projekt Dostupné bydlení
Smluvní podmínky k projektu Dostupné bydlení
Tyto smluvní podmínky jsou platné od 26. 08. 2013 a uzavírají se mezi níže uvedenými smluvními stranami.
Jako poskytovatel:
RSV system s.r.o., Plzeňská 157/98, Praha 5, 150 00, IČO 24173223, spis. zn. MS odd. C, vl.185450
Telefon: +420 733 615 774, E-mail: [email protected] ; web: http://www.e-obchodrsv.cz/ (dále jen poskytovatel)
a
Jako Žadatel:
Registrovaný klient do společnosti RSV system s.r.o., jež při své registraci zaškrtl a souhlasí s VOP vydanými poskytovatelem.
(dále jen žadatel)
Tyto strany uzavírají tyto Smluvní podmínky k projektu Dostupné bydlení:
I. Účinnost Smluvních podmínek
nastávají až po splnění všech níže uvedených povinností:
at.1) Jednorázovým zasláním těchto Smluvních podmínek žadatelem na E-mail adresu poskytovatele.
at.2) Zakoupením prvních 10 kusů stavebního materiálu (dále jen cihel) ve výši 300,-Kč / 12 Eur.
II. Definice uváděných pojmů a názvů:
Korespondenční adresa: RSV system s.r.o., Nádražní 339/5, 750 02 Přerov 1
Poskytovatel je právní subjekt, jež je poskytovatelem marketingového projektu Dostupné bydlení.
Žadatel-zprostředkovatel: Je fyzická osoba, která souhlasila s VOP vydanými poskytovatelem. Žadatel se zavazuje, že od
poskytovatele bude každý měsíc nakupovat stavební materiál (dále jen cihly) a to v minimálním
množství 10 kusů za 300,-Kč / 12 Eur měsíčně.
DB:
Zkratka názvu projektu Dostupné bydlení.
Poskytovatel:
III. Trvání smlouvy
at.1) Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva může být ukončena na základě:
a) Výpovědí podanou žadatelem a to bez udání důvodu:
Žadatel je oprávněn podat výpověď této Smlouvy bez udání důvodu, s okamžitou výpovědní dobou.
b) Nezájmem o projekt ze strany žadatele:
Pokud žadatel dvakrát během jednoho roku nenakoupí svůj stavební materiál.
V tomto případě se poskytovatel zavazuje, že odkoupí zůstatkové cihly žadatele a finanční prostředky poskytovatel zašle na
bankovní účet žadatele.
 V obou případech bude ale žadateli zamezeno, aby během následujícího roku mohl do projektu znovu vstoupit.
IV. Princip obchodu
at.1) Žadatel v projekt DB si bude od poskytovatele nakupovat cihly pro svou vlastní potřebu. Tyto zakoupené cihly mohou být na
žádost žadatele dodány na jeho libovolnou adresu, kterou si uvede v žádosti o doručení, nebo si je může nechat uskladnit u
poskytovatele a to zdarma. Za našetřené cihly si žadatel od poskytovatele může nechat postavit svůj rodinný dům na klíč, aniž by
žadatel musel prokazovat svůj příjem, skládat akontaci nebo cokoliv splácet. Tyto své zakoupené cihly může žadatel kdykoliv
odprodat a to jak jednorázově, tak v libovolném množství.
at.2) Žadatel, který o tomto projektu řekne dalším klientům a ti se samostatně zaregistrují k odběru a nákupům cihel v tomto
projektu DB, získá zprostředkovatel jako mimořádnou odměnu 10 kusů cihel z každé objednávky ve výši 300,-Kč / 12 Eur.
Mimořádné odměny v podobě těchto cihel zprostředkovatel získá až do třetí generace všech jeho klientů jež jsou v jeho týmu.
