OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
Název veřejné zakázky:
“Stavební úpravy 8 výtahů ve 4 bytových domech v Brně-Kohoutovicích“
Identifikační údaje zadavatele:
Název:
Zastoupené
Sídlo
IČ:
zastoupený:
Identifikační údaje veřejné zakázky:
Evidenční číslo veřejné zakázky:
Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Limit veřejné zakázky:
Druh (forma) zadávacího řízení:
Další informativní údaje:
Zástupce zadavatele:
Příkazní smlouva č.:
Použité zkratky:
ZVZ
Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
MČ Brno - Kohoutovice
MČ Brno – Kohoutovice, Bašného 36, 623 00 Brno
449 92 785
Petrem Šafaříkem - starostou MČ
bez evidenčního čísla
Stavební úpravy 8 výtahů ve 4 bytových domech v BrněKohoutovicích
Veřejná zakázka na stavební práce
Podlimitní veřejná zakázka
Zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 ZVZ
DEA Energetická agentura, s.r.o., IČ: 415 39 656
14064 (dle § 151 ZVZ)
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů
Já, Petr Šafařík, starosta MČ Brno-Kohoutovice, který plním funkci zadavatele uvedené veřejné zakázky, jsem rozhodl
obdobně jako dle § 81 odst. 1 písm. a) ZVZ, dne 04. 06. 2014, že nejvhodnější nabídkou na plnění této veřejné zakázky je
nabídka uchazeče Beta Control s.r.o., IČ: 606 96 052 právní forma: společnost s ručením omezeným, se sídlem Černého
829/58, 635 00 Brno. Nabídka tohoto uchazeče byla podle ekonomické výhodnosti vyhodnocena jako nabídka nejvhodnější.
Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena:
Nabídka poř. č. 1 (pořadí otevírání obálek)
Obchodní firma (název)
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
LIFTMONT CZ, s.r.o.
Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk
společnost s ručením omezeným
268 45 687
Nabídka poř. č. 2 (pořadí otevírání obálek)
Obchodní firma (název)
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
VÝTAHY MATUŠKA
Petrovice 62, 679 02 Rájec
Fyzická osoba
765 36 742
Nabídka poř. č. 3 (pořadí otevírání obálek)
Obchodní firma (název)
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
Beta Control, s.r.o.
Černého 829/58, 635 00 Brno
společnost s ručením omezeným
606 96 052
1
Nabídka poř. č. 4 (pořadí otevírání obálek)
Obchodní firma (název)
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
OTIS, a.s.
J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav
společnost s ručením omezeným
423 24 254
Nabídka poř. č. 5 (pořadí otevírání obálek)
Obchodní firma (název)
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
Milan Juren - výtahy
Lipůvka 246, 679 22 Lipůvka
fyzická osoba
163 42 038
Nabídka poř. č. 6 (pořadí otevírání obálek)
Obchodní firma (název)
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
VÝTAHY OSTRAVA, spol. s.r.o.
Teslova 873/2, 702 00 Ostrava - Přívoz
společnost s ručením omezeným
439 65 865
Nabídka poř. č. 7 (pořadí otevírání obálek)
Obchodní firma (název)
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
Výtahy, s.r.o.
Vrchovecká 216, 594 29 Velké Meziříčí
společnost s ručením omezeným
463 42 354
Nabídka poř. č. 8 (pořadí otevírání obálek)
Obchodní firma (název)
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
RICHARD PECHÁČEK
Šeříková 662/34, 637 00 Brno
fyzická osoba
756 90 063
Výsledek hodnocení nabídek:
Nabídka č. 1
Uchazeč: LIFTMONT CZ, s.r.o.
97,5 %
2. pořadí
Nabídka č. 2
Uchazeč: Výtahy Matuška
58,33 %
7. pořadí
Nabídka č. 3
Uchazeč: Beta Control, s.r.o.
98,97 %
1. pořadí
Nabídka č. 4
Uchazeč: OTIS, a.s.
88,31 %
3. pořadí
Nabídka č. 5
Uchazeč: Milan Juren - výtahy
61,48 %
6. pořadí
Nabídka č. 7
Uchazeč: Výtahy, s.r.o.
