CENNÍK SLUŽIEB v sieti INTERNET
CE 20120802
CENNÍK SLUŽIEB PRIPOJENIA DO SIETE INTERNET
rýchlosť prenosu dát v kbps (maximálna)
základná cena
EUR / mesiac
pozn. skrátený popis služby PRIPOJENIA NA INTERNET
pre lepšiu orientáciu (viac v popise služby)
256
15,00
všetky programy pripojenia na INTERNET:
512
22,00
program pripojenia - AVIAT
DL
UL
AVIAT PLUS 2
2048
AVIAT PLUS 4
4096
AVIAT PLUS 6
6128
768
29,00
širokopásmové
dátovo neobmedzené
AVIAT PLUS 8
8192
1024
35,00
neuplatňuje sa FUP
časovo neobmedzené
od
AVIAT GARANTIA *
1024
AVIAT ŠPECIÁL
od
1024
od
vysokorýchlostné
33,00
individuálne dohoda
bez limitu na prenesené dáta
pre programy GARANTIA a ŠPECIÁL je rýchlosť pripojenia
garantovaná t.j. bez agregácie alebo indiviuálne dohodou
* programy AVIAT GARANTIA: stanovovanie cien pre vyššie rýchlosti sa odvíja ako násobok 33,- EUR za každých 1024 kbps DL a UL
* programy AVIAT ŠPECIÁL: technické podmienky prenosu dát a servisu ako aj ceny je potrebné individuálne dohodnúť podľa požiadaviek Klienta
ZĽAVY z ceny pripojenia na INTERNET
ZĽAVA
ZĽAVA
minimálna doba trvania Zmluvy
za dobu trvania zmluvy
(viazanosť)
za obdobie vyúčtovania
(úhrady vopred)
6 mesiacov
12 mesiacov
24 mesiacov
36 mesiacov
zľava zo základnej ceny
0,0%
6,0%
9,0%
12,0%
vyúčtovacie obdobie
1 mesiac
3 mesiace
6 mesiacov
12 mesiacov
zľava zo základnej ceny
0,0%
1,5%
4,0%
9,0%
CENNÍK REALIZÁCIE PRIPOJENIA (inštalácie pripojenia)
druh pripojenia
vlastníctvo pripojenia
predmet realizácie pripojenia
ZRIADENIE
klient
dodávka a montáž zariadení pripojenia
AKTIVÁCIA
poskytovateľ
minimálna doba trvania zmluvy
cena v EUR
6 mesiacov
90,- EUR
12 mesiacov
15,- EUR
24 mesiacov
1,- EUR
splatnosť
jednorázovo
zapožičanie a montáž zariadení pripojenia
Pre bytové domy (predovšetkým s viacerými bytmi) sa realizácia prípojky môže odlišovať a to potrebou štrúrovanej kabeláže pre viacerých klientov, použitím osobitných zariadení a preto bude individuálne
vypracovaný rozpočet s rozrátaním ceny pripojenia na jednotlivých Klientov.
Programy AVIAT GARANTIA a ŠPECIÁL: cena pripojenia môže byť odlišná v závislosti individuálnych požiadaviek Klienta, lokality a technických možností a preto je potrebné individuálne dohodnúť aj cenu
za realizáciu pripojenia.
CENNÍK DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB
označenie služby
popis
lokálna IP adresa
lokálna IP adresa, NAT-ovaná
pevná IP adresa
pevná verejná IP adresa na 1 mesiac
dvojnásobok uploadu
cena
za
splatnosť
služby v EUR / výkony
-
5,00 EUR / 1 mesiac
dvojnásobné navýšenie uploadu pre jednotlivé porgramy AVIAT PLUS
znovupripojenie - systémové
opätovné pripojenie v existujúcom prípojnom mieste
zmeny programov pripojenia *
zmeny programov vykonávané na požiadanie Klienta
pravidelne vo
vyúčtovacom období
5,00 EUR / 1 mesiac
5,00 EUR
5,00 EUR
jednorázovo
* zmeny programov pripojenia: pri akciovej realizácii pripojenia je možné znížiť úraveň programu pripojenia len po uplynutí minimálnej doby pripojenia dohodnutej v Zmluve (viazanosť)
CENNÍK SERVISNÝCH SLUŽIEB A VÝKONOV
označenie služby
popis
nadštandardný servis
paušálny - príplatok za osobitné servisné služby nadštandardného servisu so skrátenou dobou zásahu
a dobou na odstránenie poruchy
zmena ochrany routra
zmena hesla na wifi router
nastavenie router
reinštalácia pripojenia
nastavenie/konfigurácia routra / wifi routra
zmena pozície klientského zariadenia v rámci miesta pripojenia
cena
za
služby v EUR / výkony
25,- EUR / 1 mesiac
20,- EUR / 1 hod.
