KOROZYON
ÇEŞİTLERİ
Sevgi Ateş
KOROZYON
Uv Işınları
Nem
• Metallerin çevreleriyle yaptıkları kimyasal
ve/veya elektrokimyasal reaksiyonlar sonucu
hasar görmeleri olayına korozyon denir.
Deniz Suyu
Asit Baz
Sıcaklık
Seçimli
Korozyon
Bir alaşım içinde bulunan metallerden birinin
diğerinden önce korozyona uğramış hâlidir.
Alaşımdan seçimli olarak
alüminyum, demir, kobalt,krom
ya da diğer elementler
uzaklaşır.
Bakır - Aluminyum Alaşımlarında
Aluminyum’un Ayrılması
Seçimli korozyon
dealuminifikasyon,dekobaltifik
asyon gibi deyimler yaratmak
yerine bu olayın tümü için
kullanılan genel terimdir.
Çinkonun
Seçimli
Korozyonu
En tanınmış örnek pirinçten (% 70
Cu + % 30 Zn) çinkonun korozyonla
uzaklaşmasıdır.
Bu olaya dezinfikasyon denir.
Korozyon
sonucu
alaşım
yüzeyinde Zn konsantrasyonu
azalır ve normal sarı renk, bakır
kırmızısına dönüşür.
SEÇİMLİ KOROZYON
Dezinfikasyon korozyonu eskiden
yalnızca, çinkonun çözünerek
uzaklaşması alaşım içinde bulunan
bakırın iskelet halinde kalması şeklinde
açıklanmaktaydı
Bu kabul, korozyona uğrayan alaşımın
gözenekli bir yapı kazanmış olmasına
tam olarak açıklık getirememiştir. Son
yıllarda dezinfikasyon korozyonunun
mekanizması şu şekilde açıklanmaktadır.
Seçimli Korozyon
Alaşım yüzeyinde çinko ve
bakırın her ikisi de normal
olarak korozyona uğrayarak
çözünür. Çinko çözeltide
kalırken bakır iyonları çinkoyu
çözerek katodik bir indirgenme
ile yeniden metal haline döner.
Bakır iyonları çinkonun
korozyonunu hızlandırır. Böylece
korozyon olayı yüzeyde kalmaz,
gözenekli bir yapı oluşturacak
şekilde derinlere doğru ilerler.
Pirinç malzeme içerisinde çinkonun yayınma bölgesinin SEM görüntüsü
Çinkonun seçimli
korozyonunu dolayın
korozifliği azaltılarak
(örneğin oksijen
uzaklaştılarak) ya da
katodik koruma ile
azaltılabilir,ama çoğu kez
bu yollar ekonomik değildir.
Genellikle aşınmaya karşı
daha az duyarlı alaşımlar
kullanılır.Örneğin
kırmızı
pirinç (%15 Zn) hemen
hemen korozyona uğramaz.
Daha dayanıklı bir tür
pirinç elde etmek için
pirince bazı katkı
maddeleri
eklenmiştir.
70-30 pirince %1
kalay katılarak
Admiralti metali
üretilmiştir.
Daha iyi bir gelişme
inhibitör olarak az
miktarda
arsenik,antimon ya da
fosfor katma yolu ile
sağlanmıştır.
Örneğin
arsenikli
Admiralti
metali
yaklaşık %70 Cu,%29
Zn, %1 Sn ve % 0.04
As içerir.
Bu katılan
inhibitörler alaşım
üzerinde bir film
olarak yeniden
çökelirler ve
böylece bakırın
çökelmesini
önlerler.
