MyLife s.r.o., sídlo: Generála Štefánika 34, 060 01 Kežmarok, Ičo:47 191 767
Tarifa služby Internet, platná od 15.12.2013
Bez viazanosti
Služba
Zriadenie
LIFEnet*
Start
Comfot
Extra
Rýchlosť
Cena / mesiac
66,00 €
2/1 Mbit/s
8,00 €
33,00 €
3/1 Mbit/s
10,00 €
33,00 €
5/1 Mbit/s
13,00 €
33,00 €
6/2 Mbit/s
16,00 €
LIFEnet*- je program určený najmä pre dôchodcov a osoby so zdravotným postihnutím
Pripojenie je časovo a dátovo neobmedzené.
Udávaná rýchlosť nie je garantovaná, udávaná je maximálna možná rýchlosť. Pri všetkých programoch
sa uplatňuje agregácia 1:15
V záujme zabezpečenia kvality a rýchlosti pripojenia pre všetkých užívateľov majú P2P služby menšiu
prioritu ako ostatné služby.
Služba/ Zriadenie
Bezdrôtový WIFI Router TP-Link
- umožňuje bezdrôtové pripojenie počítačov v domácnosti
Výjazd servisného technika
- účtovaný len v prípade ak technik zistí že chyba bola spôsobená zákazníkom
Opätovné pripojenie po odpojení alebo z dôvodu neplatenia poplatkov
Opätovné pripojenie po odpojení z dôvodu porušovania
všeobecných podmienok
Zaslanie prvej upomienky v prípade neuhradenia faktúry
Zmena Miesta inštalácie (premiestnenie služby)
Zriadenie pri prechode od bezdrôtového poskytovateľa internetu
Vyhotovenie faktúry v papierovej forme
V Kežmarku, Dňa 11.11.2013
Tomáš Bator
Konateľ spoločnosti MyLife s.r.o.
Cena
22,00 €
10,00 €
10,00 €
30,00 €
1,33 €
30,00 €
1,00 €
1,00 €
Download

Cenník - lifenet.sk