Uludağ Üniversitesi Organizasyon Şeması
REKTÖR
Prof.Dr. Kamil DĐLEK
Tıp Fakültesi
Đç Hastalıkları A.D
YÖNETĐM KURULU
REKTÖR YARDIMCISI
Prof.Dr. Ahmet Saim KILAVIZ
Đlahiyat Fakültesi
Kelam A.D
REKTÖR YARDIMCISI
Prof.Dr. Đrfan KARAGÖZ
Mühendislik-Mimarlık Fak.
Termodinamik A.D
Şubat 2015 / V.1
SENATO
REKTÖR YARDIMCISI
Prof.Dr. Müfit PARLAK
Tıp Fakültesi
Radyoloji A.D.
REKTÖR DANIŞMANI
Prof.Dr. Adem DOĞANGÜN
Müh. Fak.
Yapı .A.D.
REKTÖR DANIŞMANI
Prof.Dr. M.Ayberk KURT
Tıp Fak.
Anatomi .A.D.
REKTÖR DANIŞMANI
Prof.Dr. Erdal EMEL
Müh. Fak.
Endüstri Müh.A.D.
REKTÖR DANIŞMANI
Prof.Dr. Recep YAMANKARADENĐZ
Müh..Fak.
Termodinamik A.D.
REKTÖR DANIŞMANI
Prof.Dr. Muhsin KILIÇ
Müh..Fak.
Enerji .A.D.
REKTÖR DANIŞMANI
Prof.Dr. Özgür Akgün KARABULUT
Ziraat Fak.
Fitapatoloji .A.D.
REKTÖR DANIŞMANI
Prof.Dr.Sait Yüksel KAYGUSUZ
Đ.Đ.B.F.
Muh.ve Fin.A.D.
REKTÖR DANIŞMANI
Prof.Dr. Gül Ece SOYUTEMĐZ
Veteriner Fak.
Bes.Hij.ve Tek.A.D.
REKTÖR DANIŞMANI
Prof.Dr. Zeynep KAHVECĐ
Tıp Fak.
Hist.Embr.A.D.
ĐÇ DENETĐM BĐRĐMĐ BAŞKANLIĞI
Hüsnü GENÇ
Fadıl TUNÇEL
Osman METĐNDOĞAN Ercan SONGUR
Ertuğrul ÇAKICI
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kurum Koordinasyon Birimi
ENSTĐTÜLER
FAKÜLTELER
KONSERVATUVAR
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
BÖLÜMLER
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof.Dr.Ali Osman DEMĐR
Ziraat Fak. Arazi ve Su Kay. A.D.
Tıp Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Đrfan KIRIŞTIOĞLU
Çocuk Cerrahisi A.D.
Devlet Konservatuvarı Müdürü
Prof. Đsmail GÖĞÜŞ
Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü
Prof.Dr. R.Levent BÜYÜKUYSAL
Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji A.D.
Atatürk Đlkeleri ve Đnk. Tar. Böl. Bşk.
Doç.Dr.Ersin KUŞDĐL
Teknik Bilimler MYO Müdürü
Prof.Dr. Yücel TEKĐN
Teknik Bil.MYO.
Türk Dili Bölümü Başkanı
Prof.Dr. Kerime ÜSTÜNOVA
Fen-Ed. Fak. Türk Dili A.D.
Bilgi Đşlem Uyg. ve Arş. Mrk. Md.
Beden Eğitimi Bölümü Başkanı
Prof.Dr. Hakan GÜR
Tıp Fakültesi Spor Hekimliği A.D.
Tarımsal Uyg. ve Arş. Merkez Md.
Güzel Sanatlar Bölümü Başkanı
Doç.Dr.M.Ersin KUŞDĐL
Fen-Ed. Fak. Sosyal Psikoloji A.D.
Sağlık Uygulama ve Arş. Merkez Md.
Prof.Dr. Tahsin YAKUT
Tıp Fak. Tıbbi Genetik A.D.
Enformatik Bölümü Başkanı
Atatürk Reh.. Uyg. ve Arş. Mrk. Md.
Prof.Dr. Merih YURTKURAN
Tıp Fak. Fiz. Tıp ve Reh. A.D.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof.Dr. Yusuf ALPER
Đ.Đ.B.F. Çalışma Eko.AD
Đkt. ve Đdari Bil. Fak.Dekan V.
