EGE ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ
2013 - 2014 BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME TARĐHLERĐ
1. SINIF
Dersin Adı
Dersi Veren Öğretim Elemanı
Bütünleme
Saat
Sınav Salonu
Türk Dili II
Okutman Fatma AKPINAR
02/07/2014
15:15
104
Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi II
Okutman Pelin BÖKE
02/07/2014
13:15
104
Matematik II
Yrd. Doç. Dr. Samim DÜNDAR
02/07/2014
08:30
104
Fizik II
Prof. Dr. Mustafa TEPE
01/07/2014
10:30
104
Statik
Prof. Dr. Hasan YILDIZ,
Doç. Dr. Yeliz PEKBEY
30/06/2014
13:15
104, 204
13:15
BLAB, TRS
Öğr. Gör. Dr. Mesut TURAN
01/07/2014
15:15
BLAB, TRS
Bilgisayar Destekli Teknik Resim (A)
Bilgisayar Destekli Teknik Resim (B)
Lineer Cebir
Yrd. Doç. Dr. Samim DÜNDAR
03/07/2014
10:30
204, 210
Atelye Eğitimi
Doç. Dr. Đ. Etem SAKLAKOĞLU
04/07/2014
08:30
104
Teknik Đngilizce II
Prof. Dr. Aydoğan ÖZDAMAR,
Yrd. Doç. Dr. Utku ŞENTÜRK
03/07/2014
15:15
104
Bütünleme
Saat
Sınav Salonu
2. SINIF
Dersin Adı
Dersi Veren Öğretim Elemanı
Uygulamalı Termodinamik
Prof. Dr. Ali GÜNGÖR,
Yrd. Doç. Dr. Özay AKDEMĐR
30/06/2014
08:30
104, 204
Mühendislik Malzemeleri (A)
Prof. Dr. Vural CEYHUN
02/07/2014
15:15
210
Mühendislik Malzemeleri (B)
Prof. Dr. Rasim IPEK
02/07/2014
15:15
112
Sayısal Çözümleme
Yrd. Doç. Dr. Turhan ÇOBAN
02/07/2014
10:30
204
Mukavemet II
Prof. Dr. Hasan YILDIZ,
Doç. Dr. Yeliz PEKBEY
01/07/2014
13:15
104, 204
Dinamik
Yrd. Doç. Dr. Seçkin ERDEN
03/07/2014
13:15
104, 204
Elektrik-Elektronik Müh. II
Öğr. Gör. Bülent ÇARŞIBAŞI
04/07/2014
13:15
104
Bilgisayar Programlama II
Yrd. Doç. Dr. Turhan ÇOBAN
01/07/2014
08:30
204
Ekonomi
Öğr. Gör. Ayhan ÖZDEMĐR
04/07/2014
10:30
104
Bütünleme
Saat
Sınav Salonu
3. SINIF
Dersin Adı
Dersi Veren Öğretim Elemanı
Makina Elemanları II
Doç. Dr. Hüseyin ÖZDEN
03/07/2014
08:30
104, 112
Üretim Yöntemleri II
Doç. Dr. Đ. Etem SAKLAKOĞLU,
Yrd. Doç. Dr. Serdar KARAOĞLU
30/06/2014
15:15
104
Üretim Yöntemleri II-TR
Doç. Dr. Đ. Etem SAKLAKOĞLU,
Yrd. Doç. Dr. Serdar KARAOĞLU
30/06/2014
15:15
112
Makina Projesi I
Yrd. Doç. Dr. Utku ŞENTÜRK
30/06/2014
08:30
TRS
Makina Teorisi II
Yrd. Doç. Dr. Aysun BALTACI
01/07/2014
15:15
104
Akışkanlar Mekaniği II
Prof. Dr. Aydoğan ÖZDAMAR,
Yrd. Doç. Dr. Utku ŞENTÜRK
02/07/2014
13:15
204
Isı Transferi II
Yrd. Doç. Dr. Turhan ÇOBAN
04/07/2014
08:30
204
Isı Transferi II-TR
Prof. Dr. Necdet ÖZBALTA
04/07/2014
08:30
112
Mühendislik Đstatistiği
Yrd. Doç. Dr. Samim DÜNDAR
01/07/2014
10:30
204
Mühendisler Đçin Temel Yönetim ve
Yöneticilik Becerileri
Öğr. Gör. Barbaros TUNÇ
02/07/2014
15:15
Tekstil Müh.
