mesnetler çelik ile PTFE yüzeyin
birleşimi ile hareketlere ve dönmelere imkan tanırlar. İç
mesnet çeliğinin bir yüzü küresel olarak işlenerek yatay
dönme ihtiyacına cevap verirken küresel kısmın üst düz kısmı
yatay hareketlere izin verir. Mesnetler sabit, bir yönde
hareketli veya her doğrultuda hareketli olarak düşey yükleri,
yatay yükleri deplasmanları ve dönmeleri karşılarlar.
Küresel mesnetler EN 1337-7’ye uygun olarak
üretilmektedirler. Ancak müşteri talebine göre başka
standartlarda uygun üretim de yapılabilmektedir.
Düzlemsel Mesnet Yüzeyi
(Çukurlu PTFE)
Kayıcı Plaka
(Parlatılmış Paslanmaz
Çelik )
İç Bükey Mesnet Yüzeyi
(Çukurlu PTFE)
Üst Plaka
(Çelik)
Dış Bükey Küresel Parça
(Aluminyum Alaşım)
İç Bükey Küresel Parça
(Döküm veya Aluminyum Alaşım)
Spherical bearing are designed to carry combinations of
vertical loads, horizontal loads, longitudinal and transversal
movements and rotations and they are used in steel and concrete road and railway bridges. The bearing is composed by steel
elements coupled with PTFE surface to allow movement and rotations. One side of the internal median plate is machined as a
spherical surface to allow tilting movement (rotation) whilst on the other side a flat sliding surface is obtained to allow
displacements.
Depending on whether the bearing is fixed, guided sliding or a free sliding, Spherical bearings accommodate vertical loads and
corresponding horizontal forces, as well as movements in longitudinal or transversal directions. Spherical bearings are
producing accoding to EN 1337-7 but to the clients request they can produced according other codes as well.
Mesnetlerin Performans Karşılaştırması
Comparison of bearings performances
Çanak (Pot) Mesnet
Küresel Mesnet
Elastomerik Mesnet
pot bearing
spherical bearing
rubber bearings
Düşey Yük
Vertical load
Yüksek
High
Yüksek
High
Orta
Medium
Yatay Deplasman
Horizontal displacement
Sınır Yok
No Limits
Sınır Yok
No Limits
Orta
Medium
Dönme
Rotation
Orta
Medium
Yüksek
High
Düşük - Orta
Low-Medium
Ebat
Dimension
Küçük - Orta
Small-Medium
Küçük - Orta
Small-Medium
Yüksek
High
Küresel Mesnet Kullanımının Avantajları
Advantages of using Spherical Bearings
Küresel mesnetler aşağıdaki ihtiyaçları karşılarlar:
Spherical bearings fulfill the following requirements:
Kalıcı ve rastgele gelen düşey yükleri aktarırlar, küresel mesnetler ile 500’den başlayıp
100000kN’a kadar geniş yelpazedeki düşey yükleri karşılanabilir.
Transmit the vertical loads due to permanent and randomly effects; it is possible to cover a
wide range of loads about up from 500 to 100000 kN
Proje yatay yüklerini pratikte sınırsız olarak aktarırlar.
Transmit the horizontal loads with in practise no limitation of the design load
Küresel mafsal vasıtası ile dönmeye izin verir. Standart proje dönmelerini (±0.02 rad) kolayca
artırılarak yapının dönme ihtiyaçları karşılanır.
Allow rotation as per a spherical hinge. The standard design rotation (±0.02 rad) can be easily
increased to compensate structure slopes
Yatay deplasman limiti yok.
No limitation for horizontal displacement
Betonarme köprü, çelik yapı ve binalar gibi her türlü yapıya uygundur.
Suitable for all type of structures like steel and concrete bridges and buildings
Uzun ömürlü ve bakım gerektirmez.
High durability and no maintenance
N ed, max
100.000 kN
ne kadar
N ed, max
UP TO
100.000 kN
YATAY YÜK
SINIRI YOK
NO LIMITS
HORIZONTAL
LOADS
YATAY DEPLASMAN
KAPASİTE SINIRI YOK
NO LIMITS
HORIZONTAL
DISPLACEMENT
UZUN ÖMÜRLÜ
ve BAKIM
GEREKTİRMEYEN
HIGH
DURABILITY
NO
MAINTAINANCE
05
SİSMİK İZOLATÖRLER
SEISMIC ISOLATORS
Yapının deprem yüklerinin azaltılması kavramına dayalı olarak ‘’Sismik izolasyon tasarımı ‘’ bir yapının deprem yüklerini
aktarmadaki en etkili tasarım teknolojisi olarak kabul edilir. ”Sismik izolasyon tasarımı” sayesinde sadece yeni yapıların değil aynı
zamanda eski yapılarında temel ile üst çerçevesi arasında özel izolatörler yerleştirilmesi yoluyla sismik izolasyon sağlamak artık
mümkün. Müşterinin ihtiyacına göre kurşun çekirdekli, yüksek sönümleme kapatiseli tipler ve sürtünme tipi sismik izolatör
mesnetler bulunmaktadır.