GRAFİTİK
KOROZYON
• Seçimli korozyona diğer
bir örnek olarak; gri
dökme demirin seçimli
olarak aşınması ve grafitin
bir ağ yapısında geriye
kalmasıdır
Gri dökme
demir
• Grafit demire karşı
katodiktir ve
böylece çok iyi bir
pil kurulmuş olur.Bu
pilde demir
çözünür,geriye
grafit,boşluklar ve
pastan oluşan
gözenekli kütle kalır
• Dökme
demir
metalik özelliğini
ve
dayancını
kaybeder
GRAFİTİK KOROZYON
a) Grafitik korozyonun gerçekleştiği gri
dökme demir
a)
b) Şekil a’da ki grafitik korozyon
görüntüsünün yakınlaştırılmış hali
b)
c)
c) Korozyon sonucu geriye kalan
grafit boşluklar
METALLER
İÇİNE
HİDROJEN
DİFÜZYONU
H2
H2
Hidrojen çıkışıyla bir metalin
korozyona uğradığını düşünelim.
H2
Ara kademe olarak metalde
adsorbe olan hidrojen atomları
desorbe olarak kimyasal ya da
elektrokimyasal olarak hidrojen
molekülü oluştururlar,
çözelti içine difüzlenir ve
hidrojen kabarcıkları olarak
dışarı çıkarlar
H2
METALLER İÇİNE HİDROJEN DİFÜZYONU
 Gözle görülen bu olay dışında yüzeyde adsorbe
olan bu hidrojen atomları metalin içine doğru
difüzlenebilirler.
 Metal içinde adsorblanmış hidrojen derişimi
küçük olduğundan metalin yüzeyi ile içi
arasında bir hidrojen derişimi düşüşü olur.
 Bu düşüş hidrojenin metal içine difüzyonunu
kolaylaştırır.
Aşagıdaki tabloda çeşitli demirler için hidrojenin difüzyon katsayısı ve
kritik derişimi incelendiğinde; demir içine hidrojenin difüzyon katsayısı
iyonların sulu çözelti içindeki difüzyon katsayısı büyüklüğündedir.
Buna göre hidrojenin metal içine difüzyonu oldukça hızlı bir olay kabul
edilir.
Tablo. 25 C da hidrojenin demir içine difüzyon katsayıları ve kritik derişimleri
Madde
• Polikristal
Armco demir
• Tek-kristal
demir
• Zone refined
demir
D (298 K) 10-5
cm2 sn-1
• 6.3
• 8.3
• 6.1
C
10-8 mol cm3 Fe
• 14.3
• 12.0
• 13.9
Metal içinde Gergin Olan Bölgelere
Adsorplanmış Hidrojen Difüzyonu
Bir hidrojen atomu örgü taneleri arasında bir yere girerse
dolayındaki atomlar biraz yer değiştirirler(Şekil 1.)
Şekil 1. Hidrojen atomunun örgü içine
girdikçe hafif bükülmenin şematik
görünümü
Metal içinde Gergin Olan Bölgelere
Adsorplanmış Hidrojen Difüzyonu
Hidrojen atomları metal örneğinin gerilmesiyle örgü aralarında ortaya çıkan aralıklarda
toplanırlar. (Şekil 2 )
Şekil 2. Metalin gerilmesiyle metal örgüsünde oluşan aralıklarda hidrojen atomlarının
toplanması
Örgüde gerilme ya da sıralanışın bozulması ne denli büyükse
hidrojen o denli çok birikir, bir diğer deyimle metal o denli çok
hidrojen adsorplar.
 Hidrojen atomlarından
oluşan
hidrojen
molekülü metal içinde
difüzlenemediğinden
ara
ve
boşluklarda
hidrojen derişimi ve
basıncı artar.
 Bu aralarda adsorbe
edilen hidrojen metal
yüzeyini parçalayabilir
Şekil 3. Metalin içine absorbe olan hidrojen atomlarının boşluklarda hidrojen
molekülü olarak birleşmeleri
 Bu söylenenler hidrojenin metale girdiği yüzeye yakın kısımlarda
olursa,metal yüzeyine yakın kabarcık oluşabilir (Şekil 4. A).
