KOÇ FĐNANSMAN A.Ş. / KOCFN [] 15.01.2015 15:27:33
Sermaye Piyasası Aracının Đtfası
1
SEÇĐL
KARAMAN
2 EMĐNE ERGÜN
YÖNETMEN
YÖNETĐCĐ
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Đle
Đlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Konuya Đlişkin Daha Önce Yapılan
Özel Durum Açıklamasının Tarihi
Özet Bilgi
KOÇ FĐNANSMAN
A.Ş.
KOÇ FĐNANSMAN
A.Ş.
15.01.2015
15:22:25
15.01.2015
15:26:43
Ünalan Mah. Ayazma Cad. Çamlıca Đş Merkezi
A Blok Üsküdar / Đstanbul
: 216 556 35 00 - 216 556 35 80
: [email protected]
:
: 216 556 35 00 - 216 556 35 80
: Hayır
: Hayır
: Hayır
: 17/07/2014
: TRSKCTF11513 ISIN Kodlu Tahvil Đtfası
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu
: TRSKCTF11513
Đtfa Olacak Sermaye Piyasası Aracının Türü : Özel Sektör Tahvili
Đtfa Tarihi
: 15/01/2015
Varsa Kupon Faiz Oranı
: 3.7710%
Varsa Kupon Ödeme Tutarı
: 3.771.000 TL
Anapara/Vade Sonu Ödeme Tutarı
: 100.000.000 TL
EK AÇIKLAMALAR:
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

KOÇ FĐNANSMAN A.Ş. / KOCFN [] 25.09.2014 14:46:13 Kupon