HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT
FAKÜLTESĐ
Fakülte Dekanı
Prof. Dr. Ferhat KOCA
+903642346358-59
e-mail:
Fakülte Sekreteri
Đhsan AKGÖZLÜ
+903642346358-59
e-mail:
Fax: 0364 2346357
AKTS Koordinatörü
Yrd. Doç.Dr. Ferit USLU
+903642346358-59
e-mail: [email protected]
Fax: 0364 2346357
Adres
Hitit Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi
19100 Çorum/TÜRKĐYE
http://www.corilaf.gazi.edu.tr
GENEL BĐLGĐ
Teolojik, felsefi ve dini çalışmalara hoş geldiniz. Hitit Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi araştırma ve öğretimde kaliteyi
hedefleyen genç ve dinamik bir ekibe sahiptir. Fakültedeki öğretim ve araştırma faaliyetleri hem lisans hem de lisansüstü
programları kapsar. Öğretim elemanları ve öğrenciler sosyal, entelektüel ve kültürel alanlarda Hitit Üniversitesi Đlahiyat
Fakültesi tecrübesini yaşarlar.
Fakülte’de teoloji, felsefe, mantık, Đslam tarihi ve sanatları, temel Đslam bilimleri, dini bilimler ve sosyal bilimler
alanlarında, öğretim ve araştırma faaliyetleri yapılmaktadır. Bu faaliyetleri yürütürken kullanılan yöntemler kanıta dayalı olup
bazen çözümlemeci, bazen de sentetik bir yol izlenmektedir. Argümanların hem tarihselci bir perspektifle incelenmesine, hem
de kuruluşlarının mantıksal olarak geçerli olup olmadığının test edilmesine önem verilmektedir.
Fakültenin Kısa Tarihi
Hitit Đlahiyat Fakültesi 17 Kasım 1993 Hitit Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş ve öğretime 5500 m alan üzerinde yaklaşık
4500 m kapalı alana sahip 4’er katlı 2 binada hizmete başlamıştır. Fakültemiz, 1998 öğretim yılı sonu itibariyle ilk mezunlarını
vermiştir.
Fakültedeki merkezi kütüphane kaynak bakımından zengindir. Araştırma etkinlikleri için üniversite ULAKBĐM aracılığıyla diğer
dünya kütüphanelerine, tez merkezlerine ve uluslar arası akademik dergilere ulaşma imkânı sağlar.
Yemek salonunda akademisyenler ve öğrenciler için sadece öğle yemeği sunulur.
Çorum Şehri
Çorum Türkiye’nin kuzeyinde bir Orta Anadolu kentidir. Şehrin nüfusu 160.000’dir. Ankara’nın kuzey doğusunda olan kentin
Ankara’ya uzaklığı 242 km., Đstanbul’a uzaklığı ise 650 km’dir. Şehre ulaşım karayoluyladır. Şehirde kültürel merkezler, sinema
salonları, başta Hitit medeniyeti olmak üzere çeşitli tarihi, arkeolojik mekânlar ve müzeler bulunur. Fakülte şehir
merkezindedir. Fakülteye ulaşım belediye otobüsleriyle oldukça kolaydır.
Fakültenin Bölümleri
Fakültede üç bölüm vardır: Temel Đslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, Đslam Tarihi ve Sanatları. Bu bölümlerde toplam
49 akademisyen (3 prof., 10 doç., 12 yrd. Doç. 5 öğretim gör. 2 okutman, 16 arş. gör. ve 1 uzman) görev yapmaktadır.
TEMEL ĐSLAM BĐLĐMLERĐ BÖLÜMÜ
Bölüm, Hz. Muhammed’in vefatından sonra ortaya çıkan ve zamanla her biri bağımsız bir ilmi disiplin halini alan Đslam dinine
özgü temel ilim dallarını içerir. Bölümde yedi farklı anabilim dalı bulunmaktadır. Her bir anabilim dalında alt bilim dalları
bulunmaktadır. Anabilim dalları, Đslam'ın dünyaya bakışı ve hayat anlayışı çerçevesinde şekillenen itikadi, ahlaki, hukuki,
felsefi, sosyal ve kültürel alanlarda ondört asırlık Đslam kültürünü akademik bir anlayış ve analitik bir yöntemle inceler. Đslam
kültür mirasından, modern çağdaki bilgi ve teknolojik gelişmelerden yararlanarak insani ve dini sorunlara çağdaş çözümler
üretmeye çalışır.
Bölüm akademisyenleri, kendi alanında evrensel bilim ilkelerini göz önünde bulundurarak akademik çalışmalarıyla insanlık
Sayfa 1
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
yararına hizmet yapma, dini konularda toplumu aydınlatma ve yetkin ilahiyatçılar yetiştirme çabası içindedir.
Bölümde hali hazırda 3 profesör, 6 doçent, 5 yardımcı doçent, 7 araştırma görevlisi, 3 öğretim görevlisi ve 2 okutman
bulunmaktadır.
Temel Đslam Bilimleri Bölüm Koordinatörü:
Arş.Gör. Dr. Süleyman GEZER
Hitit Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi
Temel Đslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı, 19100 Çorum/TURKEY
Tlf: +90 364 234 63 58/ 137
Fax: +90 364 234 63 57
Email: [email protected]
Posta Adresi: Hitit Üniversitesi, Hitit Đlahiyat Fakültesi,
19100 Çorum-Türkiye
FELSEFE VE DĐN BĐLĐMLERĐ BÖLÜMÜ
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, 1992 yılında kurulmuştur. Akademik bir birim olarak kendi alanında fakülte lisans
öğrencilerine öğretim programı sunmaktadır. Diğer iki bölümde olduğu gibi program, fakülte öğrencilerine yöneliktir ve bölüm
ayrı bir birim olarak öğrenciye sahip değildir. Derslerin bir kısmı zorunlu bir kısmı da seçmelidir. Bununla birlikte, lisanslarını
tamamlamış mezunlara Đslâm Felsefesi ve Din Sosyolojisi alanlarında yüksek lisans derecesi elde etme imkânı da
sunmaktadır.
Bölümümüz, dinî medeniyet ve kültür tarihinde ortaya çıkan farklı “düşünce modelleri”, bu modellerin birey ve toplumda
meydana getirdiği değişmeler ve çağdaş dönemde din ile ilgili ortaya çıkan felsefi, sosyolojik, psikolojik problemler ile dinler
tarihi ve din eğitimi alanlarında akademik araştırmalar yapmaktadır. Bölümün temel hedeflerinden biri, uluslararası seviyede
akademik araştırma yapabilecek akademisyenlerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.
Bölümün akademik tutumu, gerek tarihsel, gerekse çağdaş olsun ele aldığı sorunlara “çözümlemeci” bir tavırla yaklaşmaktır.
Bu yönüyle, konular ve problemler üzerinde mantıkça ve felsefece düşünüşü merkeze koyar. Đster muhafazakâr, ister
geleneksel, isterse modern olsun her türlü “düşünüş ve ele alış biçimini” bu tutumla ele almaya çalışır. Böylece geleceğin
birey ve toplum hayatı için gerekli olan beşeri bilimlerde akademik zihniyetin oluşumuna katkıda bulunmaya çalışır.
Anabilim dalları: Đslam Felsefesi, Felsefe Tarihi, Din Felsefesi, Mantık, Dinler Tarihi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi ve Din
Eğitimi.
Akademik Eleman Sayısı: 3 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 7 Araştırma Görevlisi.
Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Koordinatörü:
Ar. Gör. Aytekin ÖZEL
Hitit Üniversitesi, Hitit Đlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
1900-Çorum-Türkiye
Tel : +90 364 234 6358
+90 364 234 6359
Fax : +90 364 234 6357
E-mail : [email protected]
Posta Adresi: Hitit Üniversitesi, Hitit Đlahiyat Fakültesi,
19100 Çorum-Türkiye
ĐSLAM TARĐHĐ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
Đslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Đslam Dini tarihinde yaklaşık 1450 yılık tarihi boyunca meydana gelen belli başlı siyasî,
sosyal, kültürel, edebî ve sanatsal olayları inceler. Bu amaçları gerçekleştirmek için Bölüm, Đslam Tarihi, Türk-Đslam Sanatları
Tarihi, Türk- Đslam Edebiyatı ve Türk Din Musikisi Anabilim dalları halinde düzenlenmiştir. Bu anabilim dalları sayesinde Đslam
Tarihi'nin temel konuları incelendikten sonra Türk Tarihi ve Medeniyeti etrafında meydana gelen olaylar ve faaliyetler ele
alınır. Öğrenciler bu sayede tarihsel ve kronolojik bakış açısı kazandıkları gibi, arşiv belgelerini okuma ve mimari eserleri
tanıma becerisi, şiir, musiki ve edebiyat zevki elde ederler. Bölümde, 1 doçent, 2 yardımcı doçent, 1 asistanı ile 1 öğretim
Sayfa 2
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
görevlisi görev yapmaktadır.
Đslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Koordinatörü:
Ar. Gör. Ubeydullah SEZĐKLĐ
Hitit Üniversitesi, Hitit Đlahiyat Fakültesi
Đslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
1900-Çorum-Türkiye
Tel : +90 364 234 6358
+90 364 234 6359
Fax :+90 364 234 6357
E-mail : [email protected]
Posta Adresi: Hitit Üniversitesi, Hitit Đlahiyat Fakültesi,
19100 Çorum-Türkiye
YILLARA GÖRE DERSLER
(LĐSANS /ZORUNLU DERSLER)
1.SINIF 1.YARIYIL
Kodu
DERSĐN ADI
AKTS
Kredisi
Zorunlu/ Seçmeli
Teorik*
Uygulama*
ĐLS-101
Arapça
13
Zorunlu
84
84
ĐLS-103
Kur’an’nın Ana Konuları
3
Zorunlu
28
-
ĐLS-105
Đslam Tarihi
3
Zorunlu
28
-
ĐTD-107
Türk Dili
3
Zorunlu
28
-
ĐLS-109
Psikolojiye Giriş
3
Zorunlu
28
-
ENF-111
Bilgisayar
1
Zorunlu
28
-
ATA-113
Atatürk Đlkeleri ve Ink. Tar.
3
Zorunlu
28
-
GZS-115
G.Sanat Dalları (Tezhip- Hat)
1
Zorunlu
14
-
Toplam:30
* Teorik ders saati ve uygulama ders saati olarak (haftalık ders saati)x 14 (Bir dönemdeki hafta sayısı)
1.SINIF 2.YARIYIL
Kodu
DERSĐN ADI
AKTS
Kredisi
Zorunlu/ Seçmeli
Teorik*
Uygulama*
ĐLS-102
Arapça
12
Zorunlu
84
84
ĐLS-104
Kur’an Okuma ve Tecvid
3
Zorunlu
14
28
ĐLS-106
Hadis Tarihi
3
Zorunlu
28
-
ĐLS-108
Đslam Tarihi
3
Zorunlu
28
-
ĐTD-110
Türk Dili
3
Zorunlu
28
-
ĐLS-112
Sosyolojiyi Giriş
3
Zorunlu
28
-
ATA-114
Atatürk Đlkeleri ve Ink. Tarihi
3
Zorunlu
28
-
Toplam:30
* Teorik ders saati ve uygulama ders saati olarak (haftalık ders saati)x 14 (Bir dönemdeki hafta sayısı)
2.SINIF 1. YARIYIL
Sayfa 3
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Kodu
DERSĐN ADI
AKTS
Kredisi
Zorunlu/ Seçmeli
Teorik*
Uygulama*
ĐLS-201
Arapça
6
Zorunlu
28
56
ĐLS-203
Kur’an Okumaları ve Tecvid
3
Zorunlu
14
28
ĐLS-205
Tefsir Tarihi
3
Zorunlu
28
-
ĐLS-207
Hadis Usulü
3
Zorunlu
28
-
ĐLS-209
Đslam Tarihi
3
Zorunlu
28
-
ĐLS-211
Đlkçağ Felsefesi Tarihi
3
Zorunlu
28
-
ĐLS-213
Türk Đslam Edebiyatı
3
Zorunlu
28
-
ĐLS-215
Din Psikolojisi
3
Zorunlu
28
ĐLS-217
Mantık
3
Zorunlu
28
-
Toplam:30
* Teorik ders saati ve uygulama ders saati olarak (haftalık ders saati)x 14 (Bir dönemdeki hafta sayısı)
2.SINIF 2. YARIYIL
Kodu
DERSĐN ADI
AKTS
Zorunlu/
Kredisi
Seçmeli
Teorik*
Uygulama*
ĐLS-202
Arapça
6
Zorunlu
28
56
ĐLS-204
Tefsir Usulü
3
Zorunlu
28
-
ĐLS-206
Hadis
3
Zorunlu
28
-
ĐLS-208
Kelam Tarihi
3
Zorunlu
28
-
ĐLS-210
Kur’an Okumaları ve Tecvid
3
Zorunlu
28
-
ĐLS-212
Đslam Felsefesi Tarihi
3
Zorunlu
28
-
ĐLS-214
Đslam Medeniyeti Tarihi
3
Zorunlu
28
-
ĐLS-216
Din Sosyolojisi
3
Zorunlu
28
-
ĐLS-218
T.Đslam Sanatları Tarihi
3
Zorunlu
28
-
Toplam:30
* Teorik ders saati ve uygulama ders saati olarak (haftalık ders saati)x 14 (Bir dönemdeki hafta sayısı)
3.SINIF 1.YARIYIL
Kodu
DERSĐN ADI
AKTS
Kredisi
Zorunlu/ Seçmeli
Teorik*
Uygulama*
ĐLS-301
Arapça
3
Zorunlu
28
-
ĐLS-303
Tefsir
3
Zorunlu
28
-
ĐLS-305
Kur’an Tercümesi Tek.
3
Zorunlu
28
-
ĐLS-307
Đslam Hukuk Usulü- I
3
Zorunlu
28
-
ĐLS-309
Kelam Okulları
3
Zorunlu
28
-
ĐYD-313
Yabancı Dil
3
Zorunlu
28
-
ĐLS-315
Dinler Tarihi-I
3
Zorunlu
28
-
ĐSÇ-
Seçmeli Ders
2
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-
Seçmeli Ders
2
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-
Seçmeli Ders
2
Seçmeli
28
-
Toplam:30
Sayfa 4
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
* Teorik ders saati ve uygulama ders saati olarak (haftalık ders saati)x 14 (Bir dönemdeki hafta sayısı)
3.SINIF 2.YARIYIL
Kodu
DERSĐN ADI
AKTS
Kredisi
Zorunlu/ Seçmeli
Teorik*
Uygulama*
ĐLS-302
Arapça
3
Zorunlu
28
-
ĐLS-304
Đslam Hukuk Usulü-II
3
Zorunlu
28
-
ĐLS-306
Sistematik Kelam-I
3
Zorunlu
28
-
ĐLS-308
Đslam Mezhepleri Tarihi-I
3
Zorunlu
28
-
ĐLS-310
Dinler Tarihi-II
3
Zorunlu
28
-
ĐLS-312
Tasavvuf Tar.ve Felsefesi
3
Zorunlu
28
-
ĐYD-314
Yabancı Dil
3
ĐSÇ-
Seçmeli Ders
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-
Seçmeli Ders
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-
Seçmeli Ders
3
Seçmeli
28
-
Zorunlu
-
28
Toplam:30
* Teorik ders saati ve uygulama ders saati olarak (haftalık ders saati)x 14 (Bir dönemdeki hafta sayısı)
4.SINIF 1.YARIYIL
Kodu
DERSĐN ADI
AKTS
Kredisi
Zorunlu/ Seçmeli
Teorik*
Uygulama*
ĐYD-401
Yabancı Dil
3
Zorunlu
28
-
ĐLS-403
Đslam Hukuku
3
Zorunlu
28
-
ĐLS-405
Sistematik Kelam-II
3
Zorunlu
28
-
ĐLS-407
Đslam Mezhepleri Tarihi-II
3
Zorunlu
28
-
ĐLS-409
Din Eğitimi
3
Zorunlu
28
-
ĐLS-411
Din Felsefesi
3
Zorunlu
28
-
ĐSÇ-
Seçmeli Ders
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-
Seçmeli Ders
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-
Seçmeli Ders
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-
Seçmeli Ders
3
Seçmeli
28
-
Toplam:30
* Teorik ders saati ve uygulama ders saati olarak (haftalık ders saati)x 14 (Bir dönemdeki hafta sayısı)
4.SINIF 2.YARIYIL
Kodu
DERSĐN ADI
AKTS
Kredisi
Zorunlu/ Seçmeli
Teorik*
Uygulama*
ĐYD-402
Yabancı Dil
3
Zorunlu
28
-
ĐLS-404
Đslam Hukuku
3
Zorunlu
28
-
ĐLS-406
Dini Hitabet
3
Zorunlu
28
-
ĐLS-408
Din Felsefesi
3
Zorunlu
28
-
ĐLS-410
Đslam Ahlak Felsefesi
3
Zorunlu
28
-
Sayfa 5
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
ĐSÇ-
Seçmeli Ders
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-
Seçmeli Ders
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-
Seçmeli Ders
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-
Seçmeli Ders
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-
Seçmeli Ders
3
Seçmeli
28
-
Toplam:30
* Teorik ders saati ve uygulama ders saati olarak (haftalık ders saati)x 14 (Bir dönemdeki hafta sayısı)
SEÇMELĐ DERSLER
NOT: Birinci ve Đkinci sınıfta seçmeli ders yoktur, tüm dersler zorunludur
3. SINIF/ 1.YARIYIL
Kodu
DERSĐN ADI
AKTS
Kredisi
Zorunlu/ Seçmeli
Teorik*
Uygulama*
ĐSÇ 325
Hadis Tenkidi
2
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-327
Güzel Kur’an Okuma-I
2
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-329
Kur’an Semantiği
2
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-331
Tarih Usul ve Tenkidi
2
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-333
Đslam Kurumları Tarihi
2
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-335
Sosyal Bilimler Metodolojisi
2
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-337
Türk Din Musikisi-I
2
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-339
Farsça-I
2
Seçmeli
28
-
* Teorik ders saati ve uygulama ders saati olarak (haftalık ders saati)x 14 (Bir dönemdeki hafta sayısı)
3. SINIF/ 2.YARIYIL
Kodu
DERSĐN ADI
AKTS
Zorunlu/ Seçmeli
Teorik*
Uygulama*
3
Seçmeli
28
-
Kredisi
ĐSÇ 322
Hadis
ve
Sünnette
Çağdaş
Yorumlar
ĐSÇ-324
Tarih Felsefesi
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-326
Đslamda Bilim Tarihi
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-328
Đslam Sanatları ve Estetiği
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-330
Đslam Eğitim Tarihi
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-332
Türk Düşünce Tarihi
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-334
Türk Kelamcıları
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-336
Osmanlı Türkçesi
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-338
Türk Din Musikisi-II
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-340
Astronomi ve Uzay Bilimleri
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-342
Farsça-II
3
Seçmeli
28
-
* Teorik ders saati ve uygulama ders saati olarak (haftalık ders saati)x 14 (Bir dönemdeki hafta sayısı)
Sayfa 6
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
4. SINIF/ 1.YARIYIL
Kodu
DERSĐN ADI
AKTS
Kredisi
Zorunlu/ Seçmeli
Teorik*
Uygulama*
ĐSÇ-419
Kur’an’a Çağdaş Yaklaşımlar
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-421
Mukayeseli Đslam Hukuku
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-423
Türk Kelamcıları-I
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-425
Güzel Kur’an Okuma-II
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-427
Çağdaş Đslam Düşünürleri
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-429
Mukayeseli Halk Đnançları
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-431
Tasavvuf Ekolleri
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-433
Günümüz Tasavvuf Akımları
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-435
Osmanlı Türkçesi-II
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-437
Paleografi-Epigrafi
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-439
Halkla Đlişkiler
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-441
Dini ve Edebi Metinler
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-443
Klasik Kelam Metinleri
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-445
Seçme Hadis Metinleri
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-447
Yabancı Dilde Dini Metinler-I
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-449
Arap Dili ve Belağatı
3
Seçmeli
28
-
* Teorik ders saati ve uygulama ders saati olarak (haftalık ders saati)x 14 (Bir dönemdeki hafta sayısı)
4. SINIF/ 2.YARIYIL
Kodu
DERSĐN ADI
AKTS
Zorunlu/ Seçmeli
Teorik*
Uygulama*
3
Seçmeli
28
-
Kredisi
ĐSÇ-418
Kur’an Hükümleri ve Modern
Hukuk
ĐSÇ-420
Günümüz Felsefe Akımları
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-422
Günümüz Kelam Problemleri
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-424
Dinler Arası Diyalog
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-426
Çağdaş Đslam Akımları
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-428
Çağdaş Eğitim Akımları
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-430
Türk Cumhuriyetleri Tarihi
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-432
Din Felsefesinin Problemleri-II
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-434
Ahlak Felsefesi
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-436
Çevre ve Din
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-438
Tefsir Metinleri
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-440
Yabancı Dilde Dini Metinler-II
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-442
Đslam Hukuku Metinleri
3
Seçmeli
28
-
ĐSÇ-444
Mukayeseli Đslam ve Batı
3
Seçmeli
28
-
3
Seçmeli
28
-
Düşüncesi
ĐSÇ-446
Đslam
Đnsan
Hakları
ve
Demokrasi
* Teorik ders saati ve uygulama ders saati olarak (haftalık ders saati)x 14 (Bir dönemdeki hafta sayısı)
DERS ĐÇERĐKLERĐ (LĐSANS)
I. SINIF/ I. DÖNEM
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
Sayfa 7
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
ĐLS 101 ARAPÇA-I
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
1/1
Ders Dili
Teori
Uyg.
Lab.
84
84
40
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
Diğer
Toplam
Kredi
84
33
325
9
AKTS
Kredisi
13
Türkçe, Arapça
Zorunlu /
Zorunlu
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin Đçeriği
Arapça Kelime Yapısı. Kelime türleri: Đsim, fiil, harf. Zamanlarına göre fiiller: Mazi, muzari, emir.
Fiillerin belirtilen zamanlara ait olumlu ve olumsuz çekimleri. Aslî harflerinin niteliği açısından fiiller:
Sahih, mu‘tel. Aslî harflerinin sayıları açısından fiiller: Üçlü, dörtlü. Aslî harfleri üzerine ekleme
yapılmış fiiller. Fiillerin te’kidi ve edilgen yapılması. Şaşırma ve hayranlık ifade eden fiil kalıpları.
Sayılarına, cinsiyetlerine, son harfinin niteliğine göre isimler. Mastarlar, etken ve edilgen ortaç,
zaman, mekan, alet, büyültme ve küçültme isimleri. Sıfatlar ve pekiştirmeli etken ortaçlar. Ses
birleşim, uyuşum ve dönüşümleri. Bütün bu konularla ilgili Arapça zengin bir kelime dağarcığını
muhtevi metinler.
Dersin Amacı
Kelime yapısı ve sözcük türetme yolları.
Öğrenme
1. Temel Genel Bilgi (Kültür)
Çıktıları ve
2. Mesleki Temel Bilgi
Yeterlilikler
3. Đkinci Dil Bilgisi
4. Bilgiyi Pratiğe Dönüştürme Kapasitesi.
5. Öğrenme Kapasitesi
6. Başka Ülkelerin Kültür ve Geleneklerini Anlama
7. Farklılığı Takdir Etme ve Çok Kültürlülük
8. Yeni Fikirler Üretme Kapasitesi (yaratıcılık)
9. Başarı Arzusu
Ders Kitabı
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1. Sadi Çöğenli, Arapça Fiil Çekimleri ve Sarf Bilgisi, Erzurum, 1999.
Kaynaklar
Yardımcı Kaynaklar:
1. Mustafa Meral Çörtü, Sarf-Nahiv Edatlar, ĐFAV, Đstanbul, 2004
2. Mehmet Talu, Sarf Đlmi, Kayseri, 1986.
3- Cüneyt Eren, Pratik Arapça, Đzmir, 2005
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
40
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
1
Ders
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ÖZDEMĐR, [email protected];
Sorumluları
Öğr. Gör. Şahabettin ERGÜVEN, [email protected],
Okutman Nizamettin ĐBRAHĐMOĞLU, [email protected]
Konular
1
(%)
Kısa Sınavlar
Dönem Sonu Sınavı
Hafta
Yüzde
Arapça Kelime Yapısı. Kelime türleri: Đsim, fiil, harf.
Sayfa 8
60
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
2
Zamanlarına göre fiiller: Mazi, muzari, emir. Fiillerin belirtilen zamanlara ait olumlu ve olumsuz
çekimleri
3
Aslî harflerinin niteliği açısından fiiller: Sahih, mu‘tel. Aslî harflerinin sayıları açısından fiiller: Üçlü,
dörtlü.
4
Aslî harfleri üzerine ekleme yapılmış fiiller. Fiillerin te’kidi ve edilgen yapılması. Şaşırma ve hayranlık
ifade eden fiil kalıpları.
5
Sayılarına, cinsiyetlerine, son harfinin niteliğine göre isimler.
6
Mastarlar, etken ve edilgen ortaç.
7
Zaman, mekan isimleri.
8
ARA SINAV
9
Alet, büyültme ve küçültme isimleri.
10
Sıfatlar ve pekiştirmeli etken ortaçlar.
11
Ses birleşim, uyuşum ve dönüşümleri.
12
Uygulama Metinleri
13
Uygulama Metinleri
14
Uygulama Metinleri
2. SINIF/ I. DÖNEM
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐLS 201 ARAPÇA-III
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Krediler
Proje/Alan
Teori
Uyg.
Lab.
2/1
28
56
30
Ders Dili
Türkçe, Arapça
Zorunlu / Seçmeli
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
Arapça Cümle Yapısı, Đsim Cümlesi ve Fiil Cümlesi Yapıları
Çalışması
-
Ödev
Diğer
Toplam
60
-
174
Kredi
Đçeriği
Dersin Amacı
Cümle Yapısı ve Cümlenin Unsurları
Öğrenme
1-Temel Genel Bilgi (Kültür)
Çıktıları ve
2-Mesleki Temel Bilgi
Yeterlilikler
3-Đkinci Dil Bilgisi
4-Bilgiyi Pratiğe Dönüştürme Kapasitesi
5-Öğrenme Kapasitesi
6-Başka ülkelerin kültür ve geleneklerini anlama
7-Farklılığı Takdir etme ve Çok Kültürlülük
8-Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
9-Başarı Arzusu
Ders Kitabı
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1. Modern Arapça, Cantaş Yay., Đstanbul, seri 9.
Kaynaklar
2. Mehmet Talû, Nahiv Đlmi, Kayseri, 1987.
Yardımcı Kaynaklar:
1. M. Meral Çörtü, Sarf-Nahiv, ĐFAV, Đstanbul, 2004.
2. Đ. Güler, H. Günday, Ş. Şahin, Arapça Dilbilgisi, Alfa Yayınları, Đstanbul, 2001.
3. Mehmet Maksudoğlu, Arapça Dilbilgisi, Đstanbul, 1998
Sayfa 9
4
AKTS
Kredisi
6
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
4. Yusuf Uralgiray, Đlk ve Đleri Dilbilgisi, Riyad, 1986.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Yüzde
(%)
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
1
60
Ders
Doç Dr. Dursun Hazer, [email protected]
Sorumluları
Hafta
1
Konular
Đsim Cümlesi
2
Đsim Cümlesinin Haberinin Cümle Olması
3
“Đnne ve Kardeşleri”, “Kâne ve Kardeşleri” “
4
Mukarebe, Reca, Şuru’ Fiilleri
5
Medih ve Zem Fiilleri
6
Đki Meful Alan Fiiiller
7
Cinsini Nefyeden “La”, Şibhi Đzafet
8
ARA SINAV
9
Fiil Cümlesi, Fail, Mefulu Bih
10
Mefulu Mutlak, Mefulun Lieclih, Mefulu Meah, Mefulun Fih
11
Sıfat, Sebebî Sıfat, Atıf, Atıf Harfleri
12
Te’kit, Bedel
13
Hâl, Temyiz
14
Đsmi Fâil, Đsmi Mef‘ûl ve Sıfatı Muşebbehe
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐLS 205 TEFSĐR TARĐHĐ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
2/1
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
Diğer
Toplam
30
30
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
Türkçe
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
Kur’an Tefsirine Duyulan Đhtiyaç, Tefsir, Te’vil ve Tercüme Kavramları, Tefsir Đlminin Ortaya Çıkışı
Đçeriği
ve Tedvini, Hz. Peygamber’in Kur’an’ı Tefsiri ve Kur’an Tefsirinde Sünnetin Rolü, Sahabe Devrinde
Kur’an Tefsiri, Tabiun Döneminde Tefsir ve Tabiunun Tefsirdeki Yeri, tebeut Tabiin ve Tefsirde
Tedvin Dönemi, Tarihi Süreçte Farklı Tefsir Ekolleri: Rivayet Tefsirleri ve Genel Özellikleri Dirayet
Tefsirleri ve Genel Özellikleri, Mezhebi Tefsirler, Ahkâm Tefsirleri, Felsefi Tefsirler, Bilimsel Tefsirler,
Đş’âri Tefsirler, Şia ve Kur’an Tefsirindeki Yeri, Sosyolojik ve Edebi Tefsirler
Dersin Amacı
Tefsir ilminin doğuşu, gelişimi, kaynakları ve konuları üzerine kapsamlı, sistematik ve tutarlı bilgi
Sayfa 10
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
edinilmesi ve bunun değerlendirilmesi.
Öğrenme
1-Temel Genel Bilgi
Çıktıları ve
2-Mesleki Temel Bilgi
Yeterlilikler
3-Problem çözme becerisi
4-Karar verme analiz ve sentez yapma becerisi
5-Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
6-Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük
7-Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
Ders Kitabı
1.Đsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, DĐB Yayınları, Ankara, 1988
ve/veya
2.Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, Bilmen Yayınları, Đstanbul, t.y.
Kaynaklar
3.M.Hüseyin ez-Zehebi, et-Tefsir ve’l-Müfessirun, Mektebetu Vehbe, Kahire, 1989
4.Suyûtî, Celaluddin, Tabakâtu’l- Müfessirin, Daru’l-Kütübü’l-Đlmiyye, Beyrut, t.y.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Yüzde
(%)
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
1
60
Ders
Doç. Dr. Mesut OKUMUŞ, [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Tefsir, Te’vil ve Tercüme Kavramları,
2
Tefsir Đlminin Kaynakları ve Ortaya Çıkışı
3
Hz. Peygamber’in Kur’an’ı Tefsiri ve Kur’an Tefsirinde Sünnetin Rolü
4
Sahabe Devrinde Kur’an Tefsiri
5
Tabiun Döneminde Tefsir ve Tabiunun Tefsirdeki Yeri
6
Tebeut Tabiin ve Tefsirde Tedvin Dönemi
7
ARA SINAV
8
Farklı Tefsir Ekolleri: Rivayet Tefsirleri ve Genel Özellikleri
9
Dirayet Tefsirleri ve Genel Özellikleri
10
Ahkâm Tefsirleri ve Felsefi Tefsirler
11
Bilimsel Tefsirler, Đş’âri Tefsirler
12
Mezhebi Tefsirler, Haricilik ve Harici Tefsirler
13
Şia ve Kur’an Tefsirindeki Yeri
14
Sosyolojik ve Edebi Tefsirler.
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐLS-207 HADĐS USULÜ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
2/1
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Sayfa 11
Ödev
Diğer
Toplam
30
30
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu /
Zorunlu
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
Hadis usûlü ilmi; bu ilmin doğuşu; hadis usûlünün kaynakları; hadis ve sünnet kavramları; hadis ve
Đçeriği
sünnetin vahiyle bağlantısı; sened ve metin; hadis rivâyeti; hadis öğrenim ve öğretim yolları; cerh ve
ta’dil ilmi; hadislerin sınıflandırılması, sahâbe ve tâbiûn kavramları; hadis uydurma faaliyetleri;
oryantalizm ve hadis.
Dersin Amacı
Bir hadis metninin doğru olarak anlaşılmasına imkan hazırlamaktır.
Öğrenme
1. Analiz ve Sentez kapasitesi
Çıktıları ve
2. Temel Genel Bilgi (Kültür)
Yeterlilikler
3. Problem çözme becerisi
4. Karar verme becerisi
5. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
6. Farklı kaynaklardan bilgi toplama ve analiz yeteneği
7. Bilgiyi pratiğe dönüştürme kapasitesi
8. Araştırma becerisi
9. Yeni fikirler üretme kapasitesi
Ders Kitabı
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1. Đsmail Lütfi Çakan, Hadis Usûlu, Marmara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, Đstanbul,
Kaynaklar
1989.
2. M. Hayri Kırbaşoğlu, , Alternatif Hadis Metodolojisi, Kitabiyat Yay., Ankara, 2002.
3. M. Hayri Kırbaşoğlu, Đslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, Ankara Okulu Yay., Ankara,
1999.
Yardımcı Kaynaklar:
1. Đsmail Lütfi Çakan, Hadis Edebiyatı, Marmara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları,
Đstanbul, 2003.
2. Mehmet Görmez, Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu,
Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara, 1997.
