DERS ADI: RPD 102 - Sosyal Antropoloji
Yarıyıl
Teori/Ders
Anlatımı
2
42
BÖLÜMÜ: Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Anabilim Dalı
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Seminerler/
Proje/Alan
Uygulama Lab.
Çalışma
Çalışması
Grupları
-
Krediler
Diğer*
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
60
102
3
4
Ders Sorumluları Prof. Dr. Zafer ĐLBARS
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu/
Zorunlu
Seçmeli
Ön Koşul
Ön-koşul yok.
Öğrencilerin farklı kültürel değerleri ve pratikleri öğrenerek kendi sosyal çevrelerini çok boyutlu olarak
Dersin Amacı
yorumlayıp anlamasını sağlamak.
Sosyal Antrpoloji disiplinin araştırma alanları ile ilgili olarak genel bilgilendirme. Đnsan ve kültür arasındaki
Dersin
karşılıklı etkileşim sürecinin alan araştırmaları ışığında değerlendirilmesi.
Đçeriği
Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır;
1. Analitik düşünme becerisi edinir.
2. Farklı kültürleri tanır ve entelektüel bakış edinir.
Dersin Öğrenme
3. Đç içe geçmiş bir dünyada farklı kültürleri tanımlayabilir.
Çıktıları (ÖÇ)
4. Diğer kültürleri tanıması nedeniyle hoşgörü kültürüne katkıda bulunarak toplumsal barışı sağlamaya
çalışır.
Dersin Gidişatı Hafta
KONULAR
01
Antropoloji Biliminin çalışma alanları, alt disiplinleri.
02
Antropolojideki belli başlı yaklaşımlar, kuramlar, kuramcılar
03
2. haftanın devamı
4
Antropolojinin Tarihçesi (coğrafi keşiflerle beraber ortaya çıkış aşaması)
05
Antropolojide kullanılan yöntem ve teknikler (nicel/nitel araştırma)
06
Antropolojide Alan araştırmasının önemi (emik ve etik yaklaşım).
07
Akrabalık ve Sosyal Organizasyon
08
Farklı kültürlerde evlenme, erginliğe geçiş seremonileri.
09
Toplumsal Cinsiyet ve feminist antropolojideki temel yaklaşımlar
10
Siyaset ve Antropoloji
11
Ekonomi ve Antropoloji
12
Farklı kültürlerde din ve ritüeller. (Din antropolojisi)
13
Kültürel Kimlik ve Etnisite
14
Popüler kültür ve tüketimin antropolojik olarak yorumlanması (tüketim antropolojisi)
Varsa (X) olarak
Değerlendirme
işaretleyiniz
Ölçütleri
X
Ara Sınavlar
Dersin Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Yüzde
(%)
40
Kısa Sınavlar
Ödevler
Uygulamalar
Laboratuar
Projeler/ Alan Çalışması
Seminerler/ Çalışma Grupları
X
60
Dönem Sonu Sınavı
Diğer (Katılım, kütüphane çalışması, vb.)
Eriksen, Thomas Hylland, Küçük Yerler Büyük Meseleler, Birleşik Basım Pazarlama,2009, Đstanbul.
Güvenç, Bozkurt, Đnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, 1991, Đstanbul.
Haviland, William H., Kültürel Antropoloji, Kaktüs Yayınevi, 2002, Ankara
Hendry, Joy, An Introduction to Social Anthropology, Hampshire, 2008, Macmillan.
Kottak, Conrad, Antropoloji: Đnsan Çeşitliliğine Bir Bakış, Ütopya Yayınevi,2002, Ankara.
.Mauss, Marcel, Antropoloji ve Sosyoloji, Doğu-Batı Yayınları, 2005,Ankara
Pritchard, E. Evans, Sosyal Antropoloji, Birey Yayınları, 2002, Đstanbul.
Saran, Nephan, Antropoloji, Đnkılap Kitabevi, 1989, Đstanbul.
Program
Yeterlilikleri
(PY) ve Dersin
Öğrenme
Çıktıları (ÖÇ)
Đlişkisi
PY1
PY2
PY3
PY4
PY5
PY6
PY7
PY8
PY9
PY10
PY11
PY12
PY13
PY14
PY15
PY16
PY17
PY18
PY19
PY20
PY21
PY22
* Katkı Düzeyi:
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
4
4
5
4
5
4
5
5
4
4
5
5
5
1 Çok düşük
5
2 Düşük
5
3 Orta
4 Yüksek
5 Çok yüksek
*Ödevler, alan gezileri, kütüphane araştırması, internet uygulamaları, ders dışı okuma vb.
Download

DERS ADI: RPD 102 - Sosyal Antropoloji BÖLÜMÜ: Rehberlik ve