Popis služieb v sieti INTERNET
CE 20120802
POPIS SLUŽBY PRIPOJENIA DO SIETE INTERNET
PRE PROGRAM AVIAT
Pripojenie do siete internet je charakterizované podľa technických parametrov ako širokopásmové a vysokorýchlostné, umožňuje nonstop trvalé dátovo a časovo neobmedzené pripojenie 24
hodín denne.
Poskytovateľ pripája účastníkov do siete internet spôsobom založeným na postupe WNMT - pripojenie je realizované pomocou bezdrôtovej technológie používajúcej na pripojenie k sieti LAN
zariadenia pracujúce na princípe klasických jednoanténových ale aj na princípe viacnásobných anténnych vstupov a výstupov.
Použitá bezdrôtová technológia lokálnej siete poskytovateľa používa rozhrania definované podľa špecifikácií IEEE 802.11 a/b/g/n. Koncový bod siete sa pomocou rádiového rozhrania pripája na
prístupový bod pracujúci v nelicencovanom frekvenčnom pásme.
Na základe požiadaviek Klienta na kvalitu služby, kapacitu prenosu a vykonania technickej obhliadky môžu byť použité na pripojenie bezdrôtové spoje pracujúce v bezlicenčých pásmach určených
na prenos dát na základe konkrétneho všeobecného povolenia pre danú frekvenciu, alebo zariadenia / spoje pracujúce v licencovaných pásmach podľa koordinácii pásma v danej oblasti a plánu
využitia frekvenčného spektra, splnení všetkých požadaviek, získniu individuálneho povolenia a zaplatení správnych poplatkov
FastEthernet je digitálne dátové rozhranie na pripájanie účastníkov do LAN/MAN (Metropolitan Area Network) siete rýchlosťou 100 Mbit/s. Rozhranie je definované špecifikáciami IEEE 802.32002. Fyzicky je pripojenie realizované káblom UTP (Unshielded Twisted Pair) Category 5 a vyššie alebo FTP ( Foiled Twisted Pair)/ STP (Shielded Twisted Pair) typu 1 dvoma metalickými pármi
TX (Transmit) a RX (Receive), ukončenými zásuvkou RJ-45. Prenosová rýchlosť rozhrania je 100 Mbit/s.
100 BASE-BX je verzia FastEthernet cez jedno optické vlákno. Single mode vlákno je zapojené do špeciálneho multiplexoru, ktorý rozdeľuje signál do vysielacej a prijímacej vlnovej dĺžky. Hodota
vlnových dĺžok je pre vysielanie 1310nm a pre prijímanie 1550nm. Moduly na každej strane nie sú rovnké, jeden odosiela po "prúde" 1550nm a druhý odosiela proti "prúdu" 1310nm.
GigabitEthernet je digitálne dátové rozhranie na pripájanie účastníkov do LAN/MAN (Metropolitan Area Network) siete rýchlosťou 1000 Mbit/s. Rozhranie je definované špecifikáciami IEEE 802.32002. Existuje viacero druhov pripojení.
1000BASE-T je realizované káblom UTP Category 5 a vyššie, štyrmi metalickými pármi ukončenými zásuvkou RJ-45. Prenosová rýchlosť rozhrania je 1000 Mbit/s.
1000BASE-LX je optické pripojenie na vlnovej dĺžke 1300nm realizované na dvoch SM (Single Mode) vláknach rozmeru 10/125µm ukončeými konektormi Dual LC albo Dual SC.
Podľa potreby môžu byť použité digitálne dátové rozhrania špecifikované podľa IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af a ďalšie
Na základe konfiguračných parametrov siete Poskytovateľa, Poskytovateľ nastaví Účastníkovi parametre pripojenia a overí funkčnosť spojenia.
Agregácia sa uvádza ako pomer 1:n, kde n je číslo udávajúce násobok o koľko presahuje kapacita užívateľov kapacitu pripojenia na Internet, ktoré spolu zdieľajú. Užívateľovi je teda garantovaná
prenosová rýchlosť rovnajúca sa maximálnej/n. Garantovaná prenosová rýchlosť je teda menšia ako maximálna.
Súčasťou poskytovanej Služby nie je zabudovaná ochrana pred potenciálnymi hrozbami voči Klientovi (napr. nevyžiadaná prevádzka, vírus, SPAM a pod.), ktoré vyplývajú z charakteru
otvorenosti siete pre ostatných užívateľov prístupu do siete internetu
Súčasťou poskytovania Služieb pripojenia do siete INTERNET nie je predaj zariadení resp. iných technických a technologických zariadení, súčiastok a ich montáž ako zariadení na pripojenie pozri osobitnú službu "realizácia pripojenia".