Kurşun çekirdekli İzolatör mesnetler; Kurşun çekirdek, aşırı hareketler sırasında etkili sönümlemeyi kolaylaştırır. Kurşun
çekirdeğin sönümleme kapasitesi % 25 den büyük olabilir.
Yüksek sönümlemeli kauçuk izolatör mesnetler; Yüksek sönümleme kapasitesi olan kauçuk mesnetler, HDRB özel bileşimli
sönümleme özellikli kauçuk ve kauçuk tabakaları arasında çelik plakalı takviye edilmiş çoklu katmanlardan oluşur. Müşteri
istekleri doğrultusunda dikdörtgen veya dairesel şeklinde imal edilebilirler.
Sürtünme tipi sismik izolatör mesnetler; Sürtünme yolu ile enerjiyi sönümleme mantığı ile çalışmaktadır. Bu mesnetlerin geri
dönme özelliklerine göre çeşitleri bulunmaktadır. Örneğin; sarkaç tip, düz yüzeyli sürtünme tipleri vb.
Seismic isolation design is considered the most effective design technology for protection measures against earthquakes as
it is based on the concept of reducing the seismic forces transferred to a structure.
With “seismic isolation design” it is now possible to seismically isolate not only new constructions but also existing
constructions through the insertion of special devices between the base of the structure and its foundations.
There are lead core rubber bearings, high dumping rubber bearings and
friction type bearings according to costumers needs.
Lead Core Rubber Bearings ; The lead cylinder facilitates very
effective dumping during extreme movements. The dumping factor of
lead core rubber bearings can be higher then 25%
High dumping rubber bearings ; The high dumping rubber bearings
HDRB consist of multiple elastomer layers made of special dissipative
rubber compounds, separated by reinforcing steel plates moulded to
the rubber layer, and can be manufactured in a rectangular or circular
shape according to customer requirements.
* Sürtünme Tipi Sismik İzolatörler
* Friction Type Seismic Isolator Bearings
06
Friction Type Seismic Isolator Bearings ; This type seismic ısolators
are dumping energy by friction of the materials. This bearings can
divided into according their return system like curved (Pendulum type)
or plate friction type (eradiquake type)
KURŞUN ÇEKİRDEKLİ SİSMİK İZOLATÖRLER
LEAD CORE RUBBER SEISMIC BEARINGS
Spherical
Küresel
Square
Kare
Kurşun Çekirdek
Lead Core
Kurşun Çekirdek
Lead Core
Üst Montaj Plakası Gösterilmemiştir
Top Mounting Plate not Shown
Çelik
Takviye
Plakaları
Dış Kauçuk
Cover Rubber
Steel
Reinforcing
Plates
İç Kauçuk
Tabakaları
Internal
Rubber Layers
İç Kauçuk Tabakaları
Internal Rubber Layers
Cover
Rubber
Dış Kauçuk
Çelik Takviye Plakaları
Steel Reinforcing Plates
Kurşun çekirdekli mesnetler deprem enerjisinin yapıda meydana getireceği zararları azaltmak için kullanılan bakım gerektirmeyen
uzun ömürlü mesnetlerdir.
Yüksek enerji sönümleme kapasitesi ve yatay hareketleri azaltma imkanı basit elastomerik mesnetlere göre en büyük avantajıdır.
Kurşun çekirdekli mesnetler, mesnet yüksekliğinin %70’in den %200’üne kadar yatay hareket kapasitesine sahip olacak şekilde
dizayn edilirler.
Thanks to the high energy dissipation capacity, it is possible to reduce the horizontal displacement, in comparison with that of
an isolation system with the same equivalent stiffness but the lower energy dissipation capacity.
LRB is designed for the maximum displacement, from 70%(at ordinary times) of product’s height, 200%(at earthquake times) of
product’s height.
Geleneksel köprülerdeki plastik deformasyon
Plasticity deformation of traditional bridge
LRB uygulanmış köprülerdeki plastik deformasyon
Plasticity deformation of L.R.B. Bridge
07
Kesme kuvveti
Shear force (kips)
Yatay deplasman
Horizontal displacement (in)
Kurşun Partikülleri Kristalizasyonu
Re-Crystallization of Lead Particle
Dolgu
Seals
Orjinal partikül yapısı
Original particle structure
Kurşun
Lead
Ekstrüzyon Menfez
Extrusion Orifice
Hücre yapısındaki deformasyon
Deformed particle structure
Yeniden Kristalizasyon
Re-crystallization
Partiküllerin yeniden şekil alması
Growth of particle
Kurşun partiküllerin yeniden şekil alması
Re-Crystallization Shape of Lead Particle
Deprem yüklerinin dizayn yüklerinden fazla gelmesi
durumunda kauçuk izolatörler büyük elastikiyet
kabileyetleri sayesinde stabiletesini koruyarak yüksek
kesme kuvvetlerini alırlar.