 Olasılıkla kabarcığın kenarı çatlar ve bu kısımdan gaz dışarı
kaçar.
Şekil 4
Böylece metal yüzeyinde bir yarık oluşur (Şekil 4. B ve C).Metale dıştan bir
kuvvet uygulanmasıyla böyle bir yarık oluşmasının başlaması kolaylaşır.
Eğer metal yapısı gereği bazı özel yüksek gerilimli noktalar içeriyorsa ,bu
noktalarda çatlak başlama olasılığı daha da büyüktür,çünkü hidrojen seçimli
olarak bu gerilmiş bölgelere difüzlenir ve gerilme bölgelerine yakın
boşluklara girer.Böylece çatlaklarda bu bölgelerde başlar.
GERİLMELİ
KOROZYON
ÇATLAMASI
Metal içine giren hidrojenin gerilimin aşırı
olduğu bölgelerde bir çatlama yaptığını ve
korozif çözeltinin bu çatlaklarda metale
etkidiğini düşünelim
Metal yüzeyinde bir çatlak meydana
gelince çatlağın içi,metalin yüzeyinden
tamamen farklı davranabilir.Örneğin
metal yüzeyi oksitle kaplı iken, çatlak
içinde metal yüzeyinde oksit bulunmaz.
Elektrolit
A-B
Elektronlarının
reaksiyona
girdiği yer
GERİLMELİ KOROZYON
ÇATLAMASI
 Korozif
ortamda
bulunan bir metal aynı
zamanda statik bir
gerilme
altında
ise,metalin çatlayarak
kırılması,korozyonun
başlaması için uygun
bir ortam yaratır.
Çevresel Etki
 Gerilmeli korozyon Çatlamasına bazı özel korozif
ortamların etkisinin büyük olduğu saptanmıştır.
 Bu gibi ortamlar yerel aşınmalara neden olmakta
ve korozyon ürünlerini çözerek yeniden
pasifleşmeyi önlemektedir
Örneğin
OstenitliPaslanmaz Çelik, Sıcak
Klorlu
Ortamda
gerilmeli
korozyon
çatlamasına uğrar.
Önleme Yöntemleri
1.
Gerilim varsa eşik geriliminin altına düşürmek.Bu kalıcı gerilim
varsa tavlama ile,bazı kısımları kalınlaştırarak ya da yükü
azaltılarak yapılabilir.
 Düz karbon çelikleri 600-650 C da ve ostenit paslanmaz
çelikleri
800-900 C da tavlanarak gerilimden kurtarılabilir
2.
Eğer ortam ve gerilim değiştirilemiyorsa alaşım
değiştirilir.Örneğin 304 Paslanmaz çeliği uygun değilse
Inconel(nikelce zengin) kullanılır.
3.
Yapıya dış kaynaktan akım vererek ya da tepkir anot yardımıyla
katodik koruma uygulanır.Katodik koruma yapılırken gerilmeli
korozyon çatlamasına uğradığı iyi bilinmelidir,çatlama eğer
hidrojen gevretmesinden kaynaklanıyorsa uygulanan katodik
akım bunu artırır.
Hidrojen Hasarları
 Hidrojen hasarları hidrojenle ilgili olarak bir metalin mekanik
olarak hasara uğradığını anlatmak için kullanılan genel bir
terimdir
 Hidrojen hasarları dörde ayrılabilir.
1. Hidrojen kabartması
2. Çelikten karbonun uzaklaşması
3. Hidrojenden etkilenme
4. Hidrojen gevretmesi
Hidrojen Kabartması
 Hidrojen atomlarının metal içine difüzyonu,kaymış
düzlem ve boşluklarda bu atomların hidrojen
molekülü halinde birleşmeleri sonucudur
 Kabarcık içinde oluşan basınçla metal deformasyona
uğrar ya da parçalanır.
 Çeliğin karbondan uzaklaşması çoğu kez,yüksek
sıcaklıkta nemli hidrojen etkisiyle ortaya
çıkar,çeliğin çekme dayancı azalır.