72,26 %
5. pořadí
Nabídka č. 8
Uchazeč: RICHARD PECHÁČEK
76,98 %
4. pořadí
2
Tabulka údajů hodnocení nabídek:
nabídková
cena
Pořadí
otevírání
obálek č.
1
2
3
4
5
7
8
Název firmy
LIFTMONT CZ
s.r.o.
VÝTAHY
MATUŠKA
Váhový
koeficient
Odchylka od
aritmetickéh
bez DPH v Kč
o průměru
nabídek v %
Váhový
koeficient
80%
Délka
záruční
doby (v
měsících
resp.
bodech)
Podmínka
min. 24
resp. 48
měsíců
pro
jednotlivá
subkritéria
splněna?
(Ano/Ne)
Podmínka
maxima
pro
jednotlivá
subkritéria
splněna?
(Ano/Ne)
10%
Cena servisu 8 ks
výtahů v záruční
době bez DPH
[Kč/8ks/měsíc]
Váhový
koeficient
CELKEM
max
10%
100%
6 234 688 Kč
0,00%
80,00%
120,00
Ano
Ano
10,00%
5 336 Kč
7,50%
97,50%
9 758 432 Kč
56,52%
51,11%
60,00
Ano
Ano
5,00%
18 000 Kč
2,22%
58,33%
Beta Control s.r.o.
6 316 058 Kč
1,31%
78,97%
120,00
Ano
Ano
10,00%
4 000 Kč
10,00%
98,97%
OTIS a.s.
MILAN JUREN VÝTAHY
6 872 000 Kč
10,22%
72,58%
87,00
Ano
Ano
7,25%
4 720 Kč
8,47%
88,31%
8 961 500 Kč
43,74%
55,66%
48,00
Ano
Ano
4,00%
22 000 Kč
1,82%
61,48%
Výtahy s.r.o.
RICHARD
PECHÁČEK
8 476 296 Kč
35,95%
58,84%
85,20
Ano
Ano
7,10%
6 336 Kč
6,31%
72,26%
7 798 216 Kč
25,08%
63,96%
79,80
Ano
Ano
6,65%
6 280 Kč
6,37%
76,98%
3
Tabulka údajů celkového hodnocení nabídek:
100%
Výsledné
pořadí
Název firmy
% vyjádření
celkového
hodnocení
1
Beta Control s.r.o.
98,91%
2
LIFTMONT CZ s.r.o.
97,50%
3
OTIS a.s.
88,31%
4
RICHARD PECHÁČEK
76,98%
5
Výtahy s.r.o.
72,26%
6
MILAN JUREN - VÝTAHY
61,48%
7
VÝTAHY MATUŠKA
58,33%
Nabídka uchazeče Beta Control s.r.o., IČ: 268 45 687 je nabídkou ekonomicky nejvýhodnější s celkovým počtem
procentních bodů 98,91 % nabídkovou realizační cenou 6.316.058,-Kč.
Uchazeč Beta Control s.r.o. uvedl v krycím listu nabídkovou cenu celkem 6.321.058,-Kč, ve smlouvě o dílo je uvedena cena
6.316.058,-Kč. Bod 9.3 zadávacích podmínek stanovuje, že v případě rozporu je rozhodující nabídková cena uvedená ve
smlouvě o dílo tedy 6.316.058,-Kč.
Poučení o lhůtě pro podání námitek a o zákazu uzavření smlouvy
Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky musí stěžovatel podle § 110 odst. 4 ZVZ, doručit zadavateli
v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.
Podle § 82 odst. 1 ZVZ, o veřejných zakázkách, nesmí zadavatel před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky podle § 110 odst. 4 ZVZ uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako
nejvhodnější podle § 81 ZVZ.
Za zadavatele město Brno zastoupeno MČ Brno-Kohoutovice
V Brně dne 05. 06. 2014
MČ Brno Kohoutovice
Petr Šafařík v. r.
starosta MČ Brno–Kohoutovice
4
Download

Stavební úpravy 8 výtahů ve 4 bytových domech v Brně