Prof.Dr. Nuran BAYRAM
Đstatistik A.D.
YÜKSEKOKULLAR
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof.Dr. Metin PETEK
Veteriner Fak. Zootekni A.D.
Mühendislik Fak.Dekanı
Prof.Dr. Nurettin YAVUZ
Konst.ve Đm.A.D.
Sağlık Yüksekokul Müdürü
Prof.Dr. Cüneyt ÖZAKIN
Tıp Fak.Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof.Dr.Gülten GÜLER
Eğitim Fak. Alman Dili Eğ.A.D.
Mimarlık Fak.Dekanı
Prof.Dr. Nilüfer AKINCITÜRK
Yapı Bilg.A.D.
Veteriner Fak. Dekanı
Prof.Dr. Engin KENNERMAN
Đç Hastalıkları A.D.
Ziraat Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Đsmail FĐLYA
Yem.ve Hay.Bes.A.D .
Fen-Ed. Fak.Dekan V.
Prof.Dr. Đ.Naci CANGÜL
Analiz ve Fonk.Teorisi A.D.
Eğitim Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Murat ALTUN
Matematik Eğitimi A.D.
Đlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Yaşar AYDINLI
Đslam Felsefesi A.D.
Güzel Sanatlar Fak.Dekan V.
Prof.Dr. Ahmet Ş.ĐŞLER
Resim A.Dalı
Hukuk Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Doğan ŞENYÜZ
Vergi Hukuku A.D.
Sosyal Bilimler MYO Müdürü
Prof.Dr. Mustafa SEVÜKTEKĐN
Đkt. ve Đd. Bil. Fak. Ekonometri A.D.
Đlahiyat MYO Müdürü
Prof.Dr.Şeref KARA
Eğitim Fak. Fransız Dili Eğ.A.D.
Mustafakemalpaşa MYO Müdürü
Prof.Dr. Đbrahim ÇAKMAK
Mustafakemalpaşa MYO
YO
Karacabey MYO Müdürü
Prof.Dr. Đbrahim AK
Ziraat Fak. Yemler ve Hay.Bes.A.D.
Đnegöl MYO Müdürü
Prof.Dr.Hikmet Sami YILDIRIMHAN
Fen-Ed.Fak. Zooloji A.D.
AĐĐT Uyg. ve Arş. Merkez Müdürü
Deney Hay. Yet. Uyg. ve Arş. Mrk. Md.
Prof.Dr. Kasım ÖZLÜK
Tıp Fak.Fizyoloji A.D.
Üni.- San. Đş. Glş. Uyg. Arş. Mrk. Md.
Đznik MYO Müdürü
Doç.Dr. Yahya IŞIK
Teknik Bilimler MYO
Yenişehir Đ. Orhan MYO Müdürü
Prof.Dr. Bahri YILDIZ
Veteriner Fak. Anatomi A.D.
Çevre Sorunları Uyg. ve Arş. Mrk. Md.
Prof.Dr. H.Savaş BAŞKAYA
Müh. Fak. Çevre Bilimleri A.D.
Deneysel Tıp Uyg. ve Arş. Mrk. Md.
Orhangazi MYO Müdürü
Doç.Dr. Erkan YASLIOĞLU
Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar A.D.
Mennan Pasinli MYO Müdürü
Prof.Dr.Kamil SEYREK ĐNTAŞ
Veteriner Fak. Doğum ve Jinekoloji
AD.
Gemlik A. K. MYO Müdürü
Prof.Dr. Ömer KAYNAKLI
Mühendislik Fak.Termodinamik A.D.
Keles MYO Müdürü
Yrd.Doç.Dr. Đ.Bülent GÜRBÜZ
Ziraat Fak. Tarım Pol.ve Yay.A.D.
Harmancık MYO Müdürü
Doç.Dr. Tolga TĐPĐ
Ziraat Fak. Tarım Đşletmeciliği A.D.
Büyükorhan MYO Müdürü
Prof.Dr.Đsmaiil H.UĞURTAŞ
Fen-Ed.Fak. Zooloji AD.
GENEL SEKRETER V.
Prof.Dr. M.Ayberk KURT
Tıp Fak.Anatomi A.D.
Ekonometri ve Đstatistik Arş.Mrk.Md.
GENEL SEKRETER YRD.
GENEL SEKRETER YRD .
Emine KURT
Fahrettin ÇALIŞKAN
* 2547 Sayılı Kanunun 14. mad.