Kauçuğun elastikiyeti sayesinde yapı deprem sonrasında
orjinal konumuna geri döner.
Due to elasticity of rubber the structure gets back to the
first position as soon as earthquake finishs.
If earthquake occurs more than desing force, rubber
bearing can respond. Earthaquake forces by protecting
their stabilities thanks to their elasticities.
Yapı
super structure
kauçuk tabakası
rubber stack
stabilite mukavemeti
strength of stability
kurşun çekirdek
lead core
akma rijitlik
yield stiffness
stabilite
mukavemeti
strength of
stability
elastik rijitlik
elastc stiffness
Temel
Base structure
08
Yük
Load
yer değiştirme
displacement
SİSMİK HİDROLİK KORUMA CİHAZLARI /
SEISMIC HYDRAULIC PROTECTION DEVICES
Hidrolik cihaz basit olarak hareketli bir piston ile silikon sıvı dolu
bir silindirden oluşur. Akışkanın pistonun bir tarafından diğer
tarafına akışının kontrolü, ihtiyaç olan tepki kuvvetini sağlar.
Aygıt yapı ile şase arasında ya da bir yapının iki iç düğüm noktası
arasında olabilir. Bulunduğu bağlantı noktaları arasına gelen yük
hareketine tepki verir.
The hydraulic devices are basically composed by a cylinder filled
by silicon fluid with a movable piston; controlling the fluid flow
from one side of the piston to the other it is possible to obtain
the required device response law. The device reacts to the
imposed relative movement between its connection points that
could be between structure and ground or between two internal
nodes of a structure.
YATAY YÜK MESNETLERİ
HORIZONTAL LOAD BEARINGS
Yatay yük mesnetleri , bir veya daha fazla yönde yatay yükleri karşılamak için tasarlanmıştır. Bu tipler elastomerik bir mesnet ya
da serbest kayıcı mesnet ile birlikte kullanılabilir. Yatay yük mesnetleri yanal yatay yükleri taşırlarken elastomerik mesnetler ve /
veya pot mesnetler, düşey yükü taşırlar.
Horizontal load bearings are designed to absorb horizontal loads in one or more directions. This type of bearing can be used with
elastomeric bearings or free sliding pot bearings.
In this configuration, elastomeric bearings and / or pot bearings support the vertical load, while horizontal load bearings restrain
lateral horizontal loads.
09
DİSK MESNETLER
DISC BEARINGS
Disk mesnetler büyük oranda demiryolu ve otoyol köprülerinde kullanılmaktadır. Poliüretan malzemenin uzun ömürlü ve dönme,
yük taşıma özelliğinden dolayı demiryolu köprü projelerinin favori mesnetidir. Poliüretan malzemenin kohezyonu tipik ve uzun
ömürlü yapısı sayesinde demiryollarının ve otoyolların büyük hareketli yüklerini rahatlıkla taşımaktadırlar.
Disc bearings have seen extensive use on railroad bridges as well highway bridges . Disc Bearing are the favourite part for the
bridge projects due to the cushioning effect and durability of the polytron rotational element which is designed to handle the
excessive live loads typical on railroads and high ways.
Parlak paslanmaz çelik / Polished Stainless Steel
PTFE (teflon) üzerinde parlak paslanmaz çelik yüzeyi, düşük kayma sürtünmesi oluşturur.
Stainless steel with a mirror finish provides a low friction sliding interface for the PTFE.
Yatay Yük Karşılama Mekanizması / SRM (Shear Resisting Mechanism)
Yüksek mukavemetli kesme kuvvet pini yukarıdan gelen kesme kuvvetlerini poliüretan malzemeye
yansıtmadan aşağıya aktarır.
A high strength shear pin transfers horizontal loads from the base plate to the upper bearing plate and
isolates shear loads from the polytron disc.
Teflon / PTFE
Paslanmaz ile çok düşük sürtünme kat sayısına sahiptir.
The PTFE stainless steel sliding interface results in a very low friction coefficient.
Poliüretan Disk / Polytron Disc
Poliüretan disk 1kN - 100.000kN kadar düşey yükleri taşır iken tüm doğrultularda (boyuna ve enine)
dönmelerede imkan tanır.
Disc Bearing accommodates design loads of 1 to 100.000kN while maintaining its ability to provide
rotation in both longitudinal and transverse directions.
