Bratislava, 11/03/2014
Vážení kolegovia
zapojení v Národnom projekte Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
(ďalej len DigiŠkola.sk) aj na mesiac november 2014 sme pre Vás v spolupráci s partnerom nášho projektu
Metodicko-pedagogickým centrom pripravili sériu školení k digitálnym setom, ktoré ste obdržali z projektu DigiŠkola.sk:
• Na webovej stránke projektu www.digiskola.sk sú zverejnené inštruktážne videá k ovládaniu a používaniu
interaktívnej tabule aj tabletov.
• Pre tých, ktorým nestačia inštruktážne videá, sme pripravili sériu krátkych 2-hodinových informačných seminárov
k tabuliam a 3-hodinových základných a rozširujúcich školení k tabletom. Harmonogram týchto seminárov a školení
je priložený a nájdete ho aj na webovej stránke projektu www.digiskola.sk
Prihlasovanie na semináre a školenia prebieha u koordinátorov projektu v jednotlivých regiónoch, kontakty
na nich nájdete na www stránke v sekcii kontakty.
• Metodicko-pedagogické centrum ponúka pre záujemcov o dlhodobejšie akreditované školenia nasledovné
2 akreditované vzdelávacie programy, orientované na skvalitnenie zručností v oblasti využívania Interaktívnych tabúľ:
a) akreditovaný vzdelávací program s názvom Interaktívna tabuľa vo výchovno-vzdelávacej činnosti materskej
školy, určený pre materské školy, číslo akreditácie 749/2012-KV); počet hodín 30 prezenčne, 10 dištančne, 15 kreditov
b) akreditovaný vzdelávací program Interaktívna tabuľa v edukačnom procese, pre základné a stredné školy,
číslo akreditácie 37/2010-KV), počet hodín 30 prezenčne, 10 dištančne, 15 kreditov
V prípade, že Vás zaujala ponuka akreditovaných školení, prihlásiť na ne sa môžete cez formulár Metodickopedagogického centra v rámci národného projektu Profesijný a kariérový rast (PKR) na stránke
www.mpc-edu.sk, časť „Vzdelávanie/prihlášky“
Informačné semináre a školenia budú prebiehať počas celého školského roka.
Konkrétnu ponuku na ďalšie obdobie budeme aktualizovať na základe spätnej väzby od Vás a zverejníme na webovej
stránke projektu www.digiskola.sk. Na tejto stránke nájdete aj podporné materiály ku školeniam, návody na prácu,
inštruktážne videá a ďalšie informácie o školeniach.
S pozdravom
Vaša digiškola
Spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
01
ŠKOLENIA v rámci Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho
systému regionálneho školstva
MIESTO KONANIA
• Regionálne pracoviská MPC / Banská Bystrica, Prešov
• Detašované pracoviská MPC / Trnava, Nitra, Trenčín, Komárno, Žilina, Košice
Školenia budú prebiehať v miestnosti vybavenej interaktívnou tabuľou.
HARMONOGRAM
Školenia budú prebiehať každý pracovný deň.
1. – 30. NOVEMBER 2014 / pondelok - piatok
08.00 h – 10.00 h
Informačný seminár k používaniu interaktívnej tabule - 1. skupina
10.30 h – 12.30 h
Informačný seminár k používaniu interaktívnej tabule - 2. skupina
13.00 h – 16.00 h
Základné školenie k ovládaniu tabletov alebo
Rozširujúce školenie k používaniu tabletov
Svoj záujem o účasť na niektorom seminári alebo školení nahláste vopred regionálnemu koordinátorovi projektu.
Na seminár alebo školenie budete zaradení až po potvrdení termínu od koordinátora.
Cestovné hradí vysielajúca organizácia.
Informačné semináre a školenia budú prebiehať počas celého školského roka.
Konkrétna ponuka na ďalšie obdobie bude zverejnená na webovej stránke projektu www.digiskola.sk.
Na tejto stránke nájdete aj podporné materiály ku školeniam, návody, inštruktážne videá
a ďalšie informácie o školeniach.
Spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
02
OBSAH SEMINÁROV A ŠKOLENÍ
Informačný seminár k používaniu interaktívnej tabule
(pôvodný názov v septembri 2014 Základné vzdelávanie s interaktívnou tabuľou)
Prezentácia s ukážkami využitia interaktívnej tabule:
•
Možnosti tvorby textov a obsahov
•
Možnosti akcií
•
Práca s obrázkami, videom
•
Priraďovacie cvičenia
•
Triediace cvičenia
•
Prepájanie s inými odkazmi na web
Na seminár si môžete priniesť notebook, ktorý ste dostali spolu s interaktívnou tabuľou.
Je na ňom nainštalovaný softvér k interaktívnej tabuli a na seminári si môžete priamo odskúšať prezentované témy.
Poradie preberaných tém určuje lektor školenia. Seminár nie je akreditovaný, nie sú zaň kredity.
Základné školenie k ovládaniu tabletov
•
inštalácia tabletu, prepojenie s gmail účtom, základné nastavenia
•
ovládanie tabletu, spustenie aplikácie v tablete
•
nainštalovanie a odinštalovanie aplikácie (aplikácia Škola na dotyk, Google Play)
Na školenie je potrebné priniesť si so sebou tablet, ktorý ste dostali z projektu (nie vlastný, ani tablety z iných projektov).
Tému školenia v konkrétnom termíne určuje lektor, informáciu Vám poskytne koordinátor pri prihlasovaní.
Poradie preberaných tém určuje lektor školenia.
Školenie nie je akreditované, nie sú zaň kredity.
Rozširujúce školenie k používaniu tabletov
•
Tvorba poznámok a prezentovanie pomocou aplikácie S-Poznámka
•
Tvorba didaktických testov cez Socrative
•
Tvorba prezentácií s využitím služby TUUL.sk
Na školenie je potrebné priniesť si so sebou tablet, ktorý ste dostali z projektu (nie vlastný, ani tablety z iných projektov).
Tému školenia v konkrétnom termíne určuje lektor, informáciu Vám poskytne koordinátor pri prihlasovaní.
Poradie preberaných tém určuje lektor školenia.
Školenie nie je akreditované, nie sú zaň kredity.
Spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
02
03
Download

o projekte pre ITAPA