H2
H2
H2
Hidrojen
Gevretmesi
ile Kırılma
Hidrojen gevretmesiyle
metal ya da alaşımın
bozulma,kırılma
mekanizması ,hidrojen
kabartması gibi iyi
bilinmemektedir.
Başlangıç nedeni her ikisinde de
hidrojenin metal yapısı içine
girmesidir.
Titan ve diğer hidrür oluşturan
metaller içinde çözünen hidrojen
parçalanır hidrür bileşikleri
oluşturmak üzere tepkimeye girer.
Demir,çelik gibi diğer malzemelerde
çözünmüş hidrojen atomları ile metal
arasındaki etkiler iyi bilinmemektedir.
Çevresel Etkenler
Metallere yalnız hidrojen
atomları difüzlenir,ama
hidrojen molekülleri
difüzlenemez.Böylece
hidrojen hasarı yalnız
atomik hidrojenden
kaynaklanır.
Atomik hidrojen kaynakları
değişiktir: yüksek sıcaklıkta
nemli atmosfer,korozyon olayları
ve elektroliz
Hidrojen iyonlarının ya da
bileşiklerinin indirgenmesi
sırasında önce hidrojen
atomları oluşur,bunu hidrojen
molekülü oluşması izler
Böylece korozyon
olayları,katodik
koruma,elektroliz,elekt
riksel metal kaplama ve
diğer prosesler metal
içine hidrojen
atomlarının
difüzlenebildiği başlıca
hidrojen kaynaklarıdır.
Hidrojen Kabartmasının
Önlenmesi
1.Temiz çelik kullanmak: Rimmed çelikler içinde birçok boşluklar vardır ve bunun yerine sönük
çelikler kullanılırsa,bu sonuncuda boşluklar bulunmaması nedeniyle hidrojen kabartmasına karşı
dayanç artar.
2.Kaplama: Çelik tankları hidrojen kabartmasına karşı korumak için metalik,inorganik ve
organik kaplamalar ve astarlama yapılır
3.İnhibitör kullanmak: İnhibitör kabarmayı önler,çünkü korozyon hızını ve hidrojen iyonu
indirgenme hızını azaltırlar,ama inhibitörler kapalı sistemler için kullanılır,diğer sistemlerde
kullanımı sınırlıdır
4.Zehirlerin (ağıların) uzaklaştırılması: Kabarma genellikle sülfürler,arsenik bileşikleri,siyanür ve fosfor
iyonları gibi hidrojen çıkışı ağıları içeren ortamlarda olur.Bu maddeler H2 molekülü oluşmasını yavaşlatarak
H atomlarının yüzeyde birikmesine neden olurlar,H atomları metal içine difüzlenerek hasarlara neden
olurlar.
Hidrojen Gevretmesiyle kırılma hidrojen kabartması gibi
hidrojenin metale ve alaşıma girmesi sonucu ortaya
çıkmakta ise de hidrojen gevretmesiyle kırılmaya karşı
önleme yöntemleri diğerlerinden farkılıdır.
1.Korozyon hızını azaltma: Hidrojen gevretmesiyle kırılma sık sık metalleri asitle temizleme
işleminde ortaya çıkar.İnhibitör eklenmesiyle asıl metalin çözünmesi azaltılır
2.Kaplama koşullarının değiştirilmesi: Kaplama sırasında hidrojen toplanması,kaplama
banyosunun özel seçimi ve kaplama akımının özenle izlenmesiyle denetlenebilir
3.Fırınlama: Özellikle çelikte hidrojen gevretmesiyle kırılma hemen hemen tersinir bir
olaydır.Yani hidrojen metalden uzaklaştırılsa hidrojeni uzaklaştırılmış malzemenin mekanik
özellikleri hidrojen hiç çözünmemiş çelikten çok az farklı olur.Çelikten hidrojeni
uzaklaştırmak için orta sıcaklıkta (90-140 C) çelik fırınlanır.
