Žiadosť o vydanie Pôžičkovej karty ŽOLÍK
Číslo obch. zástupcu:.............................................................................................................................................
(kreditnej platobnej karty s logom Master Card)
Meno a priezvisko / obchodné meno:....................................................................................................................
(ďalej ako „Žiadosť“ alebo „Žiadosť/Zmluva“)
Sídlo - mesto, ulica a číslo domu, PSČ:...................................................................................................................
(Vyplňujte len políčka bielej farby.)
IČO:.......................................................................................................................................................................
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155, DIČ: 2020411811, IČ DPH: SK 7020000207,
Obch. register: Okr. súd Bratislava 1, Odd.: Sa, vložka č. 341/B (ďalej aj „Banka“ alebo „VÚB“); vykonáva bankovú činnosť
podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách pod dohľadom Národnej banky Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava;
banková licencia NBS č. UBD-1744/1996
Za VÚB: Consumer Finance Holding, a.s. (ďalej ako „CFH“ alebo „Správca“); Sídlo: Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok; Prevádzkareň a
vybavovanie reklamácií: Bernolákova 4681/17, 058 01 Poprad; IČO: 35923130, DIČ: 2021981797, IČ DPH: SK 7020000207, Obch. register: Okr. súd
Prešov; Odd.: Sa, vI. č.:10315/P, infolinka: 0850 111 007, e-mail: [email protected], Samostatný finančný agent reg. č. 5644
Číslo Zmluvy (vyplní CFH)
I. Osobné údaje o Klientovi
Titul
Meno
Priezvisko (meno a priezvisko bude v tomto tvare na karte – max. 24 znakov)
Adresa trvalého bydliska (zašleme Vám na ňu PIN kód k Vašej karte, a to doporučene do vlastných rúk)
Ulica, číslo domu
Mesto
PSČ
Mesto
PSČ
Adresa pre zasielanie korešpondencie (vyplňte len ak sa líši od adresy trvalého bydliska)
Ulica, číslo domu
Rodné číslo
Číslo občianskeho preukazu
Pobyt na súčasnej adrese od
/
/
Telefón – pevná linka
Telefón – mobil
(mesiac/rok)
E-mail
(uvedenie aspoň jedného telefónneho čísla je povinné)
Rodinný stav
slobodný/á
ženatý/vydatá
rozvedený/á
vdovec/vdova
druh/družka
Počet vyživovaných detí
(počet osôb v domácnosti, ktoré nie
sú samostatne zárobkovo činné)
Vlastníte platobnú kartu?
áno
nie
Náklady na bývanie
Najvyššie ukončené vzdelanie
(nájom, inkaso, tel.,...)
priemerne za mesiac
€ vlastný dom/byt
€ dom/byt na pôžičku
€ družstevný/štátny byt
€ u rodičov (príspevok)
€ podnájom
Pracovné zaradenie
základné
SŠ bez maturity
SŠ s maturitou
VŠ - bakalárske
VŠ
štátny zamestnanec
zamestnanec
zamestnanec v zahraničí
podnikateľ/ka
starobný dochodca/kyňa
invalidný dôchodca/kyňa
výsluhový dôchodok
v domacnosti/opatrovanie
nezamestnaný/á
na materskej dovolenke
študent
Sektor
verejný
súkromný
ostatné (študent, nezamestatný/a, dôchodca, v
domácnosti....)
Celková výška mesačných splátok pôžičiek, lízingov, hypoték…
€ (priemerne za mesiac)
II. Údaje o zamestnaní
Priemerný čistý mesačný príjem za posledných 6 mesiacov
Podnikatelia – základ dane za minulý rok
€ (ak poberáte dôchodok alebo príspevok za opatrovanie, prosím,
Zamestnávateľ
priložte rozhodnutie o jeho výške)
€ (prosím, priložte kópiu Daňového priznania s pečiatkou Daňového úradu)
IČO
Telefón na mzdovú učtáreň
V súčasnom zamestananí od
/
(mesiac/rok)
III. Podmienky úveru
Vyberte si jednu z možností:
Štandardná úroková sadzba v zmysle platného Cenníka
úverový rámec 300 € a splátka 10 €
úverový rámec 600 € a splátka 20 €
úverový rámec 900 € a splátka 30 €
úverový rámec 1 500 € a splátka 50 €
úverový rámec 3 000 € a splátka 100 €
úverový rámec 5 100 € a splátka 170 €
stanovená pre každého klienta indiviuálne
IV. Údaje k používaniu kreditnej platobnej karty
Rodné priezvisko matky (uveďte aj v prípade, že už nežije)
Heslo (vytvorte si vlastné heslo, ktoré má max. 20 znakov, bez dĺžňov, mäkčeňov a medzier)
(slúži na overenie Vašej totožnosti pri telefonickom kontakte)
(bez hesla nie je možný telefonický kontakt a spracovanie Žiadosti)
Číslo Vášho bežného účtu v banke:
/ kód banky
Spôsob úhrady mesačných splátok (krížikom označte jednu z možností)
bezhotovostným prevodom z účtu v banke
poštovou poukážkou
Prosíme,
za
ne budnite sa
na druhej strane
podpísať.
