MPR Data, s.r.o.
Žatevná 1154, 951 35 Veľké Zálužie, IČO: 43 834 744
Tel. 0903 189 750, 0903 677 219
www.mprdata.sk
[email protected]
Cenník dátových služieb
Časovo a dátovo neobmezený prístup do siete internet
Služba
Rýchlosť
Mesačný poplatok
kbit/s.
MPR Mini
2000/1000
MPR Maxi
4000/1500
MPR Profi
6000/2000
11,90 €
mesačne
16,60 €
mesačne
21 €
mesačne
Agregácia
1:8
1:5
1:5
Aktivácia služby „PLUS“ (navýšenie zmluvnej rýchlosti o 2000 kbit/s):
- jednorazový poplatok 20 € (dostupnosť služby je nutné overiť)
Možnosť vytvorenia individuálneho programu na základe požiadavky zákazníka.
- Pripojenie viacerých PC v domácnosti je bezplatné.
- Aktivačný poplatok sa stanovuje individuálne v závislosti od nákladov na zriadenie a dostupnosti pokrytia
siete MPR Data, s.r.o..
- Rýchlosť jednotlivých programov sa udáva v kbit/sekunda, prvé číslo download /sťahovanie/ a druhé číslo
upload /odosielanie/.
MPR Data, s.r.o. je vlastníkom rozvodu po účastnícku prípojku.
Tabuľka individuálnych poplatkov
Názov služby
Zriaďovací poplatok
Zrušenie pripojenia
Zrušenie pripojenia
Zmena služby na vyššiu
Zmena služby na nižšiu
Zmena služby na nižšiu
Znovupripojenie zákazníka
Odstránenie poruchy zavinenej
zákazníkom
Porušenie zmluvných podmienok
Reinštalácia PC bez zálohovania **
Penále
Popis
v závislosti od nákladov a od doby viazanosti
zmluvy
Počas viazanosti
12 mesačnej
Počas viazanosti
24 mesačnej
Zmena zmluvnej rýchlosti na vyššiu
Zmena zmluvnej rýchlosti na nižšiu po uplynutí
viazanosti
Počas viazanosti
Po odpojení z dôvodu neuhrádzania faktúr
Poplatok za každú začatú hodinu
Zdieľanie pripojenia, prekonfigurovanie zariadení,
svojvoľná zmena IP adresy
Cena za každú začatú hodinu
Poskytovatel si môže za nedodržanie dátumu
splatnosti faktúry účtovať penále
Jednorazový poplatok
1 – 173 €
85 €
220 €
0€
0€
50 €
33 €
17 €
33 €
10 €
0,5 % faktúrovanej sumy za
každý deň omeškania
** Pre klientov siete MPR Data, s.r.o. poskytujeme zľavy.
Upozornenie: V prípade riešenia vlastného pripojenia na prístupový bod siete MPR Data, s.r.o. zo strany užívateľa je tento povinný
splniť všetky registračné a oznamovacie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z platných predpisov SR a tieto zaslať v písomnej forme na
adresu sídla spoločnosti MPR Data, s.r.o. ešte pred uvedením zariadenia do prevádzky.
Cenník je platný od 1.1.2012 do vydania nového cenníka
Download

MPR Data, sro