práca pracovníka technickej podpory vzdialenou správou na počítači alebo v sieti klienta
20,- EUR / 1 hod.
doprava nad 10km
doprava pracovníkov Poskytovateľa k servisnému zásahu ku klientovi nad 10 km od prevádzky
Poskytvateľa; cena služby sa vyráta násobkom vzdialenosti každého začatého 1 km zo sídla Poskyt.
do miesta zásahu
0,50 EUR / 1 km
doprava do 10 km
paušálny poplatok za dopravu k servisnému zásahu ku klientovi do 10 km od prevádzky Poskytovateľa
vzdialená správa
pravidelne vo
vyúčtovacom období
10,- EUR
20,- EUR
50,- EUR
práca 1 pracovníka-montéra Poskytovateľa počas servisov hradených Klientom, pri opravách, pri
odstraňovaní porúch, prizriaďovaní pripojenia a pod.
servisná práca
splatnosť vo
vyúčtovacom období
4,- EUR / 1 cesta
jednorázovo
CENNÍK ADMINISTRATÍVNYCH SLUŽIEB, VÝKONOV, POPLATKOV, POKÚT
označenie služby
elektronická faktúra *
doručovanie poštou
vyhotovenie kópií dokladov
zmeny v správe klientských vzťahov
bankový prevod
úhrada v hotovosti do pokladne
iné formy úhrad ako bankový prevod
a úhrada v hotovostí
popis
vyhotovenie a zaslanie elektronickej faktúry mailom podľa podmienok VZP
zaslanie dokladov napr. tlačenej faktúry v papierovej podobe, opisov dokladov a pod.
vyhotovenie papierovej kópie - opisu administratívneho dokladu (faktúra, zmluva a pod.)
administratívna zmena v správe klientských vzťahov napr. na zmluve, v systéme správy zmlúv, zmena
subjektu s vyhotovením dokladov, zmena hesla (PIN), zmena významnej časti údajov na Zmluve a pod.
administratívne spracovanie úhrad realizovaných Klientom prostredníctvom bankového prevodu
spracovanie hotovostnej úhrady v pokladni Poskytovateľa
spracovanie inej formy úhrad ako bankový prevod a úhrada v hotovosti za každú realizovanú úhradu
osobitne
vyhotovenie a zaslanie upomienky podľa VZP
upomienka
cena
za
služby v EUR / výkony
splatnosť vo
vyúčtovacom období
1,00 EUR / mesiac
1,00 EUR
2,00 EUR
1,00 EUR
sankcia za predčasné ukončenie
zmluvy
Sankcia za ukončenie zmluvy pred uplynutím viazanosti dohodnutej v zmluve predstavuje základnú cenu za Služby v sieti INTERNET podľa
Zmluvy vynásobenú počtom účtovných období, o ktoré sa skráti trvanie zmluvy oproti trvaniu zmluvy – viazanosti dohodnutej pri podpise
Zmluvy
úrok z omeškania
výška úroku z omeškania z dlžnej čiastky za každý deň omeškania s úhradou faktúr podľa platných právnych predpisov
* služba "elektronická faktúra" nahrádza Klientom predchdázajúcu službu Doručovania elektronických faktúr a dokladov
INFORMÁCI PRE KLIENTOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
pre klientov so zdravotným postihnutím pripravíme individuálnu ponuku s osobitnou zľavou vo výške 10% zo základnej ceny služieb
* zľavu je potrebné si uplatniť pred uzavretím Zmluvy preukázaním dokladu o zdravotnom postihnutí na základe, ktorého Poskytovateľ rozhodne o jej udelení
cena je uvádzaná vrátane DPH (daň z pridanej hodnoty)
-
5,00 EUR
sankcia za nevrátenie zariadení pripojenia vo vlastníctve Poskytovateľa pri ukončení Zmluvy zo strany Klienta je uplatňovaná Poskytovateľom
podľa VZP a stanovená vo výške uvedenej v Zmluve
cena
jednorázovo
2,00 EUR
sankcia za nevrátenie zariadení
pripojenia
VYSVETLENIE
pravidelne
jednorázovo
Download

Cenník služieb v sieti internet platný k 2.8.2012