4.Alaşımın değiştirilmesi: hidrojen gevretmesiyle kırılmaya çok yatkın olan metaller gerilimi
çok yüksek olan çeliklerdir.Nikel ya da molibdenli alaşım kullanmak bu yatkınlığı azaltır.
GERİLMELİ KOROZYON ÇATLAMASI (GKÇ) VE
HİDROJEN GEVRETMESİ ARASINDAKİ FARK
Bir metalin içten parçalanmasıyla ilgili olan GKÇ ve hidrojen gevretmesi
arasındaki farkı incelersek; GKÇ için kalıcı ya da uygulanan gerilim
gerekir,ama bu yeterli değildir.Yüzeyde çatlak,çizik,çukurcuk gibi aşınma
olmalıdır. Bu çatlak mekanik bir gerilim ile ya da gerilmiş bölgelerde oluşan
hidrojen kabarcıklarından kaynaklanabilir. Böylece GKÇ’de hidrojenin etkisi
olabilir ya da olmayabilir.
• Hidrojen gevretmesi kırılmasında dıştan bir gerilim uygulanması genel bir
durum değildir.Hidrojen atomlarının metal içine girmesi gereklidir.
Her iki korozyon da elektrokimyasal bakımından farklılık vardır.
GKÇ’nin yayılması metalin çözünmesi tepkimesiyle desteklenir.
Oysa hidrojen gevretmesi kırılmasında hidrojen başka kaynaklardan da
gelebilir
GERİLMELİ KOROZYON ÇATLAMASI (GKÇ) VE
HİDROJEN GEVRETMESİ ARASINDAKİ FARK
Her iki korozyon uygulanan akımla birbirinden ayırt
edilebilir.
• Uygulanan akımla söz konusu yapı daha anodik yapıldığı zaman
çatlama artıyorsa anodik çözünme çatlama hızını artırdığından
olayın GKÇ olduğu sonucu çıkarılır.
Diğer yandan katodik akımla çatlama artıyorsa,katodik
akım hidrojen çıkış tepkimesini artırdığından,bu olay
hidrojen gevretme kırılması olmalıdır.
• Uygulanan akımla bu iki çatlama olayı R.W.Staehle’ye göre şematik
olarak gösterilmiştir.
GERİLMELİ KOROZYON ÇATLAMASI (GKÇ) VE
HİDROJEN GEVRETMESİ ARASINDAKİ FARK
Yorulma ve Korozyonlu Yorulma
KOROZYONLU YORULMA
Yorulmuş halde
bulunan
metal,normalden daha
küçük gerilmelerin
etkisi ile çatlayabilir.
İncelemeler yorulma
çatlağının gelişmesi
sırasında dönemli olarak
sık sık uygulanan
gerilimin metal yüzeyine
çekiçleme gibi bir etki
yaptığını göstermiştir
Bir buhar sisteminde meydana gelen yorulmalı korozyon
KOROZYONLU YORULMA
Çelikte yorulmalı korozyon başlangıcı
ÇEVRESEL ETKILER
Korozyonlu yorulma,metalin bulunduğu ortamdaki korozif
özdeğe bağlıdır.
Oksijen miktarı,pH,sıcaklık ve çözelti bileşimi korozyonlu
yorulmaya etkir
Örneğin demir,çelik,paslanmaz çelik ve aluminyum tunçlarının
sudaki yorulma korozyonu dirençleri yüksektir
Deniz suyunda alüminyum tunçları ve ostenit paslanmaz çelikleri
normal yorulma dirençlerinin ancak yaklaşık %70-80 ni
korurlar.Bunlardanda da anlaşılacağı üzere,korozyonlu yorulma metal
ve onun çevresine göre belirlenir.
