TECHEM spol. s r. o. Hattalova 12 831 03 Bratislava 3
TECHEM spol. s r. o.
Hattalova 12
831 03 Bratislava 3
Stavebné bytové družstvo Bratislava IV
www.techem.sk
Polianky 9
manažér predaja a marketingu
844 37 B r a t i s l a v a
Ing. Jozef Bojkovský
Telefón: (02) 491 064-14, 11
Kont. osoba: p. Bartáková
Telefax:
(02) 491 064-40
[email protected]
Bratislava, 25.8.2011
Cenová ponuka pre objekty v správe
správe „SBD IV, Bratislava“
Vec:
Ponuka číslo: JBJB-108
1086
I. Dodávka a montáž prístrojov – rozde ľ ovač
ovač ov vykurovacích nákladov (RVN)
•
Elektr
Elektronický
onický rozdeľovač vykurovacích nákladov data III s integrovaným rádiovým modulom
modulom
- odpočet bez vstupu do bytu
Základné
Základné informácie o prístroji RVN data III:
rádiový prenos
posledných 12 mesačných a polmesačných údajov o spotrebe, hodnota
spotreby k dátumu prepnutia a hlásenie stavu prístroja = ochrana proti
manipulácii
počet teplotných snímačov
dva, výhodou oproti jednosnímačovému prístroju je oveľa presnejšie
prerozdelenie nákladov v rámci domu
registrácia spotreby
už od teploty vykurovanej plochy radiátora 22,5°C a rozdiel teplôt
radiátor/prostredie viac ako 4 K
nasadenie
vhodné aj pre nízkoteplotné vykurovacie systémy, ako aj pri nízkych
teplotách (temperovaní) štandardných vykurovacích systémov
životnosť batérie
min. 10 rokov + rezerva
režim
zimný a letný - špeciálny software v mikroprocesore prístroja zabezpečuje,
že v letných mesiacoch, kedy sa nevykuruje, sa parametre registrácie
spotreby automaticky prepnú tak, že nenabiehajú žiadne jednotky spotreby,
pokiaľ sa nevykuruje
štartovací dátum
voliteľný – zabezpečuje aktivovanie merania v jedinom okamihu v celom
dome
vysielací režim
výber z rôznych variantov vysielacích režimov podľa individuálnych
požiadaviek
zobrazované údaje
- aktuálna spotreba v prebiehajúcom rozúčtovacom období
- minuloročná spotreba
- posledné štvorčíslie výrobného čísla prístroja
č.ú.: 1802146313/7500, ČSOB Bratislava • IČO: 31355625 • DIČ: 2020313757 • IČ DPH: SK2020313757
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Sro, vo vložke č. 5519/B
zobrazenie servisným prístrojom
- najvyššia dosiahnutá teplota vykur. telesa za rozúčtovacie obdobie
- aktuálna teplota snímača vykurovacieho telesa
- aktuálna teplota snímača okolitého priestoru
maximálna spoľahlivosť
bez ručného prepisovania odčítaných údajov, bez dodatočných termínov
odpočtov, bez odhadov spotreby
individuálna kontrola
odčítané hodnoty vo vyúčtovaní si môže užívateľ bytu porovnať
s hodnotou zobrazujúcou sa na čitateľnom displeji prístroja počas
celého roka
archivácia spotrieb
v polmesačných intervaloch, výmena užívateľov si nevyžaduje dodatočný
odpočet v byte
výnimočný znak
neustála samokontrola mikroprocesorom, prístroje sú chránené
elektronickou plombou proti demontáži a ovlyvňovaniu a každý cudzí
zásah je zaznamenaný
ďalšia úspora energie
rádiové rozdeľovače Techem sú ako jediné na trhu vybavené funkciou,
ktorá umožňuje po doplnení prídavnými regulačnými zariadeniami
usporiť až 10 % energie iba automatickým pôsobením na vykurovaciu
sústavu bez vplyvu ľudského faktora
podrobnejšie informácie
•
viď priložené prospekty
Cenová kalkulácia
Produkt
Elektronický rozdeľovač vykurovacích nákladov s integrovaným
rádiovým modulom data III – dvojsnímačový na meranie spotreby tepla
z vykurovacích telies. Prístroj s optickým rozhraním a lítiovou batériou
s dlhodobou životnosťou minimálne 10 rokov + rezerva.
Zodpovedá slovenskej norme STN EN 834
(včítane štandardného montážneho materiálu).
Bližšie informácie v priloženom prospekte.
Cena
Cena
bez DPH/ks
s DPH/ks
14,04 €
16,84 €
1,80 €
2,16 €
15,84 €
19
19,00 €
Prípravné montážne práce, montáž, uvedenie do prevádzky
Spolu v EUR
Techem - rádiové rozdeľovače data III ponúkajú viac – s regulačným systémom
adapterm je možné upraviť reguláciu dodávky tepla do Vášho objektu a pritom
Techem - rádiové rozdeľovače data III ponúkajú viac – s regulačným systémom
adapterm je možné upraviť reguláciu dodávky tepla do Vášho objektu a pritom aktívne
využívať informácie z rádiových rozdeľovačov data III. Výsledkom je ďalšia úspora
spotreby tepla v objekte v priemere 7-10 %.
Základné
informácie
v rámci
pilotného
projektu
www.adapterm.sk, príp. www.techem.sk.
