Markíza-Slovakia
Obchodný model 2015
Základné definície
Skupina Markíza:
• Mediálny poskytovateľ multikanálovej komunikácie na televíznych staniciach TV Markíza, Doma a Dajto
Nákupná cieľová skupina:
• Všetci 12 – 54
Markíza Group GRP (MG GRP):
• Predaj GRP na TV Markíza, Doma a Dajto
Cenník:
• ( kalkulovaný na základe sledovanosti (GRP)) Media Net Net ceny (tzn. po 15 % agentúrnej provízii) v EUR bez DPH
MG GRP:
• Základné CPP 440 EUR
TV Markíza, DOMA a Dajto – časové pásma:
• Prime Time 17.00 – 22.59 PT • Off Prime Time 23.00 – 16.59 OFF
• V prípade vysielanie špeciálnych podujatí si Markíza-Slovakia vyhradzuje právo predávať v nich reklamu na základe
špeciálneho cenníka.
Vysvetlivky použitých výrazov: CPP (Cost per Point) – cena za oslovenie 1 % divákov v nákupnej cieľovej skupine.
Je to cena 1 GRP – cena za jeden percentuálny bod sledovanosti.
GRP’s (Gross Rating Point) – kumulovaná sledovanosť divákov v nákupnej cieľovej skupine.
JEDEN ZA VŠETKÝCH, VŠETCI ZA JEDNÉHO
2
Záväzky
Realizované na ročnej kalendárnej báze (január – december)
Minimálna objemová garancia klienta
V prípade nesplnenia objemovej garancie klienta:
• sa cenové podmienky prepočítavajú na základe tabuľky CPP 2015
Zľava za včasný podpis záväzku:
• 10 % zo CPP v prípade, že bude objemový záväzok podpísaný do 30. 11. 2014
• 5 % zo CPP v prípade, že bude objemový záväzok podpísaný do 31. 1. 2015
Zľavy za preDplatbu:
• 2 % zo CPP pri mesačnej predplatbe
• 3 % zo CPP pri kvartálnej predplatbe
• 4 % zo CPP pri polročnej predplatbe
• 8 % zo CPP pri ročnej predplatbe
JEDEN ZA VŠETKÝCH, VŠETCI ZA JEDNÉHO
3
Tabuľka CPP 2015
„Prírastkové“ základné
CPP 2015
MNN Záväzok 2015
1€
50 001 €
100 001 €
150 001 €
200 001 €
250 001 €
300 001 €
400 001 €
500 001 €
600 001 €
700 001 €
800 001 €
900 001 €
1 000 001 €
1 200 001 €
1 400 001 €
1 600 001 €
1 800 001 €
2 000 001 €
2 500 001 €
• Úrovne CPP na základe
ročnej garancie finančného
objemu pred začiatkom
bookovacieho procesu.
50 000 €
100 000 €
150 000 €
200 000 €
250 000 €
300 000 €
400 000 €
500 000 €
600 000 €
700 000 €
800 000 €
900 000 €
1 000 000 €
1 200 000 €
1 400 000 €
1 600 000 €
1 800 000 €
2 000 000 €
2 500 000 €
• Všetky sumy sú v Media
Net Net cenách (tzn. po
15 % agentúrnej provízii)
v EUR bez DPH.
JEDEN ZA VŠETKÝCH, VŠETCI ZA JEDNÉHO
440
414
405
396
387
378
363
299
279
271
263
257
248
229
217
208
201
196
189
183
• Základné CPP je
aplikované pre každý
rozpočet samostatne.
Priemerné základné CPP
(rozsah)
440
426 – 440
419 – 426
413 – 419
408 – 413
402 – 408
392 – 402
369 – 392
350 – 369
336 – 350
325 – 336
316 – 325
307 – 316
291 – 307
277 – 291
266 – 277
257 – 266
249 – 257
234 – 249
• Uvedené príklady priemerného základného
CPP sú iba informatívne; skutočný výpočet
priemerného základného CPP bude poskytnutý
poverenými zamestnancami Markíza-Slovakia.
