Každá škola, ktorá sa prihlásila do Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho
školstva (ďalej len "Projekt") sa v prihláške zaviazala k vypracovaniu školského projektu (školy, ktoré získali tablety
k vypracovaniu dvoch školských projektov). Toto platí osobitne pre každé pracovisko alebo zložku školy, ktorá
získala techniku z Projektu. Projekty sa teda vypracúvajú za každé pracovisko resp. zložku osobitne. T.j.:
•
•
•
ak techniku získala Základná škola s materskou školou aj Materská škola pri základnej škole, očakávame
projekt(y) aj za Základnú školu, aj za Materskú školu
ak techniku získala škola aj jej elokované pracoviská, očakávame projekt(y) aj za školu, aj za každé
elokované pracovisko
a pod.
Zoznam projektov, ktoré sa škola zaviazala vypracovať, nájdete na stránke www.digiskola.sk/skoly. Na tejto
stránke sa prihláste do interného projektového systému:
•
•
prihlasovacím menom je starý kód školy KODSKO, pod ktorým sa škola resp. pracovisko či zložka
prihlasovali do projektu – je to deväť miestne číslo, uvedené je aj na Zmluve o výpožičke.
heslom je e-mailová adresa gestora projektu na príslušnej škole, zložke či pracovisku – škola uviedla túto
adresu v prihláške.
Pri prvom prihlásení sa do systému aktualizujte kontaktné údaje školy. Až po ich potvrdení sa v hornom menu
systému zobrazia odkazy "Novinky", "Kontakty" a "Školské projekty". Práve pod odkazom "Školské projekty" je
zoznam Vašich školských projektov a ďalšie informácie k nim.
Projekty v téme The SCHOOL DANCE sa odovzdávajú účasťou v súťaži na www.schooldance.sk. Pre všetky ostatné
témy platí nasledujúci postup:
•
•
•
•
Uložte metodický materiál alebo projektové video s multimediálnou prezentáciou na Projektové
úložisko (postup nasleduje v tomto dokumente nižšie).
Vyplňte informácie o projekte (Abstrakt, Kľúčové slová, Metodické pokyny atď.)
Zaraďte projekt do konkrétneho ISCEDu a predmetu. Ak je projekt určený pre viac predmetov,
zaraďte projekt do hlavného, najdôležitejšieho z nich, do predmetu, ktorého sa týka najviac. Možnosť
použiť predmet aj v iných predmetoch napíšte do Metodických pokynov k projektu.
Skontrolujte zapísané údaje a kliknutím na výrazné červené tlačidlo "Áno, naozaj chceme
odoslať/odovzdať tento projekt" nám projekt odošlite/odovzdajte.
Ak niektoré údaje k projektu neviete vyplniť hneď, zapísané údaje môžete priebežne ukladať a vrátiť sa k nim
neskôr. Všetky údaje o projekte, vrátane URL adries súborov, môžete meniť a upravovať až do chvíle
odoslania/odovzdania projektu.
V projekte je zapojených viac ako 4 tisíc škôl, čo znamená tisíce doručených projektov. Jednoducho nie je v našich
silách opravovať chyby a preklepy v takom množstve dát. Ďakujeme Vám za pochopenie a vopred sa
ospravedlňujeme, ak na Vaše žiadosti o opravy v odoslaných projektoch nebudeme reagovať.
Upload/Nahratie súborov na Projektové úložisko ownCloud pre školské projekty
1. Prihláste sa do Projektového úložiska
1. Username
2. Password
3. Prihlásenie
V internetovom prehliadači otvorte stránku Projektového úložiska na adrese https://digiskola-projekty.iedu.sk
Do prvého políčka
napíšte kód školy, resp. pracoviska školy, za ktoré chcete projekt nahrať.
Do druhého políčka
napíšte heslo pre vstup do projektového úložiska. Heslo máte napísané po
po kliknutí na zelené
prihlásení sa do systému http://www.digiskola.sk/skoly v záložke
tlačidlo Pridať nový projekt – Pridať... .
