EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE
18/06/2014 tarihinde “Aday Memurların Hazırlayıcı Eğitimi ‘den yapılan sınav sonuçları,
sınav tutanağı ve soru kağıtlarıyla cevap anahtarı ektedir.
Bilgilerinize arz ederim. 18/06/2014.
Sınav Komisyonu Başkanı
Orhan KUTLU
Eğitim Yayın Şube Müd.V
Üye
Ali GÜLER
Özlük Đşleri Şub.Müd
Üye
Hacı Murat PULLA
Dış Đlişkiler Şub.Müd.
EKLER
1- Sınav Sonuçları
2- Sınav Tutanağı
3- Soru Kağıtları ve Cevap Anahtarı
Sayfa 1 / 3
Üye
Mustafa GENCER
Değerlendirme ve Disiplin Şb.Müd
METEOROLOJĐ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
SINAV TUTANAĞI
ĐNSAN KAYNAKLARI ve EĞĐTĐM
DAĐRE BAŞKANLIĞI
Eğitim Etkinliğinin Konu Başlığı
Eğitimin Başlama ve Bitiş Tarihleri
Sınav Tarihi ve Başlama Saati
Sınava Girenlerin Sayısı
Sınava Katılmayanların Sayısı
Sıra No
1
2
3
4
5
: Aday Memurların Hazırlayıcı Eğitim
: Meteoroloji Genel Müdürlüğü
: 18/06/2014-14:00
:5
:5
Adı Soyadı
Puanı
98
92
92
96
94
Sinan ÇETĐN
Başak YAZICI
Đsameddin OMAK
Mehmet AKSOY
Ömer ÜNAL
Durumu
(Başarılı/Başarısız)
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Sınav Komisyonu Başkanı
Orhan KUTLU
Eğitim Yayın Şube Müd.V.
Üye
Ali GÜLER
Özlük Đşleri Şub.Müd
Form No: MGM-ĐK-FR-24
Üye
Hacı Murat PULLA
Dış Đlişkiler Şub.Müd.
Yayın Tarihi: 29.05.2006
Üye
Mustafa GENCER
Değerlendirme ve Disiplin Şb.Müd
Rev.No/Tarih: 02/12.01.2012
Sayfa 2 / 3
Sayfa No: 2/3
EK-2
18/06/2014
T U T A N A K
“Aday Memurların Hazırlayıcı Eğitimi” yazılı sınav bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.
Sınav Tarihi
Sınav Başlama Saati
Sınavı Bitiş Saati
Sınava Girenlerin Sayısı
Teslim Alınan Cevap Kağıdı
Sınava Katılmayanların Sayısı
: 18 Haziran 2014
: 14:00
: 14:50
:5
:5
:-
Sınav Komisyonu Başkanı
Orhan KUTLU
Eğitim Yayın Şube Müd.V.
Üye
Ali GÜLER
Özlük Đşleri Şub.Müd
Üye
Hacı Murat PULLA
Dış Đlişkiler Şub.Müd.
Sayfa 3 / 3
Üye
Mustafa GENCER
Değerlendirme ve Disiplin Şb.Müd
Download

Sayfa 1 / 3 EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE sınav