Ďakujeme.
pri pokladni v banke
Želáte si mať možnosť čerpať peniaze bezhotovostným prevodom na Váš účet? (bez uvedenia čísla Vášho účtu nie je prevod peňazí možný)
/ kód banky
áno na účet č.:
(vyplňte, prosím, aj keď je účet rovnaký ako účet, z ktorého by ste splácali)
nie
V. Žiadosť o vyplatenie dlhu
Ak si želáte vyplatiť dlh na Vašej starej karte alebo iný dlh, uveďte výšku dlhu a číslo účtu, na ktorý ho máme vyplatiť: (naraz možno vyplatiť až 3 rôzne dlhy)
Číslo účtu, na ktorý Váš dlh splácate:
Kód banky:
Variabilný symbol, ktorý používate pri splácaní Vášho dlhu:
Suma na vyplatenie dlhu:
/
€
Dlh č. 2:
/
€
Dlh č. 3: /
€
12 - 2011 - 01
Dlh č. 1:
ziadost Zolik 12-2011-01.indd 1
2.2.2011 9:08
VI. Vyhlásenia Klienta:
Podpisom tejto Žiadosti dobrovoľne vyhlasujem a potvrdzujem nasledovné:
1.
Deň splatnosti Štandardnej mesačnej splátky je 45. deň od 1. dňa predchádzajúceho mesiaca a bude uvedený vo Výpise.
n
Indikatívny výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov (ďalej ako RPMN): S = ∑ Ak (1+X)−tk
k=1
Pri predpoklade, že:
• Štandardná úroková sadzba a poplatky zostanú po celú dobu zmluvného vzťahu nezmenené;
• Klient vyčerpá spotrebiteľský úver platbou Kartou u obchodníka dňa 1. 1. 2011;
• S - výška spotrebiteľského úveru je 900 €;
• n - počet splátok je 53; k je poradové číslo splátky; Ak je výška k-tej splátky,
A1 až A(n-1) - prvá až predposledná splátka je 30 €, An - posledná splátka je 21,40 €;
• A - celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, je 1 581,40 €;
• N - celkové náklady spotrebiteľa spojené so spotrebiteľským úverom sú 681,40 €;
• X - RPMN je 31,50 %.
3. Priemerná hodnota RPMN pre kreditné karty na Slovensku: nezverejňuje sa
Podpisom tejto Žiadosti dobrovoľne vyhlasujem a potvrdzujem nasledovné:
4. Všetky údaje týkajúce sa mojej osoby uvedené v tejto Žiadosti sú pravdivé, aktuálne, úplné, dobrovoľné a nevynútené.
5. Splnomocňujem Banku k overovaniu si poskytnutých údajov, resp. k vyžiadaniu ďalších údajov k posudzovaniu úveru.
6. Podpisom tejto Žiadosti udeľujem Správcovi súhlas s poskytovaním imformácií o tejto Žiadosti obchodnému zástupcovi
identifikovanému v Žiadosti.
7. Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v tejto Žiadosti Bankou a/alebo CFH a ďalšími subjektmi
uvedenými v Obchodných podmienkach pre vydanie a používanie kreditných platobných kariet vydávaných Všeobecnou úverovou
bankou, a.s., v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. (ďalej len „OP“) a Bankou a/alebo CFH poverenými
osobami uvedenými na internetovej stránke Banky a/alebo CFH, za účelom overovania mojej úverovej spôsobilosti, kontroly rizika
budúcich obchodov, plnenia Zmluvy a ďalších účelov uvedených v OP. Súhlas udeľujem v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. na
dobu 10 rokov od podpisu Žiadosti. V prípade vzniku záväzkového vzťahu súhlas udeľujem na dobu trvania záväzkového vzťahu
a na dobu 10 rokov od zániku tohto záväzkového vzťahu, pričom svoj súhlas som oprávnený odvolať najskôr po jednom roku od
zániku predmetného záväzkového vzťahu alebo od udelenia súhlasu pre prípad, že Zmluva nevznikne, a to písomným vyhlásením
doručeným Banke a Správcovi.
8. Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v Žiadosti/Zmluve na účel zasielania marketingových ponúk; tento
súhlas môžem zrušiť písomným oznámením doručeným na adresu Consumer Finance Holding, a.s. 29.augusta 3, 058 01 Poprad.
Pokiaľ som nižšie v tomto odseku neodmietol/la vydanie platobnej karty, žiadam v súvislosti so zasielaním marketingových ponúk
aj o vydanie platobnej karty vydávanej VÚB, a.s. v spolupráci s Consumer Finance Holding, a.s. Súhlasím so spracúvaním mojich
osobných údajov v Žiadosti/Zmluve za účelom vydania platobnej karty, pričom beriem na vedomie, že na vydanie platobnej karty
nemám právny nárok.
Odmietam vydanie platobnej karty.
9. Týmto potvrdzujem, že som bol oboznámený so všetkými skutočnosťami podľa § 10 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. Vyhlasujem, že
disponujem súhlasom dotknutej osoby s uvádzaním rodného priezviska matky v Žiadosti.
10. Vyhlasujem, že pred podpisom tejto Žiadosti som sa oboznámil s (a) OP, ktoré sú súčasťou tejto Žiadosti, súhlasím s nimi a
zaväzujem sa ich dodržiavať, (b) Cenníkom, ktorý je prílohou tejto žiadosti, Štandardnou úrokovou sadzbou a Sankčnou úrokovou
sadzbou a spôsobom ich určenia, (c) zmluvnými podmienkami prostredníctvom Formulára pre štandardné európske informácie o
spotrebiteľskom úvere, ktorý mi bol písomne doručený a prevzal som ho.
11. Výška Štandardnej úrokovej sadzby je variabilná, určuje ju Banka je uvedená a zverejnená v Cenníku. Banka je oprávnená výšku
Štandardnej úrokovej sadzby jendostranne meniť za podmienok stanovených v Obchodných podmienkach.
12. Súhlasím s tým, že Banka je oprávnená, po posúdení mojej schopnosti splácať úver, poskytnúť mi nižší Úverový rámec, ako som
žiadal, resp. aký mi bol predschválený.
13. Dávam výslovný súhlas, aby mi Banka a/alebo Správca zasielali SMS správy. Súhlasím, že obsahom zaslanej SMS správy môžu byť
informácie, ktorých obsahom je bankové tajomstvo a/alebo moje osobné údaje. Zmenu čísla mobilného teléfónu som povinný
2.
bezodkladne oznámiť.
14. Dobrovoľne súhlasím s tým, aby Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava poskytla moje osobné
údaje v nasledovnom rozsahu: či som zamestnaný, u akého zamestnávateľa a na základe akého pracovnoprávneho vzťahu, dobu
trvania zamestnania a poistenia, výšku vymeriavacieho základu u všetkých alebo jednotlivých zamestnávateľov a priemernú
výšku vymeriavacieho základu, či som poberateľom invalidného dôchodku, Banke a Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., so sídlom
Malý trh 2/A, Bratislava 811 01, IČO 35869810, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.
30071/B (ďalej len „SBCB“) a aby Banka poskytla Sociálnej poisťovni a SBCB osobné údaje v rozsahu uvedenom v tejto žiadosti za
účelom ich overovania v súvislosti so vznikom a trvaním záväzkového vzťahu s Bankou. Súhlas udeľuje na dobu do uplynutia 10
rokov od udelenia súhlasu; súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov,
za ktorých bol súhlas udelený. Vyhlasujem, že som si vedomý svojich práv dotknutej osoby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
15. Podpisom tejto Žiadosti vyjadrujem svoj súhlas so sprístupnením a poskytnutím všetkých údajov o všetkých úveroch a bankových
zárukách mne poskytnutých, údajov o pohľadávkach a údajov o zabezpečení pohľadávok, ktoré má voči mne Banka z poskytnutých
úverov a bankových záruk, údajov o splácaní mojich záväzkov z poskytnutých úverov a bankových záruk, údajov o zabezpečení,
ktoré poskytujem za splácanie úverov a bankových záruk a údajov o mojej bonite a dôveryhodnosti z hľadiska splácania mojich
záväzkov, a to vrátane údajov získaných Bankou v priebehu rokovania o uzavretí týchto obchodov, ktoré podliehajú ochrane
bankového tajomstva v rozsahu stanovenom Zákonom o bankách, a to: podniku pomocných bankových služieb, SBCB, ktorý
je prevádzkovateľom spoločného registra bankových informácií podľa Zákona o bankách, subjektom povereným spracúvaním
údajov v spoločnom registri bankových informácií za podmienok ustanovených osobitným zákonom, ako aj bankám a pobočkám
zahraničných bánk v zmysle Zákona o bankách a Národnej banke Slovenska.