Postupy Posyktovateľa pri meraní a riadení prevádzky zameraných na zamedzenie alebo preťaženie sieťového spojenia je aplikovanie agregácie podľa príslušného programu.
Tieto postupy môžu vplývať na službu znížením maximálnej prenosovej rýchlosti na minimálnu hodnotu, ktorá je daná podľa agregácie jednotlivých programov.
Služba ďalej zahŕňa správu siete prostredníctvom : technicky vyspelého a odborného personálu, nepretržitého kontrolingu - sledovania jeho funkčnosti, výkonov a parametrov, technickej podpory
smerujúcej k efektívnemu využívaniu pripojenia na sieť.
Služba umožňuje nonsotp trvalé dátovo a časovo neobmedzené pripojenie, okrem doby nevyhnutnej na údržbu technických a softvérových prostriedkov a komunikačných zariadení,
prostredníctvom ktorých je služba poskytovaná, vysoké prenosové rýchlosti - minimálana úroveň kvality služby je definovaná ako rýchlosť prenosu dát agregovaná pomerom (uvedené v tabuľke
nižšie).
Služba zahŕňa možnosti kontaktu s obsluhou siete Poskytovateľa a umožňuje: získavať informácie o technických podmienkach využitia služieb a o efektívnejšom využívaní výpočtovej techniky,
nahlasovanie problémov s využívaním služieb, prípadných porúch či reklamácií na dodržanie technikých parametrov služby, získavať informácie a vysvetlenia o zmluvných podmienkach,
konzultovať problémy s úhradami, konzultovať možnosti úpravy služieb, ich rozširovanie a získavanie doplnkových služieb.
Technické parametre služby pripojenia do siete Internetu
ČASOVÁ DOSTUPONOSŤ
nepretržitá
PROGRAMY
PRIPOJENIA
OBJEM PRENESENÝCH DÁT
neobmedzený
TYP PRIPOJENIA
bezdrôtové - wireless
DL download
UL upload
AVIAT PLUS 2
2048
256
AVIAT PLUS 4
4096
512
AVIAT PLUS 6
6128
768
AVIAT PLUS 8
8192
1024
AVIAT GARANTIA
násobok
1024
násobok
1024
PRIPOJENIE
FREKVENČNÉ PÁSMO GHz
garantovaný (bez zdielania)
MAX. PRENOSOVÁ
RÝCHLOSŤ
5
PARAME
TRE
PRE
JEDNOTL
IVÉ
DRUHY
PRIPOJE
NIA
155Mb/s
základná
1:25
garantovaná
1: 1
špeciálna
dohodou
NAHLASOVANIE
PORÚCH
SERVIS ODSTRAŇOVANIA
PORÚCH
alebo
agregovaný (zdielaný)
DRUH PRENOSU
DÁT
AGREGÁCIA
2,4
TYP SERVISU
štandardný
nonstop 24,00 hod.
nadštandardný
RÝCHLOSŤ
PRENOSU DÁT kbps
AVIAT ŠPECIÁL
DRUH
PRENOS
U DÁT
AGREGÁ
CIA
SERVIS
agregovan základná
ý
1:25
štandardn
ý
garantova špeciálna
ný
1:1
nadštanda
rdný
podľa dohody
DOBA ZÁSAHU rozlíšená podľa času nahlásenia poruchy
čas nahlásenia poruchy
DOBA ZÁSAHU
v prac.deň v pracovnú dobu 9,00-17,00 hod.
do 8 hod.
mimo pracovný deň a mimo pracovnú dobu v
čase 9-17,00 hod.
do 6 hod. v nasledujúci pracovný deň
nonstop 24,00 hod.
do 8 hod.
DOBA ODSTRÁNENIA
PORUCHY
48 hod.
24 hod.
POPIS SLUŽBY - REALIZÁCIE PRIPOJENIA (inštalácie pripojenia)
PODMIENKY REALIZÁCIE PRIPOJENIA - SPÔSOB PREVEDENIA
Zriadenie pripojenia predstavuje súhrn úkonov, ktorých vykonanie zabezpečuje Poskytovateľ a po vykonaní ktorých je možné pripojiť koncové telekomunikačné zariadenie Klienta ku koncovému
bodu site v mieste pripojenia špecifikovanom Klientom (ako napr. budova, objekt, pozemok, identifikované popisným / súpisným číslom resp. parcelným číslom a podrobnosťami – byt ,
poschodie) v Zmluve t.j. po vykonaní ktorých je možné vykonať Pripojenie. Rovnako zahŕňa nastavenie technických parametrov Siete a v prípade, že je to potrebné aj aktivovanie koncového
telekomunikačného zariadenia či prístupového okruhu a inštaláciu zariadení alebo ich obstaranie.
Dohode o realizácii pripojenia predchdáza obhliadka (technické šetrenie) na zhodnotenie možností realizácie pripojenie vykonávaná Poskytovateľom.
Prípojka obsahuje zariadenie na príjem signálu vrátane napájania elektrickou energiou a 20m FTP/UTP káblu od vonkajšej antény pre pripojenie na jedno zariadenie Klienta napr. počítač.
Konkrétnu špecifikáciu zariadení prípojky vypracuje Poskytovateľ po obhliadke a zavisí od požiadavky klienta, zvoleného technického riešenia a podmienok v konkrétnej lokalite.
Poskytovateľ zabezpečí zariadenia prípojky, ich montáž, nastavenie, oživenie - sfunkčnenie
ZRIADENIE PRIPOJENIA Poskytovateľ realizuje prípojku - montuje a dodáva zariadenia, ktoré sa stávajú majetkom Klienta. Cena realizácie pripojenia t.j. cena ZRIADENIA pripojenia je uvedená
na Zmluve a bude vyúčtovaná ako osobitná položka t.j. osobitne od ceny služby pripojenia na INTERNET.
AKTIVÁCIA PRIPOJENIA Poskytovateľ ralizuje prípojku - montuje a dodáva zariadenia, ktoré zostávajú majetkom Poskytovateľa. Zariadenia a súčasti prípojky sú Klientovi zapožičané na
dohodnutý čas poskytovania služby pripojenia na sieť INTERNET. Cena realizácie pripojenia t.j. cena AKTIVÁCIE pripojenia je uvedená na Zmluve a bude vyúčtovaná ako osobitná položka t.j.
osobitne od ceny služby pripojenia na INTERNET.
Realizácia kabeláže, umiestňovanie zariadení, zdroj a el.napájanie atď. bude vykonávaná na zodpovednosť a podľa inštrukcií Klienta.
Predmetom služby realizácie pripojenia nie je:
- dodávka a montáž konštrukcie na upevnenie antény (konzola, stožiar a pod. )
- rozvod kabeláže, oživovanie káblových rozvodov event. nastavovanie switchov/routerov klienta
Uvedené práce a dodávky, ktoré nie sú predmetom realizácie pripojenia môže Poskytovateľ vykonať na požiadanie Klienta podľa osobitnej dohody uvedenej na záver formulára Zmluvy. Takto
prevedené práce budú účtované podľa platného cenníka sevisných služieb a výkonov ak nebolo vopred dohodnuté inak.
Klient potvrdí na odovzdávajúcom protokole prevzatie pripojenia špecifikované položkovite aj s prípadnými dodatočnými prácami.
Ceny realizácie pripojenia sú stanovené pre klientov využívajúcich služby pripojenia poskytované Poskytovateľom.
Zariadenia používané a dodávané na realizáciu pripojenia sú osobitne vedené v zozname Zariadení pripojenia vzhľadom nato, že uvedený zoznam sa aktualizuje a mení rýchlejšie ako Cenník a
uvedený Popis služieb.
Poskytovateľ zaviedol nasledovné obmedzenia na používanie koncových zariadení, ktoré dodával, alebo poskytol Klientovi: Koncové zariadenia sú obmedzené zaheslovaním prístupu do
konfiguračnej časti koncového zariadenia. Klient nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom zasahovať do koncových zariadení, alebo konfigurácií a zároveň sa ani pokúšať o prekonanie
konkrétneho typu ochrany.
POPIS DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB
lokálna IP adresa
lokálna IP adresa, NAT-ovaná (NAT - sieťový preklad adries, skupina klientských lokálnych IP adries je preložená na smerovači na verejnú IP adresu, čím je
umožnený prístup klienta k sieti internet)
pevná IP adresa
pevná verejná IP adresa ( Verejná pevná IP adresa slúži na priame pripojenie do siete internet s dostupnosťou všetkých portov priamo u Klienta. Služba sa
poskytuje priamým pridlením adresy klientovi alebo formun NAT 1:1 . Pevná znamená, že je samovoľne nemenná)
dvojnásobok uploadu
znovupripojenie - systémové
zmeny programov pripojenia *
navýšenie uploadu o 2 násobok (služba zvýši maximálnu dosiahnuteľnú rýchlosť UPLOAD na dvojnásobok v závislosti od daného programu. Platí iba pre
programy AVIAT PLUS 2, 4, 6, 8)
opätovné pripojenie v existujúcom prípojnom mieste (nakonfigurovanie znovu pripojenia Klienta)
zmena účastníckych programov na základe žiadosti klienta a dohode s Poskytovateľom
zmena je podmienená aktuálne platnou Zmluvou o pripojení a dohodou medzi Klientom a Poskytovateľom
POPIS SERVISNÝCH SLUŽIEB A VÝKONOV
PODMIENKY REALIZÁCIE SERVISNÝCH SLUŽIEB A VÝKONOV - SPÔSOB PREVEDENIA
nadštandardný servis
vzdialená správa
príplatok za osobitné servisné služby nadštandardného servisu s dobou zásahau 8 hod. a dobou na odstránenie poruchy 12 hod.
služba musí byť vopred dohodnutá
práca technickej podpory vzdialenou správou na počítači alebo v sieti klienta
práca jedného pracovníka (technika, montéra) Poskytovateľa počas servisu hradených Klientom
servisná práca a výkony sú účtované Klientovi pri odstraňovaní porúch či závad nezavinených Poskytovateľom len v odôvodnených prípadoch.
servisná práca
za odôvodnené prípady sa považujú tie servisné služby a výkony, ktoré nie sú zavinené Poskytovateľom alebo sú vykonávané na výslovné požiadanie Klieta.
zavinenie poruchy/závady na službe či zariadení a teda aj odôvodnenosť týchto služieb bližšie stanovujú VZP
cena práce sa vyráta násobkom každej začatej 1 hodiny práce počtom pracovníkov potrebných na vykonanie servisného zásahu.
doprava nad 10km
doprava pracovníkov Poskytovateľa servisným vozidlom k servisnému zásahu ku klientovi s miestom výkonu prác nad 10 km od prevádzky Poskytvateľa
doprava do 10 km
doprava pracovníkov Poskytovateľa servisným vozidlom k servisnému zásahu ku klientovi s miestom výkonu prác nad 10 km od prevádzky Poskytvateľa
reinštalácia pripojenia
zmena umiestnenia klientského zariadenia v mieste pripojenia
zmena ochrany routra
zmena hesla na wifi router
nastavenie router
nastavenie/konfigurácia routra / wifi routra
POPIS ADMINISTRATÍVNYCH SLUŽIEB
elektronická faktúra *
doručovanie poštou
vyhotovenie, spracovanie a zaslanie elektronickej faktúry mailom
doručovanie dokladov v papierovej podobe poštovým podnikom
vyhotovenie kópií dokladov
vyhotovenie, zaslanie kópie administratívneho dokladu (faktúra, zmluva a pod.)
zmeny v správe klientských
vzťahov
administratívna zmena v správe klientských vzťahov napr. na zmluve, v systéme správy zmlúv, zmena subjektu s vyhotovením dokladov, zmena hesla (PIN),
zmena významnej časti údajov na Zmluve a pod.
bankový prevod
administratívne spracovanie úhrad realizovaných Klientom prostredníctvom bankového prevodu je bezplatné
úhrada v hotovosti do pokladne
administratívne spracovanie hotovostnej úhrady Klienta v pokladni, vystavenie príslušných pokladničných dokladov a sprárovanie platieb
iné formy úhrad ako bankový
prevod a úhrada v hotovostí
spracovanie úhrady Klienta okrem bankového prevodu a hotovostnej úhrady do pokladne Poskytovateľa napríklad výber a administratívne spracovanie úhrad
Klienta zasielaných poštovou poukážkov
upomienka
vyhotovenie a zaslanie upomienky; proces upomienkovania je bližšie opísaný vo VZP v častiach o neplatení ceny - poplatkov zo strany Klienta
sankcia za nevrátenie zariadení
pripojenia
sankcia za nevrátenie zariadení pripojenia vo vlastníctve Poskytovateľa pri ukončení Zmluvy zo strany Klienta je uplatňovaná podľa VZP
sankcia za predčasné ukončenie
zmluvy
sankcia za ukončenie zmluvy pred uplynutím viazanosti dohodnutej v zmluve predstavuje základnú cenu za Služby v sieti INTERNET podľa Zmluvy
vynásobenú počtom účtovných období, o ktoré sa skráti trvanie zmluvy oproti trvaniu zmluvy – viazanosti dohodnutej pri podpise Zmluvy
úrok z omeškania
výška úroku z omeškania z dlžnej čiastky za každý deň omeškania s úhradou faktúr podľa platných právnych predpisov
INFORMÁCI PRE KLIENTOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
zľavu je potrebné si uplatniť pred podpisom Zmluvy preukázaním zdravotného postihnutia na základe ktorého Poskytovateľ rozhodne o jej udelení
VYSVETLENIE
cena
cena je uvádzaná vrátane DPH (daň z pridanej hodnoty)
Download

Popis služby v sieti Internet platný k 2.8.2013