323
Pazarlama
Öğr. Gör. Nesrin BARAY
03/07/2014
14:15
202
Đnsan Kaynakları Yönetimi
Öğr. Gör. Nesrin BARAY
03/07/2014
13:15
210
Dersi Veren Öğretim Elemanı
Bütünleme
Saat
Sınav Salonu
Bilim Tarihi ve Felsefesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Cem KAMÖZÜT
00/04/2014
15:00
Tekstil Müh.
214
Đş Hukuku
Av. Gülnur ERDOĞAN
04/07/2014
15:15
104
Sayısal Isı Transferi
Yrd. Doç. Dr. Turhan ÇOBAN
02/07/2014
13:15
BLAB
Ototmotiv Kontrol Sistemleri
Doç. Dr. Selim SOLMAZ
30/06/2014
14:15
308
Polimerik Kompozit Test Yöntemleri
Yrd. Doç. Dr. Mehmet SARIKANAT
02/07/2014
08:30
327
Kompozit Malzemeler Mekaniğine
Giriş
Prof. Dr. Hasan YILDIZ
30/06/2014
15:15
201
4. SINIF
Dersin Adı
Biyomekaniğe Giriş
Prof. Dr. Hasan YILDIZ
02/07/2014
11:30
201
Đş Sağlığı ve Güvenliği
Öğr. Gör. Ayhan ÖZDEMĐR
04/07/2014
13:15
202
Makine Laboratuvarı II
Yrd. Doç. Dr. Serdar KARAOĞLU
03/07/2014
15:15
204
Sayısal Akışkanlar Mekaniği
Yrd. Doç. Dr. Utku ŞENTÜRK
03/07/2014
13:15
201
Mühendislik Sistemlerinin Analizi ve
Çözümü
Yrd. Doç. Dr. Özgür KILIT
03/07/2014
10:30
202
Bölgesel Isıtma Sistemleri
Dr. Emin Taner ELMAS
30/06/2014
10:30
201
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Yrd. Doç. Dr. Özay AKDEMIR
01/07/2014
13:15
202
Endüstriyel Akustik ve Gürültü
Yrd. Doç. Dr. Aysun BALTACI
02/07/2014
10:30
202
Bilgisayar Destekli Titreşim
Simülasyonu
Yrd. Doç. Dr. Özgür KILIT
02/07/2014
09:30
202
Robotiğe Giriş
Yrd. Doç. Dr. Özgür KILIT
03/07/2014
08:30
202
Kurutma Tekniği
Prof. Dr. Necdet ÖZBALTA
30/06/2014
09:30
201
Doğal Gaz Tesisatı
Ögr. Gör. Atilla ÖZGENALP
02/07/2014
15:15
202
Mekatroniğe Giriş
Vasıf Çağlar EMĐROĞLU
30/06/2014
11:30
202
Motorlu Taşıtlar
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Murat TOPAÇ
04/07/2014
10:30
201
Lazer Tekniği
Doç. Dr. Hüseyin ÖZDEN
01/07/2014
08:30
202
Hasar Analizi
Doç. Dr. Hüseyin ÖZDEN
01/07/2014
10:30
202
Stabilite Teorisine Giriş
Doç. Dr. Yeliz PEKBEY
30/06/2014
13:15
210
Pnömatik Sistemler
Vasıf Çağlar EMĐROĞLU
30/06/2014
08:30
202
Đklimlendirme Sistemleri Tasarımı
Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
01/07/2014
15:15
201
Ek Sınav
Saat
Sınav Salonu
EK SINAV
Dersin Adı
( Gürhan ÇOBAN ve Seyfettin CENGĐZ için )
Dersi Veren Öğretim Elemanı
Termodinamik
Prof. Dr. Ali GÜNGÖR,
Yrd. Doç. Dr. Özay AKDEMĐR
30/06/2014
08:30
104, 204
Mukavemet I
Prof. Dr. Hasan YILDIZ,
Doç. Dr. Yeliz PEKBEY
01/07/2014
13:15
104, 204
Üretim Yöntemleri I
Doç. Dr. Đ. Etem SAKLAKOĞLU,
Yrd. Doç. Dr. Serdar KARAOĞLU
30/06/2014
15:15
104
Download

ege ünđversđtesđ mühendđslđk fakültesđ makđna mühendđslđğđ