Postpartum Sakral Stres Kırığı
T AD
OLGU SUNUMU
Postpartum Sakral Stres Kırığının Manyetik Rezonans
ve Bilgisayarlı Tomografi Bulguları: Olgu Sunumu
Postpartum of Sacral Stress Fractures of Magnetic Resonance and
Computed Tomography Findings: A Case Report
Aydin Bora, Özkan Ünal
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Van
Özet
Hamilelik süresince veya doğum sonrasında görülen sakral stres kırıkları alışılmamış bir durum olarak görülür.
Bu çalışmada, postpartum dönemde, bel ve sağ kalça ağrısı ile başvuran 27 yaşında bir bayan hastaya çekilen
Bilgisayarlı Tomografisinde (BT) belirgin patoloji izlenmemekte olup, hastanın ağrılarının devam etmesi sonucu
çekilen Manyetik Rezonans görüntülerinin (MRG) incelenmesi sonucunda sakral stres kırığı teşhisi kondu.
Bu çalışmanın amacı, gebelik ve postpartum dönemdeki bel ve kalça ağrısının dikkate alınması gerektiği ve
sakral stres kırıklarının olabileceğine dikkat çekmek ve kesin tanı açısından radyolojik bütün modalitelerin
kullanılması gerekliliğini vurguladık.
Anahtar Kelimeler: Postpartum dönem, sakral stres kırığı, MRG ve BT
Abstract
During pregnancy or the postpartum sacral stress fracture seem uncommon. In this study, during the
postpartum period, 27 years old female patient who presented with low-back and buttock pain is monitored
apparent pathology Computed Tomography (CT) taken, sacral stress fractures was diagnosed as a result of the
examination of Magnetic Resonance Images (MRI) taken the result of the continuation of pain The purpose of
this study, the pregnancy and the postpartum period must be considered in the low-back and buttock pain, and
intended to draw attention to the likelihood of sacral stress fractures and we emphasize the need to use all the
modalities in terms of radiological diagnosis.
Key Words: Postpartum period, sacral stress fracture, MRI and CT
S
akral stres fraktürü ilk olarak 1982’de Lourie
(1) tarafından tanımlanmıştır. Elastisitesi
azalmış kemiğin normal strese maruz kalması
sonucu ile oluşmaktadır. Sakral stres kırıkları, bel
ağrısının nadir nedeni olarak kabul edilir fakat
oluşumları muhtemelen spesifik semptomların
olmamasından dolayı göz ardı edilmektedir. Tanı
genellikle gecikir veya bu durum hakkında
farkındalık az olduğu için hekimler yanılabilir (2,
3, 4).
Yazışma Adresi:
Dr. Aydın BORA
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ercis Yolu, 65100,
Van, Türkiye
Telefon: 090 538 491 4948
Fax: +90 326 214 08 21
E-mail: abora6565otmail.com
Tıp Araştırmaları Dergisi; 2014: 12(3):142-144
Stres fraktürü çeşitlerinden sakral yetmezlik
fraktürü, mineralizasyonu ve elastik rezistansı
azalmış kemiğin normal streslere maruz kalması
sonucu oluşur.
Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde,
kadın bedeni bazı hormonal ve anatomik
değişikliklere uğrar ve bu etkiler hormonal etkiler
ve mekanik streslere bağlı bulunmaktadır. Bu
değişiklikler bel ağrısı, kalça ağrısı gibi kasiskelet ağrılarının oluşmasına neden olur (5).
Fraktür
hattındaki
kemik
iliği
ödemini
göstermede ve metastaz ile ayrımda MRG yüksek
sensitiviteye
sahiptir.
Manyetik
Rezonans
Görüntüleme
(MRG)’de
fraktür
hattındaki
inflamasyon sürecinden kaynaklanan kemik iliği
ödemi T1 ağırlıklı sekansda düşük, T2 ağırlıklı
sekanslarda ise yüksek intensite gösterir, ancak
fraktür hattı T2 sekansında düşük ya da izointenstir
(2).
142
Bora ve Ünal
Olgu Sunumu
27 yaşında, postpartum dönemde, bel ve sağ
kalça ağrısı ile başvuran ve çekilen Bilgisayarlı
Tomografi (BT) görüntülerinde (Şekil 1) patolojik
bulguları net izlenemeyen ve şikâyeti geçmemesi
üzerine MRG çalışmaları sonucunda hastamızda
sakral stres kırığı tanısı konulmuştur. Aksiyel ve
koronal kesitler alınarak T1 ve T2 ağırlıklı MRG
sonrası hastaya kesin tanı konulmuştur (Şekil 1a-b,
Şekil 3a-b).