4
Základná tabuľka indexov
na výpočet CPP
Skupina Markíza
Mesiac
Index
(aplikovaný na základné CPP)
PT Index
OFF Index
(aplikovaný na CPP PT)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
0,65
0,75
1,00
1,15
1,15
1,05
0,70
0,70
1,25
1,30
1,30
1,20
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
JEDEN ZA VŠETKÝCH, VŠETCI ZA JEDNÉHO
5
Spot Indexy
Spot Indexy
Tandem Spot Indexy
Dĺžka spotu
Index
Kumulatívna dĺžka
Index
10" and less
15"
20"
25"
30"
35"
40"
45"
50"
55"
60"
50 %
75 %
90 %
95 %
100 %
125 %
145 %
160 %
180 %
190 %
200 %
15"
20"
25"
30"
35"
40"
45"
50"
55"
60"
85 %
95 %
110 %
125 %
135 %
150 %
160 %
180 %
190 %
200 %
Príplatky za prémiové pozície
Prémiové pozície v reklamných breakoch
• Prvá/Posledná
20 %-ný príplatok
• Druhá/Predposledná
15 %-ný príplatok
• Ďalšie vyžiadané pozície
15 %-ný príplatok
JEDEN ZA VŠETKÝCH, VŠETCI ZA JEDNÉHO
6
SUPER PRIME TIME
Všetky reklamné breaky vysielané v uvedených časových pásmach
Stanica/Časové pásmo
Príplatok
TV Markíza/19.00 – 22.00
10 %
Typy vysielacích zmlúv
Kombinované
• 80 % GRP’s plánovaných klientom, 20 % Markíza-Slovakia
• Zafixovaná cena, garancia doručenia 100 % objednaných GRP
Garantované
• 100 % spotov plánovaných klientom
• Cena vypočítaná na základe reálne doručených GRP
Pevné
• 100 % spotov plánovaných klientom
• Zafixovaná cena
JEDEN ZA VŠETKÝCH, VŠETCI ZA JEDNÉHO
7
Spôsob nákupu
Markíza Group GRP (MG GRP)
•GRP predávané prostredníctvom TV Markíza, Doma, Dajto a ďalšími potenciálnymi televíznymi stanicami
s meranou sledovanosťou, ktoré odzrkadľuje podiel disponibilných GRP na každej jednej televíznej stanici
skupiny Markíza.
•S účinnosťou od 1. januára 2015 je rozdelenie MG GRP na TV Markíza 79 %, na Doma 12 %, na Dajto 9 %.
•V prípade spustenia novej televíznej stanice, bude podiel v rámci rozdelenie MG GRP upravený na základe podielov
disponibilných ratingov v rámci TV staníc skupiny Markíza. Markíza-Slovakia si vyhradzuje právo zmeny podielu
GRP maximálne 3 krát ročne.
•Zmena podielu jednotlivých televíznych staníc bude zverejnená minimálne 45 dní pred začiatkom mesiaca,
v ktorom nové podiely budú aplikované.
•V prípade, že klientom objednaná kampaň bude pozostávať z vyššieho percenta GRP’s na TV Markíza ako stanovujú
podmienky Markíza-Slovakia vyplývajúce z tohto dokumentu, zaplatí klient 15 %-ný príplatok na CPP platné
v období/obdobiach vysielania takto objednanej kampane.
JEDEN ZA VŠETKÝCH, VŠETCI ZA JEDNÉHO
8
Základné pravidlá booking procesu | I
Tabuľka cien, Základná tabuľka na výpočet CPP
•tvorí základ na prípravu záväznej ponuky nákupných cenových podmienok pre klienta a bude aplikovaná
pre všetkých klientoch (priamych alebo sprostredkovane cez mediálnu agentúru)
Schválenie cenových podmienok
•predstavuje základ pre uzatvorenie Rámcovej zmluvy (súčasťou ktorej sú cenové podmienky pre jednotlivých
klientov poskytnutých na základe garantovaných rozpočtov) a pre začatie booking procesu v súlade
s dohodnutými podmienkami.
Kampaň bez schválenia cenových podmienok
•bude realizovaná v zmysle cenníka platného pre daný TV kanál, mesiac a časové pásmo.
Zmluva
•predpoklad na uzatvorenie Zmluvy v programových službách Markíza-Slovakia medzi Markíza-Slovakia
a zadávateľom je prijatie záväznej objednávky od zadávateľa.
JEDEN ZA VŠETKÝCH, VŠETCI ZA JEDNÉHO
9
Základné pravidlá booking procesu | II
Záväzná objednávka
•musí obsahovať informácie o objednaných GRP’s, očakávaného finančného objemu kampane, dĺžke spotu
a časového úseku trvania kampane.
Návrh zmluvy
•bude pripravený zo strany Markíza-Slovakia do 7 pracovných dní (v čase booking procesu) od prijatia
záväznej objednávky.
Doba rezervácie
•začína od zaslania prvotného návrhu a končí podpisom Zmluvy, najneskôr do 5 pracovných dní od zaslania
prvotného návrhu zadávateľovi.
Rezervačný poplatok
•ak zadávateľ nepotvrdí Zmluvu počas doby rezervácie, rezervácia a návrh Zmluvy bude automaticky zrušený.
