Cenník služby – Internet DSL
Neakciové účastnícke programy
Názov programu
Download / Upload
(v kbps)
DSL Internet 1
512/128
DSL Internet 5
5120 / 512
DSL Internet 10
10240 / 512
DSL Internet 20
20480 / 512
Zriaďovací poplatok
Popis služby
Zriadenie pripojenia DSL Internet pri 0 mesačnej
viazanosti zmluvy
Predplatené dáta
Mesačný poplatok
Neobmedzené
Neobmedzené
Neobmedzené
Neobmedzené
Poplatok
169,00 €
Splatnosť ceny
jednorázovo
Doplnkové služby, administratívne poplatky a zmluvné pokuty
Popis služby
Aktivačný
Splatnosť
poplatok
ceny
Zvýšenie rýchlosti upstreamu pre programy
5,00 €
jednorázovo
služby DSL Internet 20 do maximálnej rýchlosti
1024 kbit/s
Zasielanie faktúry poštou
5,00 €
Jednorázovo
Verejná pevná IP adresa
10,00 €
Jednorázovo
Wifi router – predaj
0,00 €
Jednorázovo
Wifi router – prenájom
0,00 €
Jednorázovo
Popis služby
Obnovenie dočasne prerušeného prístupu k internetu na žiadosť
užívateľa
Obnovenie prerušeného prístupu k internetu z dôvodu nedodržania
podmienok Zmluvy
Cena za vyriešenie poruchy/problému vzdialenou technickou podporou
Poskytovateľa na základe poruchy ohlásenej užívateľom, ktorá nebola
spôsobená telekomunikačnými zariadeniami vo vlastníctve Poskytovateľa
alebo Spolupracujúceho partnera alebo nebola lokalizovaná vo sfére
zodpovednosti Poskytovateľa alebo Spolupracujúceho partnera
Cenu za vykonanie servisnej služby v prípade vykonania servisného
zásahu na základe poruchy ohlásenej užívateľom, ktorá nebola
spôsobená telekomunikačnými zariadeniami vo vlastníctve Poskytovateľa
alebo Spolupracujúcim partnerom alebo nebola lokalizovaná vo sfére
zodpovednosti Poskytovateľa alebo Spolupracujúceho partnera
Zrušením prístupu k službe DSL Internet počas doby viazanosti, z dôvodov
na strane užívateľa alebo z dôvodu zániku Zmluva o poskytovaní
verejných služieb na poskytovanie služby Internet DSL
Zrušením prístupu k službe DSL Internet, z dôvodov podľa čl. 6 bod 8.
písmeno b) VZP poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby
Internet DSL
Zrušenie prístupu k službe dohodou v dobe viazanosti a v dôsledku
nemožnosti realizácie prekládky prístupu do novej lokality
Čiastočné obmedzenie z dôvodu neplatenia
Prerušenie prístupu k službe – odpojenie z dôvodu neplatenia
Upomienka
Obnovenie dočasne prerušeného prístupu k službe na žiadosť užívateľa
Jednorazový výpis služieb
Výjazd technika Spolupracujúcej strany – každá začatá servisná hodina
Výjazd technika Poskytovateľa – každá začatá servisná hodina
18,00 €
18,00 €
22,00 €
35,00 €
Poplatok
5,00 €
Splatnosť
ceny
Mesačne
1,00 €
5,00 €
50,00 €
3,00 €
Mesačne
Mesačne
Jednorázovo
Mesačne
Poplatok
2,50 €
Splatnosť ceny
jednorázovo
14,50 €
jednorázovo
7,00 €
Jednorázovo
66,00 €
jednorázovo
210,00 €
Jednorázovo
330,00 €
Jednorázovo
110,00 €
Jednorázovo
20,00 €
30,00 €
5,00 €
5,00 €
4,00 €
40,00 €
40,00 €
Jednorázovo
Jednorázovo
Jednorázovo
Jednorázovo
Jednorázovo
Hodina
Hodina
KALIANT s.r.o., Zapísaná v obch. reg. Bratislava I, odd.Sro., vl.č.57191/B ; Adresa: Záhradná 658/63, Viničné 900 23; IČO: 44656653; IČ DPH: SK2022773742;
DIČ: 2022773742; Zákaznícke centrum: Kalinčiakova 46, Senec; mail: [email protected]; www.kaliant.sk tel.: 02/ 32 12 12 32;
Výjazd technika Poskytovateľa – cena za dopravu
Aktivácia pripojenia technikom Poskytovateľa
Premiestnenie Pripojenia
Prekládka Pripojenia – ak je technicky realizovateľné
Neoprávnená reklamácia
Pokuta za nevrátenie zariadení vo vlastníctve Poskytovateľa po ukončení
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Internet
DSL
Znovuzaslanie PIN kódu
Paušálna náhrada v prípade, že Zmluva zanikne v čase medzi uzavretím
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Internet
DSL a riadnym Zriadením Pripojenia z dôvodu na strane Klienta
Elektronická faktúra
Úkony súvisiace so Zmluvou o poskytovaní verejných služieb na
poskytovanie služby Internet DSL vykonávané na požiadanie Klienta
Prevod Pripojenia na nového účastníka – úprava zmluvy
Kópia faktúry, vyúčtovania alebo znovu vystavenie iného dokladu
0,50 €
60,00 €
25,00 €
110,00 €
20,00 €
66,00 €
km
Jednorázovo
Jednorázovo
Jednorázovo
Jednorázovo
Jednorázovo
3,00 €
169,00 €
Jednorázovo
Jednorázovo
Platba za tovary a služby v zákazníckom centre Poskytovateľa na základe
faktúry
V prípade, že bola Zmluva o poskytovaní verejných služieb na
poskytovanie služby Internet DSL uzatvorená na dobu určitú s dobou
viazanosti (12, 18 resp. 24 mesiacov) a počas doby viazanosti dôjde k
zániku Zmluvy o prístupe DSL Interet z dôvodov na strane užívateľa alebo
z dôvodu zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie
služby Internet DSL.