3. M. Hayri Kırbaşoğlu, Đslam Düşüncesinde Sünnet, Ankara Okulu Yay., Ankara, 1997.
4. Ahmet Yücel, Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi, Marmara Üniversitesi lahiyat Fakültesi
Vakfı Yayınları, Đstanbul, 1996.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
40
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
1
Ders
Yrd. Doç. Dr. Kadir Gürler, [email protected]
Hafta
(%)
Kısa Sınavlar
Dönem Sonu Sınavı
Sorumluları
Yüzde
Konular
1
Hadis Usûlü Đlmi ve Kaynakları
2
Hadis ve Sünnet Kavramları
3
Sahabenin Sünnet Anlayışı
Sayfa 12
60
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
4
Hadis ve Sünnetin Vahiyle Bağlantısı
5
Sened ve Metin
6
Sened ve Metin Tenkidi
7
Rivayetin Şartları ve Lafızları
8
ARA SINAV
9
Râvi ve Özellikleri
10
Cerh ve Ta’dil Đlmi
11
Hadislerin Sınıflandırılması
12
Sahabe ve Tâbiûn Kavramları
13
Hadis Uydurmacılığı
14
Oryantalizm ve Hadis
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ILS 203 KUR’AN OKUMA VE TECVĐD- II
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
2/1
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Teori
Uyg.
Lab.
14
28
15
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
Diğer
Toplam
20
-
77
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
Türkçe
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
Kur’an’ın telaffuz etme kuralları: Tecvîd dersinde ayetlerdeki Medd-i Ârız, Medd-i Lâzım, Sekte, Đhfâ,
Đçeriği
Vakf gibi kurallar öğretilmektedir. Buna ek olarak seçilen metinler üzerinde okuma uygulamaları
yapılmaktadır.
Dersin Amacı
Okuma kuralları çerçevesinde Kur’an’ı doğru okumak ve ezberlemek.
Öğrenme
1. Kur’an’ı doğru okuma
Çıktıları ve
2.Temel tecvid kuralları
Yeterlilikler
3.Namaz duaları ve kısa surelerin ezberlenmesi
Ders Kitabı
1. Kur’an’ı Kerim
ve/veya
2. Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, Đstanbul 1997.
Kaynaklar
3. Đsmail Karaçam, Kur’an’ı Kerim’in Faziletleri ve Okunma kaideleri, Đstanbul 1984
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
40
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
1
Ders
Hafta
(%)
Kısa Sınavlar
Dönem Sonu Sınavı
Sorumluları
Yüzde
Yrd. Doç. Dr. Yaşar KURT, [email protected]; Öğr. Gör. Ömer Başkan
Konular
Sayfa 13
60
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
1
Kısa surelerin ezberlenmesi
2
Kısa surelerin ezberlenmesi
3
Kısa surelerin ezberlenmesi
4
Kısa surelerin ezberlenmesi
5
Kısa surelerin ezberlenmesi
6
Kısa surelerin ezberlenmesi
7
Kısa surelerin ezberlenmesi
8
Ara sınav
9
Kur’an’ı Yüzünden Okuma
10
Kur’an’ı Yüzünden Okuma
11
Kur’an’ı Yüzünden Okuma
12
Kur’an’ı Yüzünden Okuma
13
Kur’an’ı Yüzünden Okuma
14
Kur’an’ı Yüzünden Okuma
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐLS-213 TÜRK ĐSLAM EDEBĐYATI
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
2/1
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Teori
Uyg.
Lab.
28
30
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
Diğer
Toplam
30
-
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
Türkçe
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
Türklerin Đslam öncesi edebiyatlarındaki dini muhteva. Đslamiyetin kabulünden sonra gelişen Türk
Đçeriği
edebiyatında Đslamiyetin tesiri. Türk edebiyatında, Allah (tevhidler, münacatlar, esma-i Hüsnalar)
peygamber ( na’tlar, mevlidler, hilyeler, kırkhadisler, miraciyeler), bayramiyeler, ramazannameler ve
diğer dinî ve tasavvufî konulara dair gelişen edebî türler.
Dersin Amacı
Öğrenciye dinin edebiyat üzerindeki etkisini ve Türk milletinin Đslamiyeti kabülünden sonra gelişen
Türk edebiyatı içinde dinin yerini tanıtmaktır.
Öğrenme
1.Analiz ve Sentez kapasitesi
Çıktıları ve
2.Temel Genel Bilgi (Kültür)
Yeterlilikler
3. Mesleki Temel Bilgi
4. Karar verme becerisi
5. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
6.Yeni fikirler üretme kapasitesi
Ders Kitabı
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1. Necla Pekolcay ve diğerleri, Đslami Türk Edebiyatında Şekil ve Nevilere Giriş, Đstanbul, 1994
Kaynaklar
2.Halil Đbrahim Şener, Alim Yıldız, Türk Đslam Edebiyatı, Đstanbul 2003
Yardımcı Kaynaklar:
1. Ali Akar, Türk Dili Tarihi, Đstanbul, 2005
2.M. Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında Đlk Mutasavvıflar, Ankara 1976
3. F. Kadri Timurtaş, Mevlid, Đstanbul 1970
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Sayfa 14
Yüzde
(%)
40
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
1
60
Ders
Yrd.Doç. Dr. Ramazan KARAMAN [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Türk dilinin doğuşu ve kısa tarihi
2
Türklerin Đslam öncesi edebiyatlarındaki dini muhteva.
3
Đslamiyetin kabulünden sonra gelişen Türk edebiyatında Đslamiyyetin tesiri.
4
Türk Đslam edebiyatından örnekler (Kutadgu Bilig, Divan-ı Hikmet, Divan-ı Lügati’t-Türk, Atabetü’l-
5
Hakayık, Mesnevi)
6
Türk edebiyatında Allah (Tevhidler) (Münacatlar)
7
Türk edebiyatında Allah (Esma-i Hüsnalar)
8
ARASINAV
9
Türk edebiyatında peygamber ( Na’tlar),
10
Türk edebiyatında peygamber (Mevlidler)
11
Türk edebiyatında peygamber (Milyeler), ( kırkhadisler, miraciyeler)
12
Ramazannameler ve Bayramiyeler
13
Diğer dinî ve tasavvufî konulara dair gelişen edebî türler.
14
Diğer dinî ve tasavvufî konulara dair gelişen edebî türler
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐLS-215 DĐN PSĐKOLOJĐSĐ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
2/1
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
Diğer
Toplam
30
30
88
Kredi
AKTS
Kredisi
2
Türkçe
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
Din ve psikoloji, din ve birey, dini motivasyon, iman, inanç, ibadet ve dua,gelişim dönemleri ve
Đçeriği
din,konuları din psikolojisi bakışıyla incelenir ve tartışılır..
Dersin Amacı
Birey ve Din üzerine eleştirel, tutarlı, psikolojik bakışın geliştirilmesi
Öğrenme
1. Analiz ve Sentez kapasitesi
Çıktıları ve
2. Temel Genel Bilgi (Kültür)
Yeterlilikler
3. Mesleki Temel Bilgi
4. Problem çözme becerisi
5. Karar verme becerisi
6. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
7. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
Ders Kitabı
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1. Hayati Hökelekli, Din psikolojisi, TDV yay. Ankara 2001
Sayfa 15
3
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Kaynaklar
2. Hüseyin Peker Din Psikolojisi, Samsun, 1997
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Yüzde
(%)
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
1
60
Ders
Yrd. Doç. Dr. Naci Kula, [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Din ve psikoloji
2
Din psikolojisi va araştırma metotları
3
Din Psikolojisinin konuları
4
Din ve Birey
5
Dini motivasyon
6
Engellenme Teorileri
7
Engellenme Teorileri ve Din
8
ARA SINAV
9
Đman, Đnanç
10
Đbadet
11
Đbadet ve kişilik
12
Dua
13
Gelişim dönemleri ve din
14
Ergenlik, Yetişkinlik ve din
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐLS-217 MANTIK
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
2/1
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
Diğer
Toplam
30
30
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
Türkçe
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
Orta Çağ Đslâm Dünyası’nda tartışılan kavram, kavramlar arası ilişkiler, önerme, önermeler arası
Đçeriği
ilişkiler, kıyas ve kıyasa dayalı geçerli akıl yürütme yöntemleri incelenir. Geleneksel ve modern
Đslâmi disiplinlerdeki akıl yürütme biçimleri eleştirel açıdan incelenir.
Dersin Amacı
Orta çağ Đslami disiplinlerdeki mantıksal düşünüş formlarını öğrenmek ve onlar hakkında eleştirel bir
bakış elde etmek.
Öğrenme
1. Analiz ve Sentez kapasitesi
Sayfa 16
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Çıktıları ve
2. Temel Genel Bilgi (Kültür)
Yeterlilikler
3. Mesleki Temel Bilgi
4. Problem çözme becerisi
5. Karar verme becerisi
6. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
7. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
8. Bilgiyi pratiğe dönüştürme kapasitesi
Ders Kitabı
1. Necati Öner, Klasik Mantık, Bilim Yayınları, Ankara. 1996.
ve/veya
2. Đbrahim Emiroğlu, Klasik Mantığa Giriş, Elis Yayınları, Ankara 2004.
Kaynaklar
3. Necip Taylan, Mantık, Marmara Üniversitesi. Đlahiyat Fak. Yayınları, Đstanbul 1996.
4. Doğan Özlem, Mantık, Đnkılâp Yayınları, Đstanbul 1999.
5. Teo Grünberg, Sembolik Mantık El Kitabı 1, Cilt 1, Metu Press, Ankara, 2000.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Yüzde
(%)
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
1
60
Ders
Yrd. Doç. Dr. Şaban Haklı, [email protected]
Sorumluları
Hafta
1
Konular
Mantık nedir, mantık tarihi hakkında kısa bir bilgi (Öner, Klasik Mantık, ss. 13–22), (Özlem, Mantık,
ss. 27–29), (Taylan ss. 40–51), (Emiroğlu ss. 38–55)
2
Mantık konuları, ilkeleri ve mantık sistemleri (Özlem, ss. 45–54)
3
Kavram çeşitleri ve ilişkileri, beş tümel ve içlem-kaplam ilişkisi (Öner, ss. 27–37/ss.42,43). (Özlem,
ss. 92–103)
4
Tanım ve Bölme, (Öner, ss. 47–54)
5
Kategoriler tartışması (Öner, ss. 38–42)
6
Önermeler ve sembolleştirme (Öner, ss. 57,-62/ss. 66–79/ss. 87, 90), (Grünberg, ss. 195–311),
(Özlem, ss. 127–136)
7
Önermeler arası ilişkiler ve sembolleştirme (Öner ss.95–104), (Grünberg, ss. 195–311)
8
ARA SINAV
9
Akıl yürütme türleri ve geçerlilik (Özlem, ss. 30–45)
10
Kıyas teorisi-yüklemli kesin kıyaslar ve sembolleştirme (Öner ss. 110–130), (Grünberg, ss. 195–
11
311)
12
Şartlı kesin kıyaslar/seçmeli kıyaslar ve sembolleştirme (Öner ss. 130–138), (Grünberg, ss. 195–
13
311)
14
Bileşik kıyaslar ve sembolleştirme (Öner ss. 142–148), (Grünberg, ss. 195–311)
Mantık felsefesi ve kıyasın değeri (Öner ss.167–173 )
Tasdik türleri ve beş sanat (Öner ss.183–190)
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐLS-211 ĐLKÇAĞ FELSEFESĐ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Sayfa 17
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
2/1
Ders Dili
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
Diğer
Toplam
30
30
88
Kredi
AKTS
Kredisi
2
3
Türkçe
Zorunlu /
Zorunlu
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
Genel olarak bu derste, Thales’den başlayarak Yeni Platonculuğun ortaya çıkışına kadar geçen
süreçte ortaya çıkan felsefi fikirler ele alınacaktır. Ayrıca bu felsefi düşüncelerin geçerlilikleri, bu
Đçeriği
düşüncelerin daha sonra hem Ortaçağ ve hem de Modernçağda ortaya çıkan felsefi düşünceler
üzerindeki etkileri, ilk felsefi düşüncelerin yunanlılara ait olup olmadıkları, o dönemde yaşamış olan
diğer toplumların bu düşüncelerin oluşmasında katkıları, din-felsefe etkileşimi ve felsefi
düşüncelerin toplumsallaşma üzerine etkileri ele alınacaktır
Dersin Amacı
Đlkçağ felsefi düşüncelerinin eleştirel, karşılaştırmalı ve çok yönlü olarak incelenmesi
Öğrenme
1. Analiz ve Sentez kapasitesi
Çıktıları ve
2. Temel Genel Bilgi (Kültür)
Yeterlilikler
3. Mesleki Temel Bilgi
4. Problem çözme becerisi
5. Karar verme becerisi
6. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
7. Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük
8. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
9. Başka ülkelerin kültür ve geleneklerini anlama
Ders Kitabı
1. Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, Đstanbul 1996.
ve/veya
2. Alfred Weber, Felsefe Tarihi, çev: H. Vehbi Eralp, Sosyal Yay., Đstanbul 1988.
Kaynaklar
3. Frank Thilly, Yunan ve Ortaçağ Felsefesi, çev: Đbrahim Şener, Đndüşüm Yay., Đstanbul 2002.
4. Walter Kranz, Antik Felsefe, çev: Suad Y. Baydur, Sosyal Yay., Đstanbul 1994.
5. Frank Thilly, Bir Felsefe Tarihi, çev: Nur Küçük-Yasemin Çevik, Đdea Yay., Đstanbul 2000.
6. Ahmet Cevizci, Đlkçağ Felsefe Tarihi, Bursa 1988.
7. Karl Vorlander Fesefe Tarihi, çev: Mehmet Đzzet-Orhan Saadettin, Đz Yay., Đstanbul 2004.
8. Etienne Gilson, Ortaçağ Felsefesinin Ruhu, çev: Şamil Öçal, Açılım Kitap Yay., Đstanbul 2003
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
40
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuar
-
Diğer
1
Ders
Yrd. Doç. Dr. Şaban Haklı, [email protected]
Hafta
(%)
Kısa Sınavlar
Dönem Sonu Sınavı
Sorumluları
Yüzde
Konular
1
Felsefe ve Felsefe Bilim Đlişkisi
2
Đlkçağ Felsefesi Kavramının Sınırı
Sayfa 18
60
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
3
Milet Okulu, Arke Kavramı
4
Thales, Anasimandros, Anaksimenes
5
Elea Okulu, Varlık Sorunu
6
Ksenophanes, Parmanides
7
Melisos, Zenon, Hiç’çi Gorgias
8
Oluş Sorunu ve Arke’ nin Yeniden Ele Alınışı.
9
Herakleitos, Pythagoras Empedokles ve Demokritos
10
Pre-Sokratic Felsefenin Yapısı
11
Sokrat ve Felsefesi
12
Platon ve Felsefesi
13
Aristo ve Felsefesi
14
Genel Değerlendirme
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐLS- 209 ĐSLAM TARĐHĐ-III
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
2/1
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Teori
Uyg.
Lab.
14
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
Diğer
Toplam
30
30
88
Kredi
AKTS
Kredisi
2
3
Türkçe
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
Müslüman olmadan evvel Türklerde sosyo-kültürel hayat, Türk-Arap ilişkileri, Emevi ve Abbasi
Đçeriği
dönemlerinde Türkler, Đslamiyeti kabul etmelerinin nedenleri ve yaptıkları hizmetler, Karahanlılar,
Gazneliler, Selçuklular, Osmanlılar ve bu devletlere ait kültür, medeniyet, idari teşkilat ve imar
faaliyetleri
Dersin Amacı
Türklerin Müslüman olduktan sonra kurdukları devletler ve insanlık tarihine sundukları kültür ve
medeniyet hakkında genel bilgi vermektir.
Öğrenme
1. Analiz ve Sentez kapasitesi
Çıktıları ve
2. Temel Genel Bilgi (Kültür)
Yeterlilikler
3. Mesleki Temel Bilgi
4. Karar verme becerisi
5. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
6. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
7. Başka ülkelerin kültür ve geleneklerini anlama
Ders Kitabı
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1. Nesimi Yazıcı, Đlk Türk-Đslam Devletleri Tarihi, Ankara 2004.
Kaynaklar
2. Komisyon, (Redaktör. H.Dursun Yıldız), Doğuştan Günümüze Büyük Đslam Tarihi, Đstanbul 1986
3. Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, Đstanbul 1999
Yardımcı Kaynaklar:
1. Erdoğan Merçil, Müslüman-Türk Devletleri Tarihi, Ankara 1991.
2. Jean-Paul Roux, La Religion Des Turcs et Des Mongols (Türklerin ve Moğolların Eski Dini), Çev.
Aykut Kazancıgil, Đstanbul 1994.
3. Hüseyin Algül-Osman Çetin, Đslam Tarihi, Đstanbul 1986-87
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
Sayfa 19
Yüzde
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
Ders
(%)
1
60
Öğrt.Gör.Ali ILICA, [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Đslamiyet öncesi Türk devletleri
2
Đslam öncesi Türklerde kültür ve din anlayışı
3
Đslamiyet öncesi ve sonrası itibariyle Türklerde örf-adetler
4
Emevi ve Abbasiler dönemi Türk-Arap ilişkileri
5
Türklerin Đslamiyet kabulü
6
Türklerde Hz.Peygamber sevgisi ve bu amaçla yapılan hizmetler
7
Tolunoğulları Devleti
8
ARA SINAV
9
Sacoğulları ve Đhşidiler Devleti
10
Volga Bulgar Hanlığı
11
Karahanlılar Devleti
12
Gazneliler Devleti
13
Selçuklular Devleti
14
Osmanlı Devletinin Kuruluşu
2. SINIF/ II. DÖNEM
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐLS-202 ARAPÇA-IV
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
2/2
Ders Dili
Zorunlu /
Teori
Uyg.
Lab.
28
56
30
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
Diğer
Toplam
50
10
174
Türkçe, Arapça
Zorunlu
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
Arapça Cümle Yapısı, Đsim Cümlesi ve Fiil Cümlesi Yapıları
Đçeriği
Dersin Amacı
Cümle Yapısı ve Cümlenin Unsurları
Öğrenme
1.
Temel Genel Bilgi (Kültür)
Çıktıları ve
2.
Mesleki Temel Bilgi
Yeterlilikler
3.
Đkinci Dil Bilgisi
4.
Bilgiyi Pratiğe Dönüştürme Kapasitesi
5.
Öğrenme Kapasitesi
6.
Başka ülkelerin kültür ve geleneklerini anlama
Sayfa 20
Kredi
4
AKTS
Kredisi
6
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
7.
Farklılığı Takdir etme ve Çok Kültürlülük
8.
Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
9.
Başarı Arzusu
Ders Kitabı
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1. Modern Arapça, Cantaş Yay., Đstanbul, seri 10.
Kaynaklar
2. Mehmet Talû, Nahiv Đlmi, Kayseri, 1987.
Yardımcı Kaynaklar:
1. M. Meral Çörtü, Sarf-Nahiv, ĐFAV, Đstanbul, 2004.
2. Đ. Güler, H. Günday, Ş. Şahin, Arapça Dilbilgisi, Alfa Yayınları, Đstanbul, 2001.
3. Mehmet Maksudoğlu, Arapça Dilbilgisi, Đstanbul, 1998
4. Yusuf Uralgiray, Đlk ve Đleri Dilbilgisi, Riyad, 1986.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Yüzde
(%)
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
1
60
Ders
Doç Dr. Dursun Hazer, [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Şart Cümleleri
2
Đstisna
3
Taaccüp Fiilleri
4
Nida
5
Nudbe, Đstigase
6
Đhtisas
7
Đştigal
8
ARA SINAV
9
Tahzir, Đğra
10
Zamiru’l-Fasl, Zamiru’l-Kissa, Zamiru’ş-Şan
11
Đrab Türleri, Zahiri, Mahalli, Takdiri Đrab
12
Đrab Türleri, Zahiri, Mahalli, Takdiri Đrab
13
Đrabdan Mahalli Olmayan Cümleler
14
Đrabdan Mahalli Olmayan Cümleler
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐLS-218 TÜRK-ĐSLAM SANATLARI TARĐHĐ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
2/2
Ders Dili
Teori
Uyg.
Lab.
14
14
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Türkçe
Sayfa 21
Ödev
Diğer
Toplam
30
30
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Zorunlu /
Zorunlu
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
Sanat duygusu, önemi, tasnif ve üslup özellikleri, sanat tarihi terimleri, mimari ve estetik, Türklerde
Đçeriği
sanat, sanat-din ilişkisi, Selçuklu ve Osmanlı dönemi sanat yapıları ve özellikleri, önemli Đslam
mimari eserleri ve özellikleri
Dersin Amacı
Đslam’ın sanat ve mimari konusuna bakışı, Türkiye ağırlıklı olmak üzere çeşitli Đslam ülkelerinde inşa
edilen tarihi yapıların genel karakteristik özellikleri, tarihi ve mimari eserler hakkında temel
kavramların öğrenilmesi gibi kazanımlar elde edilir.
Öğrenme
1.
Analiz ve Sentez kapasitesi
Çıktıları ve
2.
Temel Genel Bilgi (Kültür)
Yeterlilikler
Ders Kitabı
3.
Mesleki Temel Bilgi
4.
Karar verme becerisi
5.
Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
6.
Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
7.
Başka ülkelerin kültür ve geleneklerini anlama
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1.
Ali Ilıca, Sanat Tarihi Ders Notları, Çorum
Kaynaklar
2.
Nusret Çam, Đslâmda Sanat Sanatta Đslâm, Ankara 1999
3.
Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, Đstanbul 1984
Yardımcı Kaynaklar:
1.
Beşir Ayvazoğlu, Đslâm Estetiği ve Đnsan, Đstanbul 1989.
2.
Gönül Öney, Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları, Ankara 1992
3.
Suut Kemal Yetkin, Đslâm Mimarisi, Ankara 1965.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
40
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
1
Ders
Öğrt.Gör.Ali ILICA, [email protected]
Hafta
(%)
Kısa Sınavlar
Dönem Sonu Sınavı
Sorumluları
Yüzde
Konular
1
Sanat nedir? Nasıl olmalıdır?
2
Sanatta üslup ve özellikleri
3
Đslam cami mimarisi ve özellikleri
4
Kervansaray, hamam, medrese vb tarihi yapıların genel karakteristik özellikleri
5
Resim sanatının doğuşu ve ilahi dinlerde kullanım özellikleri
6
Tasvir meselesi ve Đslam’daki yeri
7
Sanat tarihinde önemli kavramlar
8
ARA SINAV
9
Emevi ve Abbasiler dönemi sanat yapıları
10
Selçuklular dönemi mimari yapılarından örnekler
11
Osmanlı dönemi mimari yapılarından örnekler
Sayfa 22
60
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
12
Çorum’da tarihi yapılar ve özellikleri
13
Selçuklu ve Osmanlı dönemi sanat ve mimari yapıların özellikleri
14
Mimar Sinan’ın sanatçı kimliği ve eserleri
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ILS-210 KUR’AN OKUMA VE TECVĐD- III
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
2/2
Ders Dili
Teori
Uyg.
Lab.
28
20
10
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
Diğer
Toplam
30
-
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
Türkçe
Zorunlu /
Zorunlu
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
Kur’an’ın telaffuz etme kuralları: Tecvîd dersinde ayetlerdeki Medd-i Ârız, Medd-i Lâzım, Sekte, Đhfâ,
Đçeriği
Vakf gibi kurallar öğretilmektedir. Buna ek olarak seçilen metinler üzerinde okuma uygulamaları
yapılmaktadır.
Dersin Amacı
Okuma kuralları çerçevesinde Kur’an’ı doğru okumak ve ezberlemek.
Öğrenme
1. Kur’an’ı doğru okuma
Çıktıları ve
2. Temel tecvid kuralları
Yeterlilikler
3. Namaz duaları ve kısa surelerin ezberlenmesi
Ders Kitabı
1. Kur’an’ı Kerim
ve/veya
2. Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, Đstanbul 1997.
Kaynaklar
3. Đsmail Karaçam, Kur’an’ı Kerim’in Faziletleri ve Okunma kaideleri, Đstanbul 1984.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
40
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
1
Ders
Yrd. Doç. Dr. Yaşar KURT, [email protected]; Öğr. Gör. Ömer Başkan
Hafta
(%)
Kısa Sınavlar
Dönem Sonu Sınavı
Sorumluları
Yüzde
Konular
1
Yasin suresinin ezberlenmesi
2
Yasin suresinin ezberlenmesi
3
Yasin suresinin ezberlenmesi
4
Yasin suresinin ezberlenmesi
5
Yasin suresinin ezberlenmesi
6
Yasin suresinin ezberlenmesi
7
Mülk suresinin ezberlenmesi
8
Ara sınav
Sayfa 23
60
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
9
Mülk suresinin ezberlenmesi
10
Mülk suresinin ezberlenmesi
11
Nebe suresinin ezberlenmesi
12
Nebe suresinin ezberlenmesi
13
Kur’an’ı Yüzünden Okuma
14
Kur’an’ı Yüzünden Okuma
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐLS-214 ĐSLAM MEDENĐYETĐ TARĐHĐ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
2/2
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
15
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
Diğer
Toplam
30
15
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
Türkçe
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
Đslam medeniyeti tarihine giriş, Đslam medeniyetinin kaynakları, aşamaları ve temel özellikleri, Đslam
Đçeriği
medeniyetinin manevi dinamikleri, sosyal hayat, idari yapı, ekonomik yapı, eğitim-öğretim, dini ilimler,
tercüme faaliyetleri, müspet bilimler, sanat ve mimari, Đslam medeniyeti Bilim, kültür medeniyet, kültür
ve medeniyeti oluşturan unsurlar medeniyetlerin doğuşuna ve batışına tesir eden amiller.
Dersin Amacı
Öğrenciye dinin medeniyet üzerindeki etkisini ve Türk milletinin Đslamiyeti kabülünden sonra gelişen
Đslam medeniyeti içindeki yerini tanıtmaktır.
Öğrenme
1Analiz ve Sentez kapasitesi
Çıktıları ve
2.Temel Genel Bilgi (Kültür)
Yeterlilikler
3.Mesleki Temel Bilgi
4.Karar verme becerisi
5.Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
6.Yeni fikirler üretme kapasitesi
Ders Kitabı
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1. Adam Mez, 10. yüzyılda Đslam Medeniyeti, çev., Salih Şaban, Đstanbul 2000;
Kaynaklar
2.Corci Zeydan, Medeniyeti Đslamiyye Tarihi, çev., Zeki Megamiz
Yardımcı Kaynaklar:
1.W. Barthold ve Fuat Köprülü, Đslam Medeniyeti Tarihi, Ankara 1977
2. Ziya Kazıcı, Đslam Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, Đstanbul 1999
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Yüzde
(%)
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
1
Ders
Sayfa 24
60
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Ders
Yrd.Doç. Dr. Ramazan KARAMAN [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Đslam medeniyeti tarihine giriş
2
Đslam medeniyetinin kaynakları, aşamaları ve temel özellikleri
3
Đslam medeniyetinin manevi dinamikleri
4
Sosyal hayat
5
Đdari yapı
6
Ekonomik yapı
7
Eğitim-öğretim
8
ARASINAV
9
Dini ilimler
10
Tercüme faaliyetleri, müspet bilimler
11
Sanat ve mimari
12
Đslam medeniyeti ve bilim
13
Kültür ve medeniyet, kültür ve medeniyeti oluşturan unsurlar
14
Medeniyetlerin doğuşuna ve batışına tesir eden amiller.
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐLS-204 TEFSĐR USULÜ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
2/2
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
Diğer
Toplam
30
30
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
Türkçe
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
Kur’an’ın Nüzulü ve Kur’an’da Vahiy, Ayet ve Sura Kavramları, Kur’an’ın Cemi, Đstinsahı ve Teksiri,
Đçeriği
Ehruf-u Seba ve Kıraatler, Meşhur Kıraat Đmamları, Kur’an Đlimleri: Esbab-ı Nüzul, Kur’an’da Nesh
Problemi, Muhkemat ve Müteşabihat, Surelerin Başlangıçları, Garibu’l-Kur’an, Đ’câzu’l-Kur’an,
Üslûbu’l-Kur’an, Kur’an’da Yeminler, Kur’an Kıssaları, Kur’an’da Tekrarlar, Mübhematu’l-Kur’an,
Müşkilu’l-Kur’an, Mücmel ve Mübeyyen, al-Vucuh ve’n-Nezair, Emsalu’l-Kur’an, Kur’an’da Yeminler,
Kura’nda Hakikat ve Mecaz, Tenasubu’l-Kur’an, Kur’an’ın Faziletleri.
Dersin Amacı
Tefsir Usülü konusunda temel konuları tanımak, yaklaşımları ve özelliklerini öğrenip değerlendirmek.
Öğrenme
1-Temel Genel Bilgi
Çıktıları ve
2-Mesleki Temel Bilgi
Yeterlilikler
3-Problem çözme becerisi
4-Karar verme analiz ve sentez yapma becerisi
5-Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
6-Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük
7-Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
Ders Kitabı
Đsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, DĐBY, Ankara, 1983
ve/veya
Halis Albayrak, Tefsir Usulü, Şule Yayınları, Đstanbul, 1998
Kaynaklar
Es-Suyuti el-Đtkan fı Ulumil Kuran, Daru Đbn Kesir, Dımeşk, 1993
Ez-Zerkeşi, el-Burhan fi Ulumil Kur’an, Darul Fikr, Beyrut, 1988
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
Sayfa 25
Yüzde
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
(%)
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
1
60
Ders
Doç. Dr. Mesut OKUMUŞ, [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Tefsir Usülü ve Kaynaklarına Giriş
2
Kur’anın Anlamı ve Diğer Đsimleri
3
Vahiy, Ayet ve Sure Kavramları
4
Kuran’ın Yazımı,Toplanması ve Çoğaltılması
5
Kur’an’ın Kıraatı ve Yedi Harf Meselesi
6
Kur’an’ın Anlaşılması ve Yorumlanması
7
Kur’an Đlimleri (Ulumu’l-Kur’an)
8
ARA SINAV
9
Sebeb-i Nüzul, Nasih ve Mensuh
10
Muhkem ve Müteşabih, Üslubul Kur’an
11
Đcazu’l-Kur’an, Aksamul Kur’an
12
Garibu’l-Kur’an, kısasu’l-Kur’an
13
Müşkilu’l-Kur’an, Mücmel ve Mübeyyen
14
el-Vücuh ve’n-Nezair, Halku’l Kur’an, Müphematu’l-Kur’an ve Diğer Đlimler
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐLS-206 HADĐS
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
2/2
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
Diğer
Toplam
30
30
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
Türkçe
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
Kütüb-i tis’a kavramı; Kütüb-i tis’a ismi altındaki eserlerin özellikleri, kütüb-i tis’a eserlerinden farklı
Đçeriği
içerikte rivayet seçimi, seçme rivayetlerin sened ve metin açısından karşılaştırılması, rivayetler
arasındaki farklılıkların nedenleri, ilgili rivayetlerin şerhlerin de yardımıyla güncel yorumu.
Dersin Amacı
Bir hadis metninin doğru olarak anlaşılmasını sağlamak.
Öğrenme
1.
Analiz ve Sentez kapasitesi
Çıktıları ve
2.
Temel Genel Bilgi (Kültür)
Yeterlilikler
3.
Problem çözme becerisi
4.
Karar verme becerisi
5.
Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
Sayfa 26
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
6.
Farklı kaynaklardan bilgi toplama ve analiz yeteneği
7.
Bilgiyi pratiğe dönüştürme kapasitesi
8.
Araştırma becerisi
9.
Yeni fikirler üretme kapasitesi
Ders Kitabı
Kaynaklar:
ve/veya
1. Buhari, el-Câmiu’s-Sahih.
Kaynaklar
2. Muslim, el-Câmiu’s-Sahih.
3. Ebû Dâvud, es-Sunen.
4. Tirmizi, es-Sunen.
5. Nesei, es-Sunen.
6. Đbn Mâce, es-Sunen.
7. Dârimi, es-Sunen.
8. Mâlik b. Enes, el-Muvatta’.
9. Ahmed b. Hanbel, el-Musned.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Yüzde
(%)
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
1
60
Ders
Yrd. Doç. Dr. Kadir Gürler, [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Đman ile ilgili rivayetler
2
Temizlikle Đlgili rivayetler
3
Namazla Đlgili rivayetler
4
Zekat ile ilgilil rivayetler
5
Kur’an’la ilgili rivayetler
6
Oruçla Đlgili rivayetler
7
Hac ile ilgili rivayetler
8
ARA SINAV
9
Evlilik ile ilgili rivayetler
10
Ticaretle ilgili rivayetler
11
Cennet ile ilgilil rivayetler
12
Đlim ile ilgili rivayetler
13
Ahlak ile ilgilil rivayetler
14
Kıyamet ile ilgili rivayetler
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐLS-208 KELAM TARĐHĐ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori
Uyg.
Lab.
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
Sayfa 27
Ödev
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
2/2
28
Ders Dili
-
-
-
30
30
88
2
3
Türkçe
Zorunlu /
Zorunlu
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
A. Đslam’ın erken döneminde ortaya çıkan inanç tartışmaları. 1-Kader inancı, 2- Đman-amel ilişkisi, 3-
Đçeriği
Đlahi sıfatlar. B. Kelam ilminin teşekkül devri ve kurucuları. 1. Kelam ilminin tanımı ve içeriği 2. Kelam
ekollerinin ortaya çıkışı ve aralarındaki tartışmalar. C. Kelam ekollerinin gelişim ve değişim süreçleri.
1-Mutezile a-Basra Mutezilesi, b-Bağdad Mutezilesi, 2- Ehl-i Sünnet a-Eş’arilik, b-Matüridilik. 3Osmanlı Dönemi Kelam çalışmaları 4-Çağdaş kelam çalışmaları gibi konular.
