ŽIADOSŤ O SPONZORING VZDELÁVANIA – ÚČASTI NA ODBORNOM
PODUJATÍ
Meno a priezvisko: ____________________________________________________________
Bydlisko ___________________________________________________________________
Odborná kvalifikácia: __________________________________________________________
Dátum narodenia: ____________________________________________________________
DIČ (Povinný údaj, ak bolo pridelené):___________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
Telefónny kontakt: ____________________________________________________________
(ďalej ako „Partner“)
Zamestnávateľ: _______________________________________________________________
Miesto výkonu odbornej praxe: ____________________________________________________
Podujatie: _____________________________________________________________________
Dátum a miesto konania : _________________________________________________________
Dôvod pre zúčastnenie sa na odbornom podujatí:
Plán využitia a šírenia poznatkov z odborného podujatia:
Spoločnosť TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., IČO: 35923253, sa sídlom Teslova 26, 821 02
Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka
35083/B (ďalej len „spoločnosť Teva“) má podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky
viaceré zákonné oznamovacie povinnosti o charaktere a rozsahu interakcií so zdravotníckymi
pracovníkmi.
Spoločnosť Teva je povinná každoročne predložiť Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky
najneskôr do 31. januára správu o výške výdavkov na propagáciu, marketing a nepeňažné plnenia
poskytnuté priamo alebo nepriamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za predchádzajúci rok.
Spoločnosť Teva je ďalej povinná bezodkladne oznámiť Národnému centru zdravotníckych informácií
zoznam zdravotníckych pracovníkov, s uvedením mena, priezviska, názvu a adresy zdravotníckeho
zariadenia, v ktorom zdravotnícky pracovník vykonáva zdravotnícke povolanie, ktorí sa zúčastnili na
odbornom podujatí, ktoré bolo financované spoločnosťou Teva alebo na základe dohody treťou
osobou. Spoločnosť Teva je tiež povinná vždy do 15. dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v
ktorom poskytla nepeňažné plnenie zamestnancovi poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo
zdravotníckemu pracovníkovi, predložiť správcovi dane oznámenie o výške nepeňažného plnenia a
dátume jeho poskytnutia, v ktorom musí uviesť meno a priezvisko príjemcu nepeňažného plnenia,
adresu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom príjemca nepeňažného plnenia poskytuje zdravotnú
starostlivosť alebo vykonáva závislú činnosť zamestnanca, dátum narodenia a DIČ príjemcu
nepeňažného plnenia, ak mu bolo pridelené. V rámci týchto zákonných oznamovacích povinností
spoločnosť Teva zverejňuje aj výdavky na sponzoring vzdelávania poskytnutý zdravotníckym
pracovníkom, čo zahŕňa napríklad aj zverejnenie poskytnutých grantov na registračné poplatky,
dopravu a ubytovanie na odborných podujatiach pre zdravotníckych pracovníkov.
Spoločnosť Teva môže rovnaké informácie v rovnakých lehotách zverejňovať aj na svojej internetovej
stránke www.teva.sk.
Spoločnosť Teva bude celú aktivitu realizovať v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa
ochrany osobných údajov a všetkými ďalšími príslušnými požiadavkami, ktoré vyplývajú z právnych
predpisov Slovenskej republiky.
Dole podpísaný zdravotnícky pracovník týmto prehlasuje, že je informovaný o zákonných
povinnostiach spoločnosti Teva týkajúcich sa transparentnosti, ako je uvedené vyššie, a berie na
vedomie, že ak na základe tejto žiadosti bude poskytnutý zdravotníckemu pracovníkovi edukačný
grant, spoločnosť Teva je povinná spoluprácu s Partnerom verejne deklarovať.
Právnym základom spracúvania osobných údajov Partnera uvedených v tejto žiadosti je zákon č.
362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov, zákon č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ustanovenie § 10 ods. 3 písm. b) a
písm. e) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Vzhľadom na tento právny základ môže spoločnosť Teva spracúvať osobné údaje Partnera uvedené v
tejto žiadosti bez súhlasu Partnera.
Pre prípad, že by sa na niektorý osobný údaj Partnera nevzťahoval vyššie uvedený právny základ,
Partner týmto udeľuje spoločnosti Teva ako prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie, uchovávanie a
zverejňovanie svojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti a poskytnuté plnenie podľa zmluvy
uzavretej medzi spoločnosťou Teva a Partnerom v súvislosti so sponzoringom vzdelávania. Tento
súhlas sa udeľuje na účel zverejňovania zoznamu platieb alebo iných plnení poskytnutých Partnerovi
a na účel plnenia vyššie uvedenej zmluvy, a to na dobu 5 rokov od podpisu tejto žiadosti.
Dátum udelenia súhlasu:
Podpis:
Osobné údaje sú spoločnosťou Teva spracovávané automatizovane, prípadne inými prostriedkami,
najmä zhromažďovaním uzavretých zmlúv, ukladaním na nosiče dát, uchovávaním na týchto
nosičoch, používaním spôsobom stanoveným spoločnosťou Teva, upravovaním, opravovaním,
pozmeňovaním, doplňovaním, blokovaním alebo likvidovaním.
Ak Partner požiada o informáciu ohľadom spracúvania osobných údajov, je mu spoločnosť Teva
povinná túto informáciu bez zbytočného odkladu poskytnúť. Partner má tiež právo požiadať
spoločnosť Teva o opravu jeho osobných údajov. Ak Partner zistí alebo sa domnieva, že spoločnosť
Teva vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a
osobného života alebo v rozpore so zákonom na ochranu osobných údajov, môže (a) požiadať
spoločnosť Teva o vysvetlenie a (b) požadovať, aby spoločnosť Teva odstránila takto vzniknutý stav.
Môže predovšetkým ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.
Ak vznikla v dôsledku spracúvania osobných údajov Partnerovi iná než majetková ujma, je oprávnený
sa domáhať práv na ochranu jeho osobnosti postupom podľa občianskeho zákonníka. Osobné údaje
Partnera budú sprístupnené pri ich spracovávaní iba zamestnancom spoločnosti Teva a pri ich
zverejnení neobmedzenému okruhu tretích osôb.
Dátum:
Podpis:
Download

žiadosť o sponzoring vzdelávania – účasti na odbornom