EGE ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ
2014 - 2015 GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME TARĐHLERĐ
1. SINIF
Dersin Adı
Dersi Veren Öğretim Elemanı
Bütünleme
Saat
Dersin Sınıfı
Türk Dili I
Okutman Emel AYDIN ÖZER
30 Ocak 15
15:15
104
Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi I
Okutman Belkız AYAZ ÇOBAN
28 Ocak 15
13:15
104
Matematik I
Yrd. Doç. Dr. Samim DÜNDAR
29 Ocak 15
15:15
104, 204
Fizik I
Prof. Dr. Mustafa TEPE
27 Ocak 15
09:30
104
Genel Kimya
Prof. Dr. Necdet ÖZBALTA
27 Ocak 15
13:15
104
Teknik Resim
Doç. Dr. Đ. Etem SAKLAKOĞLU,
Öğr. Gör. Dr. Mesut TURAN
26 Ocak 15
10:30
Makina Müh.TRS,
Đnşaat Müh. TRS
Üniversite Yaşamına Geçiş
Öğr. Gör. Dr. Mesut TURAN
27 Ocak 15
16:15
104
Bilgisayar
Yrd. Doç. Dr. Seçkin ERDEN
28 Ocak 15
11:30
104
Atelye Eğitimi I
Doç. Dr. Đ. Etem SAKLAKOĞLU
27 Ocak 15
15:15
104
Teknik Đngilizce I
Yrd. Doç. Dr. Lütfiye ALTAY
26 Ocak 15
08:30
104
Bütünleme
Saat
Dersin Sınıfı
2. SINIF
Dersin Adı
Dersi Veren Öğretim Elemanı
Termodinamik
Prof. Dr. Ali GÜNGÖR,
Yrd. Doç. Dr. Özay AKDEMĐR
28 Ocak 15
08:30
104, 204
Malzeme Bilimi (A)
Prof. Dr. Vural CEYHUN
27 Ocak 15
08:30
210
Malzeme Bilimi (B)
Prof. Dr. Rasim IPEK
27 Ocak 15
08:30
204
Diferansiyel Denklemler
Yrd. Doç. Dr. Samim DÜNDAR
30 Ocak 15
13:15
104, 204
Mukavemet I
Prof. Dr. Hasan YILDIZ,
Doç. Dr. Yeliz PEKBEY
27 Ocak 15
10:30
104, 204
Dinamik
Yrd. Doç. Dr. Seçkin ERDEN
30 Ocak 15
08:30
104
Topluma Hizmet Uygulamaları
Öğr. Gör. Dr. Mesut TURAN
29 Ocak 15
13:15
201
Bilgisayar Programlama
Yrd. Doç. Dr. M. Turhan ÇOBAN
29 Ocak 15
08:30
204
Bütünleme
Saat
Dersin Sınıfı
3. SINIF
Dersin Adı
Dersi Veren Öğretim Elemanı
Makina Elemanları I
Doç. Dr. Hüseyin ÖZDEN
26 Ocak 15
15:15
104
Üretim Yöntemleri I
Yrd. Doç. Dr. Serdar KARAOĞLU
30 Ocak 15
15:15
204
Makina Teorisi I
Yrd. Doç. Dr. Aysun BALTACI
29 Ocak 15
09:30
104
Akışkanlar Mekaniği I (A)
Doç. Dr. Hüseyin GÜNERHAN
26 Ocak 15
13:15
104
Akışkanlar Mekaniği I (B)
Yrd. Doç. Dr. Utku ŞENTÜRK
26 Ocak 15
13:15
204
Isı Transferi I (A)
Yrd. Doç. Dr. M. Turhan ÇOBAN
29 Ocak 15
13:15
104
Isı Transferi I (B)
Yrd. Doç. Dr. Lütfiye ALTAY
29 Ocak 15
13:15
204
Isı Transferi I (TR)
Prof. Dr. Necdet ÖZBALTA
29 Ocak 15
13:15
202
Sistem Dinamiği ve Kontrolü
Yrd. Doç. Dr. Mehmet SARIKANAT
27 Ocak 15
13:15
204
Temel Đletişim
Öğr. Gör. Nesrin BARAY
28 Ocak 15
15:15
204
Halkla Đlişkiler
Öğr. Gör. Nesrin BARAY
28 Ocak 15
16:15
204
Bütünleme
Saat
Dersin Sınıfı
4. SINIF
Dersin Adı
Dersi Veren Öğretim Elemanı
Mühendislik Etiği
Prof. Dr. Rasim IPEK
27 Ocak 15
10:30
210
Makina Laboratuvarı
Yrd. Doç .Dr. M. Turhan ÇOBAN,
Yrd. Doç. Dr. Özay AKDEMĐR
30 Ocak 15
13:15
112
Makina Konstrüksiyonu
Doç. Dr. Hüseyin ÖZDEN
27 Ocak 15
15:15
112
Isıtma Tekniği
Doç. Dr. Hüseyin GÜNERHAN
28 Ocak 15
08:30
327
Kontrol Sistemleri
Yrd. Doç. Dr. Mehmet SARIKANAT
29 Ocak 15