Dersin Amacı
Kelamın oluşum, gelişim ve dönüşüm süreçlerini öğretmek
Öğrenme
1. Mesleki Temel Bilgi
Çıktıları ve
2. Analiz ve Sentez kapasitesi
Yeterlilikler
3. Problem çözme becerisi
4. Karar verme becerisi
5. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
6. Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük
7. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
Ders Kitabı
1. Muhit Mert, Kelam Tarihi, Çorum 2004.
ve/veya
2. Şerafeddin Gölcük, Kelam Tarihi, 1989.
Kaynaklar
3. Bekir Topaloğlu, Kelam Đlmi, Đstanbul ty.
4. Muhit Mert, “Kelam Đlminin Zemmi Üzerine Bir Araştırma”, Đslami Araştırmalar, cilt: 14, sayı: 1,
Ankara 2001.
5. “Hasan Basrî’nin Kader Risalesi Üzerine Bir Đnceleme”, (Michael Schwarz, “The Letter of alHasan al-Basri”, Oriens, 20, 1967, ss. 15–30), çev. Muhit Mert, GÜ. Çorum Đlahiyat Fakültesi
Dergisi, Sayı:3, 2003, s.123–142.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
40
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
1
Ders
Doç. Dr. Muhit Mert, [email protected]
Hafta
(%)
Kısa Sınavlar
Dönem Sonu Sınavı
Sorumluları
Yüzde
Konular
1
Đslam’ın erken döneminde ortaya çıkan inanç tartışmaları.
2
Kader inancı, Đman-amel ilişkisi, Đlahi sıfatlar.
3
Kelam ilminin teşekkül devri ve kurucuları.
4
Kelamcılarla Hadisçiler Arasındaki Münakaşalar
5
Kelam ilminin tanımı ve içeriği
6
Kelam ekollerinin ortaya çıkışı ve aralarındaki tartışmalar
7
Kelam ekollerinin gelişim ve değişim süreçleri.
8
Ara Sınav
9
Mutezile a-Basra Mutezilesi, b-Bağdad Mutezilesi
Sayfa 28
60
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
10
Mutezili Kelamcılar
11
Ehl-i Sünnet a-Eş’arilik, b-Matüridilik
12
Eş’ari ve Matüridi Kelamcılar
13
Osmanlı Dönemi Kelam Çalışmaları
14
Çağdaş Kelam Çalışmaları
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐLS-212 ĐSLAM FELSEFESĐ TARĐHĐ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
2/2
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
Diğer
Toplam
30
30
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
Türkçe
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
Felsefenin Đslâm dünyasına girişi, siyasî, sosyal ve kültürel amiller; tercüme hareketleri, tercüme
Đçeriği
döneminden özgün felsefî eserlerin ortaya çıkışı gibi felsefî düşüncenin oluşumu ile ilgili hususlar
tartışılarak felsefî düşünceyi ortaya çıkaran konular incelenecektir. Din-felsefe ilişkisi ve Đslâm
filozoflarının ele almış oldukları Tanrı’nın varlığıyla ilgili delillerinin çeşitli açılardan tenkidi, cevheraraz konusundaki yaklaşımları ele alınacaktır
Dersin Amacı
Đslam felsefesi ve tarihinin kapsamlı bir şekilde incelenmesi
Öğrenme
1. Analiz ve Sentez kapasitesi
Çıktıları ve
2. Temel Genel Bilgi (Kültür)
Yeterlilikler
3. Mesleki Temel Bilgi
4. Problem çözme becerisi
5. Karar verme becerisi
6. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
7. Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük
8. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
9. Başka ülkelerin kültür ve geleneklerini anlama
Ders Kitabı
1. Macit Fahri, Đslam Felsefesi Tarihi, çev: Kasım Turhan, Đklim Yayınları, Đstanbul 1987.
ve/veya
2. Mehmet Bayraktar, Đslam Felsefesine Giriş, TDV, Ankara 1997.
Kaynaklar
3. H. Ziya Ülken, Đslam Felsefesi, Kaynakları ve Etkileri, Cem Yayınevi, Đstanbul 1993.
4. H. Ziya Ülken, Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü, Vakit Gazetesi Matbaası, Đstanbul 1935.
5. Muhammed M. Şerif, Klasik Đslam Filozofları ve Düşünceleri, der: Đsmail Taşpınar, Đnsan
Yayınları, Đstanbul 1997
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Yüzde
(%)
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Sayfa 29
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Dönem Sonu Sınavı
1
60
Ders
Yrd. Doç. Dr. Şaban Haklı, [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Đslam Felsefesine Giriş.
2
Đslam Felsefesinin Kaynakları
3
Kindi-I
4
Kindi-II
5
Yeni-Platoncu Felsefe: Farabi-I
6
Farabi-II
7
ARA SINAV
8
Yeni-Platoncu Felsefenin Yükselişi: Đbn Sina-I
9
Đbn Sina-II
10
Felsefi Düşüncenin Dini Đlimlere Etkisi: Gazzali
11
Đbn Rüşd
12
Fahreddin er-Razi
13
Đslam Düşüncesinin Batı Düşüncesine Etkisi
14
Genel Değerlendirme
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐLS-216 DĐN SOSYOLOJĐSĐ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
2/2
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
Diğer
Toplam
30
30
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
Türkçe
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
Din sosyolojisi dinin topluma, toplumun dine bakışını, din ve toplum ilişkilerini, bu ilişkilerden doğan
Đçeriği
etki ve tepkileri ve dini grupları inceler.
Dersin Amacı
Dersin amacı, din ve toplum hakkında sosyolojik düşünüşü ve bakışı elde etmektir.
Öğrenme
1. Analiz ve Sentez kapasitesi
Çıktıları ve
2. Temel Genel Bilgi (Kültür)
Yeterlilikler
3. Mesleki Temel Bilgi
4. Problem çözme becerisi
5. Karar verme becerisi
6. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
7. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
8. Bilgiyi pratiğe dönüştürme kapasitesi
Ders Kitabı
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1. Ünver Günay, Din Sosyolojisi, Đstanbul 2000.
Kaynaklar
2. Peter Berger, Dinin Sosyal Gerçekliği, çev. Ali Coşkun, Đstanbul 1993.
3. Gustav Mensching, Dini Sosyoloji, çev. Mehmet Aydın, Konya 1994.
Yardımcı kaynaklar:
1. Hans Frayer, Din Sosyolojisi, çev. Turgut Kalpsuz, Ankara 1964
2. Günter Kehrer, Din Sosyolojisi, çev. Semahat Yüksel, Đstanbul 1992.
Sayfa 30
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
3. Joachim Wach, Din Sosyolojisi, çev Ünver Günay, Kayseri 1990.
4. Mehmet Toplamaçoğlu, Din Sosyolojisi, Ankara 1963.
5. Amiran Kurtkan Bilgiseven, Din Sosyolojisi, Đstanbul 1985.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Yüzde
(%)
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
1
60
Ders
Yrd. Doç. Dr. Đsmet Altıkardeş, [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Din sosyolojisinin bilimler tasnifindeki yeri ve konusu, (Günay ss. 45–46/ss. 51,56).
2
Din sosyolojisinde metot, (Günay ss. 61–84).
3
Din Sosyolojisinin bağımsız ve ilmi bir disiplin olarak kuruluşu, (Günay ss. 148–164).
4
Đslamiyet ve din sosyolojisi- Türkiye’de din sosyolojisi, (Günay ss.177–187).
5
Din ve toplum, (Günay ss. 207–311).
6
Din ve sosyal bütünleşme, din ve sosyal değişme, (Günay ss. 309–320/ss. 323–343).
7
Dini hareketlerin sosyolojisi, (Günay ss. 439–463).
8
ARA SINAV
9
Đslamiyet üzerine bir din sosyolojisi incelemesi, (Günay ss. 467–512).
10
Đslamiyet üzerine bir din sosyolojisi incelemesi, (Günay ss. 467–512).
11
Đslamiyet üzerine bir din sosyolojisi incelemesi, (Günay ss. 467–512).
12
Din ve dini cemaatler, (Mensching ss. 162–200).
13
Din ve yabancılaşma, dinin sosyal gerçekliği, (Berger ss. 131–155).
14
Din ve yabancılaşma, dinin sosyal gerçekliği, (Berger ss. 131–155).
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐLS-216 DĐN SOSYOLOJĐSĐ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
2/2
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
Diğer
Toplam
30
30
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
Türkçe
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
Din sosyolojisinin temel kavramları, dayandığı temeller ve yöntemi, Genel ve özel din sosyolojileri,
Đçeriği
özel din sosyolojisi bağlamında Türk din sosyolojisi, Türk toplumunda din toplum ilişkileri, dini hayatın
boyutları ve bunların toplumsal hayata yansıması, din değişim, din ve sosyal bütünleşme, sosyal
farklılaşma ve din, din ve devlet, din ve laiklik konularına yer verilir.
Dersin Amacı
Dinin aşkın yönünün dışında tarihsel ve toplumsal alanda beliren tüm yönleriyle ele alınması,
Sayfa 31
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
anlaşılma ve açıklanmasını sağlama
Öğrenme
1. Temel Genel Bilgi (Kültür)
Çıktıları ve
2. Analiz ve Sentez kapasitesi
Yeterlilikler
3. Mesleki Temel Bilgi
4. Araştırma becerisi
5. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
6. Problem çözme becerisi
7.
Disiplinler arası bir takımla çalışma yeteneği
8. Başka ülkelerin kültür ve geleneklerini anlama
Ders Kitabı
1. Ünver Gnay, Din Sosyolojisi, Đnsan yay.
ve/veya
2. Fazlı Arabacı, Türk Din Sosyolojisi, Đmkân ve Sorunlar, yayınlanmamış çalışma
Kaynaklar
3. Zeki Arslantürk, Tayfun Amman, Sosyoloji
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
X
40
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
X
Ders
Doç. Dr. Fazlı Arabacı, [email protected]
Hafta
(%)
Kısa Sınavlar
Dönem Sonu Sınavı
Sorumluları
Yüzde
Konular
1
Din sosyolojisinin Temel kavramları
2
Din sosyolojisinin Dayanakları: Toplum ve Din
3
Din sosyolojisinde Yöntem
4
Genel ve Özel Din Sosyolojileri
5
Türk Din Sosyolojisi
6
Türk toplum gerçekliği ve din
7
Dini Hayatın boyutları ve Türk toplumuna yansıması
8
Din ve değişim
9
ARA SINAV
10
Din ve sosyal bütünleşme
11
Sosyal farklılaşma ve din
12
Din ve Devlet
13
Din ve Laiklik
14
Türkiye’de din ve laiklik
3. SINIF/ I. DÖNEM
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐLS 301 ARAPÇA-V
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Krediler
Sayfa 32
60
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Yarıyıl
Teori
3/1
Uyg.
28
25
Lab.
10
Proje/Alan
Çalışması
-
Ders Dili
Türkçe, Arapça
Zorunlu / Seçmeli
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
Arapça Metin Çözümlemeleri
Ödev
Diğer
Toplam
20
-
83
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
Đçeriği
Dersin Amacı
Anlama Yetisini Geliştirme
Öğrenme
1. Temel Genel Bilgi (Kültür)
Çıktıları ve
2. Mesleki Temel Bilgi
Yeterlilikler
3. Đkinci Dil Bilgisi
4. Bilgiyi Pratiğe Dönüştürme Kapasitesi
5. Öğrenme Kapasitesi
6. Başka ülkelerin kültür ve geleneklerini anlama
7.
Farklılığı Takdir etme ve Çok Kültürlülük
8. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
9. Başarı Arzusu
Ders Kitabı
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1. Modern Arapça, Cantaş Yay., Đstanbul, seri 11.
Kaynaklar
Yardımcı Kaynaklar:
1. M. Meral Çörtü, Sarf-Nahiv, ĐFAV, Đstanbul, 2004.
2. Đ. Güler, H. Günday, Ş. Şahin, Arapça Dilbilgisi, Alfa Yayınları, Đstanbul, 2001.
3. Mehmet Maksudoğlu, Arapça Dilbilgisi, Đstanbul, 1998
4. Yusuf Uralgiray, Đlk ve Đleri Dilbilgisi, Riyad, 1986.
Varsa (X)
Değerlendirme
olarak
Ölçütleri
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Hafta
40
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
1
Okutman Haluk Akıncı [email protected]
Sorumluları
(%)
Kısa Sınavlar
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
Konular
1
el-Kur’ânu ve Keyfe Cumi‘e
2
Edvâun Ale’t-Tarîk
3
Đbn Sinâ
4
Risâle Đlâ Veledî
5
eş-Şeca‘atu’l-Edebî
6
Sihhatu’l-Bîe fi’l-Đslâm
7
Evkâtu’l-Ferâg
8
ARA SINAV
9
Mus‘ab b. ‘Umeyr
Sayfa 33
60
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
10
el-Mer’etu ve Keyfe ‘Ameleha el-Đslâmu
11
Hubbu’l-Hicre
12
Şureyhu el-Kâdî
13
el-Umemu el-Muttahide
14
el-Umemu el-Muttahide
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐLS-305 KUR’AN TERCÜMESĐ TEKNĐKLERĐ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
3/1
Teori
Uyg.
Lab.
28
30
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
Diğer
Toplam
20
-
78
Kredi
AKTS
Kredisi
2
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
1-Tefsir, Te’vil, Tercüme ve Meâl Kavramları, 2-Kur’an’ın Đcazı ve Tercümesi Sorunu, 3-Kur’an’ın
Đçeriği
Dünya Dillerindeki Çevirileri, 4-Türkçe Kur’an Çevirileri ve Kur’an Çevirilerinde Gözlenen Hatalar
5-Örnek Sure Çevirleri: a-Müminun Suresi ve Meâli,
b-Nur Suresi ve Meâli, c-Ahzab Suresi ve
Meâli, d-Kasas Suresi ve Meâli, e-Fetih Suresi ve Meâli, f-Hucurat Suresi ve Meâli, g-Saf Suresi
ve Meali, h-Münafikun Suresi ve Meali, j-Cuma Suresi ve Meali, k-Tahrim Suresi ve Meali, mVakıa Suresi ve Meali
Dersin Amacı
Kur’an’ın icazını öğrenmek ve Kur’an çevirileri ve meallerdeki hataları tanımak, örnek sure
çevirileri yapabilmek.
Öğrenme
1-Temel Genel Bilgi
Çıktıları ve
2-Mesleki Temel Bilgi
Yeterlilikler
3-Problem çözme becerisi
4-Karar verme analiz ve sentez yapma becerisi
5-Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
6-Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük
7-Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
Ders Kitabı
1-Ömer Özsoy, ‘Çeviri Kuramı’ Açısından Kur’an Çevirisi Sorunu, II. Kur’an Sempozyumu, Bilgi
ve/veya
Vakfı, Ankara 1996
Kaynaklar
2-Turan Koç, Çeviri ve Kur’an’ın Türkçe Çevirileri , II. Kur’an Sempozyumu, Bilgi Vakfı, Ankara
1996
3-Salih Akdemir, Cumhuriyet Dönemi Kur’an Çevirileri , Akid Yayıncılık, Đstanbul t,y.
4-Hüseyin Atay, Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı , DĐB Yayınları, Ankara, 1983
5-Dücane Cündioğlu, Matbu Türkçe Kur’an Çevirileri ve Kur’an Çevirilerinde Yöntem Sorunu, II.
Kur’an Sempozyumu, Bilgi Vakfı, Ankara 1996
Varsa (X)
Değerlendirme
olarak
Ölçütleri
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Yüzde
(%)
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Sayfa 34
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
Ders
1
60
Doç. Dr. Mesut OKUMUŞ, [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Tefsir, Te’vil, Tercüme ve Meâl Kavramları
2
Kur’an’ın Đcazı ve Tercümesi Sorunu
3
Kur’an’ın Dünya Dillerindeki Çevirileri
4
Matbu Türkçe Kur’an Çevirileri ve Kur’an Çevirilerinde Yöntem Sorunları
5
Çeviri ve Kur’an’ın Türkçe Çevirileri
6
Türkçe Kur’an Meallerinde Gözlenen Hatalar
7
ARA SINAV
8
Örnek Sure Çevirleri
9
a-Müminun Suresi ve Meâli
10
b-Nur Suresi ve Meâli
11
c-Ahzab Suresi ve Meâli
12
d-Kasas Suresi ve Meâli
13
e-Fetih ve Hucurat Sureleri ve Meâli
14
f-Vakıa, Saf, Cuma Sureleri ve Meâli
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐLS-307 ĐSLAM HUKUK USULÜ –I-
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
3/1
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
Diğer
Toplam
30
30
88
Kredi
AKTS
Kredisi
2
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
A. Đslâm Hukuk Tarihine Genel Bir Giriş: Đslâm hukuku ve usul düşüncesinin doğuşu, gelişmesi.
Đçeriği
B. Đslâm Hukuk Usulüne Dair Genel Bilgiler. 1. Đslâm hukuk usulünün tanımı; 2. Đslâm hukuk
usulündeki farklı metot ve ekoller. C. Đslâm Hukukunun Kaynakları. 1. Üzerinde ittifak edilen
deliller: Kur’ân-ı Kerîm, b. Sünnet, c. Đcma, d. Kıyas; 2. Üzerinde Đhtilaf Edilen Deliller: Mesâlihi mürsele, b. Örf, c. Sahabî Kavli, d. Sedd-i zerîa, e. Đstishab.
Dersin Amacı
Đslam hukukunun kaynaklarının öğretilmesi ve kaynaklardan hüküm çıkarabilme becerisinin
kazandırılması
Öğrenme
1. Analiz ve Sentez kapasitesi
Çıktıları ve
2. Temel Genel Bilgi (Kültür)
Yeterlilikler
3. Mesleki Temel Bilgi
4. Problem çözme becerisi
5. Karar verme becerisi
6. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
7. Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük
8. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
Ders Kitabı
1. Zekiyüddin Şa’bân, Đslâm Hukuk Đlminin Esasları (trc. Đbrahim Kâfi Dönmez), Ankara 1990 (T.
ve/veya
Diyanet Vakfı Yayınları).
Kaynaklar
2. Ferhat Koca, Đslâm Hukuk Metodolojisinde Tahsis, Đstanbul 1996 (T. Diyanet Vakfı Yayınları).
Sayfa 35
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
3. Ferhat Koca, Đslam Hukuk Tarihinde Selefî Söylem: Hanbelî Mezhebi , Ankara 2002 (Ankara
Okulu Yayınları).
4. Abdülkerim Zeydan, el-Vecîz fî Usûli’l-fıkh, (s. 14-24), (Đstanbul 1979 veya diğer baskıları).
5. Đslâm hukuk usûlüne dair bazı makaleler ve ansiklopedi maddeleri (Özellikle Kur’ân, sünnet,
icma, kıyas ve mesâlih-i mürsele hakkında).
Varsa (X)
Değerlendirme
olarak
Ölçütleri
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
(%)
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
1
60
Prof.. Dr. Ferhat Koca, [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Đslam hukuku (fıkıh) ilminin doğuşu, gelişmesi ve tarihi dönemleri.
2
Đslam hukuk usulünün (fıkıh usulü) tanımı, doğuşu, tedvini, metot ve ekolleri.
3
Hukukta metot ve kanunun uygulanması kavramları.
4
Arapça Metin (Abdülkerim Zeydan’ın el-Vecîz’zinden).
5
Đslam hukukunun kaynakları: Kur’ân-ı Kerîm, hukuki değeri, tahsis delili oluşu.
6
Sünnet, çeşitleri, hukuki değeri ve tahsis delili oluşu.
7
Đcma
8
Ara Sınav
9
Kıyas ve Đstihsan
10
Arapça Metin (Abdülkerim Zeydan’ın el-Vecîz’zinden).
11
Mesâlih-i mürsele
12
Örf
13
Sahabî Kavli
14
Sedd-i zerîa ve Đstishab
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐYD- YABANCI DĐL: ĐNGĐLĐZCE-I
ÇORUM ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
3/1
Teori
Uyg.
Lab.
28
20
20
Krediler
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
-
-
20
Diğer
Toplam
-
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
Öğrencilerin birbirleriyle tanışması, selamlaşma, ismini sorma, sayılar, günler, aylar, mevsimler,
Đçeriği
şimdiki zaman, soru kelimeleri ve sorulara yanıt verme, geniş zaman, alışkanlıklar, yer edatları,
aile bireyleri, iyelik sıfatları, bir şeyi yapabilmek yada yapamamak, zorunluluk, yasaklama,
yapmak zorunda olmamak, sahiplik, miktar kelimeleri, öneride bulunma, yardım isteme, tercih
Sayfa 36
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
belirleme, var-yok, sıklık zarflarıyla geniş zamanın daha detaylı değerlendirilmesi.
Dersin Amacı
Temel Đngilizce yapılarını öğretmek ve öğrendikleri dili günlük hayatta ve gelecekle ilgili
çalışmalarında kendi alanlarında kullanmalarını sağlamak
Öğrenme
Öğrendikleri dili günlük hayatta kullanabilecekler ve okuma, yazma, dinleme ve konuşma
Çıktıları ve
becerilerini geliştirmeye çalışacaklar.
Yeterlilikler
Ders Kitabı
A.Vahit Çakır,Nilgün Yorgancı,Gül Keskil(2000) Full Steam Ahead, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık,
ve/veya
Ankara.
Kaynaklar
Raymond Murphy (1994) English Grammar In Use,Cambridge University Press
Değerlendirme
Varsa (X) olarak
Yüzde
işaretleyiniz
(%)
X
40
Kısa Sınavlar
-
-
Ödevler
-
-
Projeler
-
-
Dönem Ödevi
-
-
Laboratuar
-
-
Diğer
-
-
Dönem Sonu Sınavı
X
60
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Ders
Mustafa Bahar, [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Tanışma,selamlaşma,isim ve yaş sorma
2
Rakamlar,günler,aylar,mevsimler
3
Şimdiki zaman
4
Soru kelimeleri ve sorulara yanıt verme
5
Alışkanlıklar,rutin olaylar ve düşünceler
6
Yer edatları ve kullanımları
7
Aile bireyleri,iyelik sıfatları, -ebilmek
8
Zorunluluk,yasaklama,zorunda olmamak
9
Sahiplik,miktar kelimeleri
10
Öneride bulunmak
11
Yardım istemek,tercih belirtmek
12
Vardır,az,çok,biraz,hiç
13
Sıklık zarfları
14
Ne kadar sıklıkta.......? bir kez,iki kez,üç kez,e.t.c.
Programın Adı:
Dersin Adı-Kodu:
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
ĐLS-309 KELAM OKULLARI
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
3/1
Ders Dili
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Türkçe
Sayfa 37
Ödev
Diğer
Toplam
30
30
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Zorunlu / Seçmeli
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
Kelamcılara Göre kelam Đlminin Tanımı, Kelam ilminin Öğretisel Sitemi ve Yöntemi, Kelam
Đçeriği
Ekollerine giriş, Kelam Okullarının Gelişim Süreci, Okulların Kelami Yöntemi ve onların
muhalifleri, Mutezilenin teşekkülü ve Đslam Düşüncesini dönüştürmedeki rolü, Mutezile,
Eşarilik, Eş’arilik ve Gazali, Maturidilik, Maturidliğin Türkler arasında yaygınlaşması.
Dersin Amacı
Kelam ekollerinin öğretilerinin eleştirel ve tutarlı bir biçimde anlaşılmasını sağlamak
Öğrenme
1. Analiz ve Sentez kapasitesi
Çıktıları ve
2. Problem çözme becerisi
Yeterlilikler
3. Mesleki Temel Bilgi
4. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
5. Farklılığı Takdir etme
6. Farklı kaynaklardan bilgi toplama ve analiz yeteneği
7. Bilgiyi pratiğe dönüştürme kapasitesi
8. Araştırma becerisi
9. Yeni fikirler üretme kapasitesi
Ders Kitabı
Kaynaklar:
ve/veya
1. H. Austryn Wolfson, Kelam Felsefeleri, çev. Kasım Turhan, Đstanbul, 2001.
Kaynaklar
2. Macit Fahri, Đslam Felsefesi tarihi, Đstanbul, 1987.
3. Sönmez Kutlu, Türklerin Đslamlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, Ankara, 2000.
4. A. J. Wensinck, The Muslim Creed, Cambridge, 1932.
5. -Wilferd Madelung, Religious School and Sects in Medieval Early Islam, London,
6. Ebu’l-Münteha, Şerhü’l-Fıkhı’l-Ekber, El-Matbaatü'l-Müctebai, 1890.4.
7. Suphi, A. Mahmud, fi Đlmi’l-Kelam, I-II, Beyrut, 1985.
Varsa (X)
Değerlendirme
olarak
Ölçütleri
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Hafta
40
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
1
Yrd. Doç. Dr. Hilmi Demir, [email protected]
Sorumluları
(%)
Kısa Sınavlar
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
Konular
1
Kelamcılara Göre kelam Đlminin Tanımı
2
Kelam ilminin Öğretisel Sitemi ve Yöntemi
3
Kelam Ekollerine giriş
4
Kelam Okullarının Gelişim Süreci
5
Okulların Kelami Yöntemi ve onların muhalifleri
6
Mutezilenin teşekkülü ve Đslam Düşüncesini dönüştürmedeki rolü
7
Mutezile
8
ARA SINAV
9
Eş’arilik
10
Eş’arilik
11
Eş’arilik ve Gazali
Sayfa 38
60
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
12
Maturidilik
13
Maturidilik Öğretisi
14
Maturidliğin Türkler arasında yaygınlaşması
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐLS-311 YENĐÇAĞ FELSEFESĐ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
3/1
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
Diğer
Toplam
30
30
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
Derste, Ortaçağ ve Yeniçağ dönemi felsefe akımları ve bu dönemlerdeki filozofların düşünceleri
Đçeriği
ana hatlarıyla müzakere edilmektedir.
Dersin Amacı
1. Ortaçağ’dan Yeniçağ’a ve oradan da modern döneme geçişte düşüncede meydana gelen
değişiklikleri, ortaya çıkan yeni düşünceleri öğretmek,
2. Başlıca Yeniçağ filozoflarının görüşlerini inceleyerek felsefi düşünüşün tarihi seyri ve
gelişimini öğretmek
Öğrenme
1. Analiz ve Sentez kapasitesi
Çıktıları ve
2. Temel Genel Bilgi (Kültür)
Yeterlilikler
3. Mesleki Temel Bilgi
4. Problem çözme becerisi
5. Karar verme becerisi
6. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
7. Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük
8. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
9. Başka ülkelerin kültür ve geleneklerini anlama
Ders Kitabı
Ana Kaynak:
ve/veya
Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi yayınları
Kaynaklar
Yardımcı Kaynaklar:
1. Alfred Weber, Felsefe Tarihi, Sosyal yay., Đstanbul.1998.
2. Wilhelm Weischedel, Felsefenin Arka Merdiveni, Đz yay.,1993.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Yüzde
(%)
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
1
Ders
Sayfa 39
60
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Ders
Doç. Dr. Mevlüt Uyanık, [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Skolâstik Felsefe
2
Rönesans Felsefesi
3
Reformasyon
4
Descartes
5
Descartes
6
Jansenistler, Pascal
7
Hobbes
8
Spinoza
9
ARA SINAV
10
Leibniz
11
18.Yüzyıl Aydınlanma Felsefesine Giriş
12
Locke
13
Hume
14
Kant
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐLS–315 DĐNLER TARĐHĐ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
3/1
Teori
Uyg.
Lab.
42
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
Diğer
Toplam
30
30
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
Bu program, Din kavramından başlayarak Dinin menşei konusunu ele alır. Aynı zamanda Mısır
Đçeriği
ve Hitit Dinleri, Taoizm, Budizm, Hinduizm, Şintoizm gibi dünya dinlerini, Sabilik ve Maniheizm
gibi Gnostik Dinlerini kapsar ve onların temel esaslarını inceler. Bu program aynı zamanda söz
konusu dinlerin inanç sistemini, kutsal
günlerini, festivallerini, tarihi süreç içerisinde
karşılaştırmalı olarak inceler.
Dersin Amacı
Dünya Dinlerinin başlangıç, gelişme ve günümüzdeki konumlarını inceler. Ayrıca farklı dinlerin
temel öğretilerini ve fenomenlerini mukayeseli olarak tartışmaya açar.
Öğrenme
1. Farklı kaynaklardan bilgi toplama, Analiz ve Sentez kapasitesi
Çıktıları ve
2. Temel Genel Bilgi (Kültür)
Yeterlilikler
3. Mesleki Temel Bilgi
4. Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük
5. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
6. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
7. Başka ülkelerin kültür ve geleneklerini anlama
8. Uluslararası alanda çalışma yeteneği
Ders Kitabı
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1. Mehmet Aydın, Dinler Tarihine Giriş, Konya, 2004
Kaynaklar
2. Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Isparta, 1999
3. Günay Tümer, Abdurahman Küçük, Dinler Tarihi, Ankara, 1997
4. Swami Bhaskarananda, The Essentials of Hinduism, Mylapore, 1998
5. Oliver Robert Gurney, The Hittites, Oxford, 1962
Sayfa 40
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Yardımcı Kaynaklar:
1. Joachim Wach, Dinler Tarihi, Đstanbul, 2004
2. Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, I-III, Đstanbul, 2003
3. Abdulkadir Đnan, Makaleler ve Đncelemeler, I-II, T.T.K, Ankara, 1998
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
(%)
1
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
1
60
Yrd. Doç. Dr. Kenan HAS [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Din Kavramı
2
Din Kavramı
3
Dinin kaynağı konusundaki görüşler
4
Đlkel Kabile dinleri
5
Mısır Dinleri
6
Hitit Dinleri
7
Taoizm
8
Vize Sınavı
9
Hinduizm
10
Budizm
11
Şintoizm
12
Gnostik Dinlere Giriş
13
Sabiilik
14
Maniheizm
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐLS-303 TEFSĐR
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
3/1
Teori
Uyg.
Lab.
28
20
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
Diğer
Toplam
40
-
88
Kredi
AKTS
Kredisi
2
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
Fatiha Suresi Đbn Cerir et-Taberi’nin Camiu’l-Beyan adlı tefsirinden, Yasin Suresi Fahruddin er-
Đçeriği
Razi’nin Mefatihu’l-Gayb adlı eserinden, Hucurat Suresi Ebu’s-Suûd Efendinin Đrşadu Akli’s-Selim
adlı eserinden, Mülk Suresi’nin tefsiri Đbn Kesirin Tefsiru’l-Kur’an’dan, Amme Suresi tefsiri
Muhammed Ali es-Sabuni’nin Saffetü-Tefâsir adlı tefsirlerinden okunmaktadır.
Sayfa 41
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Dersin Amacı
Temel tefsir metinlerini anlama ve yorumlama kabiliyetini geliştirme
Öğrenme
1. Temel kaynaklara inebilme
Çıktıları ve
2. Okuduğu metinlerin analiz ve sentezini yapabilme
Yeterlilikler
Ders Kitabı
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1. Đbn Cerir et-Taberi, Camiu’l-beyan fi tefsiri’l-kur’an, Beyrut 1984
Kaynaklar
2. Fahruddin er-Razi, Mefatihu’l-ğayb, Beyrut 1990.
3. Ebu’s-Suûd, Đrşadü akli’s-selim, Beyrut 1414.
4. Đbn Kesirin, Tefsiru’l-kur’an’il-azim, Kahire 1373.
5. Muhammed Ali es-Sabuni, Saffetü-Tefâsir, Đstanbul ts.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
(%)
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
1
60
Yrd. Doç. Dr. Yaşar KURT, [email protected]; Doç. Dr. Mesut Okumuş
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Fatiha suresinin tefsiri
2
Yasin suresinin tefsiri
3
Yasin suresinin tefsiri
4
Yasin suresinin tefsiri
5
Yasin suresinin tefsiri
6
Yasin suresinin tefsiri
7
Hucurat suresinin tefsiri
8
Ara sınav
9
Hucurat suresinin tefsiri
10
Hucurat suresinin tefsiri
11
Nebe suresinin ezberlenmesi
12
Nebe suresinin ezberlenmesi
13
Mülk suresinin tefsiri
14
Mülk suresinin tefsiri
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ISÇ-327 GÜZEL KUR’AN OKUMA-I
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
3/1
Teori
Uyg.
Lab.
28
10
10
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Seçmeli
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
10
Sayfa 42
Diğer
Toplam
-
58
Kredi
2
AKTS
Kredisi
2
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Ön şartlar
Yok
Dersin
Bu derste Kur’an’ın seslendirme, Arapçanın telaffuzu, mahreçler, okuma esnasında anlamı
Đçeriği
dikkate alma gibi konular öğretilmektedir. Ayrıca uygulama örnekleri sunulmaktadır.
Dersin Amacı
Okuma kuralları çerçevesinde Kur’an’ı doğru okumak ve ezberlemek.
Öğrenme
Kur’an’ı doğru okuma
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
1. Kur’an’ı Kerim
ve/veya
2. Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, Đstanbul 1997.