Yapı Đşleri ve Teknik
Daire Başkanı
Nilay ONART
Gemlik Necati Kurtuluş Denizcilik
Orhaneli MYO Müdürü
Doç.Dr. F.Ali ILDIR
Đ.Đ.B.F. Muh.ve Fin.A.D.
Spor Bilimleri Fak.Dekan V.
Prof.Dr.Đlhan TURGUT
Ziraaf Fak.Tarla Bit.A.D.
Bölge Kay. Arş. Uyg. ve Ar. Mrk. Md.
Fen-Ed. Fak. Sosyal Psikoloji A.D.
Y. Diller Yüksekokul Müdürü
Diş Hekimliği Fakültesi
Đnegöl Đşletme Fak. Dekanı
Prof.Dr.Đbrahim CANBOLAT
Đ.Đ.B.F.Uluslararası Đlşk.A.D.
UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZLERĐ
Personal
Daire Başkanı
Sebahattin SOĞUKPINAR
Đdari ve Mali Đşler
Daire Başkan V.
Fahrettin ÇALIŞKAN
Öğrenci Đşleri
Daire Başkan V.
Gülay UYAR
Sağlık Kült.ve Spor
Daire Başkan V.
Şükran YILMAZ SOĞUKPINAR
Kütüphane ve Dok.
Daire Başkanı
Ramazan UÇMAZ
Bilgi Đşlem
Daire Başkanı
Emrullah ĐLÇĐN
Strateji Geliştirme
Daire Başkanı
Şükriye DĐNEDURGA
Halk Sağlığı Eğitim, Arş. ve Uyg. Mrk. Md.
Doç.Dr ..Alparslan TÜRKKAN
Tıp Fak.Halk Sağlığı A.D.
Arkeoloji Araş. U. ve A. Mrk. Müdürü
Prof.Dr.Đ.Hakan MERT
Fen-Ed. Klasik Arkeoloji A.D.
Mozaik Araş. U. ve A. Mrk. Müdürü
Prof.Dr. Mustafa ŞAHĐN
Fen-Ed. Klasik Arkeoloji A.D.
Arıcılık Geliştirme U.ve A. Mrk. Md.
Prof.Dr. Levent AYDIN
Veteriner Fak.Parazitoloji A.D.
Hukuk Müşaviri
Murat GÜNEY
Döner Sermaye
Đşletme Müdürü
Fahri DURMAZ
Güvenlik Müdürü
Ali ŞENEL
Basımevi Müdürü
Ümit KORBEK
Kent Tarihi ve Araş. U. ve A. Merk. Müdürü
Prof.Dr . Mefail HIZLI
Đlahiyat Fak. Đslam Tarihi A.D.
Afet ve Acil Durum Yönetimi
Merkezi Birim Sorumlusu
Ramazan ÜZÜ
Bilim ve Teknoloji U. ve A. Merk. Müdürü
Prof.Dr.Ö.Utku ÇOPUR
Ziraat Fak. Gıda Teknolojisi A.D.
Türk Dev. ve Akraba Top. U. ve A. Mrk. Mdr.
Prof.Dr.Mustafa Asım YEDĐYILDIZ
Đlahiyat Fak. Đslam Tarihi A.D.
Kadın Çal. U. ve A. Merk. Müd.
Prof.Dr. Serpil AYTAÇ
ĐĐBF Yön.ve Çal. Psik.A.D.
Sürekli Eğitim Uyg.ve Araş. Mer. Müdürü
Prof.Dr.Mustafa TAVASLI
Fen-Ed. Fak.Organik Kimya A.D.
49 Harcama Biriminin Dağılımı
Harcama Birimi
Rektörlük ve Genel Sekreterlik Özel Kalemleri Harcama Birimleri Harcama Yetkilisi
Kariyer Uyg.ve Araş.Merk.Müd.
Yrd.Doç.Dr.Kurtuluş KAYMAZ
ĐĐBF. Yönetim ve Org.A.D.
Dil Öğretimi Uyg.ve Araş.Merk.Müd.
Prof.Dr.M.Asım YEDĐYOLDIZ
Đlahiyat Fak.Đslam Tar.A.D.
* 2547 Sayılı Kanunun 7-d/2 mad.
Personal Daire Başkanlığı
Kadro Şube Müdürlüğü
11.02.2015
Download

U.Ü. Organizasyon Şeması