10:30
201
Sonlu Elemanlar Yöntemi
Prof. Dr. Hasan YILDIZ
26 Ocak 15
09:30
204
Kırılma Mekaniğine Giriş
Doç. Dr. Yeliz PEKBEY
26 Ocak 15
08:30
202
Hidrolik Sistemler
V. Çağlar EMĐROĞLU
26 Ocak 15
10:30
BLAB
Sanayide Enerji Yönetimi I
Prof. Dr. Necdet ÖZBALTA
26 Ocak 15
14:15
308
Güneş Enerjisi ve Uygulamaları
Doç. Dr. Hüseyin GÜNERHAN
27 Ocak 15
08:30
112
Buhar Kazanları
Yrd. Doç. Dr. Özay AKDEMIR
28 Ocak 15
13:15
202
Mühendislik Ekonomisi
Öğr. Gör. Ayhan ÖZDEMĐR
26 Ocak 15
15:15
201
Fabrika Organizasyonu
Öğr. Gör. Ayhan ÖZDEMĐR
26 Ocak 15
16:15
201
Yapı Tesisatı
Ögr. Gör. Atilla ÖZGENALP
28 Ocak 15
15:15
112
Isı Değiştiriciler
Prof. Dr. Necdet ÖZBALTA
28 Ocak 15
10:30
202
Kalite Kontrolü
Dr. Emin Taner ELMAS
26 Ocak 15
09:30
201
Proje Yönetimi
Dr. Emin Taner ELMAS
26 Ocak 15
11:30
201
Kompozit Malzemelere Giriş
Prof. Dr. Rasim IPEK
28 Ocak 15
14:15
112
Sayısal Termodinamik
Yrd. Doç. Dr. M. Turhan ÇOBAN
29 Ocak 15
13:15
BLAB
Bilgisayar Destekli Yapısal Analiz
Öğr. Gör. Dr. Mesut TURAN
30 Ocak 15
08:30
BLAB
Kaynak Tekniği
Prof. Dr. Vural CEYHUN
27 Ocak 15
15:15
308
Polimerik Kompozit Üretim Yöntemleri
Yrd. Doç. Dr. M.SARIKANAT,
Yrd. Doç. Dr. Seçkin ERDEN
28 Ocak 15
09:30
201
Bakım Mühendisliği
Öğr. Gör. Dr. Mesut TURAN
30 Ocak 15
10:30
202
Mekanik Titreşimler
Yrd. Doç. Dr. Aysun BALTACI
26 Ocak 15
13:15
210
Hidrolik Makinalar
Yrd. Doç. Dr. Utku ŞENTÜRK
27 Ocak 15
09:30
112
Đklimlendirme Tekniği
Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
29 Ocak 15
09:30
210
Mak. Müh. Kısmi Dif. Denklemler
Prof. Dr. Aydoğan ÖZDAMAR
29 Ocak 15
08:30
201
Rüzgar Enerjisi Mühendisliği
Prof. Dr. Aydoğan ÖZDAMAR
29 Ocak 15
15:15
112
Isıl Sistemlerin Tasarımı
Yrd. Doç. Dr. M. Turhan ÇOBAN
29 Ocak 15
11:30
BLAB
2014 - 2015 GÜZ YARIYILI EK SINAV TARĐHLERĐ
Dersin Adı
Dersi Veren Öğretim Elemanı
Ek Sınav
Saat
Dersin Sınıfı
Lineer Cebir
Yrd. Doç. Dr. Samim DÜNDAR
29 Ocak 15
10:30
204
Akışkanlar Mekaniği II
Yrd. Doç. Dr. Utku ŞENTÜRK
29 Ocak 15
10:30
204
Mukavemet II
Prof. Dr. Hasan YILDIZ,
Doç. Dr. Yeliz PEKBEY
29 Ocak 15
10:30
204
Uygulamalı Termodinamik
Prof. Dr. Ali GÜNGÖR,
Yrd. Doç. Dr. Özay AKDEMĐR
30 Ocak 15
10:30
204
Isı Transferi II
Yrd. Doç. Dr. M. Turhan ÇOBAN
30 Ocak 15
10:30
204
Mühendislik Đstatistiği
Yrd. Doç. Dr. Samim DÜNDAR
30 Ocak 15
10:30
204
Üretim Yöntemleri II
Doç.Dr. Đ.E.SAKLAKOĞLU,
Yrd.Doç.Dr. S.KARAOĞLU
30 Ocak 15
10:30
204
EK SINAVLARA GĐRECEK ÖĞRENCĐLER :
Uygulamalı Termodinamik; Oytun Ozan KORKMAZ, Yunus IŞILDAR, Arda ÇARKICI, Sercan DĐKBAYIRLI
Mukavemet II; Bakhrom ZHUMAEV, Oytun Ozan KORKMAZ, Yunus IŞILDAR, Koray ARICI,
Arda ÇARKICI, Talha ÜLGER
Isı Transferi II; Koray ARICI
Akışkanlar Mekaniği II; Sercan DĐKBAYIRLI
Üretim Yöntemleri II; Erinç BAYTEKĐN
Lineer Cebir; Erinç BAYTEKĐN
Mühendislik Đstatistiği; Burak TEMĐZ
Download

ege ünđversđtesđ mühendđslđk fakültesđ makđna mühendđslđğđ