KOÇ FİNANSMAN A. Ş. SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU
Sayın…………………………;
Koç Finansman A.Ş. (Koçfinans) ile akdedeceğiniz Sabit Faizli Belirli Süreli Tüketici Kredisi Sözleşmesi
(Sözleşme) öncesinde bilgilendirmenin yapılmasını teminen hazırlanan iş bu Formda yer alan koşulları ve
önerilen kredi sözleşmesini ihtiyacınıza ve mali durumunuza uygun bulmanız halinde, Formun bir nüshasını
muhafaza ederek onay/kabul imzanızı taşıyan diğer nüshayı makul bir süre içinde Koçfinans’a teslim ediniz.
Aşağıda özetlenen konular da dahil olmak üzere her türlü detaylı bilgi Sözleşme'de yer almaktadır.
İncelemeniz amacıyla Sözleşmenin bir örneği Form ile birlikte tarafınıza teslim edilmektedir. İş bu
bilgilendirme ve koşullar kredinin açılması yönünde kesin ve kazanılmış bir hak ve taahhüdü içermemekte
olup …/…/……. tarihine kadar geçerli olacaktır.
SABİT FAİZLİ BELİRLİ SÜRELİ TÜKETİCİ KREDİSİ ŞARTLARI (Talep No) :
Verilen Kredi Tutarı (Anapara Tutarı) : ……… TL
Taksit Tutarı :
Sözleşmenin Süresi Vade (Ay):
Taksit Sayısı : …..
BSMV Oranı
:
KKDF Oranı : ….
Akdi Faiz Oranı
: % ....(Aylık), %...(Yıllık) Efektif Yıllık Faiz Oranı :
Temerrüt Faiz Oranı
: % ....(Aylık), %...(Yıllık) Kredinin Toplam Maliyeti :
İndirimli Faiz Oranı
: % ....(Aylık), %...(Yıllık) Tahsil Edilecek Faiz :
Tüketici Tarafından Ödenecek Toplam Tutar : ……….TL (Faiz ve diğer unsurlar dahil)
Kredi Tahsis Ücreti :...... TL (BSMV Dahil) Satıcı Hizmet Bedeli :..... TL Belirtilen ücret/ler toplamı Tüketici
tarafından Satıcıya nakit olarak ödenmelidir.
KREDİNİN İŞLEYİŞİ : Kredi, ürünün teslimi ile birlikte Tüketici’nin nam ve hesabına Satıcı'ya ödenerek
kullanılır. Sözleşme hükümlerinin tekemmülü ve bağlayıcılığı, kredi tutarının Satıcı’ya ödenmesi ile başlar.
TEMİNATLAR : Kredinin teminatını teşkil etmek üzere, yeteri kadar ipotek/rehin tesis edilecektir.
SiGORTA : Tüketici’nin talebi halinde, krediyle ilgili ve orantılı sigorta yaptırılacaktır.
VERGİ, ÜCRET VE MASRAFLAR: Tüketici, verdiği açık onay doğrultusunda Tahsis Ücreti ve Satıcı
Hizmet Bedeli başta olmak üzere Koçfinans web sayfasında belirtilen ve Sözleşmenin ayrılmaz parçası
hükmünde Form ile birlikte teslim edilen listede açıkça yer alan ücret ve masrafları, kredi kullandırıldığında
ve işlem anında nakden/hesaben Koçfinans’a ayrıca ödeyecektir.
TEMERRÜT VE HUKUKİ SONUÇLARI : Birbirini izleyen iki taksitin tamamı veya bir kısmının
süresinde ödenmemesi halinde Koçfinans, kalan borcun tümünü talep edebilecektir. Kampanya tercihi nedeni
ile indirimli faiz uygulanmış olsa bile temerrüt halinde belirtilen Akdi Faiz Oranının yüzde otuz fazlasını
geçmemek üzere, gecikme/temerrüt faizi uygulanacaktır. Karşılıklı mutabakat ile ödemenin ertelenmesi veya
borcun yeniden yapılandırılması halinde alınan teminatlar ve sözleşme hükümleri geçerli kalacak, yalnızca
ödeme planı değişikliği yapılacaktır.
CAYMA HAKKI : Tüketici, on dört gün içinde yazılı olarak Koçfinans’a bildirmek ve otuz gün içinde
anapara ile kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar akdî faiz oranına göre tahakkuk
edecek faizi ve kamu kurum/kuruluşlarına, üçüncü kişilere ödenmiş masrafları defaten Koçfinans’a ödemek
suretiyle kredi sözleşmesinden cayabilir. Ödeme yapılmaması hâlinde cayma yok hükmünde sayılır.
Krediye ilişkin tüm genel işlem koşullarını,
temel özelliklerini, bunların olası etkilerini
ve sonuçlarını incedim, kabul ettim.
Tüketici Adı/Soyadı
İmzası:
Koç Finansman A.Ş
Tarih:…/…/…... Saat: … :
HUK105 R00 10.2014
Ünalan Mah. Koç Çamlıca İş Merkezi A Blok P.K. 34700 Üsküdar-İstanbul
Müşteri Hizmetleri:(216) 556 03 03 www.kocfinans.com.tr Ticaret Sicil No:323299
Kurumsal
Download

KOÇ FİNANSMAN A. Ş. SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME