DUMLUPINAR ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ
ĐLKÖĞRETĐM ANA BĐLĐM DALI FEN BĐLGĐSĐ ÖĞRETMENLĐĞĐ TEZLĐ YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI
BĐLĐM MÜLAKAT SINAVINA GĐRECEK ADAYLARIN LĐSTESĐ
Sno Başvuru No
Adı
Soyadı
Ales
Lisans
Ortalama
Yabancı Dil
Puanı
BMS Başarı
Puanı
Mülakat
Durumu
1
TWL248
Fatih
ERTAŞ
89,086
69,200
33,750
79,57520
GĐREBĐLĐR
2
3FJ15O
ÖZLEM
HAYLAZ
78,332
69,120
28,750
71,53140
GĐREBĐLĐR
3
48D0X0
HASAN
DĐKMEN
72,348
80,100
31,250
69,78860
GĐREBĐLĐR
4
8WYJZK
ÇĐĞDEM
ÖCAL
74,904
70,000
15,000
67,93280
GĐREBĐLĐR
5
4P9837
Kerem
Çetintaş
72,428
68,400
35,000
67,87960
GĐREBĐLĐR
6
DQ840E
ĐBRAHĐM
YILMAZ
78,068
63,130
0,000
67,27360
GĐREBĐLĐR
7
O5J17V
MAHMUT
ÇOBANOĞLU
73,289
66,630
22,500
66,87830
GĐREBĐLĐR
8
A020J8
SELDA
ERKAN
72,321
75,700
0,000
65,76470
GĐREBĐLĐR
9
4C5AW9
FULYA
GÜLEÇ
67,296
80,650
20,000
65,23720
GĐREBĐLĐR
10
K2GEK7
sümeyra
erim akgün
70,823
77,000
0,000
64,97610
GĐREBĐLĐR
11
1K7J2F
PELĐN
ZORBA
69,498
76,300
0,000
63,90860
GĐREBĐLĐR
12
0HPMF8
Hilal
AK
64,230
68,260
0,000
58,61300
GĐREBĐLĐR
13
ZOBVYC
gürkan
güngör
63,805
62,110
0,000
57,08550
GĐREBĐLĐR
14
OHW316
zahide
uygun
63,375
61,730
0,000
56,70850
GĐREBĐLĐR
15
VYEPM8
AYŞE NUR
ÇETĐN
55,215
80,500
0,000
54,75050
GĐREBĐLĐR
BĐLĐM MÜLAKAT SINAVI : 27 OCAK 2015 SALI SAAT 14.00
YER : Eğitim Fakültesi / Đlköğretim Anabilim Dalı Başkanlığı
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Başvuru ve Öğrenci Kabul Yönergesinin 7. maddesi
uyarınca BMS başarı puanı hesaplaması yapılarak kontenjanları belirlenmiştir.
Not : Sınava gelirken başvuru sırasında verilen sınav giriş belgenizi ve nüfus cüzdanınızı yanınızda
bulundurunuz.
BMS : Bilim Mülakat Sınavı
Download

BĐLĐM MÜLAKAT SINAVI : 27 OCAK 2015 SALI SAAT 14.00 YER