10
ÇELİK TAKVİYELİ KAUÇUK KÖPRÜ GENLEŞME DERZLERİ /
REINFORCED RUBBER EXPANSION JOINTS
Arfen çelik takviyeli kauçuk köprü genleşme derzleri , su geçirimsiz kauçuk ve çelik plakalardan oluşan, genleşme hareketlerini
sönümleyebilen bir derz sistemidir. Bu sistemler fabrikamızda kauçuk elemanlar ve çelik plakaların yüksek ısı ve basınç altında
birleştirilmesi ile oluşurlar. Çelikten mamul kuvvetlendirme plakaları kauçuk malzeme ile vulkanize edilerek kompozit ve yüklere
dayanıklı bir sistem oluştururlar. Bu üretim sistemi sonucu, ARFEN köprü genleşme derzleri, korozyona karşı garantili uzun
ömürlü bir çözüm sunar. Kauçuk yüzey yağ, gres,petrol,güneş ışınları kar ve tuzlama kimyasallarına karşı dayanıklıdır.Bütün
genleşme derzleri yapıdaki hareketleri ve genleşmeleri şekil değiştirerek sönümlemek üzere dizayn edilirler. Farklı ölçülerdeki
genleşme derzleri, uygun korozyona dayanıklı galvanizli ankraj civataları ve kimyasal dübeller vasıtası ile betonarmeye her iki
taraftan bağlanırlar. Yük, ısı reaksiyonlarını ve mekanik titreşimleri absorbe ederler. Yatay yükler (Araçların fren yapması sonucu
oluşan , termal genleşmeler den kaynaklı uzama ve kısalmalar ve deprem yükleri sebebiyle oluşabilecek) kauçuk ve beton
arasında sürtünme yolu ile kauçuğun şekil değiştirmesiyle karşılanır.
Arfen reinforced rubber bridge expansion joints, consisting of a waterproof rubber and steel plates, absorbs movements of the
bridge. This system produces in factory under high temperature and pressure with rubber plates and steel plates. Steel plates
vulcanized with rubber material therefore, compozite and strong system has been obtained for loads.This is a result of the
production system, ARFEN bridge expansion joints, guaranteed against corrosion for long-lasting solution. Rubber is strong
against to surface oil, grease, oil, chemicals, resistant to UV rays, snow and salt. All expansion joints are designed to absorb
movements and expansions of the structure by changing their shape. Expansion joints of different sizes are fixed to the
reinforced concrete from both sides by using of suitable corrosion-resistant galvanized anchor bolts and chemical anchors to
absorb elastic reactions, mechanical vibrations and other movements of the structure. Lateral loads (as a result of the vehicles
braking, seismic loads ,due to thermal expansion resulting elongation and shortening) is converted by the way of friction
between rubber and concrete by changing rubber shape.
11
ÇELİK TAKVİYELİ KAUÇUK KÖPRÜ GENLEŞME DERZLERİ /
REINFORCED RUBBER EXPANSION JOINTS
A
H
ARFEN Köprü genleşme derzleri çelik altyapı üzerine de uygulanabilir. Kauçuk üst yüzey sebebi ile aynı zamanda daha az gürültü
ve titreşim oluşur.
ARFEN bridge expansion joints can also be applied on steel infrastructure. Also less noise and vibration occurs due to rubber
surface.
Deprem yükleri, rüzgar , ısıl değişiklikler ve fren yüklerinden dolayı köprü kirişleri hareket ederler ve bu yüzden hareketli
mesnetlere ve derzlere ihtiyaçları vardır.
Bridge Beams and Joints moves due to earthquake loads, wind loads, thermal changes and brake effects.Therefore every bridge
projects need of joints and bearings.
12
ÇELİK TAKVİYELİ KAUÇUK KÖPRÜ GENLEŞME DERZLERİ /
REINFORCED RUBBER EXPANSION JOINTS
ARFEN kauçuk genleşme derzleri, kauçuk yapısı sebebiyle düşey deplasmanları da telafi eder. Düşey deplasmana sebep olan
hareketler ve yükler için bu karekteristik çok önemlidir. Bu tip köprü genleşme derzleri yürüyüş yollarında alüminyum veya kauçuk
dönüş parçaları ile kombine edilebilirler.
ARFEN rubber expansion joints prevent vertical displacements because of it’s elastic structure. This characteristic is very important for vertical movements and loads. This type of rubber bridge expansion joints can be combined with aluminium or rubber at
walkways.