Kaynaklar
3. Đsmail Karaçam, Kur’an’ı Kerim’in Faziletleri ve Okunma kaideleri, Đstanbul 1984.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Hafta
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
1
1
Al-i Đmran 190–194 ayetlerinin ezbere okunması
2
Al-i Đmran 190–194 ayetlerinin ezbere okunması
3
Fetih 1–11 ayetlerinin ezbere okunması
4
Fetih 1–11 ayetlerinin ezbere okunması
5
Fetih 12–15 ayetlerinin ezbere okunması
6
Fetih 12–15 ayetlerinin ezbere okunması
7
Fetih 16–23 ayetlerinin ezbere okunması
8
Ara sınav
9
Fetih 16–23 ayetlerinin ezbere okunması
10
Fetih 24–28 ayetlerinin ezbere okunması
11
Fetih 24–28 ayetlerinin ezbere okunması
12
Fetih 29. ayetinin ezbere okunması
13
Yüzünden okuma
14
Yüzünden okuma
Programın Adı:
ĐSÇ-335 SOSYAL BĐLĐMLER METODOLOJĐSĐ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Ders Dili
60
Konular
Dersin Adı-Kodu:
3/1
40
Yrd. Doç. Dr. Yaşar KURT, [email protected]
Sorumluları
Yarıyıl
(%)
Kısa Sınavlar
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
20
Türkçe
Sayfa 43
Diğer
Toplam
10
58
Kredi
2
AKTS
Kredisi
2
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Zorunlu / Seçmeli
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
Bilgi, bilim ve bilimsel bilginin tanımı; doğa bilimleri ve sosyal bilimler ayrımı; Sosyal
Đçeriği
Bilimlerin tanımı, temellendirilmesi; Sosyal bilimlerde yöntem: Anlama ve Yorumsama
Dersin Amacı
Sosyal bilimlerde bilimsel araştırma yöntemlerini öğretmek, bu alanda beliren sorunları
tartışarak anlayıcı-yorumlayıcı yaklaşım kazandırmak
Öğrenme
1-Temel Genel Bilgi (Kültür)
Çıktıları ve
2-Analiz ve Sentez kapasitesi
Yeterlilikler
3-Araştırma becerisi
4-Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
5-Problem çözme becerisi
6- Disiplinler arası bir takımla çalışma yeteneği
Ders Kitabı
1- Âmiran Kurtkan Bilgeseven, Sosyal Đlimler Metodolojisi, Đstanbul 1989
ve/veya
2- Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara 1998
Kaynaklar
3- H.P.Rickman, Anlama ve Đnsan Bilimleri, çev. Mehmet Dağ, Ankara 1992
4- Wilhelm Dilthey, Hermeneutik ve Tin Bilimleri, çev. Doğan Özlem, Đstanbul 1999
5- Doğan Özlem, Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi, Đstanbul 2000
6-Đlkay Sunar, Düşün ve Toplum, Ankara 1999
7- Ali Yıldırım- Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara 1999
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
Yüzde
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
X
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
X
Doç. Dr. Fazlı Arabacı, [email protected]
Sorumluları
Hafta
40
Kısa Sınavlar
Dönem Sonu Sınavı
Ders
(%)
Konular
1
Bilgi, Bilim, Sosyal bilim ve metodoloji kavramlarının anlam alanı
2
Doğa bilimleri ve sosyal bilimler ayrımı, dayandıkları ontolojik ve epistemolojik temeller
3
Sosyal bilimlerde yöntem (başlangıçtan günümüze kadar gelen süreç)
4
Sosyal bilimlerde yöntemin zihinsel ve eylemsel boyutu
5
Sosyal bilimlerde kullanılan teknikler ve ortaya çıkan problemler
6
Sosyal bilimlerde Anlama ve yorumsama
7
ARA SINAV
8
Anlama ve yorumsamanın yöntem olarak temellendirilmesi
9
Farklı Yorumsama Biçimleri
10
Schelimarcher’den Gadamere Yorumsama Dairesi
11
Gadamer’in Yorumsamacı yaklaşımı
12
Đnsan eylemlerini metin gibi okuma (P.Ricouer)
13
Bir yöntem olarak Yorumsamaya ilişkin eleştiriler
14
Bir metnin yorumsamacı yaklaşımla incelenmesi
Sayfa 44
60
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐSC-333 ĐSLAM KURUMLARI TARĐHĐ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
3/1
Ders Dili
Teori
Uyg.
Lab.
28
10
-
Proje/Alan
Çalışması
-
Krediler
Ödev
20
Diğer
Toplam
-
58
Kredi
2
AKTS
Kredisi
2
Türkçe
Zorunlu /
Seçmeli
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
Đslam kurumları kaynakları, Đslam kurumları temel kavramları ve sınıflandırılması, Đslam kültür
Đçeriği
kurumları: Medreseler, Kütüphaneler. Đslam hukuk kurumları: Kadılık, Mezalim kurumu, Hisbe
(Muhtesiplik).
Đslam sosyal kurumları: Vakıflar, Ahilik, Tasavvuf kurumu ( Tarikatlar, tekkeler,
zaviye ve cemaatler.). Đslam dini kurumları: Camiler ve mescidler, Hafızlık, Hatim okuma ve
okutma, mevlid ve mevlidhanlık, Fetva, Müftülük, Şeyhülislamlık. Đslamın Ekonomik kurumları:
Beytülmal (hazine), Arazi-toprak, Vergi, Ganimet, Maden ve define, Đslam’da Ticaret). Đslam siyas i
kurumları: Devlet, Halifelik, Đmamet, Ülke, Nüfus, Ordu.
Dersin Amacı
Öğrenciye Đslam kurumlarının tarihi gelişimini ve fonksiyonlarını tanıtmak
Öğrenme
1Analiz ve Sentez kapasitesi
Çıktıları ve
2.Temel Genel Bilgi (Kültür)
Yeterlilikler
3.Mesleki Temel Bilgi
4.Karar verme becerisi
5.Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
6.Yeni fikirler üretme kapasitesi
Ders Kitabı
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1.Osman ZÜMRÜT, Đslam Kurumları, Ankara:2004.
Kaynaklar
2.Osman TURAN, Selçuklular Tarihi ve Türk Đslam Medeniyeti.
3. Đbrahim KAFESOĞLU, Türk Đslam Sentezi, Đstanbul 1999.
Yardımcı Kaynaklar:
1.Ziya KAZICI, Đslam Müesseseleri Tarihi, Đstanbul 1991.
2. Đsmet KAYAOĞLU, Đslam Kurumları Tarihi,Ankara 1980.
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Sorumluları
Hafta
(%)
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
1
Yrd.Doç. Dr. Ramazan KARAMAN [email protected]
Konular
1
Đslam kurumları kaynakları, Đslam kurumları temel kavramları ve sınıflandırılması,
2
Đslam kültür kurumları:Medreseler, Kütüphaneler.
Sayfa 45
60
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
3
Đslam hukuk kurumları: Kadılık,
4
Mezalim kurumu, Hisbe (Muhtesiplik).
5
Đslam sosyal kurumları: Vakıflar
6
Ahilik
7
Tasavvuf kurumu ( Tarikatlar, tekkeler, zaviye ve cemaatler.).
8
ARASINAV
9
Đslam dini kurumları: Camiler ve mescidler, Hafızlık, Hatim okuma ve okutma, mevlid ..
10
Fetva, Müftülük, Şeyhülislamlık.
11
Đslam’ın Ekonomik kurumları: Beytülmal (hazine), Arazi-toprak, Vergi, Ganimet, Maden ve define,
12
Đslam’da Ticaret.
13
Đslam siyasi kurumları: Devlet, Halifelik, Đmamet,
14
Ülke, Nüfus, Ordu
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐSÇ-325 HADĐS TENKĐDĐ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
3/1
Teori
Uyg.
Lab.
28
10
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
20
Diğer
Toplam
-
58
Kredi
2
AKTS
Kredisi
2
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
Hadis ve tenkid kavramları ve izahı, sened tenkidi, metin tenkidi, sened ve metin tenkidinde
Đçeriği
esas alınan hususlar, hadis tarihinde münekkid alimler, modern dönemde hadislere yönelik
tenkitler ve değeri
Dersin Amacı
Hadisleri doğru ve sahih bir şekilde anlayabilmek için bilimsel tenkit usulüne göre hadislerini
çözümleme.
Öğrenme Çıktıları
1. Analiz ve Sentez kapasitesi
ve Yeterlilikler
2. Temel Genel Bilgi (Kültür)
3. Mesleki Temel Bilgi
4. Problem çözme becerisi
5. Karar verme becerisi
6. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
7. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
Ders Kitabı
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1.Mustafa Ertürk, Metin Tenkidi , Ankara, 2005.
Kaynaklar
2. Müsfir Garmullah ed-Dümeyni, Mekayisu nakdi mütuni’s-sünne, Medine, 1992.
Yardımcı Kaynaklar:
1-M. Said Hatiboğlu, “Hz. Aişe’nin Hadis Tenkitçiliği, AÜĐFD, XIX, 1973, s. 59-72.
2-Selahattin Polat, "Hadiste Metin Tenkidi", Hadis Araştırmaları , Đnsan Yayınları, Đstanbul, 1997,
s. 157–227;
3-Bedrüddin Zerkeşi, Hz. Aişe’nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler (trc. Bünyamin Erul), Kitabiyat
Yayınları, Ankara, 2000..
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
X
Sayfa 46
Yüzde
(%)
40
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
Ders
X
Doç. Dr. Mustafa Ertürk, [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Tenkid ve Eleştiri Kavramları
2
Tenkidin fonksiyonları: Müsbet bilimlerde ve sosyal bilimlerde
3
Hadis ilminde tenkidin kısa tarihçesi
4
Hz. Peygamber dönemi tenkid faaliyetleri
5
Sahabe dönemi tenkid faaliyetleri
6
Sahabe sonrası dönem tenkid faaliyetleri
7
Hadisçilere göre hadis tenkidi
8
Vize Sınavı
9
Fakihlere ve kelamcılara göre hadis tenkidi
10
Temel hadis kaynaklarının tenkidi meselesi
11
Sened ve cerh –tadil Metodu
12
Metin tenkidi ve prensipleri: Kur'an'a ve Sünnete uygunluk
13
Akla uygunluk prensibi
14
Tarihe, Đslamın genel esaslarına ve tecrübeye uygunluk prensibi
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐSÇ-329 KUR’AN SEMANTĐĞĐ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
3/1
Ders Dili
Zorunlu / Seçmeli
Ön şartlar
60
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
20
Diğer
Toplam
10
58
Kredi
2
AKTS
Kredisi
2
Türkçe
Seçmeli
Yok
Dersin
Semantik nedir? Semantik süreçleri, semantik yöntemin Kur’an’a uygulanması, Kur’an’ın doğru
Đçeriği
anlaşılması için semantik yöntemin önemi, semantik yöntemle ilgili diğer bilimler, Semantik ve
Kur’an kavramları, Toplumsal tasvvur ve dil, Dil Dünya ilişkisi, esas anlam, izafi anlam,
kavramların anlamlarında görülen genişleme ve daralma, Kur’anın Anahtar Kavramları, Kur’an
Dilinde Semantik Çerçeve, Bir anlam Yöntemi Olarak Semantik ve Kur’anın Tarihsel Yorumunun
Karşılaştırılması, Doğru anlama yöntemleri, Kur’an’ın anlaşılması için bağlamın önemi gibi
konular ele alınmaktadır.
Dersin Amacı
Kur’ana ilişkin anahtar kavramların anlam ölçütlerini kavratmak ve bu yönteme bağlı olarak
geleneğin değerlendirilmesini sağlamak.
Öğrenme
1-Temel Genel Bilgi (Kültür)
Çıktıları ve
2-Analiz ve Sentez kapasitesi
Yeterlilikler
3-Mesleki Temel Bilgi
4-Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
Sayfa 47
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
5- Disiplinler arası bir takımla çalışma yeteneği
6- Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
Ders Kitabı
Kaynaklar:
ve/veya
1. Toshihiko Đzutsu,, Kur’an da Allah ve Đnsan(çev. S. Ateş), Kevser yay., Ank., tarihsiz.
Kaynaklar
2. Nadim Macit, Kur’anın Đnsan Biçimci Dili, Beyan yay., Đst., 1995.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
(%)
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
1
60
Prof.Dr. Nadim Macit, [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Semantik nedir? Semantik süreçleri, Bir anlam Yöntemi Olarak Semantik
2
Kur’an’ın doğru anlaşılması için semantik yöntemin önemi,
3
Semantik ve Kur’an kavramları,
4
Semantik yöntemin Kur’an’a uygulanması
5
Semantik yöntemle ilgili diğer bilimler,
6
Toplumsal tasvvur ve dil,
7
Dil Dünya ilişkisi, esas anlam, izafi anlam,
8
ARA SINAV
9
Kavramların anlamlarında görülen genişleme ve daralma,
10
Kur’anın Anahtar Kavramları,
11
Kur’an Dilinde Semantik Çerçeve,
12
Kur’anın Tarihsel Yorumunun Karşılaştırılması,
13
Doğru anlama yöntemleri,
14
Kur’an’ın anlaşılması için bağlamın önemi
3. SINIF/ II. DÖNEM
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐLS-302 ARAPÇA-VI
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
3/2
Teori
Uyg.
Lab.
28
20
20
Ders Dili
Türkçe, Arapça
Zorunlu / Seçmeli
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
20
Arapça Metin Çözümlemeleri
Đçeriği
Sayfa 48
Diğer
Toplam
-
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Dersin Amacı
Anlama Yetisini Geliştirme
Öğrenme
1. Temel Genel Bilgi (Kültür)
Çıktıları ve
2. Mesleki Temel Bilgi
Yeterlilikler
3. Đkinci Dil Bilgisi
4. Bilgiyi Pratiğe Dönüştürme Kapasitesi
5. Öğrenme Kapasitesi
6. Başka ülkelerin kültür ve geleneklerini anlama
7. Farklılığı Takdir etme ve Çok Kültürlülük
8. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
9. Başarı Arzusu
Ders Kitabı
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1. Modern Arapça, Cantaş Yay., Đstanbul, seri 11.
Kaynaklar
Yardımcı Kaynaklar:
1. M. Meral Çörtü, Sarf-Nahiv, ĐFAV, Đstanbul, 2004.
2. Đ. Güler, H. Günday, Ş. Şahin, Arapça Dilbilgisi, Alfa Yayınları, Đstanbul, 2001.
3. Mehmet Maksudoğlu, Arapça Dilbilgisi, Đstanbul, 1998
4. Yusuf Uralgiray, Đlk ve Đleri Dilbilgisi, Riyad, 1986.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Hafta
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
1
Konular
1
el-Mesâcidu
2
Hubbu’l-Umm
3
el-Đmamu Maliku b. Enes
4
el-Endelus
5
Min Ecli Ebnâina
6
‘Umeyru b. Sa‘d
7
el-Câhiz
8
ARA SINAVI
9
Tarikatu Ebî’d-Derdâ
10
er-Rucule fi’l-Đslâm
11
el-Hadaratu’l-Đslâmiyye
12
el-Hâtemu (Mesrahiyye)
13
el-Hatemu
14
el-Hatemu
Dersin Adı-Kodu:
40
-
Okutman Haluk Akıncı [email protected]
Sorumluları
(%)
Kısa Sınavlar
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
Programın Adı:
Sayfa 49
60
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
ĐLS-304 ĐSLAM HUKUK USULÜ -II-
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ /LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
3/2
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
30
Diğer
Toplam
30
88
Kredi
AKTS
Kredisi
2
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
1. Şer’î delillerden çıkarılan hükümler: Hüküm ve kısımları. 2. el-Mahkûm fîh ve el-mahkûm
Đçeriği
aleyh (hükme konu olan fiiller ve hükmün muhatabı). 3. Kaynaklardan hüküm çıkarma yolları. 4.
Hükümlerin Gayeleri, delillerin çatışması ve nesih. 5. Đçtihat ve taklit: Đçtihadın gerekliliği. 6.
Đslam hukuk kodu olarak Mecelle ve Mecelle’nin ilk 100 maddesi tanıtılması. 7. Her dersin ilk
otuz dakikasında usul-i fıkıhla ilgili bir metin okuma.
Dersin Amacı
Đslam Hukuku’nun kaynakları ve hüküm çıkarma yolları hakkında sistematik bilgi verme.
Öğrenme
1. Mesleki Temel Bilgi
Çıktıları ve
2. Analiz ve Sentez kapasitesi
Yeterlilikler
3. Problem çözme becerisi
4. Karar verme becerisi
5. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
6. Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük
7. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
Ders Kitabı
Đslam Hukuk Đlminin Esasları, Zekiyyüddin Şaban (Terc. Đbrahim Kafi Dönmez), Ankara, 1996
ve/veya
Hukuk-ı Đslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu, Ömer Nasuhi Bilmen. 1. cilt (Mecelle
Kaynaklar
maddelere ve açıklamalı ile ilgili bölüm)
Ilmu Usuli’l-Fıkh, Abdülvehhab Hallaf, Đstanbul, 1991
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Hafta
1
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
1
Konular
Şer’î delillerden çıkarılan hükümler: Hüküm ve kısımları.
2
Hükmün kısımları
3
El-Mahkum fih.(Hükme konu olan fiiller)
4
el-Mahkum aleyh (hükmün muhatabı)
5
Kaynaklardan hüküm çıkarma yolları
6
Hükümlerin gayeleri
7
Delillerin çatışması
8
Ara imtihan
9
Nesih
10
40
Ödevler
Prof. Dr. Salim Öğüt [email protected]
Sorumluları
(%)
Kısa Sınavlar
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
Đctihad ve taklit
Sayfa 50
60
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
11
Đctihad ve taklidin gerekliliği
12
Đslam hukuk kodu olarak Mecelle ve Mecelle’nin ilk 100 maddesi tanıtılması.
13
Mecelle’nin ilk elli maddesi hakkında gerekli açıklamalar
14
Mecelle’nin son elli maddesi hakkında gerekli açıklamalar
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐLS-306 SĐSTEMATĐK KELAM-I
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
3/2
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
30
Diğer
Toplam
30
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
Kelam Đlmi: Tanımı, alanı ve amacı, ortaya çıkış sebepleri, Kelamcıların Bilgi anlayışı, Bilgi
Đçeriği
Kuramı, Đmanın rasyonel temellendirilmesi, Tanrı hakkındaki deliller, Kelam Đlminin yaratılmış
âlem doktrini, Atomculuk kuramı ve Kaynağı, Kelam ilminde niçin kullanıldığı, Atomculuk
kuramının yaratma delili olarak kullanımı, Nedenselliğin Đnkârı, Eşyanın bekası ve sonluluğu,
Adet Kuramı ve Eş’ari Kelamındaki formülasyonu.
Dersin Amacı
Đtikadi meselelerin tarihi süreçteki yorumu ve yorumlama modellerini kavratmak.
Öğrenme
1. Temel Genel Bilgi (Kültür)
Çıktıları ve
2. Analiz ve Sentez kapasitesi
Yeterlilikler
3. Mesleki Temel Bilgi
4. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
5. Problem çözme becerisi
6. Disiplinler arası bir takımla çalışma yeteneği
Ders Kitabı
Kaynaklar:
ve/veya
1. Nadim Macit, Kur’anın Đnsan Biçimci Dili, Beyan yay., Đst. 1995.
Kaynaklar
2. Hüseyin Atay, Đslam Đnanç Esasları, A.Ü.Đ.F yay.,Ank,
3. Fahr-eddin Razi, Meâlimu usul ed-Din: Đslam’ın Đnanç esasları(çev. N. Macit) ihtar yay.,
Erzurum, 1995.
4-Nadim Macit, Kelam Đlminin yeniden Yapılandırılması, Basılmamış Çalışma.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Sorumluları
Hafta
(%)
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
1
Prof.Dr. Nadim Macit, [email protected]
Konular
Sayfa 51
60
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
1
Kelam Đlmi:Tanımı, konusu ve amacı
2
Kelam Đlminin Ortaya çıkışı ve sebepleri
3
Kelamcıların Bilgi Anlayışı
4
Varlık Anlayışı
5
Kur’anı Anlama Yöntemleri
6
Akıl nakil Đlişkisi
7
ARA SINAV
8
9
Allah’ın Varlığı
Allah’ın Varlığının Delilleri
10
Kelamcıların Allah’ı Varlığını Temellendirme Yöntemlerine Yönelik Eleştiriler
11
Allah’ın Sıfatları
12
Zati ve Fiili Sıfatlar
13
Haberî Sıfatlar
14
Sıfat meselesinin farklı yorumları
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐYD-313 YABANCI DĐL: ĐNGĐLĐZCE-II
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
3/2
Teori
Uyg.
Lab.
28
20
20
Krediler
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
-
-
20
Diğer
Toplam
-
88
Kredi
AKTS
Kredisi
2
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
Di-li geçmiş zaman, sıfat ve zarfların kıyaslaması,planlanmış gelecek zaman ve kuvvetli
Đçeriği
tahminler,yakın geçmiş zaman,şimdiki zamanın hikayesi,basit gelecek zaman:planlanmamış ve
zayıf tahminler
Dersin Amacı
Temel Đngilizce yapılarını öğretmek ve öğrendikleri dili günlük hayatta ve gelecekle ilgili
çalışmalarında kendi alanlarında kullanmalarını sağlamak
Öğrenme
Öğrendikleri dili günlük hayatta kullanabilecekler ve okuma, yazma, dinleme ve konuşma
Çıktıları ve
becerilerini geliştirmeye çalışacaklar.
Yeterlilikler
Ders Kitabı
A.Vahit Çakır,Nilgün Yorgancı,Gül Keskil(2000) Full Steam Ahead,Gündüz Eğitim ve
ve/veya
Yayıncılık,Ankara.
Kaynaklar
Raymond Murphy (1994). English Grammar In Use,Cambridge University Press
Değerlendirme
Varsa (X) olarak
Yüzde
işaretleyiniz
(%)
Ara Sınavlar
X
40
Kısa Sınavlar
-
-
Ödevler
-
-
Projeler
-
-
Dönem Ödevi
-
-
Laboratuar
-
-
Diğer
-
-
Dönem Sonu Sınavı
X
60
Ölçütleri
Ders
Sayfa 52
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Ders
Mustafa Bahar [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Di-li geçmiş zaman:geçmişte bitmiş ve tamamlanmış aktiviteler
2
Düzenli-düzensiz fiiller,sebep-sonuç ilişkisi
3
Sıfat ve zarflar
4
Sıfat ve zarfların kıyaslaması
5
Planlanmış gelecek
6
Kuvvetli tahminler
7
Yakın geçmiş zaman
8
Geçmişte başlayıp halen devam eden olaylar
9
Ne kadar süredir.......?
10
Kim olduğunu tahmin et.Grup çalışması.
11
Şimdiki zamanın hikayesi
12
When,as/while ile geçmişte yapılan olayların ifade edilmesi
13
Basit gelecek zaman,planlanmamış gelecek
14
Basit gelecek zaman,zayıf tahminler
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐLS-308 ĐSLAM MEZHEPLERĐ TARĐHĐ-I
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori
3/2
Uyg.
28
Lab.
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
Diğer
Toplam
Kredi
20
-
88
2
AKTS
Kredisi
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
Đslam Mezhepleri Tarihi’nin tanımı, amacı, konusu, metodu; temel kavramlar ve kaynaklar;
Đçeriği
mezheplerin doğuşunda etkili olan sebepler; din anlayışındaki ilk siyasî ve itikâdî farklılaşmalar
ve kurumsallaşma süreçleri; Đlk dönem Đslam mezhepleri ve akımları: Haricîlik, Mürcie,
Mu’tezile, Şîa (Zeydiyye, Đmâmiyye, Đsmâiliyye), Eş’arîlik ve Mâturidîlik gibi mezheplerin
isimlendirme sorunu, ortaya çıkış sebepleri, teşekkül süreçleri, zihniyet yapıları, temel görüşleri,
birbirleriyle ilişkileri, alt kolları, yayıldığı bölgeler, etkileri ve Đslam düşüncesine katkıları
deskriptif bir bakışla incelenir ve tartışılır.
Dersin Amacı
Mezheplerin, dinin anlaşılma biçimleri olduğu, dinle özdeşleştirilemeyeceği düşüncesinin
geliştirilmesi. farklılıklara saygı gösterme yaklaşımının pekiştirilmesi.
Öğrenme
1. Analiz ve Sentez kapasitesi
Çıktıları
ve
Yeterlilikler
2. Temel Genel Bilgi (Kültür)
3. Mesleki Temel Bilgi
4. Problem çözme becerisi
5. Karar verme becerisi
6. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
7. Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük
8. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
9. Başka kültür ve gelenekleri anlama
Ders
Kitabı
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1.Ethem Ruhi Fığlalı, Çağımızda Đtikadi Đslam Mezhepleri, Đstanbul 1983.
Kaynaklar
2. E. Ruhi Fığlalı, Đmâmiyye Şîası, Đstanbul 1984.
3. W. Montgomery Watt, Đslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, Çev. E. Ruhi Fığlalı, Ankara
Sayfa 53
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
1981.
4. Konularla ilgili diğer kaynaklar, ders programı içerisinde verilmiştir.
Yardımcı Kaynaklar:
1. Đrfan Abdulhamid, Đslam’da Đtikâdî Mezhepler ve Akâid Esasları, M. Saim Yeprem,
Đstanbul 1983.
2. Fazlurrahman, Đslam , Çev. Mehmet Aydın-Mehmet Dağ, Ankara Okulu Yay. Ankara 2000.
3. Erich Hoffer, Kesin Đnançlılar, Çev. Erkıl Günur, Đm yay. , Đstanbul 1998.
4. Abdulkerim Süruş, Maksimum Din & Minimum Din, Çev. Yasin Demirkıran, Ankara 2002.
Değerlendirme
Varsa
Ölçütleri
olarak
(X)
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
(%)
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
1
60
Öğr. Gör. Dr. Mehmet Ümit, [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Đslam Mezhepleri Tarihi’nin tanımı, amacı, konusu, metodu, temek kavramlar; Din ve mezhep
kavramları, birbiriyle ilişkisi, Mezhepler Tarihi ile ilgili alanlar (E. Ruhi Fığlalı, el-Fark Beyne’l-
Fırak ’ın Türkçe çevirisine yazdığı Giriş, Đstanbul 1979; Sönmez Kutlu, “Đslam Mezhepler
Tarihinde Usul”, http://sonmezkutlu.com/content/view/31/ )
2
Đslam Mezhepleri Tarihi’nin kaynakları; mezheplerin doğuşunda etkili olan sebepler; [E. Ruhi
Fığlalı, el-Fark Beyne’l-Fırak ’ın Türkçe çevirisine yazdığı Giriş, Đstanbul 1979; E. Ruhi Fığlalı,
“Mezheplerin Doğuşuna Tesir Eden Sebepler”, AÜĐFĐĐED, sayı: IV (Ankara 1980); Hasan Onat,
“Mezheplerin Đnanç Esaslarının Sistemleşmesinde Kur’an’ın Rolü”, I. Kur’an Sempozyumu, 1-3
Nisan 1993, Bilgi Vakfı, Ankara]
3
Din anlayışındaki ilk siyasî ve itikâdî farklılaşmalar ve kurumsallaşma süreçleri (Watt, Đslam
4
Haricîlik; Đsimlendirme sorunu, ortaya çıkışında etkili olan faktörler, teşekkül süreci, temel
Düşüncesinin Teşekkül Devri)
fikirleri, alt
kolları, yayıldıkları
bölgeler, Đslam düşüncesine katkıları [E. Ruhi Fığlalı,
Đbâdiyye’nin Doğuşu ve Görüşleri, AÜĐF yay. , Ankara 1983; Fığlalı, “Hâricîliğin Doğuşuna
Tesir Eden Bazı Sebepler”, AÜĐFD, cilt: XX (Ankara 1975); Fığlalı, “Hâricîliğin Doğuşu ve
Fırkalara Ayrılışı”, AÜĐFD, cilt: XXII (Ankara 1978); Adnan Demircan, Haricîlerin Siyasî
Faaliyetleri, Đstanbul 1996.
5
Mürcie Mezhebi; Đsimlendirme sorunu, ortaya çıkışında etkili olan faktörler, teşekkül süreci,
temel fikirleri, alt kolları, yayıldıkları bölgeler, Đslam düşüncesine katkıları (Sönmez Kutlu,
“Mürcie Mezhebi: Doğuşu, Fikirleri, Edebiyatı ve Đslam Düşüncesine Katkıları”, Gazi Üniv.
6
Çorum Đlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002/1)
Mu’tezile Mezhebi: Đsimlendirme sorunu, ortaya çıkışında etkili olan faktörler, teşekkül süreci,
temel fikirleri, [Osman Aydınlı, “Mu’tezile Ekolü Teşekkülü, Đlkeleri ve Đslam Düşüncesine
Katkıları”, Ma’rife , Yıl: 3, Sayı: 3 (Konya 2003 ); Hüseyin Hansu, “Mu’tezile Araştırmalarında
7
Kaynak Problemi, Ma’rife , Yıl: 3, Sayı: 3 (Konya 2003)
Mu’tezile mezhebinin diğer fırkalarla ilişkileri, alt kolları, yayıldıkları bölgeler, Đslam düşüncesine
katkıları [Osman Aydınlı, “Mu’tezile Ekolü Teşekkülü, Đlkeleri ve Đslam Düşüncesine Katkıları”,
Ma’rife , Yıl: 3, Sayı: 3 (Konya 2003 ); Mehmet Ümit, Zeydiyye-Mu’tezile Etkileşimi ve
Sayfa 54
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Kâsım er-Ressî, Ankara Üniv. Sos. Bil. Ens. , Basılmamış Doktora tezi, Ankara 2003]
8
ARA SINAV
9
Şîa Mezhebi: Đsimlendirme sorunu, ortaya çıkışında etkili olan faktörler, teşekkül süreci, temel
fikirleri, Şîa’nın gruplara ayrılışı [Hasan Onat, Emevîler Devri Şiî Hareketleri ve Günümüz
Şiîliği, Ankara 1991; Hasan Onat, “Şiîliğin Doğuşu”, AÜĐFD, cilt: XXXVI (Ankara 1997) E. Ruhi
10
Fığlalı, Đmâmiyye Şîası, Đstanbul 1984 ]
Đmâmiyye Şîası; Đsimlendirme sorunu, ortaya çıkışında etkili olan faktörler, teşekkül süreci,
temel fikirleri, alt kolları, yayıldıkları bölgeler, Đslam düşüncesine katkıları; E. Ruhi Fığlalı,
Đmâmiyye Şîası, Đstanbul 1984; Metin Bozan, Đmâmiyye’nin Đmâmet Nazariyesinin
11
Teşekkül Süreci, Basılmamış Doktora tezi, Ank. Üniv. Sos. Bil. Ens. , Ankara 2004)
Đsmâiliyye: Đsimlendirme sorunu, ortaya çıkışında etkili olan faktörler, teşekkül süreci, temel
fikirleri, yayıldığı bölgeler, Đslam düşüncesine katkıları ( E. Ruhi Fığlalı, Çağımızda Đtikadî
12
Đslam Mezhepleri, Đstanbul 1983)
Zeydiyye mezhebi: Đsimlendirme sorunu, ortaya çıkışında etkili olan faktörler, teşekkül süreci,
temel fikirleri, alt kolları, yayıldıkları bölgeler, Đslam düşüncesine katkıları (Đsa Doğan,
Zeydiyye’nin Doğuşu ve Đ’tikadi Görüşleri, Samsun 1996; Đsa Doğan, Samsun 1996; Đsa
13
Doğan, “Zeydiyye Mezhebi”, Uluslararası Şiîlik Sempozyumu, ĐSAV yay. , Đstanbul; Mehmet
Ümit, Zeydiyye-Mu’tezile Etkileşimi ve Kâsım er-Ressî, Basılmamış Doktora tezi, Ankara
Üniv. Sos Bil. Ens. Ankara 2003)
Sünnîlik: Đsimlendirme sorunu, ortaya çıkışında etkili olan faktörler, teşekkül süreci, temel
14
fikirleri, alt kolları; Eş’arîlik; Đsimlendirme sorunu, ortaya çıkışında etkili olan faktörler, teşekkül
süreci, temel fikirleri, alt kolları, yayıldığı bölgeler, Đslam düşüncesine katkıları
[E. Ruhi Fığlalı, Çağımızda Đtikadî Đslam Mezhepleri; Mehmet Keskin, Eş’arîliğin
Teşekkül Süreci, Basılmamış Doktora tezi, Ankara Üniv. Sos. Bil. Ens. , (Ankara 2005)]
Mâturidîlik: Đsimlendirme sorunu, ortaya çıkışında etkili olan faktörler, teşekkül süreci, temel
fikirleri, alt kolları, yayıldığı bölgeler, Đslam düşüncesine katkıları. (Sönmez Kutlu, Maturidilik
Tarihî Arka Plan, Hayatı, Eserleri, Fikirleri ve Maturidilik Mezhebi, Ankara 2003; Sönmez
Kutlu, “Đmam Mâturîdî’ye Göre Diyanet-Siyaset Ayrımı Çağdaş tartışmalarla Mukayesesi,
Đslâmiyât , cilt: 8 sayı: 2 (Ankara 2005)]
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ILS–312 TASAVVUF TARĐHĐ VE FELSEFESĐ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
YARIYIL
3/2
Teori
Uyg
Lab.
28
-
-
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
Diğer
Toplam
30
30
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
Tasavvufun kaynağı ve tanımları, tasavvufun tarihsel seyri, zühd, tasavvuf ve tarikatlar
Dersin
Đçeriği
döneminde ortaya çıkan zühd, sabır, zikir, tefekkür, marifet, fena-beka, tevekkül, ihlâs vb. bazı
kavramlar. Ayrıca tasavvuf felsefesi bağlamında sufilerin varlık, tevhid, insan ve bilgi
anlayışları. Metodoloji
bağlamında
sufilerin Kur’an ve Sünnet’e yaklaşımları, tasavvuf
literatürü.