16. Podpisom tejto Žiadosti udeľujem výslovný a dobrovoľný súhlas Banke, aby údaje a informácie, podľa predchádzajúceho bodu,
ktoré získa od SBCB, poskytla Správcovi. Tento súhlas udeľujem aj pre prípad, že nedôjde k uzavretiu Zmluvy, a to za účelom
ohodnotenia mojej bonity ako žiadateľa o vydanie Karty a schopnosti splácať záväzky. Súhlas udeľujem na dobu 10 rokov od
podpisu Žiadosti. V prípade vzniku záväzkového vzťahu súhlas udeľujem na dobu trvania záväzkového vzťahu a na dobu 10
rokov od zániku tohto záväzkového vzťahu. Som oprávnený odvolať svoj súhlas najskôr po jednom roku od zániku predmetného
záväzkového vzťahu alebo od udelenia súhlasu pre prípad, že Zmluva nevznikne, a to písomným oznámením doručeným Banke
a Správcovi.
17. Beriem na vedomie, že Banka mi poskytne jedno vyhotovenie Zmluvy v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu.
18. Beriem na vedomie, že som oprávnený od Zmluvy odstúpiť za podmienok podľa čl. X. bod 67. Obchodných podmienok.
19. Súhlasím s uložením originálu tejto Žiadosti v CFH.
20. Nie som osobou s osobitným vzťahom k Banke v zmysle zákona č. 483/2001 Z. z.
21. Vyhlásenie klienta v zmysle Zákona č. 186/2009 Z. z.o finančnom sprostredkovaní.
Vyhlasujem, že:
•som sa v dostatočnom časovom predstihu pred uzatvorením zmluvy o poskytovaní finančnej služby oboznámil s návrhom
zmluvy a jej prílohami, ako aj s obsahom Informácií o finančnom sprostredkovaní, ktoré mi boli doručené a tieto som prevzal
•som porozumel charakteru a rizikám finančnej služby a zodpovedne som prijal rozhodnutie týkajúce sa finančnej služby
•beriem na vedomie, že ak nedoručím finančnej inštitúcii vyplnený dotazník, ktorý je súčasťou Informácií o finančnom
sprostredkovaní znamená to, že som preukázateľne odmietol poskytnúť uvedené informácie a trvám na uzavretí zmluvy
•som bol dostatočne a podrobne informovaný o podmienkach a charaktere zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ako
aj o prípadných rizikách z nej vyplývajúcich
Prijatím a schválením Žiadosti zo strany Banky sa táto Žiadosť stáva Zmluvou o vydaní a používaní kreditnej platobnej karty VÚB, a.s.,
vydávanej v spolupráci s CFH. Účinnosť Zmluvy je viazaná na splnenie odkladacích podmienok, ktorými sú vydanie Potvrdzujúceho listu
a doručenie PIN kódu Klientovi. OP, Cenník a Potvrdzujúci list sú súčasťou tejto Žiadosti/Zmluvy.
VII. Úverové poistenie (poistenie schopnosti splácať) (uzatvorenie poistenia je nepovinné)
Za podmienky, že som nižšie v tomto odseku neodmietol/la poistenie, súhlasím s tým, že Banka v môj prospech uzatvorila poistenie mojej schopnosti splácať úverové splátky v zmysle A) Základného súboru poistenia podľa Rámcovej zmluvy o poistení č. VÚB/SKK2
uzatvorenej medzi Bankou a Poisťovňou Cardif Slovakia, a.s. (ďalej ako „poisťovateľ“), alternatívne za súčasného splnenia podmienok, že som nižšie v tomto odseku neodmietol/la poistenie, a že som prijal/a komplexný súbor poistenia B), súhlasím s tým, že Banka v môj
prospech uzatvorila poistenie mojej schopnosti splácať úverové splátky v zmysle B) Komplexného súboru poistenia podľa citovanej Rámcovej zmluvy o poistení.