2
Magurka
si
môžete
pozrieť
na
internete:
•
Elektronický rozdeľovač vykurovacích nákladov twintwin-tech opti
optica kompakt
- odpočet v byte
Základné informácie
informácie o prístroji RVN twintwin-tech optika kompakt (TTO):
počet teplotných snímačov
dva (výhodou oproti jednosnímačovému prístroju je vyššia presnosť
prerozdelenia nákladov v rámci domu)
typy prístrojov
s produktovým programovaním, tzn. prístroj je naprogramovaný
na konkrétny typ radiátora (na želanie zákazníka aj s jednotkovým
programovaním – jednoduchšie vykonávanie servisu)
registrácia spotreby
už od teploty vykurovanej plochy radiátora 23°C
odchýlka merania
± 1,5%
nasadenie
vhodné aj pre nízkoteplotné vykurovacie systémy ako aj pri nízkych
teplotách (temperovaní) štandardných vykurovacích systémov
životnosť batérie
min. 10 rokov + rezerva
režim
zimný a letný špeciálny software v mikroprocesore prístroja
zabezpečuje, že v letných mesiacoch, kedy sa nevykuruje, sa parametre
registrácie spotreby automaticky prepnú tak, že nenabiehajú žiadne
jednotky spotreby, pokiaľ sa nevykuruje
štartovací dátum
voliteľný – zabezpečuje aktivovanie merania v jedinom okamihu v celom
dome
zobrazované údaje
- aktuálna spotreba v prebiehajúcom rozúčtovacom období, minuloročná
spotreba, predminuloročná spotreba (t. j. 35 mesiacov dozadu, možnosť
zobrazenia čiastkových spotrieb aj po mesiacoch)
- najvyššia dosiahnutá teplota vykur. telesa za rozúčtovacie obdobie
- aktuálna teplota snímača vykurovacieho telesa
- aktuálna teplota snímača okolitého priestoru
výnimočný znak
neustále prebieha samotest prístroja, v prípade manipulácie sa zobrazí
hlásenie o narušení so zaznamenaním presného času manipulácie
kontrola
servisným prístrojom je možné presne zistiť ako sa vyvíjala spotreba
jednotlivo počas posledných 12 mesiacov (rozpoznanie manipulácie)
•
Cenová kalkulácia
Produkt
Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov elektronický twintwin-tech
optica
optica kompakt – dvojsnímačový na meranie spotreby tepla
z vykurovacích telies. Prístroj s optickým rozhraním a lítiovou batériou
s dlhodobou životnosťou minimálne 10 rokov + rezerva.
Zodpovedá slovenskej norme STN EN 834.
(včítane štandardného montážneho materiálu)
Bližšie informácie v priloženom prospekte.
Prípravné montážne práce, montáž, uvedenie do prevádzky
Spolu v EUR
3
Cena
Cena
bez DPH/ks
s DPH/ks
12,00 €
14,40 €
1,32 €
1,58 €
13,32 €
15,98
15,98 €
Neoddeliteľnou súčasťou komplexnej dodávky pomerových rozdeľovačov je uzatvorenie zmluvy
na služby rozpočítania nákladov na teplo pre jednotlivých užívateľov bytov podľa hodnôt nameraných
na pomerových rozdeľovačoch vykurovacích nákladov.
II. Rozpoč
Rozpoč ítavanie pre elektronický RVN – základné služby
služby
Cena za štandardné rozpočítanie zahŕňa jedenkrát ročne zber údajov a následné rozpočítanie nákladov
na jedno zúčtovacie obdobie.
Rozpočítanie nákladov na vykurovanie možno vykonať aj kombinovaným spôsobom, t. j. časť roka,
kedy meranie bolo ešte odparovacími RVN alebo ešte nebolo inštalované (podľa m2) a časť roka podľa
individuálnej spotreby tepla nameranej elektronickými RVN. Cena za rozpočítanie sa z tohto dôvodu
nenavyšuje.
Popis
Cena bez DPH
Základná platba za byt, kanceláriu, sklad v EUR
Cena s 19% DPH
1,30 €
1,56 €
Služby spojené s odpočtom, resp. stanovenie spotreby náhradným spôsobom, rozúčtovanie:
֓ Elektronický rozdeľovač TECHEM v EUR
1,28 €
1,53 €
Príklad výpočtu ceny za rozúčtovanie pre bytový dom s priemerným počtom 3 rad./byt:
Základná platba za byt
Odpočet a rozúčtovanie elektronického rozdeľovača
TECHEM (oba typy)
Spolu bez DPH na 1 byt ročne
Spolu s DPH na 1 byt ročne v EUR
1,28 €
x
3
1,30 €
3,84 €
5,14 €
6,16 €
III. Realizácia
Elektronické rozdeľovače vykurovacích nákladov je možné namontovať kedykoľvek počas roka, požadované
vyúčtovacie obdobie sa do nich naprogramuje podľa potreby zákazníka.
IV. Všeobecné ustanovenia
1. Ponuka je platná 30 dní od predloženia.
2. Tieto ceny sú platné pre zúčtovacie obdobie roka 2011.
3. Celková cena dodávky na objekt bude vypočítaná z ceny merača v EUR vynásobenej počtom skutočne
namontovaných prístrojov.
4. Pokiaľ dôjde k zmene sadzby DPH, bude účtovaná sadzba platná v dobe fakturácie.
5. Ponuka je platná len pre objednávateľa uvedeného v záhlaví.
V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám radi k dispozícii.
S pozdravom
TECHEM spol. s r. o.
Ing. Jozef B o j k o v s k ý
manažér predaja a realizácie
Miriam Š č i b r a v á
marketing manager
4
Download

ve „SBD IV, Bratislava“