Aksiyel T1 ağırlılı MR görüntülerinde sakrum
sağ yarımında lineer hipointens fraktür hattı ve
çevresel ödemle uyumlu hipointens görünüm (Şekil
2a), koronal T1 ağırlılı MR görüntülerinde sakrum
sağ yarımında lineer hipointens fraktür hattı ve
cevresel ödemle uyumlu hipointens görünüm
izlenmektedir (Şekil 2b). Aksiyel T2 ağırlılı
MRG’de sakrum sağ yarımında lineer hipointens
fraktür hattı ve çevresel ödemle uyumlu hiperintens
görünüm ve sakrum sol yarımında fokal alanda
kemik iliği ile uyumlu görünüm mevcuttur (Şekil
3a). koronal T2 ağırlıklı MR görüntülerinde sakrum
sağ yarımında lineer hipointens fraktür hattı ve
cevresel ödemle uyumlu hiperintens görünüm
a
izlenmektedir. Ayrıca sakrum sol yarımında fokal
alanda kemik iliği ile uyumlu görünüm mevcuttur
(Şekil 3b).
Şekil 1. Axial BT görüntüsünde herhangi bir patoloji
izlenmemektedir.
b
Şekil 2a. Axial T1 ağırlılı MRG, b. Coronal T1 ağırlılı MRG.
a
b
Şekil 3a. Axial T2 ağırlılı MRG, b. Coronal T2 ağırlıklı MRG.
Tıp Araştırmaları Dergisi; 2014: 12(3):142-144
143
Postpartum Sakral Stres Kırığı
OLGU SUNUMU
Yorgunluk, yüksek doğum ağırlıklı bebek
doğumu, gebelikte fazla kilo artışı stres kırığı için
risk faktörü oldukları kabul edilmesine rağmen
hastamızda mevcut risk faktörlerin olmadığı tespit
edildi.
Kaynaklar
1.
2.
Tartışma ve Sonuç
Bu olgu sunumunda, gebelik ve postpartum
dönemdeki bel ve kalça ağrısının dikkate alınması
gerektiği ve her ne kadar alışılmamış bir durum
olsa bile sakral stres kırıklarının olabileceğine
dikkat çekmek amaçlanmıştır.
Sakral stres kırığından şüphelenilen vakalarda
tanının konulması için MRG ya da BT ve/veya
kemik sintigrafisi yapılmalıdır. MRG en duyarlı
tarama metodu ve sakral stres kırığı tanısı için altın
standart olarak kabul edilir (6).
Gebeliğe bağlı sakral kırıklar nadirdir fakat
gebelik veya erken postpartum dönemde kalça
ağrısı ayırıcı tanısında hekim tarafından dikkate
alınmalıdır. MRG genellikle tanı sağlar.
Olgu sunumlarının yayınlanması ile gebeliğe
bağlı sakral kırıklara olan farkındalığı arttıracağına
ve en doğru tanı yönteminin belirlenmesi açısından
kolaylık sağlayacağına inanmaktayız.
Tıp Araştırmaları Dergisi; 2014: 12(3):142-144
3.
4.
5.
6.
Lourie H. Spontaneous osteoporotic fracture of the
sacrum. An unrecognized syndrome of the elderly.
JAMA 1982; 248:715-717.
Doruk P. Radyoterapi Sonucu Gelişen Sakral Stres
Fraktürü: Bir Olgu Sunumu. FTR Bil Der 2012;
15:100-103.
Tsiridis E, Upadhyay N, Giannoudis PV. Sacral
insufficiency fractures: current concepts of
management. Osteoporos Int 2006; 17:1716-1725.
Longhino V, Bonora C, and Sansone V. The
management of sacral stress fractures: current
concepts. Clin Cases Miner Bone Metab. 2011;
8:19–23.
Eskin D, Memisoglu S, Copuroglu C, Ozcan M.
Postpartum Stress Fracture of The Sacrum: A Case
Report. The Internet Journal of Orthopedic
Surgery. 2008; 14(1):1.
Longhino V, Bonora C, and Sansone V. The
management of sacral stress fractures: current
concepts. Clin Cases Miner Bone Metab; 8: 19–23.
144
Download

Olgu Sunumu - Tıp Araştırmaları Dergisi