ÖNLEME
Korozyonlu yorulma,bileşen üzerindeki gerilimi
düşürerek küçültülebilir ya da giderilebilir.Bu dizaynı
değiştirerek ya da gerilimden kurtarıcı ısıl işlemleri
uygulamakla yapılabilir
Korozyon inhibitörleri de korozyonlu yorulma yapan
etkileri gidermekle etkindirler
Korozyonlu yorulmaya karşı dayanç elektrokimyasal olarak
çinko,krom,nikel,bakır ve nitrit kaplaması ile arttırılabilir.
SÜRTÜNME KOROZYONU
Bu korozyonun olduğu
metal yüzeyinde
korozyon ürünleri ile
çevrilmiş çukurcuk ve
oluklar görülür
Birbirilerine değen ve bir yük
altında bulunan iki malzeme
arasında titreşim ve sürtünme
hareketi ile oluşan aşınmaya
sürtünme korozyonu denir.
SÜRTÜNME KOROZYONU
Sürtünme korozyonuna
klasik bir örnek
demiryolları raylarında
cıvata ile birbirlerine
bağlanmış kısımlardaki
aşınma verilebilir
Sürtünme korozyonu
makine
kısımlarında,civatalı
parçalarda v.b görülür.
SÜRTÜNME KOROZYONU
1.Ara kesit
yük altında
bulunmalıdır
Sürtünme korozyonun
olması Başlıca şu
etmelere bağlıdır;
2.İki yüzey arasında
titreşim yenilene n bağıl
hareket olmalıdır.
3.Ara yüzeydeki yük ve
bağıl hareket yüzeyde
biçim değiştirme ya da
kaynama sağlayacak bir
büyüklüğe ulaşmalıdır.
ÖNLEME
• 1.Vizkozitesi küçük,sağlamlığı yüksek yağ ve
greslerle yağlamak,yağlama değme yüzeyleri
arasındaki sürtünmeyi azaltır ve oksijeni dışarda
tutma eğilimi gösterir
• Fosfat kaplama yapılır.Bu kaplama gözeneklidir ve
yağlar için depo ödevi görür
• 2. Birbirilerine değmekte olan malzemelerden birinin
ya da ikisinin sertliği arttırılır.
• Bu sert malzemeler ya da sert alaşım çiftleri
seçerek yapılır
Çeşitli Malzeme Çiftleri İçin Bağıl Sürtünme Korozyonu Dirençleri
Dökme demir üzerinde aluminyum
dökme demir üzerinde mağnezyum,
Zayıf
krom kaplama üzerinde dökme demir
dökme demir üzerine bakalit
krom levha üzerinde krom kaplama
kalay levha üzerinde dökme demir
Dökme demir üzerine dökme demir
Dökme demir üzerinda bakır
Orta
Dökme demir üzerinde pirinç
Dökme demir üzerinde çinko
Bakır levha üzerinde dökme demir
Altın levha üzerinde plastik levha
İyi
Takım çeliği üzerinde sert takım çeliği
Fosfat kaplanmış dökme demir üzerinde dökme demir
Kauçuk kaplı dökme demir üzerinde dökme demir
Tungsten sülfür kaplı dökme demir üzerinde dökme demir
Genellikle bu hareket
oldukça hızlıdır ve mekanik
yıpranma ya da aşınma söz
konusudur
Bir metal ile korozif ortam
arasındaki
bağıl
hareket
nedeniyle metalin aşınma ya
da
parçalanma
hızının
artmasına erozyon korozyonu
denir
EROZYON KOROZYONU
• Metal yüzeyden iyon halinde çözünerek uzaklaşır ya da katı
korozyon ürünleri oluşturur. Bu korozyon ürünleri mekanik olarak
metal yüzeyinden uzaklaşır.
Erozyon korozyonunun görünüşü kendine
özgüdür; yivler, hendekler, dalgalar,
yuvarlakça delikler, oluklar ve at nalı
biçiminde olanları vardır. Ve bu örnekler
yönlenmiş bulunurlar.