30 MM
50 MM
80 MM
100 MM
590
42
32
AR BRIDGE 01
AR BRIDGE 02
AR BRIDGE 03
390
ARBRIDGE 04
B: Modül Boyu / 1 Modul Lenght
C: Ankraj Aralık Ölçüsü / Distance Between Anchors
E: Ankraj Delik Çapı / Diameter of Anchors Hole
270
2000
32
220
250
M12
40
270
2000
42
220
250
M12
40
2000
53
300
250
M16
70
2000
55
500
250
M16
80
13
ÇELİK PROFİL ve KAUÇUK CONTALI GENLEŞME DERZLERİ /
EXPANSION JOINTS WITH STEEL PROFILE and RUBBER GASKET
BE 80 Genleşme Derzi / BE 80 Expansion Joints
40 40 40
100
BE 80 kesiti / BE 80 Section
Arfen çelik profil ve kauçuk contalı köprü genleşme derzleri, su
geçirimsiz kauçuk ve çelik profillerden oluşan, genleşme hareketlerini
sönümleyebilen bir derz sistemidir. Bu sistemdeki profiller müşterinin
isteğine göre ekstrüzyon çekme profil veya kaynaklı yapma profilden
oluşabilmektedir.
BE 80 Genleşme Derzi / BE 80 Expansion Joints
Derz elemanında kullanılan kenar çelik profil ve bütün ankraj elemanları (ankraj plakaları, ankraj etriyeleri) minimum DIN ST 37–2
(EN 10025 S235JRG2) kalitesindedir. Çok açıklıklı derzlerde boyuna orta profiller minimum DIN ST 52–3 (EN 10025S355J2G3)
kalitesinde seçilmektedir.
Genleşme derzi 12 m’ye kadar yekpare, 12 m’yi aşması durumunda ise İdarenin onaylayacağı boyda iki parçadan oluşacaktır.
Genleşme derzi ek yeri taşıt yolu dışında olacak zorunlu hallerde taşıt trafiği etkisinin en az olduğu kesimde bulunacaktır.
Arfen steel bridge expansion joints are consisting of a waterproof rubber gasket and steel profiles to absorbe movements. This
system can be manufactured according request of customer by using extrusion profiles or welded profiles.
Steel used in the edge of the joint element, and all the anchor elements (anchor plates, anchor hoops) minimum DIN ST 37-2 (EN
10025 S235JRG2) quality. Multi-span joints, middle longitudinal profiles, the minimum DIN ST 52-3 (S355J2G3 EN 10025)
quality is selecting.
Expansion joints up to 12 m is produced one piece, when joints is exceeding 12 m length by the approval of costumer shall consist
of two parts. Necessary joints should chosen out of impact of vehicle traffic areas or minimum impact of vehicle traffic areas.
14
ÇELİK PROFİL ve KAUÇUK CONTALI GENLEŞME DERZLERİ /
STEEL PROFILE and RUBBER GASKET EXPANSION JOINTS
Modüler Genleşme Derzi
Modular Expansion Joints
Korozyona karşı çelik profiller yüzey temizliği sağlanacak şekilde sa2 1/2 kalitesinde kumlama işlemi sonrası beklenmeden astar
boyaları atılmış olacaktır. En az 80 mikron çinko esaslı astar ve üstüne en az 100 mikron klor kauçuk veya epoksi esaslı boya ile
paslanma ve dış etkilere karşı kaplanacaktır.
Genleşme derzi tertibatında kullanılacak tüm kauçuk(NR- CR) elemanlar ilgili EN ve/veya DIN ve TSE normlarına uygun
üretilmektedirler.
Against corrosion surface cleaning of steel profiles will be sand blasted with quality of sa2 1/2 and without waiting primers
will be applied. At least 80 microns of zinc based primer and at least 100 microns chlorinated rubber or epoxy resin coating paint
will be applied against to rust of external influences.
All rubber (NR-CR) elements of expansion joints has produced
according with the relevant EN and / or DIN and TSE standards.
BE100-D Demiryolu Tipi Çelik Genleşme Derzi
BE100-D Railway Type Steel Expansion Joint
Derz sisteminin su geçirimsizliği tek parça halinde uygun conta
elemanı ile sağlanmaktadır. Conta elemanı bütün bir profil boyunca
devam eden yuva içerisine birebir oturacak şekilde imal
edilmektedir. Yüzey sularının aşağıya akması veya sızmasını
kesinlikle engelleyecek şekilde, gerektiğinde (bakım, onarım,
değiştirme) yerinden çıkarılabilir nitelikte, dinamik hareketler
(trafik, sismik hareketler) nedeniyle yırtılmayacak, kopmayacak,
yerlerinden çıkmayacak ve araç tekerlek yüzeyleri ile temas
etmeyecek şekilde planlanıp imal edilmektedir.
Joint’s water tightness is provided in one piece with the
appropriate sealing gasket. Sealing gasket made to fit exactly
into the ongoing housing along the profile.They have planed and
produced in accordance to no surface water leakage , when
neccessary can be removed from locate ( for maintance ), under
dynamic load will not be tear, rupture, not come up from their
locate and not contact to wheel of vehicle.
