FERDINANDY, s. r.o. Tomášikova 1177/20 050 01 Revúca, IČO: 43791085 DIČ: 2022493000
Spoločnosť FERDINANDY, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
odd.Sro, vložka č.13858/S firma nie je platiteľom DPH
Cenník platný od 1.3.2013
Cenník Internetu WIFI s viazanosťou 24 mesiacov
Názov
Download/ Upload
Cena
Zriadenie služby
Internet WIFI DOMA 24 Sťahovanie 15 Mb/s, Odosielanie 3 Mb/s
Internet DOMA 24
Sťahovanie 25 Mb/s, Odosielanie 3 Mb/s
Cenník Internetu WIFI bez viazanosti
9€
9€
0,- €
0,- €
Názov
Download/ Upload
Internet WIFI DOMA
Sťahovanie 15 Mb/s, Odosielanie 3 Mb/s
Internet DOMA
Sťahovanie 25 Mb/s, Odosielanie 3 Mb/s
Cenník doplnkových služieb
Mesačný
Názov
poplatok
Pevná IP adresa s presmerovaním jedného portu
3€
Cena
13 €
13 €
Zriadenie služby
0,- €
0,- €
Zriadenie služby
20,- €
Uvedené rýchlosti Internetu sú maximálne rýchlosti. Agregácia internetového pripojenia je 1:50.
Všetky internetové pripojenia sú časovo a dátovo neobmedzené.
Inštalačný poplatok neobsahuje cenu koncového zariadenia, použitého materiálu.
Služba s viazanosťou 24 mesiacov zariadenie na pripojenie je zákazníkovi zapožičané počas doby
viazanosti. Cena služby vo viazanosti je garantovaná počas celej doby viazanosti. V prípade porušenia
záväzku doby viazanosti sa užívateľ zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi jednorazovú zmluvnú pokutu vo
výške 291,-€ .
Služba bez viazanosti. Koncové zariadenie si zákazník zakupuje a stáva sa jeho majiteľom.
Zariadenie na domácu WIFI sieť, Wifi router si zákazník zakúpi na vlastné náklady. Nie je
podmienkou pre využívania služby.
Maximálna rýchlosť pripojenia Internet WiFi DOMA:
Sťahovanie od 2,5Mb/s do 15Mb/s
Odosielanie od 0,15Mb/s do 3 Mb/s
Uvedené rýchlosti sú maximálne rýchlosť. Pripojenia nie je garantovaná a závisí od konfigurácie
počítača užívateľa a aktuálne aplikovanej agregácie.
Maximálna rýchlosť pripojenia Internet DOMA:
Sťahovanie od 2,5Mb/s do 25Mb/s
Odosielanie od 0,15Mb/s do 3 Mb/s
Uvedené rýchlosti sú maximálne rýchlosť. Pripojenia nie je garantovaná a závisí od konfigurácie
počítača užívateľa a aktuálne aplikovanej agregácie.
Informácie telefón: 0948 753 775, 0903 753 775, 0907 753 775,
web: www.ferdinandy.sk
e-mail: [email protected]
Download

Informácie telefón: 0948 753 775, 0903 753 775