POSTUP PREVÁDZKOVATEĽA PRI VEDENÍ AGENDY O OCHRANE…
E4.7
STRANA 1
4.7 Sledovanie a monitorovanie
zamestnancov ako kontrolný
mechanizmus v zmysle Zákonníka
práce
Východiskom sú tieto právne predpisy:
• Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (čl. 19 ods. 3:
Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo
iným zneužívaním údajov o svojej osobe).
• Zákonník práce v platnom znení (Čl. 11, § 13
ods. 4).
• Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§
Zamestnávateľ môže o zamestnancovi zhromažďovať len osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou
a profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca
a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska
práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo vykonával.
čl. 11 ZP
Podľa § 13 ods. 4 ZP zamestnávateľ nesmie bez
vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe
činností zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch
zamestnávateľa tým, že vykonáva záznam telefonických hovorov uskutočňovaných technickými
pracovnými zariadeniami zamestnávateľa a kontroluje elektronickú poštu odoslanú z pracovnej
elektronickej adresy a doručenú na túto adresu
bez toho, aby ho na to vopred upozornil. Ak zamestnávateľ zavádza kontrolný mechanizmus, je
povinný prerokovať so zástupcami zamestnancov
§ 13 ZP
NOVEMBER 2014
E4.7
STRANA 2
POSTUP PREVÁDZKOVATEĽA PRI VEDENÍ AGENDY O OCHRANE…
rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia, ako aj
dobu jej trvania a informovať zamestnancov o rozsahu kontroly, spôsobe jej uskutočnenia, ako aj
o dobe jej trvania.
Podľa § 13 ods. 7 ZP zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho súkromie na pracovisku alebo v spoločných priestoroch bolo narušené nedodržaním
podmienok podľa odseku § 13 ods. 4 ZP, môže sa
obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany.
čo rozumieme pod
pojmom sledovanie
zamestnancov
!
Používaný pojem „sledovanie zamestnancov“ –
má sa na mysli záznam telefonických hovorov
z pracovných/služobných telefónov a kontrola
elektronickej pošty odoslanej z pracovnej elektronickej adresy a doručenej na túto adresu.
1. Čl. 22 ods. 1 Ústavy SR: Listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností
a ochrana osobných údajov sa zaručujú.
2. Čl. 16 ods. 1 Ústavy SR: Nedotknuteľnosť osoby
a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže
byť len v prípadoch ustanovených zákonom.
3. Telefonický rozhovor je súčasťou pojmu „korešpondencia“ a „súkromný život“ (rozhodnutie
Klass a iní proti Spolkovej republike Nemecko
z roku 1978 – judikatúra európskeho súdu pre
ľudské práva). Pri zamestnancoch možno sledovať napr. na aké čísla sa volá, dĺžku hovoru, teda
zamestnávateľ sleduje len zamestnancov. Ak by
zamestnávateľ chcel nahrávať samotný hovor,
tak nejde už len o zamestnancov – týka sa to aj
iných osôb, ktoré nie sú v pracovnoprávnom
vzťahu (t. j. dotknutých osôb) a potom sa vyžaduje, aby zamestnávateľ dodržiaval podmienky
NOVEMBER 2014
Download

4.7 Sledovanie a monitorovanie zamestnancov ako kontrolný