MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ
.................................................FAKÜLTESĐ / YÜKSEKOKULU
BAŞVURAN ADAYLARIN SINAV SONUÇLARI
Đlgili kadroya başvuran adayların durumları; 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 12. maddesi gereğince Sınav jürisi tarafından, müracaat eden
adayların, ALES notunun %30’u ( merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması, halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir ), yabancı dil puanının %10’u,
diploma notu'nun (lisans mezuniyet notu) %30'u ve giriş sınavı notunun %30'unu dikkate alarak değerlendirilmiştir.
ALES
Bölümü
Eğitim
Bilimleri
Eğitim
Bilimleri
Anabilim Dalı
Eğitim Yönetimi
Teftiş Planması ve
Ekonomisi
Eğitim Yönetimi
Teftiş Planması ve
Ekonomisi
Kadro
Unvanı
Öğr. Gör.
Kadro
Derecesi
1
Kadro
Adedi
1
Sıra
Adı ve Soyadı
No
Puan
1
Ekrem ÖZNALBANT
90,576
2
Ali ÖZDEMĐR
76,79
(A)
Puanın
%30’u
Yabancı Dil
Puan
27,172 66,250
23,037
65,00
Lisans Mezuniyeti Yazılı Sınav Notu
(B) Puanın Diploma
%10’u
Notu
(A+B+C+D)
Değerlendirme
Notu
Sonuç
27,999
81,110
Sınavı Kazandı
0,000
46,407
Kazanmadı
(C)
Puanın
%30'u
Puan
(D)
Puanın
%30’u
93,333
6,625
64,380
19,314
6,50
56,236
16,870 Girmedi
Download

(2014 ekrem \366znalbant kaz..xls)