BBX s.r.o.
Horná 16
Banská Bystrica
974 01
Žiadateľ:
BBX s.r.o.
Kpt. Otakara Jaroša 3
Dátové a telekomunikačné služby
tel.: 0904 405 848
e-mail: [email protected]
web: www.bbxnet.sk
IČO: 36 816 221
DIČ: 2022425988
IČ DPH: SK2022425988
Adresát:
Pobočka: Horná 16
974 11 Banská Bystrica
(ďalej len „podnik“)
Za BBX s.r.o. Vybavuje: _____________________ | tel.č.: _____________________ | e-mail: _____________________
Bydlisko: ______________________________________________________________________________________________
Žiadosť o povolenie montáže verejnej elektrokomunikačnej siete BBXNET
V zmysle ustanovenia § 69 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách je BBX s.r.o.
so sídlom Kpt. O. Jaroša 3, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36816221, spoločnosť s ručeným obmedzeným
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č.: 13459/S podnik
oprávnený poskytovať verejnú elektrokomunikačnú sieť, ďalej len podnik.
Podnik Vás týmto žiada o povolenie montáže verejnej elektrokomunikačnej siete (internetových
rozvodov) v bytovom dome __________________________.
Odôvodnenie:
V predmetnom bytovom dome je zo strany obyvateľov záujem o pripojenie na internet od spoločnosti
BBX s.r.o.
Dolu podpísaná osoba je poverenec záujemcov o zriadenie pripojenia a dočasný zástupca spoločnosti
BBX s.r.o., určený na jednania v predmetnom bytovom dome vo veci tejto žiadosti.
Podnik sa zaväzuje k rešpektovaniu pokynov adresáta, domového poriadku, platnej legislatívy a
platných STN.
V Banskej Bystrici dňa: ________________
______________________________
Za Podnik obyvateľ bytového domu
________________________
meno
Zoznam príloh:
1. Ukážka inštalácie rozvodov v bytovom dome
2. Predbežný zoznam záujemcov o pripojenie na sieť BBXNET
3. Tarifa a parametre pripojenia
1
BBX s.r.o.
Horná 16
Banská Bystrica
974 01
Dátové a telekomunikačné služby
tel.: 0904 405 848
e-mail: [email protected]
web: www.bbxnet.sk
IČO: 36 816 221
DIČ: 2022425988
IČ DPH: SK2022425988
Ukážka inštalácie rozvodov v bytovom dome
2
BBX s.r.o.
Horná 16
Banská Bystrica
974 01
Dátové a telekomunikačné služby
tel.: 0904 405 848
e-mail: [email protected]
web: www.bbxnet.sk
IČO: 36 816 221
DIČ: 2022425988
IČ DPH: SK2022425988
Predbežný zoznam záujemcov o pripojenie na sieť BBXNET
Č.
Meno
Bydlisko
Telefón
Poznámka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3
BBX s.r.o.
Horná 16
Banská Bystrica
974 01
Dátové a telekomunikačné služby
tel.: 0904 405 848
e-mail: [email protected]
web: www.bbxnet.sk
IČO: 36 816 221
DIČ: 2022425988
IČ DPH: SK2022425988
Tarifa a parametre pripojenia
Mesačné poplatky
Zriaďovacie poplatky
Rýchlosti pripojenia
Ostatné vlastnosti
Doplnkové služby
Bežná prípojka
Bytový dom
5G bezdrôtová technológia
Viazanosť
Obmedzenia
Pevná verejná IP adresa
WiFi router
WiFi zariadenie do starších PC
11,62 €
29 €
6 - 17 Mb/s ( 6 000 kb/s - 17 000 kb/s )
bez viazanosti
bez dátového a časového obmedzenia
4€
29 €
19 €
Ceny sú uvedené vrátane DPH.
Bezkonkurenčné vlastnosti pripojenia od BBX
Za mesiac v ktorom Vás pripojíme neplatíte.
Bežné pripojenie je u nás bez viazanosti.
Rovnaká rýchlosť oboma smermi – upload + download
Pripojenie je dátovo aj časovo neobmedzené.
S pripojením od nás nenarazíte na žiadne skryté náklady a poplatky.
Naše programy nie sú agregované.
Mesačný poplatok je paušálny a nikdy sa nemení.
V rámci siete je možná výmena súborov a dát cez file server KiWi.
Vnútorný server Javor Vám poskytuje vždy aktuálne informácie o sieti a platbách.
Celková kapacita pripojenia do internetu 1000 Mbit/s + záloha 150 Mbit pre prípad poruchy.
4
Download

Žiadosť o povolenie montáže verejnej