Zadávateľ bude povinný zaplatiť rezervačný poplatok Markíza-Slovakia vo výške 10 % z ceny kampane podľa
posledne vystaveného návrhu Zmluvy pred uplynutím doby rezervácie.
JEDEN ZA VŠETKÝCH, VŠETCI ZA JEDNÉHO
10
Prehľad špeciálnej reklamy
Sponzoring
Product
Placement
Injektáž
Súťaže
Split Screens
Spolupráca pri
licencovaní
vlastníctva MS
Teleshopping
Spolupráca pri
tvorbe obsahu
Podujatia
Spolupráca
s Nadáciou
Markíza
...
Projekty na
mieru klienta
JEDEN ZA VŠETKÝCH, VŠETCI ZA JEDNÉHO
11
Sponzoring
20 % prirážka na CPP pre sponzoring
Špeciálne projekty:
• Sponzoringový balík s cenotvorbou nezávislou na klientskom CPP/výpočet ceny na základe predpokladaných
ratingov a zľavy z ceny.
Sponzor programu musí byť zreteľne označený obchodným menom, menom a priezviskom,
alebo logom.
Čo môže/nemôže obsahovať sponzorský odkaz?
• Sponzorský odkaz musí obsahovať obchodné meno alebo logo sponzora
• Sponzorský odkaz musí uviesť prepojenie medzi sponzorom a sponzorovaným programom.
Napr. „Tento program vám prináša...“
• Sponzorský odkaz nesmie obsahovať reklamný slogan či výrok. Napr. „Výborný džús“, „chutný nápoj“,
„Najpredávanejšie vitamíny“ a pod.
• Sponzorský odkaz nesmie obsahovať úryvky reklamného spotu
• Sponzorský odkaz nesmie obsahovať priamy predaj či prenájom produktu alebo služby. Napr., je zakázané spomínať
zľavy alebo iné výhody pre divákov.
JEDEN ZA VŠETKÝCH, VŠETCI ZA JEDNÉHO
12
Balík floatingového sponzoringu
Dĺžka kampane:
• 14 dní
Časové pásma pre vysielanie sponzorského odkazu:
TV Markíza 8:30 – 18:00, TV Doma 6:00 – 24:00, TV Dajto 6:00 – 24:00
Balík č. 1
Balík č. 2
Počet 10”
sponzorských
odkazov
TV Markíza
TV Doma
TV Dajto
TOTAL
Cena za balík č. 1
• Odkazy sú vysielané
rovnomerne počas 14 dní
84
84
84
252
15 000,00 €
• Možnosť špeciálneho balíka
podľa komunikačných
potrieb klienta
JEDEN ZA VŠETKÝCH, VŠETCI ZA JEDNÉHO
Počet 10”
sponzorských
odkazov
TV Markíza
TV Doma
TV Dajto
TOTAL
Cena za balík č. 2
• Ceny sú konečné, ďalšie
zľavy nie sú možné
42
56
56
154
10 000,00 €
• Markíza-Slovakia ponúka klientom
možnosť výroby sponzorského
odkazu. Cenový návrh bude
pripravený na základe potrieb klienta.
13
PRODUCT PLACEMENT
Cena:
• individuálny výpočet na základe programu a jeho ratingov
Podmienky umiestňovania produktov/služieb:
• Nenásilná forma propagácie značky s vysokým stupňom vnímania
• Možnosť dlhodobej spolupráce
• Zvýšenie zásahu vďaka prepojeniu so sponzoringom a klasickou reklamou na našich staniciach skupiny Markíza
• Možnosť prepojenia produktu, značky či služby s hlavným hrdinom programu
• Zvyšovania znalosti značky, viditeľnosti produktu, nárast imidžu spoločnosti
Aktívny PP:
• Umiestnenie produktu či služby do dejového príbehu aktívnym spôsobom.
pasívny PP:
• Pasívne, viditeľné umiestnenie produktu do programu.
Základné právne požiadavky:
• Je zakázané priamo navádzať na nákup či prenájom produktu alebo služby primárne upriamením pozornosti
na produkt alebo službu za účelom jej propagácie.
• Produkt alebo služba nesmú byť nadmerne a nevhodne zvýrazňované v programe a mali by byť vhodne zahrnuté
do deja tak, aby sa stali jeho prirodzenou súčasťou.
JEDEN ZA VŠETKÝCH, VŠETCI ZA JEDNÉHO
14
Injektáž
• 40 % prirážka na CPP pre injektáž.
• Injektáž je forma sponzoringu v dĺžke 5 sekúnd. Môže byť vo forme statického alebo animovaného loga/ochrannej
známky sponzora vysielaná priamo počas vysielania programu.
• Injektáž musí byť súčasťou klasickej sponzoringovej kampane.