BE80 Ses İzolasyon Modeli
BE80 Soundproof Type
15
BİTÜMLÜ GENLEŞME DERZİ /
BITUMINOUS EXPANSION JOINTS
Thormajoint
Dünyada farklı hava şartlarındaki Afrika tropikal sıcağından, kuzey soğuğuna kadar 50 değişik ülkede 1 milyon metreden fazla
uygulanmıştır. Thormajoint malzemesi köprü tabliyesinde; kenarlarıda dahil olmak üzere; aynı zamanda banketlerinde de
kullanılmaktadır.
Ennis Flint tarafından 20’yi aşkın tecrübe ile geliştirilen değişik iklim koşullarına uygun bir çok binder tipi mevcuttur. Thormajoint den
daha iyi özellikli başka bir genleşme derzi yoktur. Thormajoint efektif ekonomik ve güvenilir bir malzemedir.
Özel hazırlanmış elastomer olan BJ200 binder, özel seçilmiş BJ çakıl sayesinde, mukavemet elastikiyet ve +/-40mm‘e kadar yatay
hareketleri karşılama kapasitesine sahiptir.
With over 1 million linear metres installed in over 50 countries throughout the world, in conditions from arctic to tropical, Thormajoint
is engineered for use across all or part of the road deck – including verges and hard shoulders.
Ennis Flint has developed several grades of binder to meet all climatic conditions. Based on more
than 20 years experience, there is no other bridge expansion joint that can beat Thormajoint for
effectiveness, economy and reliability.
A special combination of an elastomer modifed BJ200 binder and carefully selected single BJ stone,
provide a strength and flexibility that can accommodate horizontal movements up to +/- 40mm
Özellikleri
Key Features:
- Hızlı uygulama ve tamir edilebilme
- Quick installation and easy repair
- Mekanik hareketli bir parçası olmaması
- No mechanical moving parts
- Mevcut yolda genleşme üzerinden geçerken oluşan gürültüyü azaltma ve düz yüzey sağlama
- Reduced noise pollution from vehicles travelling over the joint; a smoothriding surface level with
existing roadway
- Kaymayı önleyici yüzey oluşturabilme imkanı
- The ability to be surface dressed, to improve skid resistance
- Yapı bütünlüğü sağlayarak su geçirmezlik
- Helps to maintain structural integrity by being watertight
- Montaj koşullarına göre adapte edilebilme imkanı
- Adaptability of design to fit installation requirements
- Yaya yolu ile beraber uygulama imkanı
- Partial or full installation across carriageways
- +/- 40mm hareket kapasitesine kadar tüm yönlerde esnek uygulama imkanı
- Flexibility in all directions, including movement of upto +/-40mm
- Tümünü sökmeden tamir etme imkanı, sadece üst kısımları değiştirilebilir.
- Can be used for top-up after resurfacing work, without full replacement
1
2
Yolun kesilmesi
Cutting the recess
3
Derzin hazırlanması
Preparing the recess
5
16
Gömülü çelik plakanın konulması
Embedding steel plates
6
Tabaka eklenmesi
Layers added
4
Bitirme tabakasının uygulanması
Applying finishing layer
İlk tabaka uygulanması
Applying first layer
7
Bitmiş uygulama
Finished installation
POLY-TRON ELASTOMERİK BETON /
POLY-TRON ELASTOMERIC CONCRETE
Poly-Tron hızlı yerleşen,düşük akışkanlığa sahip ,su geçirmez ve
neme dayanıklı,üç bileşenli Poliüretan esaslı uzun ömürlü %100
katı elastomerik betondur. Özellikle şehiriçi trafiğin yoğun
olduğu yerlerde çok kısa zamanda genleşme derzinin tamiri ve
trafiğe açılması gereken alanlarda kullanılır.
Poly-Tron is a fast-setting , low-viscosity , waterproof ,
moisture-insensitive, 100% solids, modified polyurethane
elastomeric concrete material. It consists of three components
which include a resin , hardener and aggregate. It’s usage place is
especialy in city center high trafic area where has need to repair
of expansion joints.
KULLANIMI
Poly-Tron özellikle genleşme derzlerinin kenar kısımlarının tamiri
ve dolgusunda kullanılan çok hızlı priz alan üstün özellikli bir
elastomerik betondur. Yüksek yapışma özelliği sayesinde
genleşme derzinin metal kısımları ile beton köprü yüzeyi arasında
elastik bir bağlantı sağlar.
USE
Poly-Tron is fast setting, high performance elastomeric concrete.
which is especially uses repair of expansion joint edge materials.
It has excellent adhesion to the concrete and steel is flexible yet
tough and excellent impact resistance.
KULLANIM YERLERİ
1-Genleşme derzleri kenar betonunda. Bozulmuş eski genleşme
derzlerinin sökülmesi ve yerine yenisinin montajında. Bozulmuş
genleşme kenar betonlarının tamirinde.
2- Metal genleşme derzlerinin montajında, esnek bağlantı betonu
olarak.
3-Havalimanı pistleri vb. hızlı tamir yapılması gereken yüzeylerin
tamirinde.
UYGULAMA
Uygulama yüzeyi temiz kuru
(%10’dan daha az nemli)
olmalıdır.Yüzeyde oynak parçalar ,tuz ,yağ,çeşitli kimyasallar
bulunmamalıdır. Poly-Tron,
taşıyıcı elemanlar üzerine
(betonarme plak yada çelik yüzey) uygulanmalıdır.Poly-Tron
öncesi primer uygulanmalıdır.
USE PLACES
1- Expansion joints edge concrete, repair of old damaged
expansion joints. Fixing new expansion joints or repair of
damaged concrete of expansion joints.
2- Fixing of steel expansion joint to the structure as a flexible
fixing material.
3- Like airport runway or similar places where needs fast repair.
APPLICATION
Application surface must be clean and dry (up to %10 humidity).
There won’t be free materials, salt, oil, chemicals on the surface of
the deck. Poly-Tron, must applicate directly on the structure
(concrete slab or steel deck). Before application primer must used.
Trafiğe Açılma Zamanı :
25ºC -35ºC arası 1-2,5 saat arası
18 ºC-25 ºC arası 2-3,5 saat arası
7 ºC-18 ºC arası 3-5,5 saat arası
Traffic Ready Time
95º - 80º F : 1 - 2 1/2 Hours
80º - 65º F : 2 - 3 1/2 Hours
65º - 45º F : 3 - 5 1/2 Hours
ÖZELLİKLER
1- Birçok yapı malzemesi ile çok iyi yapışma özelliğine sahiptir.
2- UV, donma-çözülmeye, ısı şoklarına, darbeye, solventlere,
kimyasala ve neme karşı yüksek mukavemet.
3- Esnek ve elastiktir
4 - Kolay karışabilir ve hızlı priz alır.
5- Yüksek kaliteli ve ekonomiktir.
FEATURES
- Superior adhesion to various substrates
- Excellent resistance to U.V. freeze-thaw, thermal shock, impact,
solvents, chemicals and moisture
- Flexible and resilient
- Easy to mix, install, and fast setting
- High quality and economical
17
KÖPRÜ TABLİYE KORUMA
BRİDGE DECK PRESERVATION
Köprünün ömrü boyunca köprüyü korumak için geliştirilmiş köprü koruma
sistemi, yüksek performanslı membran bir sistemdir. Bu hızlı uygulanan
yüksek elastomerik yapılı sistem, buz çözücü kimyasallara, suya, balasta,
kaçak akıma ve köprü ya da tünelin aşınmasına ve bozulmasına sebep
olacak diğer faktörlere karşı dayanıklıdır.
Köprü koruma sistemleri ISO 9001:2008 kapsamında üretilmekte ve her
parti yüksek kalite standardında fabrikalardan sevk edilmektedir.
Bridge preservation which system is high performance membrane systems
designed to permanently protect rail and highway structures. These rapid
setting high build elastomeric systems are impervious to deicing
chemicals, water, ballast, stray current and other factors that contribute to
accelerated deterioration and wear of elevated strucrures and tunnels.
Bridge presevation products are manufactured and certified ISO
9001:2008, insuring that stringent quality control standards are met with
each batch of product that leaves our manufacturing facility.
Spray Uygulama / Spray-Applied
Düzensiz yapılarda tutarlı kalınlık
Consistent thickness when applied over irregular substrate
Eksiz / Seamless
Ek olmadığı için sızıntı problemi yok
No seams to seal in order to prevent leaks as you would find with pre-formed sheet
membraness
İki bileşenli sistem / Two-Component System
Sahada işçiler tarafından karıştırılan toz bağlayıcı yok
No powdered catalyst to meausure and add at the jobsite by workers
Akmaz yapışma / Non-Sag Consistency
Düşey, yatay ve tavana rahatlıkla uygulama
Can be applied Horizontally, Vertically and Overhead
Kokusuz / Odorless
Merkezi yerlerde ve diğer ticari alanlarda sikayet olmadan rahatlıkla kullanım
Can be used in close proximity to the public and other trades without complaint
Şartnamelere Uygun / Exceeds Requirements
Son standartların şartlarını karşılar
Assurance that the most recent standarts are met
Ses / VOC Compliant
Şehirlerde ve taşrada kullanıma uygundur
Can be used in all states and provinces
Düşük Geçirgenlik / Low Permeance
Suyun membran içinden buharlaşarak geçmesine izin vermez. Bu sayede buharın
yoğuşma yaparak donma ve erime yolu ile betona, çelik yapıya, donatıya zarar
verilmesini engeller.
Will not allow water vapors through the membrane. These vapors can condense
between the membrane and substrate resulting in freeze/thaw damage to
concrete or rusting of steel decking and renforcement.
