MAK 507 KIRILMA MEKANĐĞĐ (3-0-3)
Yılı, dönemi: 2014 Güz
Önkoşul listesi: Yok.
Ders/Laboratuar: 3/0
Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Erdem Acar [email protected] Ofis: 122
Ders Saatleri: Pazartesi 16:30-18:20 (Derslik 110), Perşembe 16:30-18:20 (Derslik 111)
Ofis Saatleri: Đlk derste belirlenecek
Ders Tanımı: Griffith çatlak teorisi, çatlakların gerilme analizi, tasarım felsefesi, enerji ve
gerilme yaklaşım yöntemleri arasındaki ilişki. Çatlak ucundaki plastik bölge büyüklüğünün
bulunması. Düzlem gerilmeden düzlem gerinimine geçiş. Düzlem-gerinim kırılma tokluk
testleri, mühendislik malzemelerinin kırılma tokluğu, çatlak ucu açınımı yöntemiyle tokluğun
tayin edilmesi. J-entegral yöntemi ile elastik-plastik davranışın açıklanması ve kırılma
tokluğunun tayin edilmesi. Diğer kırılma metodları. Kırılma tokluğunun mikro yapı ile
ilişkileri. Çevre şartlarının kırılmaya etkisi. Kırılma mekaniğinde uygulanan test metodları.
Malzeme ömrü ve çatlak uzunluğunun hesaplanma yöntemleri. Gerilme kontrollü yorulma,
gerinim kontrollü yorulma, çentikli elemanlarda yorulma ömrünün hesaplanması, yorulmalı
korozyon, gerilmeli korozyon.
Ders Kitabı ve Diğer Kaynaklar:
1. R.J. Sanford, 2003, "Principles of Fracture Mechanics," Pearson Education Inc.
(Ders Kitabı)
2. T.L. Anderson, 2004, "Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications", 3rd
Edition. CRC Press.
3. Paşa Yayla, 2007, "Kırılma Mekaniği," Çağlayan Basımevi.
Ders Eğitim Amaçları:
1. Kırılma mekaniği hakkında temel bilgiler kazandırmak
2. Malzemelerde oluşan çatlaklar ve bunların ilerlemesi hakkında bilgi kazandırmak
3. Analitik yöntemlerle gerilme şiddeti faktörü hesaplayabilme becerisi kazandırmak
4. Deneysel yöntemlerle gerilme şiddeti faktörü hesaplayabilme becerisi kazandırmak
5. Makine elemanlarının yorulmaya karşı tasarımı becerisini kazandırmak
6. Makine elemanlarının kırılmaya karşı tasarımı becerisini kazandırmak
7. Makine elemanlarının korozyona karşı tasarımı becerisini kazandırmak
Ders Đçeriği:
Kırılma mekaniğine giriş (2 saat)
Katı mekaniğinin temelleri (4 saat)
Tekil gerilme alanlarının elastisitesi (7 saat)
Sayısal K hesabı (3 saat)
Deneysel K hesabı (2 saat)
Kırılma problemleri için bir gerilme alanı teorisi (5 saat)
Kırılma enerjisi (2 saat)
Kırılma tokluğu testleri (2 saat)
Yorulmaya karşı tasarım (4 saat)
Kırılmaya karşı tasarım (4 saat)
Elastoplastik kırılma (2 saat)
Korozyon (2 saat)
Ders değerlendirme:
Ara sınav
Ödevler
Proje
Final
%25
%15
%25
%35
Derse ve işleyişe özel ek konular:
1. Ödevler aksi belirtilmedikçe kişisel olarak yapılacaktır. Ödev teslim günü, dersin
başlangıcında verilecektir ve geç ödev teslimine izin verilmeyecektir.
2. Ödevde kopya durumunda kopyaya karışan öğrencilerin ödevleri sıfır notu alır ve kopya için
gerekli disiplin cezası uygulanır.
3. Aksi belirtilmedikçe derslere dizüstü bilgisayar getirilmemelidir.
Dersin Katkıda bulunduğu program çıktıları:
a, c, e, g, h, i, k (açıklamaları aşağıda verilmiştir).
Program Çıktıları:
(a) matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
(c) istenen ihtiyacı karşılayan bir sistem, parça veya süreç tasarlama becerisi
(e) mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
(g) etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
(h) mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlardaki etkilerini
anlamak için gerekli geniş kapsamlı eğitim
(i) hayat boyu (sürekli) eğitimin önemini kavrama ve uygulayabilme becerisi
(k) mühendislik uygulamaları için gerekli yöntem, araç ve teknikleri kullanma becerisi
Program Outcomes:
(a) an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering
(c) an ability to design a system, component, or process to meet desired needs
(e) an ability to identify, formulate, and solve engineering problems
(g) an ability to exhibit effective oral and written communication skills.
(h) the broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a
global, economic, environmental, and societal context
(i) a recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning
(k) an ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for
engineering practice
Download

Ders Uygulama Planı