Hayri MISIRLIOĞLU
Yazı Đşleri Müdürü
[email protected]
444 26 58 / 105
YAZI ĐŞLERĐ PERSONELĐ VE GÖREVLERĐ
Mesut KIŞ
ŞEF/Memur
Meclis Đşleri
Đsmail YAŞAR
ŞEF/Memur
Meclis Đşleri
BĐMER
Necdet AKMAN
Memur
Encümen Đşleri
Gönül AYDEMĐR
Memur
Encümen Đşleri
Adem ÇÖMEZ
Memur
Evrak Kayıt Đşleri
Gülşen
DEMĐRKESEN
Daimi Đşçi
Evrak Kayıt Đşleri
Selami ORUÇ
Daimi Đşçi
Kurye
Engin ELAGÖZ
Daimi Đşçi
Kurye
Serpil DEMĐRER
Hizmet Alımı
Encümen Đşleri
ĐNSAN KAYNAKLARI PERSONELĐ VE GÖREVLERĐ
Serkan ILGAZ
Memur
Birim Sorumlusu
Ayhan YILDIRIM
Şef/Memur
Memur/Đşçi Maaş ve Özlük
Đcra Đşlemleri
Ümran YURTSEVEN
Daimi Đşçi
Memur Özlük Đşlemleri
Kurum Yazışmaları
Emine YURDAKUL
Hizmet Alımı Personel
Đşçi/Sözleşmeli Maaş ve Özlük
SGK Đşlemleri, Yazışmalar
Seçil YAMAN
Hizmet Alımı Personel
Memur Özlük Đşlemleri ve
Yazışmalar
KURUM ARŞĐVĐ PERSONELĐ VE GÖREVLERĐ
Saadet ÇAĞLAK
Şef/Memur
Birim Sorumlusu
Atilla ALTUNTAŞ
Daimi Đşçi
Ömer BEŞLĐOĞLU
Hizmet Alımı Personel
Özlem ÇALIŞKAN
Hizmet Alımı Personel
BOL HĐZMET PERSONELĐ VE GÖREVLERĐ
Ceyda YILMAZ
Hizmet Alımı
Özlem UZUN
Hizmet Alımı
Sabri YAMAN
Hizmet Alımı
Huri UYANIK
Hizmet Alımı
Meral METĐN
Hizmet Alımı
Çağla KAPUCU
Hizmet Alımı
Elif BAĞLAN
Hizmet Alımı
ÇAĞRI MERKEZĐ PERSONELĐ VE GÖREVLERĐ
Mustafa ALTINTAŞ
Memur
Mali hizm.
Muhittin ÖZEL
Daimi Đşçi
Havva KARADOĞAN
Daimi Đşçi
Tuğba ERKOÇ
Hizmet Alımı
Emine ĐLERĐ
Hizmet Alımı
Aykut
KOÇASLAN
Hizmet Alımı
Aynur SALUR
Hizmet Alımı
Nazlıcan
DEMĐRKESEN
Hizmet Alımı
ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ PERSONELĐ VE GÖREVLERĐ
Serkan ILGAZ
Memur
Birim Sorumlusu
Emel DOĞAN
Hizmet Alımı
Evrak- Đş Takibi
KAT HĐZMETLERĐ PERSONELĐ VE GÖREVLERĐ
Münevver
HOLAT
Hizmet Alımı
Fadime ÇETĐN
Hizmet Alımı
Döndü SELEK
Hizmet Alımı
Gülfer ALTUNTAŞ
Hizmet Alımı
Serpil BÜYÜKTOPAÇ
Hizmet Alımı
Safiye DUMAN
Hizmet Alımı
Mehtap GÜNAYDIN
Hizmet Alımı
Özlem KARAKUŞ
Hizmet Alımı
Esra KARANĐ
Hizmet Alımı
Meclis Đşleri
Download

Org. şeması