Büyük Uzama ve Düşük Sıcaklık Esnekliği / High Elongation and Low
Temperature Flexibility
Yapının yüksek ve düşük sıcaklıktaki hareketlerine uyum sağlar
Will accommodate both low and high temperature substrates
Yüksek Çekme ve Delinme Mukavemeti / High Tensile Strength and Runcture
Resistance
Delinme ve yırtılma hasarlarına karşı dirençli
Resists damage from punctures and laceration
Yüksek Kür Hızı / Extremely Fast Cure
1 saat içinde üzerine balast ve asfalt uygulanabilir
Can accept ballast and asphalt overlays within one hour of placement
Yüksek Elektrik İzolasyonu / High Electrical Resistance
Elektrik kaçaklarına karşı yapıyı izole eder
Electrically isolate decks from stray current
18
SES İZOLASYON DUVARI
SOUNDPROOF WALL
Ses izolasyon duvarları ses etkisinin ses emici malzeme tarafından azaltılarak alınmasını sağlar. Ses izolasyon duvarları projelendirmesi, ses
emme kat sayısı, ses gecme kaybı ve giriş kaybı ön görülerek yapılır. Ses izolasyon duvarları kullanılan malzemeye göre ses emme tipi veya
ses yansıtma tipi diye ikiye ayrılırlar.
Soundproof walls are all products reducing the sound pressure with respect to a specified sound source and receptor. Soundprrof walls are
to be made by considering the sound absorbing coefficient, transmission loss of sound, insertion loss of sound etc. Depending on used
material, soundproof walls are separated by sound absorption type and sound reflection type.
1- Ses Emme Tipi / Sound Absorption Type
Sesi emerek azaltma üzerine projelendirilir.
This type is blocking out noise by sound absorption.
Detay
Ürün Ölçüleri
-Boy: 1,960~3,960 mm, En: 500mm, Kalınlık: 100mm
Absorbe Malzemesi
-Polyester (32-60K), t=40~66mm (Absorbe edici işlem görmüş)
-Polyester (over 100K), t=10~30mm (Absorbe edici işlem görmüş)
Ön ve Arka Plakalar
-Ön Plaka: Galvaniz Çelik Plaka, t=0,6~0,8mm
-Arka Plaka: Galvaniz Çelik Plaka, t=1,6mm
Details
Product Size
-Length: 1,960~3,960 mm, Width: 500mm, Thickness: 100mm
Absorbing Material
-Polyester (32-60K), t=40~66mm (Repellent treated)
-Polyester (over 100K), t=10~30mm (Repellent treated)
Front Plate & Rear Plate
-Front Plate: Zinc steel plate, t=0,6~0,8mm
-Rear Plate: Zinc steel plate, t=1,6mm
2- Ses Yansıtan Tip / Sound Reflection Type
Sesi yansıtarak durduran tiptir. Manzarayı kapatmayan tipleri kullanışlıdır. Ses izolasyon panelleri bir ana gövde ve bunları bağlayan
çerçeveden oluşmaktadır. Panelleri değiştirmek çok kolaydır.
This type is blocking out noise by sound reflection. It is very useful for securing a clear view. Soundproof panel is made up a main body and
separating frame. So ıt is easy to change panels.
Detay
Ürün Ebatı
-Boy: 1,960~3,960 mm, En: 500~1000mm,
Kalınlık: 60~95mm
Transparan Plaka
-Lamine cam veya polymetil methaklarate
Çerçeve
-Aluminyum profil
Details
Product Size
-Length: 1,960~3,960 mm, Width: 500~1000mm,
Thickness: 60~95mm
Transparent Sheet
-Laminated glass or Poly methyl methacrylate
Frame
-Aluminum alloyvvv
19
DİĞER ÜRÜNLER
OTHER PRODUCTS
PREFABRİK
PEDLER
PREFABRICATE
PADS
HIZ KESİCİLER
SPEED
BARIERS
DEMİRYOLU
PEDLERİ
RAILWAY
PADS
ÜRETİM
MANUFACTURING
20
ARFEN İNŞAAT TAAHHÜT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Atatürk San. Bölgesi Ömerli Mah. Hakkı İleri Cad.
Gülce Sk. No: 22 Hadımköy - Arnavutköy / İSTANBUL
Tel : +90 212 485 16 15 Fax : +90 212 485 16 77
www.arfen.com.tr
[email protected]
İSTANBUL
T : +90 212 485 16 15
M : +90 532 634 02 24
[email protected]
ANKARA
T : +90 312 286 00 06
M : +90 507 480 75 79
[email protected]
İZMİR
T : +90 232 459 72 71
M : +90 533 301 89 24
[email protected]
Download

Çanak (Pot) M esnetle r Pot Bearings Sismik İzolatörler