Ďalej vyslovujem svoj súhlas, aby Banka bola osobou oprávnenou na prijatie poistného plnenia v mojom mene.
Beriem na vedomie, že čiastka vo výške:
A) 1,92 % zo schválenej štandardnej splátky úveru v prípade poistenia pre prípad smrti, plnej a trvalej invalidity a pracovnej neschopnosti; alebo
B) 6,50 % zo schválenej štandardnej splátky úveru v prípade poistenia pre prípad smrti, plnej a trvalej invalidity, pracovnej neschopnosti a straty zamestnania
zahrnutá do štandardnej splátky bude použitá na úhradu poistného podľa mnou zvoleného poistenia. Vo vzťahu k zvolenému poisteniu vyhlasujem, že spĺňam všetky podmienky pre poistenie a vznik poistenia v rozsahu zvoleného súboru poistenia podľa čl. 4 Všeobecných
poistných podmienok pre poistenie revolvingových úverov zo dňa 18. 06. 2007.
Som si vedomý/á svojho práva odmietnuť toto poistenie tým, že spolu s podpisom tejto Žiadosti zároveň označím krížikom nižšie uvedené odmietnutie poistenia.
Som si vedomý/á, že v prípade ak neoznačím odmietnutie poistenia krížikom, podpisom tejto Žiadosti vyjadrujem svoj súhlas s poistením v zmysle tohto článku.
Prijímam Komplexný súbor poistenia B) (neplatí pre podnikateľov)
Odmietam poistenie
Vyhlasujem, že som sa pred podpisom tejto Žiadosti oboznámil s obsahom Všeobecných poistných podmienok pre poistenie revolvingových úverov zo dňa 18. 06. 2007 uvedeným na internetovej stránke www.cardif.sk a dostupný v sídle poisťovateľa a vyjadrujem s nimi svoj
súhlas. Zároveň vyhlasujem, že údaje uvedené v tomto článku zodpovedajú skutočnosti, ďalej súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov pre účely tohto poistenia poisťovateľom, Bankou a CFH s tým, aby poisťovateľ, Banka a/alebo CFH boli oprávnení preskúmavať
skutočnosti, týkajúce sa poistnej udalosti.
Informácia sprostredkovateľa poistenia pred uzatvorením poistenia
v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Banka:
• je sprostredkovateľom poistenia a koná v mene – Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 36534978, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.
2547/B, (ďalej len “Poisťovňa”),
• odporúča ponúkané poistenie schopnosti splácať úverové splátky, nakoľko plne spĺňa požiadavky Klienta na poistenie,
• prehlasuje že nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní Poisťovne alebo na hlasovacích právach v Poisťovni ani
Poisťovňa ani osoba ju ovládajúca nemajú kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach
sprostredkovateľa,
• vykonáva sprostredkovanie poistenia na základe nevýhradnej zmluvy s Poisťovňou ako poisťovací agent. Banka je
oprávnená inkasovať poistné na osobitný účet Banky.
Na postup Banky pri vykonávaní sprostredkovania poistenia v mene a na účet Poisťovne, ktorý je
v rozpore s príslušnými právnymi predpismi je možné podať písomnú sťažnosť adresovanú Poisťovni.
Písomnú sťažnosť je možné zaslať aj na príslušný orgán dohľadu nad vykonávaním sprostredkovania poistenia podľa zákona č.
340/2005 Z. z. Spory vyplývajúce zo sprostredkovania poistenia je možné riešiť súdnou cestou alebo mimosúdnym vyrovnaním
na základe zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii
a o doplnení niektorých zákonov.
Klient podpisom Žiadosti potvrdzuje, že
• bol Bankou pri dojednávaní poistenia riadne informovaný v zmysle zákona č. 340/2005 Z. z.
o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• informácia sprostredkovateľa poistenia zodpovedá požiadavkám na poistenie schopnosti splácať úverové splátky,
• všetky údaje, ktoré uviedol v Žiadosti sú pravdivé a úplné.
skeho preukazu a
Prosíme, priložte podpísanú kópiu Vášho občian
ďalšie doklady. Ďakujeme.
Vyplní Klient:
V:
Podpis Žiadateľa – Klienta:
Vyplní Banka:
Dňa:
V Poprade
Dňa:
Za VÚB, a.s.:
CFH na základe plnomocenstva
ziadost Zolik 12-2011-01.indd 2
2.2.2011 9:08
Download

Žiadosť o pôžičkovú kartu ŽOLÍK