V. Nákupní a výkupní ceny stavebního materiálu
at.1) Poskytovatel prodá žadateli minimálně 10 kusů cihel za 300,-Kč / 12 Eur.
at.2) Poskytovatel od žadatele kdykoliv na požádání vykoupí uskladněné cihly a to za 5,-Kč 0,20 Eur za 1 kus.
at.3) Poskytovatel nemá zájem a nebude od žadatele vykupovat zpět ty cihly, jež si žadatel nechal zaslat na jím určené místo.
at.4) Žadatel může pomocí referenčního marketingu (doporučováním tohoto projektu dalším lidem) postupně snižovat svou
nákupní cenu cihel z 30,-Kč / 1,20 Eur za 1 ks až na jemu přijatelnou a akceptovatelnou hodnotu, která v případě odprodeje cihel
pro něj bude znamenat výnosný obchod.
VI. Specifikace zálohy
at.1) Žadatel si od poskytovatele cihly zakupuje ve formě zálohových plateb a to ve výši 300,-Kč / 12 Eur za 10 kusů. Platba těchto
záloh je dobrovolná a nepovinná. Částka a množství zakoupených cihel je tedy na uvážení a finanční situaci každého žadatele.
Nákup žadatel provede tak, že na účet poskytovatele uhradí požadovanou částku pod svým ID číslem, jež mu bylo přiděleno při
jeho registraci. Toto ID číslo bude žadatel nadále používat jako Var. Symbol pro jakékoliv další transakce. Již složená a uhrazená
platba je nevratná a nedá se stornovat.
www.e-obchodrsv.cz ; [email protected] ; +420 733 615 774 ; Smluvní podmínky k projektu Dostupné bydlení, strana 01/02.
projekt Dostupné bydlení
at.2) K dalším opakovaným nákupům již žadatel tuto smlouvu vyplňovat a zasílat nemusí. Důležitý je pouze včasný nákup cihel, jež
by se měl provést do konce kalendářního měsíce. V případě, že žadatel nenakoupí své cihly, nemá nárok na získání bonusového
stavebního materiálu.
at.3) Každého pátého dne v novém kalendářním měsíci žadatel obdrží od poskytovatele vyúčtování s údaji o stavu všech jeho již
zakoupených cihel, včetně cihel jež získal jako mimořádnou bonusovou odměnu za doporučování tohoto projektu.
VII. Souhlas s užitím osobních údajů
at.1) Žadatel prohlašuje, že je srozuměn s tím, že účelem zpracování a uchovávání osobních údajů poskytovatelem je umožnění
správy a umožnění realizace tohoto projektu Dostupné bydlení. Souhlas se uděluje po dobu platnosti těchto Smluvních
podmínek.
VIII. Závěrečná ujednání
at.1) Tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti i účinnosti po splnění všech povinností uvedených v článku I. těchto podmínek.
Není nutné a poskytovatel nevyžaduje podpis těchto Smluvních podmínek od žadatele. K podpisu dochází doručením těchto
Smluvních podmínek na e-mail poskytovatele.
at.2) Tyto Smluvní podmínky lze měnit a doplňovat pouze písemnými očíslovanými dodatky podepsanými oběma stranami.
at.3) Smluvní strany prohlašují, že tyto Smluvní podmínky jsou projevem jejich svobodné a vážné vůle, nebyly sepsány ve stavu
nouze, ani pod tlakem jedné ze stran, či třetí strany, a nebyly ani sepsány za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho
žadatel tuto smlouvu odešle jako přílohu ze svého E-mailu na E-mail poskytovatele na: [email protected]
at.4) Číslo účtu poskytovatele FIO banka pro Kč/ČR: 2000195628/2010
at.5) Číslo účtu poskytovatele FIO banka pro EUR/SK: 2000195628/8330
IBAN: CZ6720100000002000195628 ; SWIFT: FIOBCZPPXXX
_________________________________
Podpis za poskytovatele
www.e-obchodrsv.cz ; [email protected] ; +420 733 615 774 ; Smluvní podmínky k projektu Dostupné bydlení, strana 02/02.
RSV system s.r.o. © 2013 Všechna práva vyhrazena
Download

projekt Dostupné bydlení