• Grafická injektáž je umiestnená v pravom dolnom rohu obrazovky počas 5 sek.
• Injektáž môže obsahovať textovú charakteristiku produktu alebo služby, sponzorov slogan, alebo link na webovú
prezentáciu sponzora.
JEDEN ZA VŠETKÝCH, VŠETCI ZA JEDNÉHO
15
Dôležité termíny 2015
Mesiac
Termíny otvorenia
pre plánovanie
Evidencia objednávok
Do
Booking proces
– Úprava zmlúv a ich
podpisovanie od:
Január
28. 11. 2014
5. 12. 2014
10. 12. 2014
Február
19. 12. 2014
30. 12. 2014
8. 1. 2015
Marec
23. 1. 2015
30. 1. 2015
6. 2. 2015
Apríl
20. 2. 2015
27. 2. 2015
5. 3. 2015
Máj
20. 3. 2015
27. 3. 2015
2. 4. 2015
Jún
24. 4. 2015
4. 5. 2015
11. 5. 2015
Júl
22. 5. 2015
29. 5. 2015
5. 6. 2015
August
14. 6. 2015
23. 6. 2015
3. 7. 2015
September
31. 7. 2015
7. 8. 2015
13. 8. 2015
Október
21. 8. 2015
28. 8. 2015
7. 9. 2015
November
25. 9. 2015
2. 10. 2015
9. 10. 2015
December
28. 10. 2015
4. 11. 2015
10. 11. 2015
JEDEN ZA VŠETKÝCH, VŠETCI ZA JEDNÉHO
16
Online reklama
Skupina Markíza ponúka perfektnú synergiu televíznej a online reklamy
www.tvnoviny.sk
www.markiza.sk
JEDEN ZA VŠETKÝCH, VŠETCI ZA JEDNÉHO
doma.markiza.sk
dajto.markiza.sk
17
Online reklama – pozície
jednotlivých formátov
Príklady najpopulárnejších formátov/balíkov
z ponuky online reklamy Markíza-Slovakia
Video reklama, CPT pre 20“ spot
• Pre+Mid roll floating: 54,00 EUR
• Pre Roll: 70,20 EUR
• Mid Roll: 64,80 EUR
Video reklama, CPT pre (maximálne) 60“ spot
• Post Roll: 30,00 EUR
Video reklama, balík pre 20“ spot
• Pre+Mid roll floating, 300 000 garantovaných impresií: 7 200,00 EUR
Branding
• 1 000 000 garantovaných impresií floating: 7 480,00 EUR
PR článok
• 500,00 EUR za deň
Poznámka: Detailný cenník online reklamy je k dispozícii na http://www.markiza.sk/o-nas/647408_centrum-reklamy. Ceny v Media Net
JEDEN ZA VŠETKÝCH, VŠETCI ZA JEDNÉHO
18
Obchodný tím
Florian Skala
Riaditeľ Centra reklamy
t: +421 2 6827 4631
m: +421 904 700 697
[email protected]
Obchodný manažér, TV
Jana Šifelová
Obchodný manažér, TV
Peter Slameň
Martina Frátriková
Obchodný manažér, TV
Obchodný manažér, Online
t: +421 2 6827 4644
m: +421 904 700 215
[email protected]
t: +421 2 6827 4642
m: +421 904 700 213
[email protected]
t: +421 2 6827 4648
m: +421 904 700 463
[email protected]
t: +421 2 6827 4651
m: +421 903 552 857
[email protected]
JEDEN ZA VŠETKÝCH, VŠETCI ZA JEDNÉHO
Zuzana Trubačová
19
Obchodný tím
Katarína Jurišová
Eva Ondrejičková
Andrej Trajlínek
Michal Mikuška
t: +421 2 6827 4636
m: +421 904 700 861
[email protected]
t: +421 2 6827 4643
m: +421 904 700 217
[email protected]
t: +421 2 6827 4640
m: +421 904 700 219
[email protected]
t: +421 2 6827 4638
m: +421 904 700 214
[email protected]
Predajca, TV
Silvia Masaryková
Predajca, TV
Anton Sýkora
Predajca, TV
Predajca, TV
Predajca, TV
Technická podpora, TV
Traffic Manažér
Martin Brtáň
Daniel Vysoký
t: +421 2 6827 4637
m: +421 910 840 901
[email protected]
t: +421 2 6827 4645
m: +421 910 840 900
[email protected]
t: +421 2 6827 4641
m: +421 904 700 853
[email protected]
t: +421 2 6827 4574
m: +421 903 408 014
[email protected]
JEDEN ZA VŠETKÝCH, VŠETCI ZA JEDNÉHO
Teletext
20
Download

Markíza-Slovakia obchodný Model 2015