27/11/13 Üretim Yönetimi!
Yunus Ozsu 5 M!- MEN !
!  İnsan: Üretim sistemine bağlı olmakla birlikte, üretim surecinde insan gücünden çok yoğun bir şekilde yararlanılması, insan yönetiminin işletmeler acısından önemini vurgular. İnsanın komplex yapısı ona daha fazla önem atfedilmesini gerektirir. 5 M!- MACHINE!
!  Makine ve teçhizatlar çoğu zaman b ü y ü k s e r m a y e g e r e k t i r e n yatırımlardır, nasıl bir üretim bandına ve bu bandı efektif kılabilmek için hangi makinelere ihtiyaç duyulduğu önceden çok iyi belirlenmeli ve ayrıca üretim ve bakim sureleri hesaba katılmalıdır. 1 27/11/13 5 M!- METHODS!
!  Istihdam edilen insan ve makinelerin hangi yöntemlerle nasıl üretim yapacağını belirtir. Üretim surecinin nasıl planlanıp kontrol edileceğinin tespiti yapılmalıdır. Üretim surecinin esnekliği ve çalışanların yeni ekipmanlara alışma surelerinin belirlenmesi gereklidir. 5 M!- MATERIALS !
!  Materyal hem fiziksel üretim
girdi ve çıktılarını hem de bilgi
akisini
simgeler.
Üretimde
kullanılacak girdilerin sorunsuz
akışı ve çıktıların sorunsuz
planlaması kadar, bu süreçte
ortaya çıkan bilgilerin de çok
yönlü
iletişim
kanallarıyla
paylaşılması
işletmeler
için
hayati önem taşır.!
5 M!- MONEY !
!  Stok tutma miktarı, makine teçhizat yatırımları ve kullanılacak insan g ü c ü n ü n m a l i y e t l e r i hesaplanmalıdır. Bu hesaplarda y a p ı l a c a k y a n l ı ş l a r ü r e t i m maliyetlerinin artmasına ve şirketin rekabetçi gücünü kaybetmesine neden olacaktır. 2 27/11/13 Üretim Sistemleri!
!  El sanayi ve kişiye özel üretim !
!
!
!
 Siparişe dayalıdır  Is bolumu çok azdır  Emek yoğundur  Az sayıda üretim yapılır !  İnsanlar kendilerini farklı kılmak için yığın üretim ürünlerinden kişiye özel üretilmiş ürünlere yönelmektedir. Üretim Sistemleri!
!  Ev isçiliği !  Hali kilim dokuma !  Seramik cini süsleme !  Gelinlik süsleme Üretim Sistemleri!
!  İmalathane !
!
!
!
 Talep bazlı değil üretim bazlıdır  Makine ve insan gücüne dayanır  Is bolumu ve uzmanlaşma  Sabit maliyetler söz konusudur 3 27/11/13 Üretim Sistemleri!
!  Fabrikasyon !
!
!
!
!
 Yığın üretim  Yüksek sermaye gereksinimi  Yoğun is gücü  Departmanlaşma  Yüksek sabit maliyetler Üretim Sistemleri!
!  İleri Üretim !  Esnek Üretim •  Urun Esnekliği •  Urun Karması esnekliği •  Miktar esnekliği •  Dağıtım esnekliği Üretim Sistemleri!
!  Bilgisayar Tümleşik Üretim •  Bilişim teknolojilerinin üretimin her saTasında kullanılmasıyla insan hatasını minimize ederek maksimum verimliliğe ulaşmayı hedefler. Çok yoğun sermaye gerektirmekle birlikte uzun donemde iyi oturmuş bir sistem, insan hatalarından ve maliyetlerinden şirketi kurtarır. 4 27/11/13 Üretim Sistemleri!
!  Tam Zamanında Üretim / Yalın Üretim •  Tam zamanında üretim felsefesinin altında yatan en önemli unsur kaynakların maksimum verimlilikle kullanılmasıdır. •  Üretimin çok iyi planlanması ile girdilerin tam zamanında istenilen miktarlarda istenilen yerde olması sağlanır •  Yalın üretim ise Üretim surecinde katma değer sağlamayan tüm unsurların elimine edilerek hatasız üretim ve minimum kaynakla maksimum verimlilik sağlamak amaçlanır 7 WASTES!
!   Transport (moving products that is not actually required to perform the processing) !   Inventory (all components, !   Motion (people or equipment moving or walking more than is required to perform the processing) !   Waiting (waiting for the next production step) !   Overproduction (production ahead of demand) !   Over Processing (resulting from poor tool or product design creating activity) !   Defects (the effort involved in inspecting for and fixing defects) Üretim Biçimleri !!
!  Birincil Üretim !  Maden, ham petrol, balıkçılık !  Analitik ve Sentetik Üretim !  Benzin, Seker !  Fabrikasyon Üretim !  Dokum, tornalama ,pres !  Montaj Üretim !  Otomobil, Televizyon 5 27/11/13 Üretim Biçimleri !!
!  Tek Mal veya Siparişe Gore Üretim !  Sipariş Üzere yapılır !  İmalat öncesi uzun hazırlık ve nitelikli isçi ayrıca özel teçhizat !  Planlama zaman alıcı ve masraflı !  Köprü, baraj, gemi Üretim Biçimleri !!
!  Yığın (mass) Üretim !  Standart bir urun yada ürünlerden aralıksız ve büyük miktarlarda üretim !   montaj hatları, meşrubat vb. •  Uzmanlaşma •  Çeşitlendirme •  Standartlaştırma •  Outsourcing •  Esneklik 6 27/11/13 Üretim Planlaması !!
Tedarik Üretim Pazarlama !  Üretim Programları !  Fiili Üretim Planlaması !  Üretim Hazırlıklarının Planlanması Üretim Planlaması !!
!  İşlem ve Süreçlerin Planlanması !
!
!
!
!
!
 İslerin belirlenmesi  Sıranın belirlenmesi  Manikaların is yükünün hesaplanması  Zaman programlaması  Hareket etüdü  Zaman etüdü Stok Kavramı!
!  Neden Stok Tutulur ? !  Zaman !  Belirsizlik !  Economies of Scale !  Terimler !
!
!
!
!
 SKU stok kodu  Stockout  New Old Stock  Safety Stock Güvenlik stoku  Anticipation Stock Talep stoku 7 27/11/13 Stok Türleri !
!  Hammadde: Üretimde kullanılacak girdiler !  Yarı Mamul: Üretim surecine başlanmış ürünler !  Mamuller :Üretimi tamamlanmış satışa hazır ürünler !  Yeniden satışa hazır ürünler: İade alinmiş ve satışa hazır hale getirilmiş olan ürünler Stok Kontrolü !
!  Hangi Stok kodundan ne kadar stokta bulundurulmalı ve hangi sıklıkla yeniden sipariş edilmeli. !  Stokta bulundurulan ürünlerin nasıl korunacağı ve ne zaman ne şekilde üretime geçişi sağlanmalı !  Stok bulundurma maliyetlerinin hesaplanması !  FIFO LIFO Kalite Kontrol!
!   Üretilen ürünlerin önceden belirlenmiş olan standartlarda üretilmesini sağlamak amacıyla, standartların belirlenmesi, uygulamanın takibi, oluşan sorunların nedenin tesbiti ve sorun çözme yollarının aranması surecidir !   Toplam Kalite Yönetimi felsefesi !   Her bir is görenin kendi yaptığı isin kontrolünü yapması be sorumluluğu almaşı !   Süreklilik arz eden bir olgudur 8 
Download

Bolum III Uretim Yonetimi.pptx