Dersin Amacı
Tasavvuf düşüncesinin tarihsel gelişimine ve felsefî boyutuna ilişkin bilgi edinme
1. Analiz ve Sentez kapasitesi
Öğrenme
2. Temel Genel Bilgi (Kültür)
Çıktıları ve
3. Mesleki Temel Bilgi
yeterlilikleri
4. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
Sayfa 55
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
[HĐŞ 1]
5. Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük
6. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
Birincil Kaynaklar :
1. Hasan Kamil Yılmaz, Tasavvuf ve Tarikatlar, Ensar Neşriyat, Đstanbul 1997.
2.
Mehmet Necmettin Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf , Rağbet Yayınları, Đstanbul
2005.
Osman Nuri Küçük, “Zaman Düşüncesinin Tasavvufî Açılımı”, Tasavvuf: Đlmî Akademik
3.
Araştırma Dergisi , Ankara 2002, sayı: 9, ss. 221-238.
Ders Kitabı
ve/veya
4.
Kaynaklar
Mahmut Erol Kılıç, “Đbnü’l-Arabi”, Türkiye Diyanet Vakfı Đslam Ansiklopedisi , Đstanbul 1999,
c. XX, ss. 493-516.
5.
Đsa Çelik, “Tasavvuf Tarihinde Arif Kavramı”, Tasavvuf: Đlmî Akademik Araştırma Dergisi ,
Ankara 2004, sayı: 12, ss. 25-52.
Đkincil Kaynaklar:
1. William Chittick, Tasavvuf: Kısa Bir Giriş, çev.: Turan Koç, Đz Yayıncılık, Đstanbul 2003.
2. Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi , Dergah Yayınları, Đstanbul 2004.
3. Mustafa Aşkar, Tasavvuf Tarihi Literatürü, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001.
Varsa (X) olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Yüzde (%)
40
Kısa Sınavlar
-
Değerlendirme
Ödevler
-
Ölçütleri
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
Ders Sorumluları
Hafta
1
Yard. Doç. Dr. Halil Đbrahim Şimşek, [email protected]
Konular
1
Tasavvufî düşüncenin ortaya çıkışı ve zühd dönemi
2
Tasavvufî düşüncenin müesseseleşme süreci
3
Tasavvuf kavramlarının ortaya çıkışı
4
ZÜhd
5
Marifet
6
Makale müzakeresi, Đsa Çelik, “Tasavvuf Tarihinde Arif Kavramı”, Tasavvuf: Đlmî Akademik
7
Araştırma Dergisi , Ankara 2004, sayı: 12, ss. 25-52
8
Đnsan
9
ARA SINAV
10
Zikir, Zaman
11
Đhlâs
12
Fena-Beka
13
Varlık
14
Tevhid
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐLS–310 DĐNLER TARĐHĐ- II
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
60
Krediler
Proje/Alan
Sayfa 56
AKTS
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Yarıyıl
3/2
Teori
Uyg.
Lab.
28
30
-
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
30
Diğer
Toplam
30
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
Bu program, özellikle Yahudilik, Hıristiyanlık gibi ilahi din olarak tanımlanan dinleri ve bu
Đçeriği
dinlerden kaynaklanan mezhepleri inceler. Yahudilik, Hıristiyanlık ve Đslamiyet’teki ana konuları
mukayese eder. Bu program aynı zamanda söz konusu dinlerin inanç sistemini, kutsal günlerini,
festivallerini, tarihi süreç içerisinde karşılaştırmalı olarak inceler
Dersin Amacı
Đlahi Din olarak tanımlanan Yahudilik, Hıristiyanlık dinlerinin başlangıç, gelişme ve günümüzdeki
konumlarını mukayeseli olarak incelemek. Ayrıca bu dinlerin temel öğretilerini ve fenomenlerini
mukayeseli olarak ele almak
Öğrenme
1. Farklı kaynaklardan bilgi toplama, Analiz ve Sentez kapasitesi
Çıktıları ve
2. Temel Genel Bilgi (Kültür)
Yeterlilikler
3. Mesleki Temel Bilgi
4. Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük
5. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
6. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
7. Başka ülkelerin kültür ve geleneklerini anlama
8. Uluslararası alanda çalışma yeteneği
Ders Kitabı
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1. Mehmet Aydın, Dinler Tarihine Giriş, Konya, 2004
Kaynaklar
2. Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Isparta, 1999
3. Günay Tümer, Abdurahman Küçük, Dinler Tarihi, Ankara, 1997
4. Arthur C. Headleam, What It Means To Be Christian, London, 1932
5. The Jerusalem Bible, London, 1966
Yardımcı Kaynaklar:
1. Harun Güngör, Türk Bodun Bilimi Araştırmaları, Kayseri, 1998
2. Joachim Wach, Dinler Tarihi, Đstanbul, 2004
3. Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, I-III, Đstanbul, 2003
4. Abdulkadir Đnan, Makaleler ve Đncelemeler, I-II, T.T.K, Ankara, 1998
5. Şaban Kuzgun, Dört Đncil, Yazılması, Derlenmesi, Muhtevası, Đstanbul, 199
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Hafta
40
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
1
Yrd. Doç. Dr. Kenan HAS [email protected]
Sorumluları
(%)
Kısa Sınavlar
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
Konular
1
Eski Türk Dinlerine Giriş
2
Şamanizm konusundaki farklı yaklaşımlar.
Sayfa 57
60
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
3
Eski Türklerdeki Kozmoloji anlayışı
4
Eski Türk Dini ile Đslamiyet arasındaki mukayese
5
Yahudilik Tarihine Giriş
6
Kutsal Kitapları
7
Yahudi Mezhepleri
8
VĐZE SINAVI
9
Hıristiyanlık Tarihine Giriş
10
Kutsal Kitapları
11
Hıristiyan Mezhepleri
12
Đsa’nın Hayatı
13
Đsa ve Đncil
14
Đlahi dinlerin mukayesesi
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐSÇ-330 ĐSLAM’DA EĞĐTĐM TARĐHĐ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
3/2
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
30
Diğer
Toplam
30
88
Kredi
AKTS
Kredisi
2
2
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
Bu derste, Đslam Kültür ve Medeniyeti Tarihi, örgün ve yaygın eğitim faaliyetleri açısından
Đçeriği
incelenecektir. Hz. Peygamber döneminden itibaren Mescid-i Nebevi’deki eğitim-öğretim
faaliyetleri (Ashab-ı Suffa), okuma yazma ve Kur’an öğretimi, sonraki dönemlerdeki mescid,
medrese ve kütüphanelerde devam eden etkinlikler sözkonusu edilecektir. Ayrıca ahlak eğitimi
amacıyla yazılan Aşık Paşa yı Veli’nin Garibname’si, Yunus Emre’nin Risaletü’n-Nushıyye’si de din
eğitimi açısından analiz edilecektir.
Dersin Amacı
Đslâm eğitim tarihindeki kişi, olay ve fikirlerin tanınması. Gelecekle ilgili bir projeksiyon
geliştirilmesi
Öğrenme
1. Analiz ve sentez kapasitesi
Çıktıları ve
2. Organizasyon ve planlama kapasitesi
Yeterlilikler
3. Mesleki temel bilgi
4. Farklı kaynaklardan bilgi toplama ve analiz yeteneği
5. Karar verme becerisi
6. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
7. Disiplinlerarası bir takımda çalışma yeteneği
8. Farklılığı takdir etme ve çokkültürlülük
9. Bilgiyi pratiğe dönüştürme kapasitesi
Ders Kitabı
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1. Ahmed Çelebi, Đslam’da Eğitim Tarihi, Damla Yayınevi, Đstanbul, 1976.
Kaynaklar
2. Osman Eğri, Yaygın Din Eğitim Açısından Bektaşîlik, Horasan Yayınları, Đstanbul, 2003.
3. Galip Demir, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu ve Ahilik, Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı
Yayını, Đstanbul, 2000.
Yardımcı Kaynak:
1. Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi, Eser Matbaası, Đstanbul, 1977.
2. Sigrid Hunke, Avrupa’nın Üzerine Doğan Đslam Güneşi, Bedir Yayınları, Đstanbul.
Sayfa 58
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
3. Đbrahim Arslanoğlu, Yazarı Belli Olmayan Bir Fütüvvetnâme, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara,
1997.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
Yüzde
olarak
(%)
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
40
1
60
Doç. Dr. Osman Eğri, [email protected]
Konular
1
Medreselerden önceki öğretim yerleri (Đslâm’da Eğitim Öğretim Tarihi Kitabı, I. Bölüm)
2
Kur’an ve Đslam Dini esaslarının öğretildiği mektepler (Đslâm’da Eğitim Öğretim Tarihi Kitabı, I.
3
Bölüm)
4
Medreseler (Đslâm’da Eğitim Öğretim Tarihi Kitabı, I. Bölüm)
5
Kütüphaneler (Đslâm’da Eğitim Öğretim Tarihi Kitabı, I. Bölüm)
6
Müderrisler (Đslâm’da Eğitim Öğretim Tarihi Kitabı, II. Bölüm)
7
Kitap tanıtımı: Sigrid Hunke Avrupa’nın Üzerine Doğan Đslam Güneşi.
8
Đslam filozoflarına göre çocukların eğitimi (Đslâm’da Eğitim Öğretim Tarihi Kitabı, II. Bölüm)
9
ARA SINAV
10
Bektaşîlikte inanç ibâdet ve ahlâk eğitimi ( Yaygın Din Eğitimi Açısından Bektaşîlik Kitabı, II.
11
Bölüm)
12
Kitap tanıtımı: Hacı Bektaş Veli, Makalat
Ahîlik ve fütüvvet anlayışı, (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu ve Ahîlik Kitabı, I. Bölüm)
13
Fütüvvetnâmelerde eğitim öğretimle ilgili fikirler, (Yazarı Belli Olmayan Bir Fütüvvetnâme
Kitabı, IV. Bölüm)
14
Mevlâna’da iyiyi araştırma metodu (Yanlış Düşünce ve Davranışlar Karşısında Mevlâna Kitabı,
III. Bölüm)
Mevlâna’da nefsi eğitme metodu (Yanlış Düşünce ve Davranışlar Karşısında Mevlâna Kitabı, III.
Bölüm)
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐSÇ-334 TÜRK KELAMCILARI-I
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
3/2
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
30
Diğer
Toplam
30
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
Maverünnehirde yetişmiş Đmam Matüridi, Ebu’l-Muin Nesefi, Nureddin es-Sabunî gibi kelamcıların
Đçeriği
biyografileri, kelami düşünceleri ve Matüridiliğin Maveraünnehir bölgesinde yayılışı
Sayfa 59
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Dersin Amacı
Maveraünnehir Bölgesi Türk kelamcılarını tanıtmak, onların kelama katkılarını ve kelami
düşüncelerini öğretmek
Öğrenme
1. Mesleki Temel Bilgi
Çıktıları ve
2. Analiz ve Sentez kapasitesi
Yeterlilikler
3. Problem çözme becerisi
4.Karar verme becerisi
5. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
6. Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük
7. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
Ders Kitabı
1-Bekir Topaloğlu, “Đmam Ebu Mansur Maturidi ve Kelami Görüşleri”, Đmam Matüridi ve
ve/veya
Matüridilik, haz. Sönmez Kutlu, Ankara 2003, s. 177-203.
Kaynaklar
2-“Matüridi Ekolünin Đki Büyük Siması, Ebu Mansur Maturidi ve Ebu’l-Muin en-Nesefi”, Đmam
Matüridi ve Matüridilik, haz. Sönmez Kutlu, Ankara 2003, s. 155-172.
3-Ulrich Rudolph, “Matüridiliğin Ortaya Çıkışı”, Đmam Matüridi ve Matüridilik, haz. Sönmez Kutlu,
Ankara 2003, s. 295-304.
4-“Wilferd F. Madelung, “Matüridiliğin Yayılışı ve Türkler”, Đmam Matüridi ve Matüridilik, haz.
Sönmez Kutlu, Ankara 2003, s. 305-368
5-Anke von Kuegelgen-Ashirbek Muminov, “Matüridi Döneminde Semerkand Đlahiyatçıları (4.
Asır) Đmam Matüridi ve Matüridilik, haz. Sönmez Kutlu, Ankara 2003, s. 259-270.
6-Şerafeddin Gölcük, “Sadru’l-Đslam Ebu Yusr Muhammed Pezdevî’nin Hayatı”, Ehl-i Sünnet
Akaidi, Đstanbul 1988.
7-Bekir Topaloğlu, Nureddin es-Sâbunî Hayatı ve Eserleri, Matüridiye Akaidi, Ankara 2000.
8-Mustafa Öz, Đmam-ı Azam’ın Beş Eseri, Đstanbul 1992.
9-Muhit Mert, “Oş’lu Din Alimi Ali b. Osman ve Bed’ül-Emali Adlı Eseri Bağlamında Đtikadi
Görüşleri” GÜÇĐFD Çorum 2004.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Hafta
40
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
1
Doç. Dr. Muhit Mert, [email protected]
Sorumluları
(%)
Kısa Sınavlar
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
Konular
1
Đmam-ı Azam Ebu Hanife ve Đtikadi Görüşleri
2
El-Fıkhu’l-Ekber Metninin Okunması
3
Đmam Matüridi ve Kelama Katkıları
4
Đmam Matüridi’nin Mezhebinin Maverünnehirde Yayılışı
5
Đmam Matüridi ve Matüridilik Üzerine Yorumlar
6
Kitabu’t-tevhidden Bir Metin Okunması
7
Hicri 4. asırda Maveraünnehir Đlahiyatçıları
8
Ara Sınav
9
Ebu’l-Muin en-Nesefi ve Kelam Çalışmaları
10
Tabsıratü’l-Edille’den Bir Metnin Okunması
Sayfa 60
60
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
11
Sadru’l-Đslam Pezdevî ve Usuliddin Adlı Eseri, Usuliddin’den bir Metnin Okunması
12
Nureddin es-Sabuni ve Kelam Çalışmaları el-Bidaye’den Bir Metnin okunması
13
Ali b. Osman el-Oşi ve Bed’ül-Emalisi
14
Türk Kelamcıları Üzerine Genel Değerlendirme
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐSÇ-322 HADĐS VE SÜNNETĐN ÇAĞDAŞ YORUMLARI
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
3/2
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
Diğer
Toplam
30
30
88
Kredi
AKTS
Kredisi
2
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
Kavramsal Çerçeve: Hadis, Sünnet, Çağdaşlık ve Yorum kavramlarının izahı, Dini Metinlere Usûlî
Đçeriği
ve Metodolojik Yaklaşımlar, Đnanca Tealluk eden rivayetlerin ve Sünnetin Yorumu, Ahlaka
Yönelik Hadislerin ve Sünnetin Yorumu, Đbadete Yönelik Rivayetlerin ve Sünnetin Yorumu,
Muamelata Yönelik Hadislerin ve Sünnetin Yorumu, Hadise ve Sünnete Yönelik Çağdaş
düşünceler ve kitaplar, Çağdaş ve Klasik Yorumların Mukayesesi.
Dersin Amacı
Hadisin ve sünnetin güncelleştirilmesi meselesinde metolojik yaklaşımın kazandırılması.
Öğrenme Çıktıları
1. Analiz ve Sentez kapasitesi
ve Yeterlilikler
2. Temel Genel Bilgi (Kültür)
3. Mesleki Temel Bilgi
4. Problem çözme becerisi
5. Karar verme becerisi
6. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
7. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
Ders Kitabı
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1. Mustafa Ertürk, Sünnet’in Güncelleştirilmesine Doğru, Ankara, 2005.
Kaynaklar
2. Đbrahim Hatiboğlu, Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları, Đstanbul, 2004,
Yardımcı Kaynaklar:
1. M.Y. Kandemir, Đ.L. Çakan, R. Küçük, Riyazü's-salihin Tercüme ve Şerhi, I-VIII,Đstanbul.
2. Đslam ve Modernleşme, Đsam Yayınları, Đstanbul 1997.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Sorumluları
(%)
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
1
Doç. Dr. Mustafa Ertürk, [email protected]
Sayfa 61
60
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Hafta
Konular
1
Kavramsal çerçeve: Hadis ve Sünnetin anlamı ve yorumu
2
Çağdaşlık ve Yorum kavramları
3
Güncel ve Çağdaşlık kavramları
4
Dini metinlere metodolojik yaklaşımlar,(1)
5
Dini metinlere metodolojik yaklaşımlar, (2)
6
Đnanca tealluk eden rivayetlerin ve Sünnetin yorumu,
7
Ahlaka yönelik hadislerin ve Sünnetin yorumu,
8
Vize sınavı
9
Đbadete yönelik hadislerin ve Sünnetin yorumu,
10
Muamelata yönelik hadislerin ve Sünnetin yorumu,
11
Örfe yönelik rivayetlerin yorumu
12
Hadise ve Sünnete yönelik çağdaş düşünceler ve kitaplar,
13
Çağdaş ve klasik yorumların mukayesesi
14
Güncel yorumlardan örnekler
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐSÇ-336 - OSMANLI TÜRKÇESĐ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
3/2
Teori
Uyg.
Lab.
28
10
10
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
10
Diğer
Toplam
-
58
Kredi
AKTS
Kredisi
2
2
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
Osmanlı alfabesi, transkripsiyon sistemi, özet gramer kaideleri, Osmanlı yazı türleri ve
Đçeriği
özellikleri, Osmanlı alfabesi ile yazılmış olan farklı türdeki metinlerin okunuşu: (Arşiv belgeleri,
kitabeler, mezar taşları, muhtelif konulardaki yazılı metinler)
Dersin Amacı
Osmanlı dönemine ait resmi ve özel belgelerin okunması, günümüze aktarılması, Türk kültür ve
tarihinin belgelere dayalı bir şekilde ortaya konulabilmesi açısından Osmanlıca’nın öğretilmesi
amaçlanmaktadır.
Öğrenme
1. Đkinci Dil Bilgisi
Çıktıları ve
2. Araştırma becerisi
Yeterlilikler
3. Başarı arzusu
4. Analiz ve Sentez kapasitesi
5. Temel Genel Bilgi (Kültür)
6. Mesleki Temel Bilgi
7. Karar verme becerisi
8. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
Ders Kitabı
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1. Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, Đstanbul 1998
2. Mehmet Eminoğlu, Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş, Ankara 1996
Kaynaklar
3. Arşiv belgelerinden örnekler
Yardımcı Kaynaklar:
1. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara 2000.
2. Yılmaz Kurt, Osmanlıca Dersleri, Ankara 1999.
Değerlendirme
Varsa (X)
Sayfa 62
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
(%)
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
1
60
Öğrt.Gör.Ali ILICA, [email protected]
Sorumluları
Hafta
1
Konular
Osmanlı alfabesi ve gramer kaideleri
2
Osmanlı alfabesi ve gramer kaideleri
3
Yazı çeşitleri ve özellikleri
4
Metin okunması
5
Metin okunması
6
Metin okunması
7
Metin okunması
8
ARA SINAV
9
Osmanlılarda resmi yazışmalarda diplomatik üslup
10
Rik’a türü metin okunması
11
Rik’a türü metin okunması
12
Rik’a türü metin okunması
13
Transkripsiyon usulü
14
Ta’lık türü metin okunması
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐSÇ-326 ĐSLAMDA BĐLĐM TARĐHĐ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
3/2
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
30
Diğer
Toplam
30
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
“Bilgi, Bilim ve Đslami Bilim” kavramları, bunun imkânı, Đslâm düşüncesi içindeki yeri
Đçeriği
tartışılacaktır. Đslâm’ın tarihe yedinci asırda müdahalesi ile oluşturduğu bilim ve felsefe
anlayışının mahiyeti incelenecektir. Đslâmi bilgi ve bilim anlayışı mümkün mü, Bilim adamlarının
inceleme ve araştırma yöntemleri nelerdir? Genel hatlarıyla matematik, astromi, fizik, kimya,
botanik gibi bilim dallarında Müslüman bilim adamlarının insanlığa sundukları katkılar ve bu
çerçevede özgün metinler incelenecektir.
Dersin Amacı
1. Bilgi, Bilim ve Đslami bilim kavramlarının incelenmesi, Đslami bilgi ve bilimin imkânın
tartışılması
2. Đslam bilim tarihinin incelenmesi
Sayfa 63
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Öğrenme
1. Analiz ve Sentez kapasitesi
Çıktıları ve
2. Temel Genel Bilgi (Kültür)
Yeterlilikler
3. Mesleki Temel Bilgi
4. Problem çözme becerisi
5. Karar verme becerisi
6. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
7. Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük
8. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
9. Başka ülkelerin kültür ve geleneklerini anlama
Ders Kitabı
1. A. R. Farukî, Bilginin Đslamileştirilmesi, Risale yayınları
ve/veya
2. Mevlüt Uyanık, Çeğdaş Đslam Düşüncesi ve Bilginin Đslamileştirilmesi, Ankara Okulu yayınları,
Kaynaklar
3. Bryan Magee, Karl Popper’ın Bilim Felsefesi ve Siyaset Kuramı, Remzi kitabevi
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Hafta
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuar
-
Diğer
1
60
Konular
1
Bilgi nedir?
2
Bilgi ve doğrulama
3
Bilimsel bilginin özellikleri
4
Evrensel bir bilimsel yöntem var mı?
5
Bilim ve sahte bilim
6
Bilgi ve değer/ Bilim ve değer
7
Modern ve Postmodern bilim felsefeleri
8
ARA SINAV
9
Bilginin Đslamileştirilmesi Mümkün mü?
10
Bilimin Đslamileştirilmesi mümkün mü?
11
Đslam Bilim Tarihinden Örnek Bilim Adamları
12
Đslam Bilim Tarihinden Örnek Bilim Adamları
13
Đslam Bilim Tarihinden Örnek Bilim Adamları
14
Đslam Bilim Tarihinden Örnek Bilim Adamları
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐSÇ-332 TÜRK DÜŞÜNCE TARĐHĐ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
3/2
40
Doç. Dr. Mevlüt Uyanık, [email protected]
Sorumluları
Yarıyıl
(%)
Kısa Sınavlar
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
30
Sayfa 64
Diğer
Toplam
30
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
Türk düşünce ve bilim adamlarının, bilim, felsefe ve siyasetle ilgili çalışmaları incelenerek
Đçeriği
bunların, özgünlükleri tartışılır. Türk aydınları tarafından ortaya konan görüşlerin, Türk
düşüncesi ile evrensel düşünceye katkıları araştırılır. Türk toplumunun değişik alanlarda
karşılaştıkları sorunlar ve bu hususta yapılan çözüm önerileri, incelenerek tartışılır.
Dersin Amacı
Türk düşünce tarihinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi
Öğrenme
1.
Analiz ve Sentez kapasitesi
Çıktıları ve
2.
Temel Genel Bilgi (Kültür)
Yeterlilikler
3.
Mesleki Temel Bilgi
4.
Problem çözme becerisi
5.
Karar verme becerisi
6.
Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
7.
Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük
8.
Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
9.
Başka ülkelerin kültür ve geleneklerini anlama
Ders Kitabı
1. Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, Đstanbul 1979.
ve/veya
2. Đsmail Kara, Türkiye’de Đslamcılık Düşüncesi, Risale Yayınları, Đstanbul 1986.
Kaynaklar
3. Hüseyin Gazi Topdemir, Türk Düşünce Tarihi, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı,
Ankara
2001.
4- Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Doğu-Batı Yayınları, Đstanbul t.y
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Hafta
40
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
1
Yrd. Doç. Dr. Şaban Haklı, [email protected]
Sorumluları
(%)
Kısa Sınavlar
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
Konular
1
Filibeli Ahmet Hilmi, Islahat Ve Đstikbal,
2
Filibeli Ahmet Hilmi, Islahat Ve Đstikbal
3
Filibeli Ahmet Hilmi, Islahat Ve Đstikbal
4
Ahmed Hamdi Akseki, Đslamiyet ve Terakki
5
Ahmed Hamdi Akseki, Đslamiyet ve Terakki
6
Said Halim Paşa, Đslam Aleminin Gerileme Sebepleri Üzerine Bir Deneme
7
Said Halim Paşa, Đslam Aleminin Gerileme Sebepleri Üzerine Bir Deneme
8
Ara Sınav
9
Eşref Edip, Dinde Reform
10
Eşref Edip, Dinde Reform
11
Nurettin Topçu, Đsyan Ahlakı
12
Nurettin Topçu, Bizde Rönesans
Sayfa 65
60
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
13
Babanzâde Ahmet Naim, Üç Felsefi Terim: Đlim, Gariza, Eniyet
14
Genel Değerlendirme
4. SINIF/ I. DÖNEM
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐLS-411 DĐN FELSEFESĐ-I
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
4/1
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
-
30
Diğer
Toplam
30
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
Din felsefesi nedir, Tanrının varlığının kanıtları, âlemin yaratılışı, Tanrı’nın sıfatları, kötülük
Đçeriği
problemi ve insan hürriyeti gibi metafizik ve kozmolojik sorunlar, dini bilginin doğası imkânı, din
dilinin mantığı ve iman-akıl ilişkisi, gibi epistemolojik sorunlar felsefi bir bakışla incelenir ve
tartışılır. Tanrıya ve hayata karşı temel ve kapsamlı bir tutumun nasıl oluşturulabileceği
araştırılır.
Dersin Amacı
Tanrı ve Din Üzerine eleştirel, tutarlı, felsefi düşüncenin geliştirilmesi
Öğrenme
1. Analiz ve Sentez kapasitesi
Çıktıları ve
2. Temel Genel Bilgi (Kültür)
Yeterlilikler
3. Mesleki Temel Bilgi
4. Problem çözme becerisi
5. Karar verme becerisi
6. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
7. Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük
8. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
9. Başka ülkelerin kültür ve geleneklerini anlama
Ders Kitabı
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1. Mehmet Aydın, Din Felsefesi, Đzmir ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, Đzmir
Kaynaklar
2. Cafer Sadık Yaran, Din Felsefesi, Etüt Yayınları, Samsun, 1997
3. Cafer Sadık Yaran, Din ve Bilim , Sidre Yayınları, Samsun, 1997
Yardımcı Kaynaklar:
1. Mehmet Bayraktar, Din Felsefesine Giriş, Fecr Yayınları, Ankara, 1997
2. Paul Tillich, Din Felsefesi, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2000
3. Etienne Gilson, Tanrı ve Felsefe, Birleşik yayıncılık, Đstanbul, 1999
4. Necip Taylan, Düşünce Tarihinde Tanrı Sorunu, Ayışığı yayınları, Đstanbul, 1998
5. Turan Koç, Din Dili, (1. baskı: Rey Yayıncılık, 2. baskı: Đz yayıncılık)
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Yüzde
(%)
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Sayfa 66
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Laboratuar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
Ders
1
60
Yrd. Doç. Dr. Ferit Uslu, [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Din felsefesi ile ilgili alanlar (Din Felsefesi Kitabı: 1. Bölüm)
2
Din felsefesi ile ilgili alanlar (Din Felsefesi Kitabı: 1. Bölüm)
3
Tanrı’nın varlığı ile ilgili deliller (Din Felsefesi Kitabı: 2. Bölüm)
4
Tanrı’nın varlığı ile ilgili deliller (Din Felsefesi Kitabı: 2. Bölüm)
5
Tanrı’nın varlığı ile ilgili deliller (Din Felsefesi Kitabı: 2. Bölüm)
6
Tanrı’nın varlığı ile ilgili deliller (Din Felsefesi Kitabı: 2. Bölüm)
7
Makale: M. Peterson, “Đman ve Akıl”
8
ARA SINAV
9
Tanrı’nın Sıfatları (Din Felsefesi Kitabı: 3. Bölüm)
10
Sıfatlar, Kötülük Problemi ve Đnsan hürriyeti (Din Felsefesi Kitabı: 4. Bölüm)
11
Makale: Gazzali, “Mümkün Dünyaların En Đyisi”
12
Makale: J. L. Mackie, “Kötülük ve Mutlak Kudret”
13
Makale: J. L. Mackie, “Kötülük ve Mutlak Kudret”
14
Makale: J. L. Mackie, “Kötülük ve Mutlak Kudret”
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ILS-403 ĐSLÂM HUKUKU- I
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
4/1
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
-
30
Diğer
Toplam
30
88
Kredi
AKTS
Kredisi
2
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
A. Đslâm Hukukuna Genel Bir Giriş. B. Şahsın Hukuku: 1. Hakiki şahıslar: 2. Hükmî şahıslar: C.
Đçeriği
Aile Hukuku: 1. Evlilik ve neticeleri. 2. Evliliğin sona ermesi. 3. Doğum ve neticeleri. D. Đslam
Hukukunun Tarihi ve bu tarih içerisinde gelişen sistematiği E.Klasik fıkıh kaynaklarından
(Çoğunlukla el-Đhtiyârdan) nikah ve talak ile ilgili bölümlerin okunması. F. Her derste yaklaşık
otuz dakika klasik fıkıh kaynaklarından (çoğunlukla el-Đhtiyârdan) Nikah ve Talak konuları ile
ilgili bölümler okuma.
Dersin Amacı
Đslam Hukuku ve bu hukukun bazı önemli kavram ve kurumları, ayrıca aile hukuku ile ilgili
konularda öğrenciyi bilgilendirmek.
Öğrenme
1- Mesleki Temel Bilgi
Çıktıları ve
2- Analiz ve Sentez kapasitesi
Yeterlilikler
3- Problem çözme becerisi
4- Karar verme becerisi
5- Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
6- Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük
7- Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
Ders Kitabı
1. Anahatlarıyla Đslâm Hukuku, Hayreddin Karaman, III. Cilt, Đstanbul 1986, Ensar Neşriyat.
ve/veya
2. el-Đhtiyar li Ta’lili’l-Muhtar, Abdullah b. Mahmud el-Mavsıli, (Kitabu’n-Nikah ve’t-Talak)
Sayfa 67
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Kaynaklar
3. Đslam Hukuk Tarihi, Hayreddin Karaman, Đstanbul, ty. (Nesil Yayınları)
4. Đlmihal (Đslam ve Toplum), Đstanbul 1999, ĐSAM Yayınları, II. Cilt.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
Yüzde
olarak
(%)
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
Ders
40
1
60
Prof. Dr. Salim Öğüt [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Din, hukuk ve ahlak hakkında genel bilgiler, Đslam hukukunun tasnifi, hususiyetleri.
2
Hukuk ve kanun sistematiği içinde şahsın hukuku, şahsiyetin başlangıcı ve sonu
3
Ehliyetin tarifi, önemi ve nevileri. Ehliyeti daraltan veya ortadan kaldıran sebepler,
4
Hükmi şahıslar: Tarihçesi ve çeşitleri
5
Aile hukukunun mefhum ve şümulü, evlilik ve neticeleri hakkında genel bilgi.
6
Evlenme ehliyeti ve evlenmede velayet ve denklik.
7
Evlenme manileri, evlenme akdinin şartları.
8
Ara imtihan
9
Muteberlik bakımından evliliğin nevileri.
10
Đslam Hukuk tarihinde fıkhın doğuşu, (Hz. Peygamber devri)
11
Mekke ve Medine dönemlerinde Đslam Hukuku ile ilgili gelişmeler.
12
Sahabe devri, Đslam hukukunun gelişme çağı.
13
Abbasiler devri, Đslam hukukunun olgunluk çağı
14
Fıkıh mezhepleri: ortaya çıkışları, mektepleri ve üstadları,
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐLS-407 ĐSLAM MEZHEPLERĐ TARĐHĐ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Krediler
Proje/Alan
Uyg.
Lab.
4/1
28
-
-
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu/ Seçmeli
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
Çağımızdaki Đslam mezheplerin teşekkül sebepleri, zihniyet yapıları, temel görüşleri, etkileri ve
Đçeriği
Çalışması
-
Ödev
30
Diğer
Toplam
Kredi
30
88
2
AKTS
Teori
Kredisi
3
Đslam düşüncesine katkıları. Günümüzdeki Đslam mezhepleri ve dini akımlar: Dürzilik, Nusayrilik,
Yezidilik, Đmamiyye, Zeydiyye, Đsmailiyye, Bahaîlik, Ahmediyye (Kadıyanîlik) ve Vehhabilik;
Mezheplerin mensupları ve yayılış alanı, tarihte Türkler tarafından mezhep olarak kabul edilen
Alevilik ve Bektaşilik.
Dersin Amacı
Đlk dönem Đslam Mezhepleri ve günümüzde yaşayan dinî-siyasi Đslam mezhepleri hakkında temel
bilgiler kazandırmak, dini farklılaşmalara tarafsız yaklaşmayı sağlamak.
Sayfa 68
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Öğrenme Çıktıları
1. Analiz ve Sentez kapasitesi
ve Yeterlilikler
2. Temel Genel Bilgi (Kültür)
3. Mesleki Temel Bilgi
4. Problem çözme becerisi
5. Karar verme becerisi
6. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
7. Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük
8. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
9. Başka kültür ve gelenekleri anlama
ers Kitabı
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1. Ethem Ruhi Fığlalı , Çağımızda Đtikâdî Đslâm Mezhepleri , Đzmir 2004.
