ZMLUVA O PRIPOJENÍ a sprostredkovanie prístupu do siete internet
Evidenčné číslo:
Zmluvné
Poskytovateľ:
Obchodné meno:
Sídlo spoločnosti:
Mesto/PSČ:
Zápis v OR:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Kontakt:
e-mail:
www:
1.
FERDINANDY s.r.o.
Tomášikova 1177/20
Revúca, 050 01
odd.Sro,vložka č.13858/S Okresného
súdu Banská Bystrica
Vladimír Ferdinandy (konateľ)
43791085
2022493000
Slovenská sporiteľňa, a.s.
0903 753 775, 0907 753 775,
0948 753 775
[email protected]
www.ferdinandy.sk
Predmet zmluvy
Poplatky
Poskytovateľ účtuje účastníkovi poplatky za poskytované služby.
Vymedzenie služieb a odplaty za služby.
Zmluva je uzatváraná bez doby viazanosti
mesačný poplatok 13,00 € s DPH.
Zmluva je uzatváraná s viazanosťou na dobu 24
mesiacov mesačný poplatok 9,00 € s DPH.
S p ô s o b p l a t b y:
V hotovosti
Mesačne
3.
Prevodom č.ú. 0512105105/0900
Štvrťročne
Polročne
Ročne
Platobné podmienky a fakturácia
Cena za službu je dohodnutá vo forme predplatného v súlade s
platnými právnymi predpismi. Výška ceny za službu vyplýva z cenníka,
môže sa skladať z viacerých položiek a závisí od dĺžky a obdobia, ktoré
si účastník predplatí. Účastník je povinný uhradiť na účet alebo v
hotovosti cenu za službu zodpovedajúcu službe zvolenej účastníkom.
Pre identifikáciu platby uvedie účastník špecifický symbol zodpovedajúci
obdobie v tvare (MMRRRR), mesiac rok, variabilný symbol číslo zmluvy.
Faktúra je zasielaná elektronicky na e-mailovú adresu účastníka po
zaevidovaní platby.
Poskytovateľ sa zaväzuje písomne ohlásiť účastníkovi každú
zmenu platného cenníka služieb. Ak klient neuhradí predplatné,
poskytovateľ ma právo odpojiť účastníkovi prístup na Internet.
4.
Meno priezvisko:
Adresa pripojenia :
Mesto/PSČ:
Kontakt:
e-mail:
Poschodie:
Obchodné meno:
Sídlo spoločnosti:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
5.
Vybudovanie pripojenia k účastníkovi a poskytovanie služby pre
pripojenie do siete Internet. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú
Všeobecné obchodné podmienky FERDINANDY s.r.o. a cenník služieb.
Podpisom tejto zmluvy účastník súhlasí so všetkými bodmi v nej
uvedenými a vzniká pre neho právo služby využívať. Pre poskytovateľa
vzniká povinnosť služby zabezpečovať, pokiaľ na základe niektorého
ďalšieho bodu zmluvy tieto práva a povinnosti nestratia účinnosť. Služba
sa poskytuje nepretržite 24 hodín denne s výnimkou nevyhnutných
prestávok na technickú údržbu.
2.
strany
Účastník:
Používanie služby
Na poskytovanie prístupu do Internetu sa vzťahuje povolenie
Telekomunikačného úradu SR na poskytovanie elektronických
komunikačných služieb a sietí. Preto je určený výlučne pre použitie
účastníkom samotným a nesmie ho postupovať iným osobám alebo
organizáciám bez súhlasu poskytovateľa. Odstraňovanie porúch a
poškodení zaistí poskytovateľ pri poruche dátového prepojenia, inak len
na základe oznámenia účastníka, že na prenajatej prenosovej trase sa
vyskytla porucha alebo poškodenie. Oznámenie musí účastník oznámiť
poskytovateľovi čo možno najskôr po zistení poruchy telefonicky na čísle
0903 753 775, 0907 753 775, 0948 753 775.
Zodpovednosť za škody
Poskytovateľ umožní účastníkovi prístup k počítačovej sieti Internet,
nie je však v žiadnom prípade zodpovedný za výsledky využívania tejto
služby. Účastník využíva službu výhradne na vlastné riziko a
zodpovednosť. Účastník zároveň prehlasuje, že si je vedomý toho, že
využívanie počítačovej siete Internet je spojené s určitými rizikami, ktoré
vyplývajú zo samotnej podstaty Internetu. Poskytovateľ nenesie
zodpovednosť za prerušenie pripojenia alebo porušenia ochrany dát
účastníka uložené na sieti účastníka spôsobené prerušením dodávky
elektrickej energie, poruchami na iných zariadeniach, na ktorých
prevádzku nemá poskytovateľ vplyv, ani inými príčinami ako sú, živelné a
iné pohromy.
6.
Trvanie zmluvy a podmienky ukončenia zmluvy
V prípade, že zákazník uzavrie zmluvu bez doby viazanosti,
bude táto zmluva na dobu neurčitú. Zmluvné strany môžu túto zmluvu
kedykoľvek vypovedať.
V prípade uzavretia zmluvy s viazanosťou 24 mesiacov sa účastník
zaväzuje využívať službu počas celej doby viazanosti. V prípade
porušenia doby viazanosti (predčasné ukončenie zmluvy) je účastník
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 216,00 € s DPH.
Výpovedná lehota je 1 (jeden) mesiac a začína plynúť od prvého
dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpoveď druhej zmluvnej strane doručená. Poskytovateľ si vyhradzuje
právo písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, keď účastníkovi
nevyhovie podmienkam a ustanoveniam tejto zmluvy, alebo v prípade, ak
poskytovateľ preukázateľne nebude môcť zo závažných dôvodov služby
ďalej poskytovať.
7.
Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním a poskytovaní
osobných údajov tretej osobe
Podpisom zmluvy dotknutá osoba udeľuje prevádzkovateľovi súhlas
podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení,
§ 11, ods. 3 a § 12, ods. 1 a 2 čím nie sú dotknuté práva dotknutej osoby
podľa § 28 tohto zákona na spracovanie svojich osobných údajov ich
získavaním,
zhromažďovaním,
využívaním,
uchovávaním,
zaznamenávaním, vyhľadávaním, usporadúvaním a poskytovaním na
spracovanie v ekonomických a informačných systémoch. Osobnými
údajmi rozumejú zmluvné strany meno, priezvisko, titul a adresu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu,
alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o podnikateľa fyzickú
osobu, telefónne číslo, ak má na základe požiadavky užívateľa zostať
utajené.
8.
Záverečné ustanovenia
Účastník nie je oprávnený ďalej prevádzať túto zmluvu resp. práva alebo
záväzky podľa tejto zmluvy bez povolenia poskytovateľa. Túto zmluvu je
možné meniť len písomnými dodatkami, podpísanými oboma zmluvnými
stranami. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať Všeobecné
obchodné podmienky s tým, že je povinný zoznámiť Užívateľa s každou
zmenou písomne najneskôr jeden mesiac pred začiatkom jej účinnosti.
Aktuálne podmienky a cenník sa nachádzajú aj na stránke
www.ferdinandy.sk
V Revúcej dňa
Poskytovateľ
Účastník
–––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––
Download

ZMLUVA O PRIPOJENÍ a sprostredkovanie prístupu