1,00 €
-
0,00 €
5,00 €
Mesačne
Za každý úkon
10,00 €
1,00 €
Za každý úkon
Za každý
dokument
Za každý úkon
210,00 €
Jednorázovo
Zaplatením zmluvných pokút nie je dotknuté právo Poskytovateľa na náhradu škody prevyšujúcich zmluvné
pokuty.
Uvedené prenosové rýchlosti sú definované ako maximálne a negarantované dosiahnuteľné v ideálnom prostredí
a za ideálnych podmienok.
Cenník platný od 1.10.2013. Ceny sú uvedené s 20 % DPH.
KALIANT s.r.o., Zapísaná v obch. reg. Bratislava I, odd.Sro., vl.č.57191/B ; Adresa: Záhradná 658/63, Viničné 900 23; IČO: 44656653; IČ DPH: SK2022773742;
DIČ: 2022773742; Zákaznícke centrum: Kalinčiakova 46, Senec; mail: [email protected]; www.kaliant.sk tel.: 02/ 32 12 12 32;
Dodatok k Cenníku služby – Internet DSL č. 1
Akciové programy
Akciové účastnícke programy pri viazanosti na 12 mesiacov
Názov programu
Download / Upload
Predplatené dáta
(v kbps)
DSL Internet 1
512/128
Neobmedzené
DSL Internet 5
5120 / 512
Neobmedzené
DSL Internet 10
10240 / 512
Neobmedzené
DSL Internet 20
20480 / 512
Neobmedzené
Mesačný poplatok
16,00 €
16,00 €
20,00 €
33,00 €
Akciové ceny sú platné počas celej doby viazanosti pri podpise Zmluvy o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie
služby Internet DSL s dobou viazanosti 12 mesiacov. Po ukončení viazanosti vstupujú do platnosti neakciové ceny za
programy.
Akciové účastnícke programy pri viazanosti na 24 mesiacov
Názov programu
Download / Upload
Predplatené dáta
(v kbps)
DSL Internet 1
512/128
Neobmedzené
DSL Internet 5
5120 / 512
Neobmedzené
DSL Internet 10
10240 / 512
Neobmedzené
DSL Internet 20
20480 / 512
Neobmedzené
Mesačný poplatok
15,00 €
15,00 €
19,00 €
29,00 €
Akciové ceny sú platné počas celej doby viazanosti pri podpise Zmluvy o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie
služby Internet DSL s dobou viazanosti 24 mesiacov. Po ukončení viazanosti vstupujú do platnosti neakciové ceny za
programy.
Zriaďovací poplatok
Popis služby
Zriadenie pripojenia DSL Internet pri 12 mesačnej
viazanosti zmluvy
Zriadenie pripojenia DSL Internet pri 24 mesačnej
viazanosti zmluvy
Doplnkové služby
Popis služby
Wifi router - predaj
-
Poplatok
49,00 €
Splatnosť ceny
Jednorázovo
1,00 €
Jednorázovo
Poplatok
25,00 €
Splatnosť ceny
Jednorázovo
Uvedené prenosové rýchlosti sú definované ako maximálne a negarantované dosiahnuteľné v ideálnom prostredí
a za ideálnych podmienok.
Cenník platný od 1.10.2013. Ceny sú uvedené s 20 % DPH.
KALIANT s.r.o., Zapísaná v obch. reg. Bratislava I, odd.Sro., vl.č.57191/B ; Adresa: Záhradná 658/63, Viničné 900 23; IČO: 44656653; IČ DPH: SK2022773742;
DIČ: 2022773742; Zákaznícke centrum: Kalinčiakova 46, Senec; mail: [email protected]; www.kaliant.sk tel.: 02/ 32 12 12 32;
Download

Cenník služby – Internet DSL platný k 01.10.2013