Kaynaklar
2. Bağdadî, Mezhepler Arasındaki Farklar, çev. Ethem Ruhi Fığlalı, Đstanbul 1991.
3. Sönmez Kutlu, “Đslam Düşüncesinde Tarihsel Din Söylemleri Olgusu”, Đslâmiyât, lV/4 2001
15-36.
Yardımcı Kaynaklar:
1. Eşârî, Makalâtü’l-Đslâmiyyîn ve Đhtilafü’l-Musallin, thk. Helmut Ritter, Weisbaden 1980.
2. W. Montgomery Watt, Đslam Düşüncesinin Teşekkül Devri , Çev. E.Ruhi Fığlalı, Ankara 1981.
3. Hasan Onat, Yirminci Asırda Şiilik ve Đran Đslam Devrimi , Ankara 1997.
4. Muhammed Ebû Zehra, Đslâm'da Siyasî ve Đtikâdî Mezhepler Tarihi , çev: E. Ruhi Fığlalı-O.
Eskicioğlu, Đstanbul 1970.
5. Osman Aydınlı, Đslam Düşüncesinde Aklîleşme Süreci, Ankara 2001.
6. Henry Laoust, Đslamda Ayrılıkçı Görüşler, çev. E.R.Fığlalı-S.Hizmetli, Ankara 1999.
7. Ahmet Bağlıoğlu, Đnanç Esasları Açısından Dürzîlik, Ankara 2004.
8. Ahmet Turan, Yezidîler, Samsun 1993.
9.Ethem Ruhi Fığlalı , Babilik ve Bahailik, Ankara 1993.
10. Đllyas Üzüm, Günümüz Aleviliği , Ankara 2000.
11. Sönmez Kutlu, Din Anlayışında Farklılaşmalar Türkiye’de Alevîlik-Bektaşîlik, Ankara 2003.
12. Hasan Onat, “Kızılbaşlık Farklılaşması Üzerine”, Đslamiyat, VI (2003), sayı:3.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
(%)
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
1
60
Doç. Dr. Osman Aydınlı, [email protected]
Sorumluları
Hafta
1
Konular
1. Mezhepler Tarihi’nin tanımı, amaçları ve kaynakları. (Bağdadî, Mezhepler Arasındaki Farklar,
çev. Ethem Ruhi Fığlalı, Đstanbul 1991.)
2
2. Đlk dönem Đslâm Mezheplerine genel bir bakış. (Sönmez Kutlu, “Đslam Düşüncesinde Tarihsel
Din Söylemleri Olgusu”, Đslâmiyât, lV/4 2001 15-36.)
3
3. Ehl-i Sünnet’in ortaya çıkışı, temel görüşleri ve Đslâm düşüncesindeki yeri. (Ethem Ruhi
Fığlalı , Çağımızda Đtikâdî Đslâm Mezhepleri )
4
4. Günümüzde yaşayan dinî-siyasi mezhepler: Zeydiyye ve Đslâm düşüncesindeki yeri. (Ethem
Sayfa 69
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Ruhi Fığlalı , Çağımızda Đtikâdî Đslâm Mezhepleri )
5
5. Đmamiyye, ortaya çıkışı, temel görüşleri ve Đslâm düşüncesindeki yeri. (Hasan Onat, Yirminci
Asırda Şiilik ve Đran Đslam Devrimi , Ankara 1997.)
6
6. Bâbîlik-Bahailik, ortaya çıkışı, temel görüşleri ve Đslâm geleneğindeki yeri. (Ethem Ruhi
Fığlalı , Babilik ve Bahailik)
7
7. Nusayrîlik, ortaya çıkışı, temel görüşleri ve Đslâm geleneğindeki yeri. (Ethem Ruhi Fığlalı ,
Çağımızda Đtikâdî Đslâm Mezhepleri )
8
9
8. ARA SINAV
9. Dürzîlik, ortaya çıkışı, temel görüşleri ve Đslâm geleneğindeki yeri. (Ahmet Bağlıoğlu, Đnanç
Esasları Açısından Dürzilik, Ankara 2004)
10
10. Yezidîlik, ortaya çıkışı, temel görüşleri ve Đslâm geleneğindeki yeri. (Ahmet Turan, Yezidîler,
Samsun 1993.)
11
11. Kadıyanîlik, ortaya çıkışı, temel görüşleri ve Đslâm düşüncesindeki yeri. (Ethem Ruhi Fığlalı ,
Çağımızda Đtikâdî Đslâm Mezhepleri )
12
12. Vehhabîlik, ortaya çıkışı, temel görüşleri ve Đslâm düşüncesindeki yeri. (Ethem Ruhi Fığlalı ,
Çağımızda Đtikâdî Đslâm Mezhepleri )
13
13. Alevîlik-Bektaşîlik, temel kavramlar ve kaynakları. (Hasan Onat, “Kızılbaşlık Farklılaşması
Üzerine”; Đlyas Üzüm, Günümüz Aleviliği )
14
14. Alevîlik-Bektaşîlik, ortaya çıkışı, temel görüşleri ve Đslâm düşüncesindeki yeri. (Sönmez
Kutlu, Din Anlayışında Farklılaşmalar Türkiye’de Alevîlik-Bektaşîlik)
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐYD-401YABANCI DĐL: ĐNGĐLĐZCE-III
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
4/1
Teori
Uyg.
Lab.
28
20
10
Krediler
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
-
-
30
Diğer
Toplam
-
88
Kredi
AKTS
Kredisi
2
3
Ders Dili
Đngilizce
Zorunlu / Seçmeli
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
Koşul cümleleri, pişmanlık ifadeleri,etken ve edilgen yapılar,kiplerin şimdiki,gelecek ve geçmişe
Đçeriği
hitap eden yapıları,amaç ifade eden cümle yapıları,sebep-sonuç ilişkisi,çeşitli bağlaçlarla zıtlığı
ifade etme
Dersin Amacı
Temel Đngilizce yapılarını öğretmek ve öğrendikleri dili günlük hayatta ve gelecekle ilgili
çalışmalarında kendi alanlarında kullanmalarını sağlamak.
Öğrenme
Öğrenciler edindikleri dilbilgisi ve yapılan çeviri çalişmaları sonrası eğitim gördükleri alanlar
Çıktıları ve
hakkındaki terimleri tanıyabilecekler ve konularına yönelik literatürü takip edebileceklerdir.
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
A.Vahit Çakır,Nilgün Yorgancı,Gül Keskil(2000).Full Steam Ahead,Gündüz Eğitim ve
Yayıncılık,Ankara.
Michael Vince(1998) Intermediate Language Practice,Macmillan Heinemann
Raymond Murphy (1994). English Grammar In Use,Cambridge University Press.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
X
Kısa Sınavlar
Sayfa 70
Yüzde
(%)
40
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
X
60
Mustafa Bahar, [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Koşul cümleleri: gerçek ve gelecekte olabililik
2
Koşul cümleleri: gerçekleşmesi mümkün olmayan şu anki ve geçmiş olaylar
3
Koşul cümleleri: gerçekleşmesi mümkün olmayan şu anki ve geçmiş olaylar
4
Pişmanlık duyulan olayların ifade edilmesi
5
Pişmanlık duyulan olayların ifade edilmesi
6
Etken ve edilgen yapılar
7
Edilgen yapılar. iki nesneli yüklemler, problemler
8
Kipler: şimdiki ve gelecek zamana hitap edenler
9
Kipler şimdiki ve gelecek zamana hitap edenler
10
Kipler:geçmişe hitap edenler
11
Kipler:geçmişe hitap edenler
12
Amaç ifade eden cümle kalıpları
13
Sebep-sonuç ilişkisi
14
Çeşitli bağlaçlarla zıtlığı ifade etme.
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐLS-409 DĐN EĞĐTĐMĐ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
4/1
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
Diğer
Toplam
30
30
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
Din, eğitim, öğretim, din eğitimi, din öğretimi kavramlarının analizi yapılacaktır. Din Eğitimi
Đçeriği
Bilimi’nin tanımı yapılacaktır. Din Eğitimi ve Öğretiminin Temelleri ve Hedefleri söz konusu
edilecektir. Ailede ve yetişkinlikte din eğitimi konuları incelenecektir.
Dersin Amacı
Đlahiyat formasyonunun öğretime hangi yöntem ve teknikle müsait kılınabileceğinin kavratılması.
Alanın imkân ve problemlerinin tanınması
Öğrenme
1. Analiz ve sentez kapasitesi
Çıktıları ve
2. Organizasyon ve planlama kapasitesi
Yeterlilikler
3. Mesleki temel bilgi
4. Farklı kaynaklardan bilgi toplama ve analiz yeteneği
5. Problem çözme becerisi
6. Karar verme becerisi
7. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
8. Disiplinlerarası bir takımda çalışma yeteneği
9. Farklılığı takdir etme ve çokkültürlülük
Sayfa 71
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
10. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
11. Bilgiyi pratiğe dönüştürme kapasitesi
Ders Kitabı
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1. Cemal Tosun, Din Eğitimi Bilimine Giriş, Pegem Yayıncılık, Ankara, 2001.
Kaynaklar
2. Beyza Bilgin, Türkiye’de Din Eğitimi ve Liselerde Din Dersleri, Emel Matbaacılık, Ankara,
1980.
3. Beyza Bilgin, Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Ankara Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Yayını,
Ankara, 1988.
4. Halis Ayhan, Din Eğitimi ve Öğretimi, Diyanet Đşleri Başkanlığı Yayını, Ankara, 1985.
Yardımcı Kaynaklar:
1. Faruk Bayraktar, Öğrenci-Öğretmen Münasebetleri, Marmara Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi
Yayını, Đstanbul, 1989.
2. Beyza Bilgin, Mualla Selçuk, Din Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri, Akid Yayınları, Ankara,
1991.
3. Daniel Goleman, Duygusal Zeka, çev. S. Yüksel, Varlık Yayınları, Ankara, 1998.
4. Thomas Gordon, Etkili Öğretmenlik Eğitimi, çev. E. Aksoy, Sistem Yayınları, Đstanbul, 1977.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
(%)
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
1
60
Doç. Dr. Osman Eğri, [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Din eğitimi biliminin neliği (Din Eğitimi Bilimine Giriş Kitabı: 1. Bölüm)
2
Din eğitimi biliminin bilimler arasındaki konumu (Din Eğitimi Bilimine Giriş Kitabı: 1. Bölüm)
3
Din eğitimi biliminin alanı (Din Eğitimi Bilimine Giriş Kitabı: 1. Bölüm)
4
Kitap tanıtımı: Paulo Freire, Ezilenlerin Pedagojisi
5
Din eğitimi biliminin araştırma metodları (Din Eğitimi Bilimine Giriş Kitabı: 1. Bölüm)
6
Din eğitimi ve öğretiminin temelleri (Din Eğitimi Bilimine Giriş Kitabı: 2. Bölüm)
7
Kitap tanıtımı: Daniel Goleman, Duygusal Zeka
8
ARA SINAV
9
Öğrenme kuramları ve din öğretiminde program geliştirme (Din Eğitimi Bilimine Giriş Kitabı: 2.
10
Bölüm)
11
Ailede din eğitimi (Din Eğitimi Bilimine Giriş Kitabı: 3. Bölüm)
12
Yetişkinler din eğitimi (Din Eğitimi Bilimine Giriş Kitabı: 4. Bölüm)
13
Yetişkinler din eğitiminin metodu (Din Eğitimi Bilimine Giriş Kitabı: 4. Bölüm)
14
Kitap tanıtımı: Benjamin Bloom, Đnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme
Yetişkinler din eğitiminin problemleri, (Din Eğitimi Bilimine Giriş Kitabı: 4. Bölüm)
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐLS-405 SĐSTEMATĐK KELAM-II
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Sayfa 72
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
4/1
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
30
Diğer
Toplam
30
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
Kur’an’ın Yaratılmışlığı, Kur’an’ın Yaratılmışlığı Öğretisinin Kaynağı, Kur’an’ın Yaratılmışlığı ve
Đçeriği
Ezeli Sıfatların Đnkârı, Đnsan Fillerinin Kelam Okullarınca sınıflandırılması, Kesb Kuramı, Kader
ve Özgür Đrade, Özgür Đrade ve Tanrı’nın Kudreti, Kur’an’da Yeralan Kader ve Hürriyet taraftarı
ayetler, Kader Öğretisinin Đlk Dönem Formülasyonu, Mutezilenin Kaderciliği Reddi ve özgür
iradeyi savunması, Kelamcıların Siyaset Anlayışı.
Dersin Amacı
Đtikadi meselelerin tarihi süreçte Kelamcılar tarafından yorumu ve yorumlama modellerini,
Vahiyle Tarihin etkinlik alanındaki ilişkiyi göstererek eleştirel yaklaşımı kazandırmak.
Öğrenme
1-Temel Genel Bilgi (Kültür)
Çıktıları ve
2-Analiz ve Sentez kapasitesi
Yeterlilikler
3-Mesleki Temel Bilgi
4-Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
5-Problem çözme becerisi
6- Disiplinler arası bir takımla çalışma yeteneği
Ders Kitabı
Kaynaklar:
ve/veya
1. Nadim Macit, Eylem Değişim Đlişkisinin Teolojik Yorumu, Etüd yay., Samsun.
Kaynaklar
2.
Maturidi, Kitab et-Tevhîd (çev. B. Topaloğlu),
3-Nadim Macit, Din Siyaset Đlişkisinin teolojik Yorumu,Seba yay., Ankara, 2000.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Hafta
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
1
Konular
1
Kelamcıların Vahiy Anlayışı
2
Đlahi Kelamın Yaratılıp yaratılmadığı meselesi
3
Kur’anın yaratılmışlığı meselesinin Kaynağı
4
Đnsan Fiilleri: Kavramsal Çerçeve
5
Kur’anın Fiillere ilişkin Metinleri ve Kelamcıların Farklı Yorumları
6
Kelami Okulların Đnsan Fiileri üzerine yorumları
7
ARA SINAV
8
Kadercilik
9
Özgür irade Anlayışı ve Ahlak düşüncesi açısından yorumu
10
40
-
Prof.Dr. Nadim Macit, [email protected]
Sorumluları
(%)
Kısa Sınavlar
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
Ahiret: Kavramsal çerçeve
Sayfa 73
60
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
11
Ahiretin imkanı
12
Diriliş, Hesap, Nimet ve Azap
13
Din Siyaset Đlişkisine Kelamcıların Bakışı
14
Kelamcıların din siyasete ilişkin görüşlerinin günümüz açısından değeri
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐSÇ-419 KUR’AN’A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
4/1
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
-
30
Diğer
Toplam
30
88
AKTS
Kredi
Kredisi
2
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
Yirminci yüzyılda Kur’an Çalışmaları ve Tefsir Hareketi, Batı dünyasında Kur’an’a çağdaş
Đçeriği
yaklaşımlar,
Arap dünyasında
Kur’an’a
çağdaş
yaklaşımlar, Türkiye’de
Kur’an’a
çağdaş
yaklaşımlar, Çağdaş Kur’an Müfessirleri ve Alimlerin Eserlerinden Örnekler: Muhammed Abduh,
Muhammed Reşid Rıza, Muhammed Đzzet Derveze, Fazlurrahman, Muhammed Arkon, Hasan elHanefi, Abid el-Cabiri, Roger Garaudy, Elmalılı Hamdi Yazır, Ömer Nasuhi Bilmen, Konyalı
Mehmed Vehbi Efendi, Süleyman Ateş ve Tefsiri, Yaşar Nuri Öztürk ve Kur’an Çalışmaları.
Dersin Amacı
Kur’an tefsiri konusunda çağdaş araştırmaları tanımak, yaklaşımları ve özelliklerini öğrenip
değrlendirmek.
Öğrenme
1-Temel Genel Bilgi
Çıktıları ve
2-Mesleki Temel Bilgi
Yeterlilikler
3-Problem çözme becerisi
4-Karar verme analiz ve sentez yapma becerisi
5-Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
6-Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük
7-Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
Ders Kitabı
1-J.J.G. Jansen, Kur’an’a Yaklaşımlar, ç.H. Açar, Fecir Yay. Ankara, 1993
ve/veya
2-Emin el-Hûlî, Kur’an Tefsirinde Yeni Bir Metod, ç.M. Güngör, Kur’an Ktp, Ank.
Kaynaklar
3-Đ. Raci el-Faruki, Kur’an Tefsirinde Yeni Bir Metodolojiye Doğru, ç. M. Paçacı, Đslami
Araştırmalar Dergisi, cilt 7, s. 3-4, Ankara 1994
1-J.M.S. Baljon, Kur’an Yorumunda Çağdaş Yönelimler, Fecr Yay. Ankara 1994
2-Mevlüt Güngör, Konulu Tefsir Yöntemi , Đslami Araştırmalar Dergisi, Ankara 1995.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Yüzde
(%)
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
1
Ders
Sayfa 74
60
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Ders
Doç. Dr. Mesut OKUMUŞ, [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Yirminci Yüzyılda Kur’an Tefsirleri ve Kur’an’a Çağdaş Yaklaşımlar
2
Batı Dünyasında Kur’an’a Çağdaş Yaklaşımlar
3
Arap Dünyasında Kur’an’a Çağdaş Yaklaşımlar
4
Türkiye’de Kur’an Araştırmaları ve Tefsirler
5
Muhammed Abduh, Muhammed Reşid Rıza ve Tefsiri
6
Muhammed Đzzet Derveze ve Nüzul Sırasına Göre Tefsir
7
Emin el-Huli ve Edebi Tefsir Metodu
8
Fazlurrahman, Muhammed Arkoun, Đ Raci el-Faruki
9
ARA SINAV
10
Elmalili Hamdi Yazır ve Tefsiri
11
Ömer Nasuhi Bilmen ve Tefsiri
12
Konyali Mehmed Vehbi Efendi ve Tefsiri
13
Süleyman Ateş ve Tefsiri
14
Yaşar Nuri Öztürk ve Kur’an Çalışmaları
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐSÇ-421 MUKAYESELĐ ĐSLAM HUKUKU
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
4/1
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
30
Diğer
Toplam
30
88
Kredi
AKTS
Kredisi
2
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
A. Genel olarak Mukayeseli Hukuka Giriş. 1. Mukayeseli hukuk kavramı. 2. Mukayeseli hukuk
Đçeriği
ilminin tarihsel gelişimi. B. Mukayeseli Đslâm Hukuku. 1. Hilâf ilmi, doğuşu, gelişmesi ve
literatürü. 2. Kadı Ebû Zeyd ed-Debûsî ve Te’sîsü’n-nazar adlı eserinin mukayeseli Đslâm
hukukundaki yeri. C. Đslâm Hukuk Mezhepleri Arasındaki Farklılıkların Temel Sebepleri. 1. Hanefî
imamları arasındaki ihtilaflar ve sebepleri. 2. Hanefîlerle diğer Đslâm hukuk mezhepleri
arasındaki ihtilaflar ve sebepleri..
Dersin Amacı
Mukayeseli Đslam hukuku ilminin tarihi gelişiminin ve mezhepler arası farklılıkların sebeplerinin
öğretilmesi.
Öğrenme
1. Analiz ve Sentez kapasitesi
Çıktıları ve
2. Temel Genel Bilgi (Kültür)
Yeterlilikler
3. Mesleki Temel Bilgi
4. Problem çözme becerisi
5. Karar verme becerisi
6. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
7. Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük
8. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
9. Başka hukuk ekollerini ve geleneklerini anlama
Ders Kitabı
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1. Doç. Dr. Ferhat Koca, Mukayeseli Đslâm Hukuk Düşüncesinin Temellendirilmesi , Ankara 2002,
Sayfa 75
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Kaynaklar
(Ankara Okulu Yayınları).
2. Kadı Ebû Zeyd ed-debûsî, Te’sîsü’n-nazar (nşr. Mustafa el-Kabbânî), Kahire ts.
3. Ebü’l-Hasan el-Kerhî, Risale fi-usûl , Kahire ts.
4. Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-ı Đslâmiyye ve Istılâhat-ı Fıkhıyye Kâmusu, Đstanbul 1970, Bilmen
Yayınevi, I. Cild.
5. Diyanet Vakfı Đslâm Ansiklopedisi’nin “Hilâf”, “Cedel” ve “Mezhep” maddeleri.
6. Prof. Dr. Ergun Özsunay, Karşılaştırmalı Hukuka Giriş, Đstanbul 1976.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
40
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
1
60
Prof.. Dr. Ferhat Koca, [email protected]
Sorumluları
Hafta
1
2
Konular
Mukayeseli hukukun tanımı ve müstakil bir disiplin olarak tarihsel gelişimi.
Mukayeseli Đslâm Hukuku: Hilâf ilmi, doğuşu, gelişmesi ve literatürü
3
Ebû Zeyd ed-Debûsî ve Te’sîsü’n-nazar’ının mukayeseli Đslâm hukukundaki yeri.
4
Hanefî imamların kendi aralarındaki ihtilaflar ve sebepleri
5
Hanefî imamların kendi aralarındaki ihtilaflar ve sebepleri
6
Hanefîlerle Mâlikîler arasındaki ihtilaflar ve sebepleri
7
Hanefîlerle Şâfiîler arasındaki ihtilaflar ve sebepleri
8
Ara Sınav
9
Hanefîlerle Đbn Ebî Leylâ arasındaki ihtilaflar ve sebepleri
10
Bir takım Meselelerin Dayandığı Genel Hukuk Prensipleri
11
Ebü’l-Hasan el-Kerhî’nin Usul Risâlesi
12
Đslam hukukunda mezhep kavramı.
13
Đslam hukuk tarihinde mezhepler arası ilişkiler.
14
Đslam hukukunda içtihat-taklit tartışmaları
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐSÇ-427 ÇAĞDAŞ ĐSLAM DÜŞÜNÜRLERĐ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
4/1
Ders Dili
Zorunlu / Seçmeli
Ön şartlar
(%)
Kısa Sınavlar
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
Diğer
Toplam
30
30
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
Türkçe
Seçmeli
Yok
Dersin
Modern düşüncenin Đslam Toplumlarına yansıması, Çağdaş Đslam düşünürlerinin meseleye
Đçeriği
bakışları, gelenek-tecdit tartışmasının felsefi boyutları, ortaya çıkan yeni sorunlar karşısında
Sayfa 76
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
alınan tutumlar, Kur’ân’ın yeniden yorumu: eleştiriler ve öneriler
Dersin Amacı
Günümüz dünyasında Đslâm’ın okunuş biçimlerini kavratmak ve ileri sürülen görüşlerin
karşılıklı mukayesesini yaparak eleştirel yaklaşımı benimsetmek.
Öğrenme
1-Temel Genel Bilgi (Kültür)
Çıktıları ve
2-Analiz ve Sentez kapasitesi
Yeterlilikler
3-Mesleki Temel Bilgi
4-Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
5- Disiplinler arası bir takımla çalışma yeteneği
6- Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
Ders Kitabı
Kaynaklar:
ve/veya
1. Fazlurrahman, Đslam ve Çağdaşlık,
Kaynaklar
2. Erol Güngör, Đslamın Bugünkü Meseleleri,
3. Roger Garaudy, Đslam ve Đnsanlığın Geleceği, Pınar yay., 3. Baskı, Đst., 1995.
4.
Muhammed Đkbal, Đslam Düşüncesinin Yeniden doğuşu(çev. A. Asrar), Birleşik yay., Đst.,
Tarihsiz.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Hafta
40
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
1
Prof.Dr. Nadim Macit, [email protected]
Sorumluları
(%)
Kısa Sınavlar
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
Konular
1
Modern Düşüncenin Ortaya çıkışı
2
Modern Düşüncenin Felsefi kökleri
3
Modern Düşüncenin Đslam Toplumuna Yansıması
4
Đslam’ın yeniden Okunuşu
5
Đslam Toplumunun Gerilemesi Üzerine Dini ve fikri Tartışmalar
6
Đslam Dünyasında Ortaya çıkan Dini akımlar
7
ARA SINAV
8
Gelenek ve Yenilenme
9
Gelenek ve Modernitenin Çatışma Alanları
10
Đki farklı yaklaşımın Önermeleri ve değerlendirilmesi
11
Đslam Toplumunun Karşılaştığı Sorunlara Đslam Düşünürlerinin Aldıkları fikri Tutum
12
Đslamın Uyanışı Tezine Farklı Yaklaşımlar
13
Đslam Bünyesinde Hareket Yöntemi: Đctihat
14
Çağdaş Đslam Düşünürlerinin Yöntem tartışmaları
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐSÇ-439 HALKLA ĐLĐŞKĐLER
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Krediler
Sayfa 77
60
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Yarıyıl
4/1
Teori
Uyg.
Lab.
28
20
-
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
-
20
Diğer
Toplam
10
78
Kredi
AKTS
Kredisi
2
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
Türk toplumunun temel sosyo-kültürel özellikleri üzerinde durulacaktır. Sosyal psikoloji,
Đçeriği
propaganda, iletişim kavramları analiz edilecektir. Đnsanlarla ve toplumla etkili bir iletişim
kurmak için gerekli olan şartlar incelenecektir.
Dersin Amacı
Türk toplumunun genel özelliklerinin tanınması. Etkili iletişim tekniklerinin öğrenilmesi.
Öğrenme
1.
Analiz ve sentez kapasitesi
Çıktıları ve
2.
Organizasyon ve planlama kapasitesi
Yeterlilikler
3.
Mesleki temel bilgi
4.
Farklı kaynaklardan bilgi toplama ve analiz yeteneği
5.
Problem çözme becerisi
6.
Karar verme becerisi
7.
Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
8.
Disiplinlerarası bir takımda çalışma yeteneği
9.
Farklılığı takdir etme ve çokkültürlülük
10. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
11. Bilgiyi pratiğe dönüştürme kapasitesi
Ders Kitabı
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1. Ahmet Yatkın, Halkla Đlişkiler ve Đletişim, Nobel Yayınları, Ankara, 2003.
Kaynaklar
2. Şükran Kılbaş, Halkla Đlişkiler, Hatipoğlu Yayınları, Ankara, 1998.
Yardımcı Kaynaklar:
1. Çiğdem Kağıtçıbaşı, Yeni Đnsan ve Đnsanlar, Evrim Yayınları, Đstanbul, 2004.
Varsa (X)
Değerlendirme
olarak
Ölçütleri
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Hafta
40
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
1
Doç. Dr. Osman Eğri, [email protected]
Sorumluları
(%)
Kısa Sınavlar
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
Konular
1
Halkla ilişkilerin tanımı ve amacı (Halkla Đlişkiler ve Đletişim Kitabı, I. Bölüm)
2
Halkla ilişkilerde kullanılan metodlar (Halkla Đlişkiler ve Đletişim Kitabı, I. Bölüm)
3
Halkla ilişkilerde temel ilkeler (Halkla Đlişkiler ve Đletişim Kitabı, I. Bölüm)
4
Bir yönetim işlevi olarak iletişim (Halkla Đlişkiler ve Đletişim Kitabı, II. Bölüm)
5
Kitap tanıtımı: Stephen Covey, Etkili Đnsanların Yedi Alışkanlığı.
6
Đletişim türleri (Halkla Đlişkiler ve Đletişim Kitabı, II. Bölüm)
7
Kurumsal iletişim (Halkla Đlişkiler ve Đletişim Kitabı, II. Bölüm)
8
ARA SINAV
9
Đletişim engelleri (Halkla Đlişkiler ve Đletişim Kitabı, III. Bölüm)
Sayfa 78
60
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
10
Đletişimde kalite (Halkla Đlişkiler ve Đletişim Kitabı, III. Bölüm)
11
Kitap tanıtımı: Abraham Maslow, Đnsan Olmanın Psikolojisi.
12
Đletişim araçları (Halkla Đlişkiler Kitabı, III. Bölüm)
13
Empatik iletişim ve dinleme türleri (Halkla Đlişkiler Kitabı, IV. Bölüm)
14
Meslek saygısı geliştirme (Halkla Đlişkiler Kitabı, VII. Bölüm)
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐSÇ-431 TASAVVUF EKOLLERĐ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ / LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
4/1
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
Đçeriği
Dersin Amacı
Krediler
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
-
30
Diğer
Toplam
30
88
Kredi
AKTS
Kredisi
2
3
Başlıca tasavvuf ekolleri, Gazzali ve düşünceleri, Muhiyddin Đbnü’l-Arabî ve vahdet-i vücud
ekolü, Ahmed Sirhindi ve vahdet-i şühud ekolü, Mevlana ve Mesnevi, Osmanlı’da tasavvuf
ekolleri.
Tasavvufi düşünce ekolleri ve tarihsel seyirleri hakkında bilgi verimek.
1. Analiz ve Sentez kapasitesi
Öğrenme
2. Temel Genel Bilgi (Kültür)
Çıktıları ve
3. Mesleki Temel Bilgi
yeterlilikleri
4. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
[HĐŞ 1]
5. Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük
6. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
Birincil Kaynaklar :
1.
Mustafa Çağrıcı, M. Sait Özervarlı, Đbrahim Kafi Dönmez, Süleyman Uludağ, “Gazalî”,
Diyanet Vakfı Đslam Ansiklopedisi, c. XIII, 489-534.
Dilaver Gürer, Abdulkadir Geylanî: Hayatı, Eserleri, Görüşleri, Đnsan Yay., Đstanbulxe
2.
"Đstanbul" 1999.
Mahmud Erol Kılıç, “Đbnu’l-Arabî, Muhyiddin”, DĐA, Đstanbulxe "Đstanbul" 1999, c. XX, ss.
Ders Kitabı
3.
ve/veya
493-516.
Kaynaklar
4. Necdet Tosun , Đmam-ı Rabbanî Ahmed Sihrindi, Đnsan Yay., Đstanbul 2005..
5. Abdurrahman Memiş, Halid-i Bağdadi veAnadolu’da Halidilik, Kitabevi Yay. Đstanbul 2000.
Đkincil Kaynaklar:
1. Halil Đbrahim Şimşek, Osmanlı’da Müceddidîlik, Suf Yay., Đstanbul 2004.
2. Ali Bolat, Melametîlik, Đ;nsan Yay., Đstanbul 2004.
3.
Mehmet Necmettin Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf , Rağbet Yayınları, Đstanbul
2005.
Varsa (X)
olarak
Yüzde (%)
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
Değerlendirme
Ölçütleri
1
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Sayfa 79
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Laboratuar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
Ders
1
60
Yard. Doç. Dr. Halil Đbrahim Şimşek, [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Hasan Basri ve zahidlik
2
Gazalî ve görüşleri
3
Ahlak ve tasavvuf
4
Đbnü’l-Arabî ve Görüşleri
5
Tevhid
6
Varlık
7
Mevlana Celaleddin-i Rûmî ve Görüşleri
8
Hümanizm
9
ARA SINAV
10
Đmam-ı Rabbanî Ahmed Sihrindî
11
Vahdet-i şühud
12
Siyaset ve tasavvuf
13
Halid-i Bağdadi ve Görüşleri
14
Fıkıh ve tasavvuf
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐSÇ-433 GÜNÜMÜZ TASAVVUF AKIMLARI
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
4/1
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
-
30
Diğer
Toplam
30
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
Türkiye’de ve dünyada ortaya çıkan bazı tasavvuf hareketleri/tarikatlar ve tarihsel seyirleri,
Đçeriği
tarikatların toplumsal etkileri.
Dersin Amacı
Tasavvufi hareketler ve tarihi seyirleri hakkında bilgi vermek.
1. Analiz ve Sentez kapasitesi
Öğrenme
Çıktıları ve
yeterlilikleri
2. Temel Genel Bilgi (Kültür)
3. Mesleki Temel Bilgi
4. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
5. Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük
6. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
Birincil Kaynaklar:
1. Hasan Kamil Yılmaz, Tasavvuf ve Tarikatlar, Ensar Neşriyat, Đstanbul 1997.
2.
Mehmet Necmettin Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf , Rağbet Yayınları, Đstanbul
2005.
3.
Ders Kitabı
ve/veya
Necdet Tosun, Bahâeddîn Nakşbend: Hayatı, Görüşleri, Tarîkatı, Đnsan Yay., Đstanbul XE
"Đstanbul" 2002.
4.
Dilaver Gürer, Abdulkadir Geylanî: Hayatı, Eserleri, Görüşleri, Đnsan Yay., Đstanbulxe
Sayfa 80
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Kaynaklar
"Đstanbul" 1999.
,Mahmud Erol Kılıç, “Đbnu’l-Arabî, Muhyiddin”, DĐA, Đstanbulxe "Đstanbul" 1999, c. XX, ss.
5.
493-516.
6. Necdet Tosun , Đmam-ı Rabbanî Ahmed Sihrindi, Đnsan Yay., Đstanbul 2005.
Đkincil Kaynaklar:
1. Halil Đbrahim Şimşek, Osmanlı’da Müceddidîlik, Suf Yay., Đstanbul 2004.
2. Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi , Dergah Yayınları, Đstanbul 2004.