Kliknite na tlačidlo
.
2. Zatvorte uvítacie okno
Okno, ktoré sa zobrazí pri prvom prihlásení, ignorujte a zatvorte ho kliknutím na krížik vpravo hore.
3. Kliknite na tlačidlo pre upload/nahratie súboru
V strednej časti plochy je zoznam priečinkov a súborov, ktoré ste nahrali. Priečinky
boli vytvorené automaticky systémom, vôbec si ich nevšímajte.
a
a súbor
Kliknite na tlačidlo pre upload/nahratie nového súboru v strednej časti plochy hore.
Otvorí sa dialógové okno pre upload/nahratie súboru.
4. Nájdite súbor s Vaším projektom na disku Vášho počítača
Dialógové okno pre upload/nahratie súboru môže vyzerať trochu inak ako na obrázku. Záleží to na tom, v akom
internetovom prehliadači práve prezeráte túto stránku.
V dialógovom okne pre upload/nahratie nájdite súbor, ktorý chcete nahrať na Projektové úložisko (t.j. metodický
materiál v prípade materských škôl a škôl bez tabletov, alebo video v prípade škôl s tabletmi).
Potvrďte výber súboru kliknutím na tlačidlo
.
Súbor sa nahrá na Projektové úložisko. Nahrávanie môže trvať dlhšie v závislosti od veľkosti nahrávaného súboru.
Buďte preto trpezliví a počkajte, kým sa upload/nahratie súboru úplne dokončí.
5. Otvorte okno pre zdieľanie súboru s Vaším projektom
Po dokončení uploadu/nahratia súboru na Projektové úložisko sa stránka automaticky obnoví a v zozname
priečinkov a súborov v strednej časti plochy pribudne riadok s práve nahratým súborom.
Prejdite kurzorom myši na riadok s práve nahratým súborom. V strede riadka sa objavia odkazy
a
(alebo
). Kliknite na odkaz
(alebo
, je to to isté).
,
Otvorí sa dialógové okno pre zdieľanie súboru.
6. Skopírujte si adresu pre zdieľanie súboru s Vaším projektom do schránky alebo do textového
súboru
1. najskôr musíte
zaškrtnúť toto políčko
2. potom skopírujte
túto url adresu
V dialógovom okne pre zdieľanie súboru zaškrtnite políčko
.
Po zaškrtnutí políčka sa zobrazí url adresa pre zdieľanie Vášho súboru. Práve túto adresu skopírujte do schránky
alebo do textového súboru a potom ju vložte do formulára pre pridanie projektu po prihlásení sa do systému
http://www.digiskola.sk/skoly v záložke
po kliknutí na zelené tlačidlo Pridať nový projekt –
Pridať... .
7. Pre školy s tabletmi: Opakujte postup pre upload/nahratie súboru a uložte na Projektové úložisko
okrem videa aj multimediálny materiál k videu.
Ak ste k videu multimediálny materiál vytvorili pomocou niektorej on-line služby (napr. Tuul.sk a pod.), materiál sa
nedá exportovať do súboru, ale je dostupný on-line na internete, tento krok môžete preskočiť.
8. Odhláste sa z Projektového úložiska
Po skončení uploadu/nahrávania súboru na Projektové úložisko sa odhláste. Na ploche vpravo hore je napísané
deväťmiestne číslo – kód školy, pod ktorým ste práve uploadli/nahrali súbor. Kliknutím na toto číslo sa otvorí
ponuka s čiernym pozadím. V ponuke kliknite na odkaz
.
9. Vráťte sa do systému www.digiskola.sk/skoly, do formulára pre Pridanie projektu vložte práve
skopírovanú adresu (v prípade škôl s tabletmi dve adresy) pre zdieľanie súboru, vyplňte informácie
o projekte, zaraďte projekt do predmetu a odošlite/odovzdajte projekt.
Download

v PDF súbore