Evlerdeki sıcak su borularında gözlenen
erozyon korozyonu
EROZYON KOROZYONU
• Bir ısı değiştirici boru içinde erozyon korozyonu aşağıdaki şekilde
şematik olarak gösterilmiştir.
Birçok durumlarda erozyon korozyonu
beklenilmeyen kısa bir süre içinde kendini
gösterir.
Bunun nedeni korozyon testlerinin
durgun koşullar altında yapılması ya da
erozyon etkisi gözönüne alınmamış
olmasıdır
Boru içindeki erozyon korozyonu
EROZYON KOROZYONU
Metal ya da alaşımların çoğu erozyon korozyonuna
karşı duyarlıdır.
Birçoklarının bu korozyona karşı
duyarlılıkları yüzeylerinde oluşan filme
(pasiflik) bağlıdır.
Bunlara örnek olarak alüminyum, kurşun
ve paslanmaz çelikler verilebilir.
Bu koruyucu filmler yıprandığı ya da
hasara uğradığı zaman metal ve alaşımlar
hızla erozyon korozyonuna uğrarlar.
Boru içindeki erozyon korozyonu
Erozyon korozyonu çeşitli ortamlarda olabilir. Bunlar gazlar,
sulu çözeltiler, organik sistemler ve sıvı metallerdir.
Örneğin sıcak gazlar bir metali oksitleyebilir ve sonra yüksek
hızda bu oksitler savrulup gidebilir,diğer durumlarda koruyucu
film oluşturur.Özellikle bir sıvı içerisinde bulunan katı
parçacıkları (kum gibi) erozyon korozyonu bakımından çok
etkindirler
Erozyon korozyonu oluşumunun ve oyuklara yol açan türbilanslı buhar akışının şematik
EROZYON KOROZYONU
Akan sıvı ile değmekte olan her çeşit ekipman erozyon
korozyonuna uğrayabilir.
Bunlardan biri boru sistemleridir.
Özellikle bağlantı, dirsek, T boruları,
vanalar, pompalar, atıcılar, merkezkaç
noktaları ısıtma ve soğutma boruları
örnek olarak verilebilir.
Borunun dış ve iç görünümü ile erozyon
korozyonu
Erozyon korozyonunun sık görüldüğü liman boru
hatları
Kalorifer
borusunda
erozyonlu korozyon
oluşan
gerilmeler
neticesinde
meydana
gelen
ÖNLEME
1.Daha dayançlı malzemeler: Bu yöntem birçok erozyon korozyonu sorunlarını
çözmek için kullanılan en ekonomik yöntemdir
2. Dizayn : Bununla kullanılmakta olan ya da daha ucuza mal olan bir metalin ömrü
önemli derecede uzatılabilir ya da aşınma önlenebilir.Burada dizayn biçim ya da
geometrinin değiştirilmesi ile ilgilidir,malzeme seçimi ile ilgili değil.Bir işletmede
kurşunun şiddetli erozyon korozyonu ile ilgili bakım giderleri boru kalınlığı iki katına
çıkartarak ve dönemeçlere uygun bir eğiklik verilerek yeterince düşürülebilmiştir.
3. Dolayın Değiştirilmesi: havanın uzaklaştırılması ve inhibitör katılması etkin
yöntemlerdir.Olanaklı olduğu koşullarda dolayın sıcaklığı düşürülmelidir
4.Kaplama: Metal ve onun dolayı arasında bir engel oluşturan çeşitli tip kaplama bazen
uygulanmaktadır,ama her zaman erozyon korozyonu sorunlarını çözmek için elverişli bir
yol değildir.Sert yüzey ya da kaynak yapılmış yüzey örtüsü yararlıdır.
DİNLEDİĞİNİZ
İÇİN ÇOK
TEŞEKKÜRLER…
Download

korozyon