Varsa (X)
olarak
Yüzde (%)
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
Değerlendirme
Ölçütleri
1
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
Ders
40
1
60
Yard. Doç. Dr. Halil Đbrahim Şimşek, [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Đlk tasavvuf ekolleri
2
Tasavvufî hareketlerin ortaya çıkışı
3
Kadirîlik
4
Yesevîlik
5
Halvetîlik
6
Rifâilik
7
Mevlevîlik
8
Nakşbendîlik
9
ARA SINAV
10
Muhyiddin Đbnü’l-Arabî ve Görüşleri
11
Mevlana Celaleddin-i Rûmî ve Görüşleri
12
Đmam-ı Rabbanî Ahmed Sihrindî ve Görüşleri
13
Sosyal ve Kültürel Hayatta Tarikatlar
14
Günümüz ve Tasavvuf
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐSÇ-443 KLASĐK KELAM METĐNLERĐ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
4/1
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
30
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
Klasik kelam metinlerinden seçmeler okutulacaktır
Đçeriği
Sayfa 81
Diğer
Toplam
30
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Dersin Amacı
Klasik Kelam metinlerini okuyup, anlama ve yorumlama becerisi kazandırmak
Öğrenme
1-Mesleki Temel Bilgi
Çıktıları ve
2-Analiz ve Sentez kapasitesi
Yeterlilikler
3-Problem çözme becerisi
4-Karar verme becerisi
5-Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
6-Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük
7-Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
Ders Kitabı
el-Eş’ari: Đstihsanu’l-Havd fi Đlmi’l-Kelam, Haydarâbad 1344.
ve/veya
el-Bakıllani: Kitab et-Tamhid, Beyrut 1987.
Kaynaklar
el-Bağdadi: Kitab Usuluddin, Beyrut ty.
el-Kadı Abdülcebbar, Şerhu usulü’l-Hamse, Kahire 1988.
el-Cuveyni: el-Đrşad, Beyrut 1985.
el-Gazzali, al-Đktisad fi al-itikad, Mekke 1983.
el-Beyzavi: Tavâli’u’l-envâr, Kahire 1991.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Hafta
40
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
1
Doç. Dr. Muhit Mert, [email protected]
Sorumluları
(%)
Kısa Sınavlar
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
Konular
1
el-Eş’ari: Đstihsanu’l-Havd fi Đlmi’l-Kelam, s. 88-96.
2
el-Eş’ari: Đstihsanu’l-Havd fi Đlmi’l-Kelam, s. 88-96.
3
el-Bakıllani: Kitab et-Tamhid, , s.181-186.
4
el-Bakıllani: Kitab et-Tamhid, s.181-186.
5
el-Bağdadi: Kitab Usuluddin, Beyrut ty., s. 68-69.
6
Kadı Abdülcebbar, Şerhu Usulil-Hamse, s. 509-514.
7
Kadı Abdülcebbar, Şerhu Usulil-Hamse, s. 509-514.
8
Ara Sınav
9
el-Cuveyni: el-Đrşad, , s. 25-31.
10
el-Cuveyni: el-Đrşad, s. 25-31.
11
Gazali, el-Đktisad fil-Đtikad, s. 147-152
12
Gazali, el-Đktisad fil-Đtikad, s. 147-152
13
el-Beyzavi: Tavâli’u’l-envâr, , s. 55-59.
14
el-Beyzavi: Tavâli’u’l-envâr, s. 60-64.
Dersin Adı-Kodu:
ĐSÇ-445 SEÇME HADĐS METĐNLERĐ
Programın Adı:
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Sayfa 82
60
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
4/1
Teori
Uyg.
Lab.
28
20
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
30
Diğer
Toplam
-
78
Kredi
AKTS
Kredisi
2
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
Kütüb-i tis’a ve haricindeki bazı orijinal hadis kaynaklarının teşekkülü ve özellikleri, ilgili
Đçeriği
kaynaklardan muhtelif içerikte rivayet seçimi, seçilen rivayetlerin sened ve metin açısından
karşılaştırılması, farklılıkların değerlendirilmesi, hadis eserleri arasındaki kaynaklık ilişkisi.
Dersin Amacı
Hadis edebiyatına dair ana rivayet eserlerini tanımak ve bunları kaynaklık ilişkisi açısından
tetkik ederek hadisin kitaplara intikal süreci ve tarzı hakkında bir sonuca varmak.
Öğrenme
1. Analiz ve Sentez kapasitesi
Çıktıları ve
2. Temel Genel Bilgi (Kültür)
Yeterlilikler
3. Mesleki Temel Bilgi
4. Problem çözme becerisi
5. Karar verme becerisi
6. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
7. Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük
8. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
9. Başka ülkelerin kültür ve geleneklerini anlama
Ders Kitabı
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1. Kütüb-i Tis’a
Kaynaklar
2. Abdurrezzâk b. Hemmâm, Musannef (thk. H. el-A’zamî), I-XI, Beyrut 1983.
3. Đbn Hıbbân, Sahîh (trtb. Đbn Belbân), I-IX, Beyrut 1987.
4. Deylemî, Firdevsü’l-ahbâr (thk. F. Ahmed-M. el-Bağdâdî), I-V, Beyrut 1987.
5. Mahmut Kavaklıoğlu, Kaynak Tetkiki Açısından Đmâm Mâlik - Abdürrezzâk Mukayesesi, Ankara
2003 (Araştırma Yayınları).
6. Ali Akyüz, Kaynak Tetkiki Açısından Abdürrezzâk - Buhârî Đlişkisi, Đstanbul 1997.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Hafta
40
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
1
Doç.Dr. Mahmut Kavaklıoğlu, [email protected]
Sorumluları
(%)
Kısa Sınavlar
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
Konular
1
Đmâm Mâlik - Abdürrezzâk ilişkisi
2
Muvatta ve Musannef rivayetlerinin mukayesesi
3
Abdürrezzâk - Buhârî ilişkisi
4
Musannef - Buhârî rivayetlerinin mukayesesi
5
Seçilen bazı rivayetleri üzerinden Buhârî’nin özellikleri
6
Seçilen bazı rivayetleri üzerinden Müslim’in özellikleri
Sayfa 83
60
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
7
Buhârî ve Müslim mukayesesi
8
Ara sınav
9
Seçilen rivayetleri üzerinden Tirmîzî’nin özellikleri
10
Seçilen bazı rivayetleri üzerinden Ebû Dâvûd’un özellikleri
11
Seçilen bazı rivayetleri üzerinden Nesâî’nin özellikleri
12
Seçilen bazı rivayetleri üzerinden Đbn Mâce’nin özellikleri
13
Seçilen rivayetleri üzerinden Dârimî ve Ahmed b. Hanbel (Müsned)‘in özellikleri
14
Seçilen bazı rivayetlerin mezkûr kaynaklar çerçevesinde mukayesesi
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐSÇ-423 TÜRK KELAMCILARI-II
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
4/2
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
30
Diğer
Toplam
30
88
Kredi
AKTS
Kredisi
2
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
Maveraünnehir Bölgesi Türk kelamcılardan seçme kelam metinleri okuma
3
Đçeriği
Dersin Amacı
Maveraünnehirde yetişmiş kelamcıların metinlerini okuyup, anlama ve yorumlama becerisi
kazandırmak
Öğrenme
1. Mesleki Temel Bilgi
Çıktıları ve
2. Analiz ve Sentez kapasitesi
Yeterlilikler
3. Problem çözme becerisi
4.Karar verme becerisi
5. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
6. Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük
7. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
Ders Kitabı
1-Đmam Maturidi, Kitabu’t-Tevhid, Trc. Bekir Topaloğlu, Đstanbul 2002.
ve/veya
2-Ebu’l-Muin en-Nesefi, Tabsıratü’l-Edille Ankara 2004.
Kaynaklar
3-Nureddin es-Sabuni, el-Bidaye, Ankara 2000..
4-Ali b. Osman el-Oşi, Bed’ü’l-Emâlî, Đstanbul 1979.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Sorumluları
(%)
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
1
Doç. Dr. Muhit Mert, [email protected]
Sayfa 84
60
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Hafta
Konular
1
Matüridi, Kitabuttevhid, s. 4-15.
2
Matüridi, Kitabuttevhid, s. 4-15.
3
Matüridi, Kitabuttevhid, s. 275-281.
4
Matüridi, Kitabuttevhid, s. 275-281.
5
Ebu’l-Muin en-Nesefi, Tabsıratü’l-Edille, s. 3-37.
6
Ebu’l-Muin en-Nesefi, Tabsıratü’l-Edille, s. 3-37.
7
Ebu’l-Muin en-Nesefi, Tabsıratü’l-Edille, s. 3-37.
8
Ara sınav
9
Ebu’l-Muin en-Nesefi, Tabsıratü’l-Edille, s. 3-37.
10
Nureddin es-Sabuni, el-Bidaye, s. 67-70.
11
Nureddin es-Sabuni, el-Bidaye, s. 78-79.
12
Oşi, Bed’ül-emali.
13
Oşi, Bed’ül-emali.
14
Oşi, Bed’ül-emali
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐSÇ-449 ARAP DĐLĐ VE BELAGATI
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
4/1
Teori
Uyg.
Lab.
28
20
20
Krediler
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
-
20
Diğer
Toplam
Kredi
-
88
2
AKTS
Kredisi
3
Ders Dili
Türkçe, Arapça
Zorunlu / Seçmeli
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
Fesahat kavramı: Tanımı, içeriği, fesahati bozan haller. Üslûp çeşitleri: Đlmî, edebî ve hitâbî
Đçeriği
üslûp. Beyan kavramı ve beyan sanatları: Teşbih ve teşbih türleri, mecaz ve mecaz türleri:
istiâre, mecâz-ı mürsel, aklî mecaz, kinaye.
Dersin Amacı
Arapça dilsel ve bediî zevkleri geliştirme.
Öğrenme
1. Temel Genel Bilgi (Kültür)
Çıktıları ve
2. Mesleki Temel Bilgi
Yeterlilikler
3. Đkinci Dil Bilgisi
4. Bilgiyi Pratiğe Dönüştürme Kapasitesi.
5. Öğrenme Kapasitesi
6. Başka Ülkelerin Kültür ve Geleneklerini Anlama
7. Farklılığı Takdir Etme ve Çok Kültürlülük
8. Yeni Fikirler Üretme Kapasitesi (yaratıcılık)
9. Başarı Arzusu
Ders Kitabı
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1. Ali el-Cârim, Mustafa Emîn, el-Belâğatu’l-vâdıha, Đstanbul, ty.
Kaynaklar
Yardımcı Kaynaklar:
1. Sekkâkî, Miftâhu’l-ulûm.
2. Kazvînî, Telhîsu’l-miftâh.
3- Đsa Kocakaplan, Açıklamalı Edebî Sanatlar, M.E.B., Đstanbul, 1992.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Sayfa 85
Yüzde
(%)
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Ara Sınavlar
1
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
Ders
40
1
60
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ÖZDEMĐR, [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Fesahat kavramı: Tanımı ve içeriği
2
Fesahati bozan haller.
3
Üslûp çeşitleri: Đlmî, edebî ve hitâbî üslûp.
4
Beyan kavramı ve beyan sanatları
5
Teşbih ve teşbih türleri
6
Temsilî teşbih
7
Zımnî ve Maklûb teşbih
8
ARA SINAV
9
Mecaz ve mecaz türleri
10
Đstiâre ve türleri
11
Mecâz-ı mürsel
12
Aklî mecâz
13
Kinâye
14
Uygulama Metinleri
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ISÇ-425 GÜZEL KUR’AN OKUMA-II
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
4/1
Teori
Uyg.
Lab.
28
20
20
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
Diğer
Toplam
20
-
88
Kredi
AKTS
Kredisi
2
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
Bu derste Kur’an’ın seslendirme, Arapçanın telaffuzu, mahreçler, okuma esnasında anlamı
Đçeriği
dikkate alma gibi konular öğretilmektedir. Ayrıca uygulama örnekleri sunulmaktadır.
Dersin Amacı
Okuma kuralları çerçevesinde Kur’an’ı doğru okumak ve ezberlemek.
Öğrenme
Kur’an’ı doğru okuma
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
1. Kur’an’ı Kerim
ve/veya
2. Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, Đstanbul 1997.
Kaynaklar
3. Đsmail Karaçam, Kur’an’ı Kerim’in Faziletleri ve Okunma kaideleri, Đstanbul 1984.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
Sayfa 86
Yüzde
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
Ders
(%)
1
60
Yrd. Doç. Dr. Yaşar KURT, [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Fetih 1–11 ayetlerinin ezbere okunması
2
Fetih 1–11 ayetlerinin ezbere okunması
3
Fetih 12–15 ayetlerinin ezbere okunması
4
Fetih 12–15 ayetlerinin ezbere okunması
5
Fetih 16–23 ayetlerinin ezbere okunması
6
Fetih 16–23 ayetlerinin ezbere okunması
7
Fetih 24–28 ayetlerinin ezbere okunması
8
Ara sınav
9
Al-i Đmran 190–194 ayetlerinin ezbere okunması
10
Al-i Đmran 190–194 ayetlerinin ezbere okunması
11
Yüzünden okuma
12
Yüzünden Okuma
13
Hucurat 1–11 ayetlerinin ezbere okunması
14
Hucurat 1–11 ayetlerinin ezbere okunması
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐSÇ-435 - OSMANLI TÜRKÇESĐ-II
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
4/1
Teori
Uyg.
Lab.
14
30
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
30
Diğer
Toplam
10
84
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
Özet gramer kaideleri, Osmanlı diplomatik kuralları, transkripsiyon sistemi, Osmanlı alfabesi ile
Đçeriği
yazılmış olan farklı türdeki arşiv metinlerinin özellikleri ve okunuşu
Dersin Amacı
Osmanlı dönemine ait resmi ve özel belgelerin okunması, günümüze aktarılması, Türk kültür ve
tarihinin belgelere dayalı bir şekilde ortaya konulabilmesi açısından Osmanlıca’nın belirli bir
düzeyde öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme
1. Đkinci Dil Bilgisi
Çıktıları ve
2. Araştırma becerisi
Yeterlilikler
3. Başarı arzusu
4. Analiz ve Sentez kapasitesi
5. Temel Genel Bilgi (Kültür)
Sayfa 87
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
6. Mesleki Temel Bilgi
7. Karar verme becerisi
8. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
Ders Kitabı
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1. Mehmet Eminoğlu, Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş, Ankara 1996
Kaynaklar
2. M.Tayyib Gökbilgin, Osmanlı Paleografya ve Diplomatik Đlmi, Đstanbul 1992
3. Arşiv belgelerinden örnekler
Yardımcı Kaynaklar:
1. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara 2000.
2. Semseddin Sami, Kamus-ı Türki, Dersaadet 1317.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
(%)
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
1
60
Öğrt.Gör.Ali ILICA, [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Arşivler ve arşiv kayıtları hakkında genel bilgiler
2
Belgelerde kullanılan rumuz ve kısaltmalar
3
Metin okunması
4
Metin okunması
5
Metin okunması
6
Metin okunması
7
Metin okunması
8
ARA SINAV
9
Transkripsiyon ve tarih çevirme
10
Beratlar ve okunması
11
Şer’iyye sicilleri ve okunması
12
Şer’iyye sicilleri ve okunması
13
Kitabelerin okunması
14
Mezar taşlarının okunması
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐSÇ-437 PALEOGRAFĐ-EPĐGRAFĐ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
4/1
Teori
Uyg.
Lab.
14
30
-
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Seçmeli
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Sayfa 88
Ödev
Diğer
Toplam
30
10
84
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Ön şartlar
Yok
Dersin
Arşiv ve arşiv malzemeleri, hat çeşitleri ve örnekleri, elkab ilmi, tuğra, berat, mühür, kitabe,
Đçeriği
mezar taşı ve yazıları, ebced hesabı ile tarih düşürme, Osmanlı alfabesi ile yazılmış farklı
türdeki arşiv metinlerinin özellikleri ve okunuşu.
Dersin Amacı
Osmanlı dönemine ait resmi ve özel belgelerin okunması, günümüze aktarılması, Türk kültür ve
tarihinin belgelere dayalı bir şekilde ortaya konulabilmesi açısından Osmanlıca’nın ileri düzeyde
öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme
1. Đkinci Dil Bilgisi
Çıktıları ve
2. Araştırma becerisi
Yeterlilikler
3. Başarı arzusu
4. Analiz ve Sentez kapasitesi
5. Temel Genel Bilgi (Kültür)
6. Mesleki Temel Bilgi
7. Karar verme becerisi
8. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
Ders Kitabı
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1. Mehmet Eminoğlu, Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş, Ankara 1996
Kaynaklar
2. Dündar Günay, Arşiv Belgelerinde Siyakat Yazısı Özellikleri ve Divan Rakamları, Ankara 1989
3. Arşiv belgelerinden örnekler
Yardımcı Kaynaklar:
1. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara 2000.
2. Semseddin Sami, Kamus-ı Türki, Dersaadet 1317.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
1
Öğrt.Gör.Ali ILICA, [email protected]
Hafta
40
-
Dönem Sonu Sınavı
Sorumluları
(%)
Kısa Sınavlar
Diğer
Ders
Yüzde
Konular
1
Arşivler ve arşiv kayıtları hakkında genel bilgiler
2
Rik’a ve Talik türü yazıların özellikleri
3
Metin okunması
4
Metin okunması
5
Metin okunması
6
Metin okunması
7
Metin okunması
8
ARA SINAV
9
Metin okunması
10
Metin okunması
11
Metin okunması
12
Metin okunması
13
Metin okunması
Sayfa 89
60
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
14
Metin okunması
4. SINIF/ II. DÖNEM
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐLS-404 ĐSLAM HUKUKU-II-
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
4/2
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
Diğer
Toplam
30
30
88
Kredi
AKTS
Kredisi
2
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
I. Đslam Hukukunda Fetva Ve Fetva Usulü. 1. Fetvanın tanımı, müftî ve müsteftîde aranan
Đçeriği
şartlar. 2. Osmanlı Meşîhatinde Fetvahane ve Fetva Bürokrasisi. 3. Klasik Fetvâ formu Örnekleri
(Şeyhülislam Musa Kazım Efendi’nin fetvalarından örnekler). II. Mukayeseli Đslâm Hukukunun
doğuşu, gelişmesi ve literatürü. III. Đslam Borçlar Hukuku (Özet Olarak). 1. Borçlar Hukuku
hakkında genel bilgiler. 2. Borcun Kaynakları. 3. Akdin Unsurları Ve Şartları. 4. Akdin Mevzuu. 5.
Akdin Ortadan Kalkması..
Dersin Amacı
Đslam hukukunda fetva teriminin kavratılması ve Đslam borçlar hukukuyla ilgili bilgilerin
verilmesi.
Öğrenme
1. Analiz ve Sentez kapasitesi
Çıktıları ve
2. Temel Genel Bilgi (Kültür)
Yeterlilikler
3. Mesleki Temel Bilgi
4. Problem çözme becerisi
5. Karar verme becerisi
6. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
7. Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük
8. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
9. Başka hukuk ekollerini ve geleneklerini anlama
Ders Kitabı
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1. Ferhat Koca, Şeyhülislâm Musa Kâzım Efendi’nin Hayatı ve Fetvaları , Đstanbul 2002, Rağbet
Kaynaklar
Yayınları
2. Kadı Ebû Zeyd ed-Debûsî, Mukayeseli Đslâm Hukuk Düşüncesinin Temellendirilmesi (trc. Ferhat
Koca), Ankara 2002, (Ankara Okulu Yayınları).
3. Hayreddin Karaman, Anahatlarıyla Đslâm Hukuku, III. Cilt, Đstanbul 1986, Ensar Neşriyat.
4. Đbn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid (Kitâbül-büyû’ bölümü), II. Cilt (Beyrut 1398/1978 veya diğer
baskıları).
5. Đlmihal (Đslam ve Toplum), Đstanbul 1999, ĐSAM Yayınları, II. Cilt.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Yüzde
(%)
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuar
-
Sayfa 90
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
Ders
1
60
Prof.. Dr. Ferhat Koca, [email protected]
Sorumluları
Hafta
1
2
Konular
Đslam Hukukunda Fetva Ve Fetva Usulü: Fetvanın tanımı, müftî ve müsteftîde aranan şartlar.
Osmanlı Meşîhatinde Fetvahane ve Fetva Bürokrasisi, Klasik Fetvâ formu Örnekleri (Şeyhülislam
Musa Kazım Efendi’nin fetvalarından örnekler).
3
Arapça metin (Đbn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid (Kitâbül-büyû’ bölümünden).
4
Mukayeseli Đslâm Hukuku: Hilâf ilmi, doğuşu, gelişmesi ve literatürü.
5
Đslâm Hukuk Mezhepleri Arasındaki Farklılıkların Temel Sebepleri.
6
Arapça metin (Đbn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid (Kitâbül-büyû’ bölümünden).
7
Đslam Borçlar Hukuku: Borçlar Hukuku hakkında genel bilgiler
8
Ara Sınav
9
Borcun Kaynakları: Borç Doğuran Đrade; Tek taraflı ve Đki Taraflı Đradenin Borç Doğurması.
10
Akdin Unsurları Ve Şartları: Karşılıklı Rıza; Akit Meclisinde Đki Đradenin Tevâfuku;
11
Akdin Mevzuu: Akitle ilgili şartlar; Fâizli Akitler; Sebep Nazariyesi.
12
Butlan Nazariyesi: Butlan Bakımından Akdin Kısımları; Nazariye Hakkında Genel Bir Mukayese.
13
Akdin Ortadan Kalkması.
14
Arapça metin (Đbn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid (Kitâbül-büyû’ bölümünden).
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐLS-408 DĐN FELSEFESĐ-II
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
4/2
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
30
Diğer
Toplam
30
88
Kredi
AKTS
Kredisi
2
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
Konular yedinci yarıyılda okutulan din felsefesi dersinin devamı niteliğindedir. Tanrı-âlem
Đçeriği
ilişkisi, ateizm, ölüm sonrası hayat gibi metafizik ve epistemolojik gibi sorunlar felsefi bir
3
bakışla incelenir ve tartışılır. Dinin diğer beşerî ilgili alanlarıyla (sanat, ahlak, bilim gibi) olan
ilişkileri değerlendirilir. Tanrıya ve hayata karşı temel ve kapsamlı bir tutumun nasıl
oluşturulabileceği araştırılır.
Dersin Amacı
Tanrı ve Din Üzerine eleştirel, tutarlı, felsefi düşüncenin geliştirilmesi
Öğrenme
1. Analiz ve Sentez kapasitesi
Çıktıları ve
2. Temel Genel Bilgi (Kültür)
Yeterlilikler
3. Mesleki Temel Bilgi
4. Problem çözme becerisi
5. Karar verme becerisi
6. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
7. Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük
8. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
9. Başka ülkelerin kültür ve geleneklerini anlama
Ders Kitabı
Ana Kaynaklar:
Sayfa 91
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
1. Mehmet Aydın, Din Felsefesi, Đzmir ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, Đzmir
ve/veya
2. John Hick, “Hepsi Doğru Olduğunu Đddia Eden Birçok Đnanç”, (C. Sadık Yaran -der.-, Klasik ve
Kaynaklar
Çağdaş Metinlerle Din Felsefesi, Etüt yayınları, Samsun, 1997 içinde, ss. 195- 210)
3. C. Stephen Evans, “Tek Bir Din Doğru Olabilir mi?”, (C. Sadık Yaran -der.-, Klasik ve Çağdaş
Metinlerle Din Felsefesi, Etüt yayınları, Samsun, 1997 içinde, ss. 211- 217)
Yardımcı Kaynaklar:
1. Turan Koç, Ölümsüzlük Düşüncesi , Đz yayıncılık
2. Jerome A. Shaffer, Bilinç, Ruh ve Ötesi, Đz Yayıncılık
3. Mehmet Aydın, Tanrı Ahlak Đlişkisi , T.D.V. Yayınları
4. Turan Koç, Din Dili , Đz yayıncılık
5. Robin Le Poidevin, Ateizm, 1. Basım, Ayrıntı Yayınları
Varsa (X)
Değerlendirme
olarak
Ölçütleri
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Hafta
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuar
-
Diğer
1
1
Tanrı’nın Sıfatları ve Tanrı Alem Đlişkisi (Din Felsefesi Kitabı: 5. Bölüm)
2
Tanrı’nın Sıfatları ve Tanrı Alem Đlişkisi (Din Felsefesi Kitabı: 5. Bölüm)
3
Ateizm (Din Felsefesi Kitabı: 6. Bölüm)
4
Ateizm (Din Felsefesi Kitabı: 6. Bölüm)
5
Makale müzakeresi: John Hick, “Hepsi Doğru Olduğunu Đddia Eden Birçok Đnanç”
6
Makale müzakeresi: John Hick, “Hepsi Doğru Olduğunu Đddia Eden Birçok Đnanç”
7
Makale müzakeresi: C. Stephen Evans, “Tek Bir Din Doğru Olabilir mi?”
8
Makale müzakeresi: C. Stephen Evans, “Tek Bir Din Doğru Olabilir mi?”
9
Ölüm ve Sonrası (Din Felsefesi Kitabı: 7. Bölüm)
10
Ölüm ve Sonrası (Din Felsefesi Kitabı: 7. Bölüm)
11
ARA SINAV
12
Din ve Bilim (Din Felsefesi Kitabı: 8. Bölüm)
13
Din ve Sanat (Din Felsefesi Kitabı: 9. Bölüm)
14
Din ve Ahlak (Din Felsefesi Kitabı: 9. Bölüm)
Programın Adı:
ĐYD-402 YABANCI DĐL: ĐNGĐLĐZCE-IV
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Ders Dili
60
Konular
Dersin Adı-Kodu:
4/2
40
Yrd. Doç. Dr. Ferit Uslu, [email protected]
Sorumluları
Yarıyıl
(%)
Kısa Sınavlar
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
Teori
Uyg.
Lab.
28
20
20
Krediler
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
-
-
Đngilizce
Zorunlu /
Sayfa 92
20
Diğer
Toplam
-
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Zorunlu /
Zorunlu
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
Dolaylı anlatım, zarf cümleleri, zamir ve miktar belirleyiciler,mastar ve fiilimsiler,sıfat ve isim
Đçeriği
cümleleri
Dersin Amacı
Temel Đngilizce yapılarını öğretmek ve öğrendikleri dili günlük hayatta ve gelecekle ilgili
çalışmalarında kendi alanlarında kullanmalarını sağlamak
Öğrenme
Öğrendikleri dili günlük hayatta kullanabilecekler ve okuma, yazma, dinleme ve konuşma
Çıktıları ve
becerilerini geliştirmeye çalışacaklar.
Yeterlilikler
Ders Kitabı
A.Vahit Çakır, Nilgün Yorgancı,Gül Keskil (2000) Full Steam Ahead,Gündüz Eğitim ve
ve/veya
Yayıncılık,Ankara
Kaynaklar
Michael Vince (1998) Intermediate Language Practice,Macmillan Heinemann
Raymond Murphy (1994) English Grammar In Use, Cambridge University Press.
Değerlendirme
Ölçütleri
Varsa (X) olarak
Yüzde
işaretleyiniz
(%)
X
40
X
60
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Mustafa Bahar, [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Dolaylı anlatım:zaman değişikliği yapmadan ve yapılarak söylenenlerin aktarılması
2
Dolaylı anlatım:emir,rica,soru cümleleri ile ilgili çalışmalar
3
Zarf cümleleri
4
Zarf cümleleri
5
Zarf cümleleri
6
Zamirler ve miktar belirleyicileri
7
Zamirler ve miktar belirleyicileri
8
Zamirler ve miktar belirleyicileri
9
Mastar ve fiilimsiler
10
Mastar ve fiilimsiler
11
Sıfat cümleleri
12
Sıfat cümleleri
13
Đsim cümleleri
14
Đsim cüleleri
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐLS-406 DĐNĐ HĐTABET
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Krediler
Proje/Alan
Sayfa 93
AKTS
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Yarıyıl
4/2
Teori
Uyg.
Lab.
28
20
-
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
-
20
Diğer
Toplam
20
88
Kredi
AKTS
Kredisi
2
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
Hitabet türleri, dini hitabet, din hizmetleri ve din görevliliği, din hizmetlerinde iletişim, hutbe
Đçeriği
ve vaaz konuları üzerinde durulacaktır. Etkili bir dini hitabet için gerekli olan şartlar
incelenecektir. Öğrenciler tarafından hazırlanan ve uygulanan vaazların değerlendirmesi
yapılacaktır
Dersin Amacı
Halka yönelik din hizmetlerinde etkili bir sunuş becerisi kazandırılması. Etkili iletişim
tekniklerinin öğrenilmesi.
Öğrenme
1.
Analiz ve sentez kapasitesi
Çıktıları ve
2.
Organizasyon ve planlama kapasitesi
Yeterlilikler
3.
Mesleki temel bilgi
4.
Farklı kaynaklardan bilgi toplama ve analiz yeteneği
5.
Problem çözme becerisi
6.
Karar verme becerisi
7.
Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
8.
Disiplinlerarası bir takımda çalışma yeteneği
9.
Farklılığı takdir etme ve çokkültürlülük
10. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
11. Bilgiyi pratiğe dönüştürme kapasitesi
Ders Kitabı
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1. Cemal Tosun, Hitabet ve Mesleki Uygulama, Milli Eğitim Bakanlığı Yayını, Ankara, 2004.
Kaynaklar
2. Ahmet Yüzendağ, Hitabet Dersleri, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1969.
Yardımcı Kaynaklar:
1. Nejat Muallimoğlu, Bütün Yönleri ile Hitabet, Đstanbul, 1991.
Varsa (X)
Değerlendirme
olarak
Ölçütleri
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
(%)
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
1
60
Doç. Dr. Osman Eğri, [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Din hizmetleri ve din görevliliği (Hitabet ve Mesleki Uygulama Kitabı, I. Bölüm)
2
Din hizmetlerinde kendini ve hedef kitleyi tanıma (Hitabet ve Mesleki Uygulama Kitabı, II.
3
Bölüm)
4
Din hizmetlerinde iletişim (Hitabet ve Mesleki Uygulama Kitabı, III. Bölüm)
5
Hitabet hakkında genel bilgiler (Hitabet Dersleri Kitabı, I. Bölüm)
6
Kitap tanıtımı: Nurettin Topçu, Türkiye’nin Maarif Davası.
7
Hitabet çeşitleri ve dini hitabet, (Hitabet Dersleri Kitabı, III. Bölüm)
Sayfa 94
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
8
Hutbe türleri ve dini hitabet (Hitabet ve Mesleki Uygulama Kitabı, IV. Bölüm)
9
ARA SINAV
10
Hatiplikte başarı sağlamanın yolları (Hitabet Dersleri Kitabı, IV. Bölüm)
11
Đmamlık ve müezzinlik (Hitabet ve Mesleki Uygulama Kitabı, V. Bölüm)
12
Bir hutbe nasıl hazırlanır (Hitabet ve Mesleki Uygulama Kitabı, VI. Bölüm)
13
Bir vaaz nasıl hazırlanır (Hitabet ve Mesleki Uygulama Kitabı, VII. Bölüm)
14
Çeşitli törenlerde dini hitabet ve dua (Hitabet ve Mesleki Uygulama Kitabı, VIII. Bölüm)
Hitabetle ilgili diğer bilgiler (Bütün Yönleriyle Hitabet Kitabı)
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐLS-410 ĐSLAM AHLAK FELSEFESĐ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
4/2
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
Diğer
Toplam
30
30
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
Đslâm ahlâkçılarının, ahlâkın tanımı, kaynağı ve ahlâkın, diğer ilimler arasındaki yerine dair
Đçeriği
görüşleri incelenir. Đslâm ahlâkçıları tarafından ortaya konan ahlâk teorileri araştırılır ve Batı’da
ortaya çıkan ahlâk teorileriyle karşılaştırılır
Dersin Amacı
Đslam Ahlakı Hakkında eleştirel, tutarlı, felsefi düşüncenin geliştirilmesi
Öğrenme
1. Analiz ve Sentez kapasitesi
Çıktıları ve
2. Temel Genel Bilgi (Kültür)
Yeterlilikler
3. Mesleki Temel Bilgi
4. Problem çözme becerisi
5. Đslam ahlakı hakkında tutum geliştirme becerisi
6. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
7. Farklı değer yargılarını takdir etme ve çok kültürlülük
8. Đslam Ahlak felsefesiyle ilgili yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
9. Đslam ahlakını ve başka dinlerin ahlaki değer yargılarını anlama
Ders Kitabı
1.Hüsameddin Erdem, Ahlak Felsefesi, Hü-Er Yayınları, Konya 2003
ve/veya
2.Hayrani Altıntaş, Đslam Ahlakı , Akçağ Yayınları, Ankara 1999
Kaynaklar
3.Alexis Bertrand, Ahlak Felsefesi, Akçağ Yayınları., Ankara 2001
4.Mehmet Ali Ayni, Türk Ahlakçıları, Kitabevi Yayınları, Đstanbul t.y.
5.Mustafa Çağrıcı, Đslam Düşüncesinde Ahlak, ĐFAV, Đstanbul 1989
6.Mehmed Aydın, Tanrı Ahlak Đlişkisi, T.D.V Yayınları, Ankara 1991
7.Hayrani Altıntaş, Đslam Ahlakı, Akçağ Yayınları, Ankara 1999
8.Recep Kılıç, Ahlakın Dini Temeli, T.D.V Yayınları, Ankara 1992
9.Erol Güngor, Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak Kitabı, Ötüken Yay., Đstanbul 1997
11. Mahmut Kaya der: Felsefe Metinleri, Klasik Yayınları, Đstanbul, 2003
12.Kasım Turhan, Amiri ve Felsefesi, ĐFAV Yay., Đstanbul 1992
Varsa (X)
Değerlendirme
olarak
Ölçütleri
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Kısa Sınavlar
Yüzde
(%)
40
-
Sayfa 95
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
Ders
1
60
Yrd. Doç. Dr. Şaban Haklı, [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Ahlak Felsefesinin Tarifi, Önemi, (Ahlak Felsefesi Kitabı: 1. Bölüm)
2
Đslam Ahlak Felsefesinin Metodu, Problemleri (Ahlak Felsefesi Kitabı: 1. Bölüm)
3
Đslam Ahlak Felsefesinin Kaynakları, (Đslam Ahlakı Kitabı: 1.Bölüm)
4
Ahlakın Dini Temeli ve Đslam Ahlakının Temellendirilmesi (Ahlakın Dini Temeli Kitabı: 3.Bölüm
5
Đslam Filozoflarının Ahlak Felsefesine Dair Görüşleri
6
Kindi (Felsefe Metinleri Kitabı: Kindi Kısmı)
7
Ebu Bekir Razi (Felsefe Metinleri Kitabı: Ebu Bekir Razi Kısmı)
8
Ara Sınav
9
Amiri (Amiri ve Felsefesi Kitabı, Amirinin Ahlak Felsefesi Bölümü)
10
Đbn Bacce (Felsefe Metinleri Kitabı Đbn Bacce Kısmı)
11
Makale Tartışması: Üzüntüyü Yenmenin Çareleri (Felsefe Metinleri: Kindi Kısmı)
12
Makale Tartışması: Filozofça Yaşama (Felsefe Metinleri: Ebu Bekir Razi Kısmı)
13
Makale Tartışması: Yalnız Đnsanın Kendini Yönetmesi (Felsefe Metinleri: Đbn Bacce Kısmı)
14
Đslam Ahlak Felsefesinin Anlamı Üzerine Bir Tartışma
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐSÇ–422 GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERĐ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
4/2
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
30
Diğer
Toplam
30
88
Kredi
AKTS
Kredisi
2
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
Terör, şiddet ve din, Dini Şiddetin Küresel Yayılışı, Batı ve Doğuda Đslamın tanımlanması
Đçeriği
Sorunu, Đslamda Hoşgörü, Hoşgörü, Kimlik ve Farklılık, Đslam ve Demokrasi, Postmodern Teoloji
ve Çağdaş Dünyada Tanrı’nın Đmajları, Kötülüğü yeniden düşünmek, Dini Çoğulculuk,
Küreselleşmeinin görünüşü olaral Dini çoğulculuk.
Dersin Amacı
Din, Terör ve Çoğulculuk konusunda eleştirel ve tutarlı bir teolojik düşüncenin geliştirlmesi.
Öğrenme
1. Analiz ve Sentez kapasitesi
Çıktıları ve
2. Problem çözme becerisi
Yeterlilikler
3. Mesleki Temel Bilgi
4. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
5. Farklılığı Takdir etme ve çok kültürlülük
6. Farklı kaynaklardan bilgi toplama ve analiz yeteneği
7. Bilgiyi pratiğe dönüştürme kapasitesi
8. Araştırma becerisi
9. Yeni fikirler üretme kapasitesi
Sayfa 96
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Ders Kitabı
Kaynaklar:
ve/veya
1. Hilmi Demir, Şiddeti Anlamada Engel Bir Söylem: Ortodoks Yöntem Ve Haricilk Ruhu”, Dini
Kaynaklar
Araştırmalar, sayı: 15 (2003), ss. 65-88.
2. Hilmi Demir, Cematin Dirilişi ve Yükselişi Miti: Şiddete Direnmenin Đmkânsızlığı”, Türkiye
Günlüğü, sayı: 81 (2005), ss. 40-53.
3. Hilmi Demir, Kültür, Birey ve Dini Kimlik Bağlamında Dini Bilgiyi Yeniden Düşünmek”,
Ülkemizde Laik Eğitim Sisteminde Sosyal Bilim Olarak Din Öğretimi Kurultayı, 2005, Malatya.
5. Nadim Macit, “Hoşgörü ve Diyalog”, 2023 Dergisi, Mayıs: 2005.
4. Rifat Atay, Religious pluralism and Islam a critical examination of john hick's pluralistic
hypothesis, (unpublished dissertation), University of St Andrews, 1999.
Varsa (X)
Değerlendirme
olarak
Ölçütleri
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
(%)
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
1
60
Yrd. Doç. Dr. Hilmi Demir, [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Terör ve Tanımlama Sorunu
2
Şiddet ve din
3
Dini Şiddetin Küresel Yayılışı
4
Batı ve Doğuda Đslamın tanımlanması Sorunu
5
Đslamda Hoşgörü
6
Hoşgörü, Kimlik ve Farklılık
7
Đslam ve Demokrasi
8
ARA SINAV
9
Postmodern Teoloji
10
Çağdaş Dünyada Tanrı’nın Đmajları
11
Kötülüğü yeniden düşünmek
12
Dini Çoğulculuk
13
Dini Çoğulculuk
14
Küreselleşmeinin görünüşü olarak Dini çoğulculuk.
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐSÇ-438 TEFSĐR METĐNLERĐ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
4/2
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Seçmeli
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
30
Sayfa 97
Diğer
Toplam
30
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Ön şartlar
Yok
Dersin
Temel klasik rivayet ve dirayet tefsir kaynaklarının tanıtılması. Klasik ve çağdaş tefsir
Đçeriği
kaynaklarından seçme metinlerin okunması ve değerlendirilmesi. Fahreddin er-Razi, Đbn Carir
et-Tabari, Celaluddin es-Suyuti, Muhammed Ali as-Sabuni gibi klasik ve çağdaş müfessirlerin
tefsirlerinden çeşitli surelerin tefsirlerinin okutulması. Fatiha Suresi ve Tefsiri, Yasin Suresi ve
Tefsiri, Hucurat Suresi ve Tefsiri, Mülk ve Nebe Surelerinin Tefsiri, Kısa Surelerin Tefsirleri
Dersin Amacı
Kur’an tefsiri konusunda Arapça temel kaynak tefsirleri okuyabilme ve değerlendirme.
Öğrenme
1-Temel Genel Bilgi
Çıktıları ve
2-Mesleki Temel Bilgi
Yeterlilikler
3-Arapça tefsir metni okuma becerisi
4-Karar verme analiz ve sentez yapma becerisi
5-Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
Ders Kitabı
1-Celaleddin es-Suyuti, Tefsirul Celaleyn, Çağrı yayınları, Istanbul t.y.
ve/veya
2-Baydavi, Envarut Tenzil , Mısır 1968
Kaynaklar
3-Muhammad Ali al-Sabuni, Safvetut-tafasir, Dersaadet, t.y.
4-Reşid Rıza, Tefsirul Menar, Mısır, t.y.
Varsa (X)
Değerlendirme
olarak
Ölçütleri
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
1
Doç. Dr. Mesut OKUMUŞ, [email protected]
Hafta
40
-
Dönem Sonu Sınavı
Sorumluları
(%)
Kısa Sınavlar
Diğer
Ders
Yüzde
Konular
1
Temel klasik rivayet ve dirayet tefsir kaynaklarının tanıtılması
2
Klasik ve çağdaş tefsir kaynaklarından seçme metinler
3
Fahreddin er-Razi, Đbn Carir et-Tabari’den Seçme Metinler
4
Celaluddin es-Suyuti’nin Tefsirinden Seçmeler
5
Muhammed Ali as-Sabuni’nin Tefsirinden Seçmeler
6
Fatiha Suresi ve Tefsiri
7
Yasin Suresi ve Tefsiri
8
ARA SINAV
9
Fetih Suresi ve Tefsiri
10
Hucurat Suresi ve Tefsiri
11
Mülk ve Nebe Surelerinin Tefsiri
12
Kısa Surelerin Tefsiri
13
Kısa Surelerin Tefsiri
14
Kısa Surelerin Tefsir
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐSÇ-440 YABANCI DĐLDE DĐNĐ METĐNLER-II
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Sayfa 98
60
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
4/2
Teori
Uyg.
Lab.
28
20
20
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
20
Diğer
Toplam
-
88
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
Teoloji alanına ait Đngilizce yazılmış kitap ve makaleler
Kredi
AKTS
Kredisi
2
3
Đçeriği
Dersin Amacı
Yabancı dilde yazılan bilimsel metinleri okuyup anlayabilme ve değerlendirebilme yeteneği
kazandırmak
Öğrenme
1. Farklı kaynaklardan bilgi toplama, Analiz ve Sentez kapasitesi
Çıktıları ve
2. Đkinci Dil Bilgisi
Yeterlilikler
3. Mesleki Temel Bilgi
4. Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük
5. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
6. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
7. Başka ülkelerin kültür ve geleneklerini anlama
8. Uluslararası alanda çalışma yeteneği
Ders Kitabı
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1. Colin Cross, Who Was Jesus, New York, 1993
Kaynaklar
2. William Montgomery Watt, Islamic Revelation in The Modern World, Edinburg, 1969
Yardımcı Kaynak:
1. Forthy Hadith Books
Varsa (X)
Değerlendirme
olarak
Ölçütleri
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Hafta
40
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuar
-
Diğer
1
Yrd. Doç. Dr. Kenan HAS [email protected]
Sorumluları
(%)
Kısa Sınavlar
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
Konular
1
Đslam Tarihi’yle ilgili metinler
2
Đslam Tarihi’yle ilgili metinler
3
Hadis’le ilgili metinler
4
Hadis’le ilgili metinler
5
Đslâm’ın Temel Esasları
6
Đslâm’ın Temel Esasları
7
Đslâm’ın Temel Esasları
8
VĐZE SINAVI
9
Tefsir’le ilgili metinler
10
Tefsir’le ilgili metinler
Sayfa 99
60
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
11
Sembolizm’le ilgili metinler
12
Dinler Tarihi ile ilgili metinler
13
Dinler Tarihi ile ilgili metinler
14
Dinlerarası Đlişkiler alanındaki metinler
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐSÇ-424 GÜNÜMÜZ DĐNLERARASI DĐYOLOG
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
4/2
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
-
30
Diğer
Toplam
30
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
Bu program, özellikle başta Hıristiyanlık ve Đslâmiyet olmak üzere farklı dinlerin karşılıklı
Đçeriği
ilişkilere yönelik dini metinlerini ve genel hedeflerini inceler. Misyonerlik kavramının tarihi süreç
içerisinde değerlendirmesini yapar.
Dersin Amacı
Günümüz dünyasında dinler arasındaki ilişkileri dini ve siyasi gelişmeler ışığında
değerlendirmek.
Öğrenme
1. Farklı kaynaklardan bilgi toplama, Analiz ve Sentez kapasitesi
Çıktıları ve
2. Temel Genel Bilgi (Kültür)
Yeterlilikler
3. Mesleki Temel Bilgi
4. Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük
5. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
6. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
7. Başka ülkelerin kültür ve geleneklerini anlama
8. Uluslararası alanda çalışma yeteneği
Ders Kitabı
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1.Đsmail R. Farukî, Đbrahimi Dinlerin Diyalogu,
Kaynaklar
2.Ali Đsra Güngör, Vatikan, Misyon ve Diyalog, Ankara, 2002
Yardımcı Kaynak:
1.Maurice Bormans, Müslümanlarla Hıristiyanlar Arasında Diyaloga Yönelişler
Varsa (X)
Değerlendirme
olarak
Ölçütleri
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Sorumluları
Hafta
(%)
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
1
Yrd. Doç. Dr. Kenan HAS [email protected]
Konular
Sayfa 100
60
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
1
Din Kavramı
2
Din Kavramı
3
Hıristiyan metinlerinde Yahudilik
4
Hıristiyan metinlerinde Đslamiyet
5
Kur’an’da Yahudilik
6
Kur’an’da Hıristiyanlık
7
Đslam’ın ilk dönemlerinde diyalog faaliyetleri
8
VĐZE SINAVI
9
II. Vatikan Konsili
10
II. Vatikan Konsili
11
II. Vatikan Konsili
12
Misyonerlik Kavramı
13
Misyonerlik ve Dinler
14
Misyonerlik ve Dinler
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐSÇ-432 DĐN FELSEFESĐ PROBLEMLERĐ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
4/2
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
30
Diğer
Toplam
30
88
Kredi
AKTS
Kredisi
2
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
Derste, din felsefesi nedir Din felsefecisi kimdir gibi soruları, dinin anlamı ve içeriği, hayatın
Đçeriği
anlamı ve amacı, dinde aklın rolü, dinsel söylemin eleştirisi, çağımızda dinin yorumu ve değeri
gibi kimi konular, eleştirel bir yaklaşımla irdelenip, tartışılmaktadır. Bu konularla ilgili seçilmiş
makalelerin okunmasını ve değerlendirilmesini esas alan bir yol takip edilmektedir.
Dersin Amacı
Dinin anlamı ve değeri üzerine eleştirel, tutarlı, felsefi düşüncenin geliştirilmesi
Öğrenme
1. Analiz ve Sentez kapasitesi
Çıktıları ve
2. Temel Genel Bilgi (Kültür)
Yeterlilikler
3. Mesleki Temel Bilgi
4. Problem çözme becerisi
5. Karar verme becerisi
6. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
7. Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük
8. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
9. Başka ülkelerin kültür ve geleneklerini anlama
Ders Kitabı
Kaynaklar:
ve/veya
1. David A. Pailin, “Din Felsefecisi Kimdir, Din Felsefesi Nedir?”, Tabula Rasa, sayı: 1, yıl:
Kaynaklar
2001)
2. Mehmet Paçacı, “Allah’ın Krallığı Sendromu ve Günümüz Müslümanları”, (Đslami Araştırmalar
Dergisi , cilt: 7, sayı: 2, 1994, ss. 181-192)
3. Abdulkerim Suruş, “Minimum ve Maksimum Din” (Fecre Doğru Dergisi , sayı: 37, 38, 39)
4. John Locke, Đnsan Anlığı Üzerine bir Deneme (çev. Vehbi Hacıkadiroğlu, ikinci basım, Kabalcı
Yayınları, Đstanbul, 1996) adlı kitabın 18. 19. ve 20 Bölümleri (ss. 395-411)
Değerlendirme
Varsa (X)
Sayfa 101
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
(%)
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
1
60
Yrd. Doç. Dr. Ferit Uslu, [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Makale: David A. Pailin, “Din Felsefecisi Kimdir, Din Felsefesi Nedir?”
2
Makale: David A. Pailin, “Din Felsefecisi Kimdir, Din Felsefesi Nedir?”
3
Makale: David A. Pailin, “Din Felsefecisi Kimdir, Din Felsefesi Nedir?”
4
Makale: David A. Pailin, “Din Felsefecisi Kimdir, Din Felsefesi Nedir?”
5
Makale: Mehmet Paçacı, “Allah’ın Krallığı Sendromu ve Günümüz Müslümanları”
6
Makale: Mehmet Paçacı, “Allah’ın Krallığı Sendromu ve Günümüz Müslümanları”
7
Makale: Mehmet Paçacı, “Allah’ın Krallığı Sendromu ve Günümüz Müslümanları”
8
ARA SINAV
9
Makale: Abdulkerim Suruş, “Minimum ve Maksimum Din”
10
Makale: Abdulkerim Suruş, “Minimum ve Maksimum Din”
11
Makale: Abdulkerim Suruş, “Minimum ve Maksimum Din”
12
Makale: John Locke, Đnsan Anlığı Üzerine bir Deneme (18. 19. ve 20. Bölümler)
13
Makale: John Locke, Đnsan Anlığı Üzerine bir Deneme (18. 19. ve 20. Bölümler)
14
Makale: John Locke, Đnsan Anlığı Üzerine bir Deneme (18. 19. ve 20. Bölümler)
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐSÇ-444 MUKAYESELĐ ĐSLAM VE BATI DÜŞÜNCESĐ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
4/2
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
30
Diğer
Toplam
30
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
Eşzamanlı olarak Đslam ve Batı düşünme modelleri üzerinde inceleme yapılır. Her iki düşünme
Đçeriği
modelinin, ortak yönleri incelenerek iki medeniyetin bir arada yaşama potansiyeli araştırılır
Dersin Amacı
Đslam Düşüncesi ile Batı Düşüncesinin Karşılaştırmalı Đncelenmesi.
Öğrenme
1. Analiz ve Sentez kapasitesi
Çıktıları ve
2. Temel Genel Bilgi (Kültür)
Yeterlilikler
3. Mesleki Temel Bilgi
4. Problem çözme becerisi
5. Karar verme becerisi
6. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
Sayfa 102
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
7. Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük
8. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
9. Başka ülkelerin kültür ve geleneklerini anlama
Ders Kitabı
1.Bekir Karlığa, Đslam Düşüncesinin Batı Düşüncesine Etkileri, Litera Yayıncılık, Đstanbul 2004.
ve/veya
2.Abdurrahman Bedevi, Batı Düşüncesinin Oluşumunda Đslam’ın Rolü, çev: Muharrem Tan, Đz
Kaynaklar
Yayıncılık, Đstanbul 2002.
3.Muhammed Behiy, Çağdaş Đslam Düşüncesinin Oluşumu ve Batı, çev: Đbrahim Sarmış, Girişim
Yayınları, Đstanbul 1986.
4.Đsmail Hakkı Đzmirli, Đslam Mütefekkirleri ile Garp Mütefekkirleri Arasında Mukayese,
sadeleştiren: S. Hayri Bolay, Diyanet Đşleri Başkanlığı, Ankara 1973
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
(%)
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
1
60
Yrd. Doç. Dr. Şaban Haklı, [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Đki Medeniyet Đki Düşünce Karşılaşması
2
Đslam Düşüncesinin Batı Düşüncesiyle Karşılaşma Nedenleri
3
Siyasi Nedenler
4
Dini Nedenler
5
Coğrafi Nedenler
6
Kültürel Nedenler
7
Arapçadan Latinceye Yapılan Tercümeler
8
Ara Sınav
9
Đlk Tercüme Okulları
10
Batı’da Eğitim Kurumlarının Oluşmasında Đslam Düşüncesinin Etkisi
11
Batı’nın Bilimsel Uyanışında Đslam Düşüncesinin Etkisi
12
Đslam Düşüncesinin Ortaçağ Batı Düşüncesine Etkisi
13
Đslam Düşüncesiyle Modern Batı Düşüncesi Arasındaki Đlişki
14
Genel Değerlendirme
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐSÇ-434 AHLAK FELSEFESĐ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
4/2
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Seçmeli
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Sayfa 103
Ödev
Diğer
Toplam
30
30
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Ön şartlar
Yok
Dersin
Ahlakın gayesi, lüzumu ve önemi tartışılır. Peşinden, ahlak felsefesinin, teorik ve pratik
Đçeriği
kuramları zikredilir. Ahlak felsefesiyle ilgili olarak insan hakları ve bireysel özgürlük kavramları
da ele alınır
Dersin Amacı
Ahlak ve Ahlak Felsefesiyle ilgili olarak eleştirel, tutarlı, felsefi düşüncenin geliştirilmesi
Öğrenme
1. Analiz ve Sentez kapasitesi
Çıktıları ve
2. Temel Genel Bilgi (Kültür)
Yeterlilikler
3. Mesleki Temel Bilgi
4. Problem çözme becerisi
5. Ahlaki tutum geliştirme becerisi
6. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
7. Farklı değer yargılarını takdir etme ve çok kültürlülük
8. Ahlak felsefesiyle ilgili yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
9. Başka ülkelerin ahlaki değerlerini ve değer yargılarını anlama
Ders Kitabı
1. Hüsameddin Erdem, Ahlak Felsefesi, Hü-Er Yayınları, Konya 2003
ve/veya
2. Descartes, Ahlak Üzerine Mektuplar, M.E.B. Yayınları, Đstanbul 1992
Kaynaklar
3. Alexis Bertrand, Ahlak Felsefesi, Akçağ Yayınları, Ankara 2001
4. Mehmet Ali Ayni, Türk Ahlakçıları, Kitabevi Yayınları,Đstanbul t.y.
5. Mustafa Çağrıcı, Đslam Düşüncesinde Ahlak, ĐFAV, Đstanbul 1989
6. Mehmed Aydın, Tanrı Ahlak Đlişkisi, T.D.V Yayınları, Ankara 1991
7. Hayrani Altıntaş, Đslam Ahlakı, Akçağ Yayınları, Ankara 1999
8. Recep Kılıç, Ahlakın Dini Temeli, T.D.V Yayınları, Ankara 1992
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Hafta
40
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
1
Yrd. Doç. Dr. Şaban Haklı, [email protected]
Sorumluları
(%)
Kısa Sınavlar
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
Konular
1
Ahlak Felsefesinin Tarifi
2
Ahlak Felsefesinin Metodu
3
Ahlak Felsefesinin Problemleri
4
Ahlak Felsefesinde Olgu-Değer Đlişkisi
5
Ahlak Felsefesinde Vicdan ve Ahlak Đlişkisi
6
Ahlak Felsefesini Bölümlenmesi
7
Teorik Ahlak
8
Ara Sınav
9
Pratik Ahlak
10
Bireysel ve Şahsi Ahlak
11
Sosyal ve Medeni Ahlak
12
Ahlak Ekolleri
13
Makale Tartışması: Ahlakın Dini Temeli, (Ahlakın Dini Temeli Kitabı, Üçüncü Bölüm)
Sayfa 104
60
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
14
Makale Tartışması: Sosyal Ahlak, (Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak Kitabı)
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐSÇ-426 ÇAĞDAŞ ĐSLAM AKIMLARI
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
4/2
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
Diğer
Toplam
Kredi
30
30
88
2
AKTS
Kredisi
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
Çağdaş Đslam Akımlarının tanımı, amacı, konusu, kaynakları, ilgili bilimleri; Đslami akım kavramı,
Đçeriği
din-dini akım ilişkisi; çağdaş Đslam akımlarının ortaya çıkış sebepleri, göstergeleri, yansımaları,
yorumu, örgütsel çerçevesi ve fikri yapısı; mevcut Đslam akımları; günümüzdeki Đslami akımların
kavramsal, yapısal, dinsel ve düşünsel analizi; geleneksel ve yenilikçi dini akımlar; siyasi, fikrifelsefi Đslamcılık; dinde mezhepler üstü yaklaşım
Dersin Amacı
Çağdaş siyasî-dinî akımları tarihsel, siyasi, dini, sosyo-psikolojik açıdan tahlil etmek ve
müslüman toplumlardaki olumlu ve olumsuz etkilerini ortaya koymak.
Öğrenme Çıktıları
1.Analiz ve Sentez kapasitesi
ve Yeterlilikler
2.Temel Genel Bilgi (Kültür)
3.Mesleki Temel Bilgi
4.Problem çözme becerisi
5.Karar verme becerisi
6.Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
7.Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük
8.Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
9.Başka kültür ve gelenekleri anlama
ers Kitabı
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1. Hasan Onat, Din Anlayışında Değişim Süreci , Ankara 2003.
Kaynaklar
2. Montgomery Watt, Đslami Hareketler ve Modernlik, çev. Turan Koç, Đstanbul 1997.
3. Mazharuddin Sıddıki, Đslam Dünyasında Modernist Düşünce, çev. M. Fırat-K. Korkmaz,
Đstanbul 1990.
4. R. Hrair Dökmeciyan, Arap Dünyasında Köktencilik, çev. Muhammed Karahanoğlu, Đstanbul
1992.
Yardımcı Kaynaklar:
1. Đbrahim, Hasaneyn Tevfik-Hudeynî, Emani Mesud, "Batılı Araştırmalarda Đslâmî Uyanış
Olgusu: Tahlilî ve Tenkidci Bir Yaklaşım ", çev. Sönmez Kutlu, Đslâmî Araştırmalar, Cilt: 7, Sayı:
3-4 (1994)
2. John Esposito, Değişim Sürecinde Đslam, çev. A. Y. Aydoğan-A. Ünlü, Đstanbul 1991.
3. Fazlurrahman, Đslam ve Çağdaşlık, çev. A.Açıkgenç-M.H.Kırbaşoğlu, Ankara 1996.
4. Muhammed Arkoun, Đslam Üzerine Düşünceler, çev. Hakan Yücel, Đstanbul 1999.
5. Roger Garaudy, Entegrizm: Kültürel Intiharlar, Đstanbul 1993
6. Olivier Roy, Siyasal Đslamın Đflası , çev. Cüneyt Akalın, Đstanbul 1994.
7. Đsmail Kara, Türkiye'de Đslamcılık Düşüncesi , Đstanbul 1990.
8. Mümtazer Türköne, Siyâsî Ideoloji Olarak Islâmcılığın Doğuşu, Istanbul 1991.
9. Đbrahim Maraş, Türk Dünyasında Dini Yenileşme, Đstanbul 2002.
10. Nilüfer Göle, Melez Desenler, Đstanbul 2000.
Sayfa 105
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
(%)
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Yüzde
1
60
Doç. Dr. Osman Aydınlı, [email protected]
Sorumluları
Hafta
1
Konular
1. Çağdaş Đslam Akımlarının tanımı, amacı, konusu, kaynakları ve ilgili bilimler. (Đbrahim,
Hasaneyn Tevfik-Hudeynî, Emani Mesud, "Batılı Araştırmalarda Đslâmî Uyanış Olgusu: Tahlilî ve
Tenkidci Bir Yaklaşım)
2
2. Đslami akım kavramı, çağdaş Đslam akımlarının ortaya çıkmasında etkili olan sebepler. (R.
Hrair Dökmeciyan, Arap Dünyasında Köktencilik)
3
3. Mevcut Đslam akımları. (R. Hrair Dökmeciyan, Arap Dünyasında Köktencilik)
4
4. Günümüzdeki Đslami akımların kavramsal, yapısal ve dini-fikri analizi. (Montgomery Watt,
Đslami Hareketler ve Modernlik)
5. Geleneksel ve yenilikçi dini akımlar. (Mazharuddin Sıddıki, Đslam Dünyasında Modernist
6
Düşünce)
7
6. Siyasi Đslamcılık. (Olivier Roy, Siyasal Đslamın Đflası )
8
7. Fikri ve felsefi Đslamcılık. (Montgomery Watt, Đslami Hareketler ve Modernlik)
9
8. ARA SINAV
10
9. Fazlurrahman ve Đslam’da Yenilenme. (Fazlurrahman, Đslam ve Çağdaşlık)
11
10. Fazlurrahman ve Çağdaş Đslam modernizmi. (Fazlurrahman, Đslam ve Çağdaşlık)
11. Türkiye’de dini akımlarının doğuşuna etki eden sebepler. (Hasan Onat, Din Anlayışında
12
Değişim Süreci )
13
12. Türkiye'de Islamcılık Düşüncesi. (Đsmail Kara, Türkiye'de Đslamcılık Düşüncesi )
13. Türkiye’de dini akımlarının görüşleri, siyasi ve fikri yapıları. (Hasan Onat, Din Anlayışında
14
Değişim Süreci )
14. Dinde mezhepler ve akımlar üstü yaklaşım. (Hasan Onat, Din Anlayışında Değişim Süreci)
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐSÇ-428 ÇAĞDAŞ EĞĐTĐM AKIMLARI
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
4/2
Teori
Uyg.
Lab.
28
-
-
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Sayfa 106
Ödev
Diğer
Toplam
30
30
88
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Dersin
Günümüzde, eğitim-öğretim teori, yöntem, teknik ve anlayışlarının geliştirilmesi konusunda fikir
Đçeriği
ve görüş kaynağı durumundaki eğitim akımları söz konusu edilecektir. Varoluşçuluk, ve
Demokrasi bu derste incelenecek akımlardır. Ayrıca din eğitimi-öğretimi teorisi geliştirilirken,
çağdaş eğitim akımlarından “eleştirel bir yaklaşımla” nasıl yararlanılabileceğinin de üzerinde
durulacaktır.
Dersin Amacı
Çağdaş eğitim akımları hakkında genel bir fikir vermek. Din eğitime ve öğretimine bu görüşlerin
ne tür katkılarının olabileceğini düşündürmek.
Öğrenme
1. Analiz ve sentez kapasitesi
Çıktıları ve
2. Organizasyon ve planlama kapasitesi
Yeterlilikler
3. Mesleki temel bilgi
4. Farklı kaynaklardan bilgi toplama ve analiz yeteneği
5. Problem çözme becerisi
6. Karar verme becerisi
7. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
8. Disiplinlerarası bir takımda çalışma yeteneği
9. Farklılığı takdir etme ve çokkültürlülük
10. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
11. Bilgiyi pratiğe dönüştürme kapasitesi
Ders Kitabı
Ana Kaynaklar:
ve/veya
1. Bayraktar Bayraklı, Mukayeseli Eğitim Felsefesi Sistemleri, Marmara Üniversitesi Đlahiyat
Kaynaklar
Fakültesi Yayını, Đstanbul, 1999.
2. Faruk Bayraktar, Đslam’da Eğitim, Marmara Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Yayını, Đstanbul,
1993.
Yardımcı Kaynaklar:
1. Saffet Bilhan, Eğitim Felsefesi, Ankara, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını,
Ankara, 1991.
2. Jerome Bruner, Bir Öğretim Kuramına Doğru, çev. Fatma Varış, Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Yayını, Ankara, 1991.
3. Yüksel Özden, Eğitimde Dönüşüm, Pegem Yayınları, Ankara, 1998.
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
Yüzde
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
Ders
(%)
1
60
Doç. Dr. Osman Eğri, [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
Varoluşçu metafizik ve eğitim (Mukayeseli Eğitim Felsefesi Sistemleri Kitabı, III. Bölüm)
2
Varoluşçu bilgi ve eğitim (Mukayeseli Eğitim Felsefesi Sistemleri Kitabı, III. Bölüm)
3
Varoluşçu değerler ve eğitim (Mukayeseli Eğitim Felsefesi Sistemleri Kitabı, III. Bölüm)
4
Varoluşçu eğitimde program, metod ve hedefler (Mukayeseli Eğitim Felsefesi Sistemleri Kitabı,
III. Bölüm)
5
Makale tanıtımı: Osman Eğri, “Din Öğretimi Öğrencilerin Yaratıcılık Yeteneklerini Nasıl
Sayfa 107
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Geliştirebilir?” (Değerler Eğitimi Dergisi )
6
Makale tanıtımı: Osman Eğri, “Din Öğretimi Öğrencilerin Yaratıcılık Yeteneklerini Nasıl
Geliştirebilir?” (Değerler Eğitimi Dergisi )
7
Demokratik değerler ve eğitim (Mukayeseli Eğitim Felsefesi Sistemleri Kitabı, V. Bölüm)
8
ARA SINAV
9
Demokratik eğitimde öğretmen öğrenci münasebetleri (Mukayeseli Eğitim Felsefesi Sistemleri
Kitabı, V. Bölüm)
10
Demokrasi ve insan hakları (Mukayeseli Eğitim Felsefesi Sistemleri Kitabı, V. Bölüm)
11
Kitap tanıtımı: Yüksel Özden, Eğitimde Dönüşüm.
12
Pragmatik metafizik ve eğitim (Mukayeseli Eğitim Felsefesi Sistemleri Kitabı, IV. Bölüm)
13
Pragmatik bilgi ve eğitim (Mukayeseli Eğitim Felsefesi Sistemleri Kitabı, V. Bölüm)
14
Pragmatik değerler ve eğitim (Mukayeseli Eğitim Felsefesi Sistemleri Kitabı, V. Bölüm)
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
ĐSÇ-442 ĐSLAM HUKUKU METĐNLERĐ
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ/ LĐSANS
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
4/2
Teori
Uyg.
Lab.
28
20
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
-
Ödev
30
Diğer
Toplam
-
78
Kredi
2
AKTS
Kredisi
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
1. Klasik Đslam hukukunun temel metin ve literatürünün tanıtılması. 2. Metin olarak Hanefî
Đçeriği
kaynaklarından Mergînânî’nin el-Hidâye; Şâfiîlerden Hatîb eş-Şirbînî’nin el-Muğni’l-muhtâc;
Mâlikîlerden Đbn Rüşd’ün Bidâyetü’l-müctehid; Hanbelîlerden Đbn Kudâme’nin el-Muğnî adlı
eserlerinden bazı bölümlerin okunması.
Dersin Amacı
Klasik Đslam Hukuku metinlerini okuma, anlama ve yorumlama becerisi kazandırmak
Öğrenme
1- Mesleki Temel Bilgi
Çıktıları ve
2- Analiz ve Sentez kapasitesi
Yeterlilikler
3- Problem çözme becerisi
4- Karar verme becerisi
5- Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
6- Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük
7- Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
Ders Kitabı
1. el-Mergînânî, el-Hidâye;
ve/veya
2. Hatîb eş-Şirbînî, el-Muğni’l-muhtâc
Kaynaklar
3. Đbn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid
4. Đbn Kudâme, el-Muğnî .
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
1
Yüzde
(%)
40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Projeler
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Sayfa 108
HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜ
Diğer
-
Dönem Sonu Sınavı
Ders
1
Prof. Dr. Salim Öğüt [email protected]
Sorumluları
Hafta
Konular
1
el-Mergînânî, el-Hidâye
2
el-Mergînânî, el-Hidâye
3
el-Mergînânî, el-Hidâye
4
el-Mergînânî, el-Hidâye
5
Hatîb eş-Şirbînî, el-Muğni’l-muhtâc
6
Hatîb eş-Şirbînî, el-Muğni’l-muhtâc
7
Hatîb eş-Şirbînî, el-Muğni’l-muhtâc
8
Ara imtihan
9
Đbn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid
10
Đbn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid
11
Đbn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid
12
Đbn Kudâme, el-Muğnî
13
Đbn Kudâme, el-Muğnî .
14
Đbn Kudâme, el-Muğnî
Sayfa 109
60
Download

Fakültemiz AKTS bilgi paketi için tıklayın